Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2000

Beslut

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag till mål för politikområdena Utbildningspolitik och Forskningspolitik och till anslag till utbildning och universitetsforskning för 2001. Skolsektorn får ett särskilt anslag för att öka personaltätheten. Avsikten är att statsbidraget stegvis ska tillföra kommunerna utökade resurser med en miljard kronor per läsår med start höstterminen 2001. Under ett särskilt anslag Maxtaxa i barnomsorgen m.m. beräknas 150 miljoner kronor för år 2001. En successiv minskning av medlen till Kunskapslyftet inleds under andra halvåret 2001. Medlen till forskning inom skolväsendet ökas till 30 miljoner kronor. En ändring görs i skollagen som innebär att den garanterade undervisningstiden för elever på gymnasieskolans nationella program ökas. Den grundläggande utbildningen vid universitet och högskolor byggs ut enligt tidigare beslut med drygt 10 500 nya platser hösten 2001. Universiteten, de små och medelstora högskolorna samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping får ökade medel till forskning och i förekommande fall forskarutbildning. De konstnärliga högskolorna i Stockholm får ökade medel till konstnärligt utvecklingsarbete. Högskolelagen kompletteras med regler om villkoren för att Högskoleverket ska få tilldela ett statligt lärosäte examensrätt i grundutbildningen respektive återkalla examensrätt. Högskoleverket får ytterligare ca 30 miljoner kronor. Verket ska enligt tidigare beslut få en tydligare roll som den myndighet som ansvarar för att granska och främja kvaliteten inom högskolan. Av anslaget till Vetenskapsrådet på drygt 1,7 miljarder kronor utgör 76 miljoner kronor nya medel.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionens hemställan 4, bifall i övrigt till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för politikområdena Utbildningspolitik och Forskningspolitik och till anslag till utbildning och universitetsforskning för 2001. Skolsektorn får ett särskilt anslag för att öka personaltätheten. Avsikten är att statsbidraget stegvis ska tillföra kommunerna utökade resurser med en miljard kronor per läsår med start höstterminen 2001. Under ett särskilt anslag Maxtaxa i barnomsorgen m.m. beräknas 150 miljoner kronor för år 2001. En successiv minskning av medlen till Kunskapslyftet inleds under andra halvåret 2001. Medlen till forskning inom skolväsendet ökas till 30 miljoner kronor. En ändring görs i skollagen som innebär att den garanterade undervisningstiden för elever på gymnasieskolans nationella program ökas. Den grundläggande utbildningen vid universitet och högskolor byggs ut enligt tidigare beslut med drygt 10 500 nya platser hösten 2001. Universiteten, de små och medelstora högskolorna samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping får ökade medel till forskning och i förekommande fall forskarutbildning. De konstnärliga högskolorna i Stockholm får ökade medel till konstnärligt utvecklingsarbete. Högskolelagen kompletteras med regler om villkoren för att Högskoleverket ska få tilldela ett statligt lärosäte examensrätt i grundutbildningen respektive återkalla examensrätt. Högskoleverket får ytterligare ca 30 miljoner kronor. Verket ska enligt tidigare beslut få en tydligare roll som den myndighet som ansvarar för att granska och främja kvaliteten inom högskolan. Av anslaget till Vetenskapsrådet på drygt 1,7 miljarder kronor utgör 76 miljoner kronor nya medel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.