Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2006

Beslut

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning. Skollagen ändras så att förutsättningarna för kommunala bidrag till enskild som bedriver allmän förskola blir desamma som för annan enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg. 350 miljoner kronor läggs på lärares kvalificerade fortbildning samt möjlighet att forska och delta i forskarutbildning. 60 miljoner går till fortbildning av obehöriga lärare samt till validering. För implementering av forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning ökar anslaget med 10 miljoner kronor. 121 miljoner kronor läggs på utredning och eventuell implementering av nya mål och betygskriterier, på utveckling och implementering av kontrollstationer och likvärdiga betyg, på utredning om gymnasieskolan och på satsningar på funktionshindrade elever, inklusive återupprättande av Ekeskolan och Hällsboskolan till statliga specialskolor. Det riktade statsbidraget för utbildning av vuxna reduceras med 600 miljoner kronor. Bidraget till fackliga och andra organisationers uppsökande verksamhet tas bort. Inom högskolan sker en kvalitetsförstärkning genom att ersättningsnivåerna höjs till de två utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik samt naturvetenskap, teknik och farmaci. Anslagen till lärosätenas grundutbildning ökar därigenom med 136 miljoner kronor. Läkarutbildningen och tandläkarutbildningen byggs ut med fler studenter. Universiteten får ytterligare 200 miljoner kronor för forskning och forskarutbildning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-14
Justering: 2006-11-30
Betänkande publicerat: 2006-12-06
Trycklov: 2006-12-06
Reservationer 3
Betänkande 2006/07:UbU1

Alla beredningar i utskottet

2006-11-14

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning. Skollagen ändras så att förutsättningarna för kommunala bidrag till enskild som bedriver allmän förskola blir desamma som för annan enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg. 350 miljoner kronor läggs på lärares kvalificerade fortbildning samt möjlighet att forska och delta i forskarutbildning. 60 miljoner går till fortbildning av obehöriga lärare samt till validering. För implementering av forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning ökar anslaget med 10 miljoner kronor. 121 miljoner kronor läggs på utredning och eventuell implementering av nya mål och betygskriterier, på utveckling och implementering av kontrollstationer och likvärdiga betyg, på utredning om gymnasieskolan och på satsningar på funktionshindrade elever, inklusive återupprättande av Ekeskolan och Hällsboskolan till statliga specialskolor. Det riktade statsbidraget för utbildning av vuxna reduceras med 600 miljoner kronor. Bidraget till fackliga och andra organisationers uppsökande verksamhet tas bort. Inom högskolan sker en kvalitetsförstärkning genom att ersättningsnivåerna höjs till de två utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik samt naturvetenskap, teknik och farmaci. Anslagen till lärosätenas grundutbildning ökar därigenom med 136 miljoner kronor. Läkarutbildningen och tandläkarutbildningen byggs ut med fler studenter. Universiteten får ytterligare 200 miljoner kronor för forskning och forskarutbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-14
4

Beslut

Beslut: 2006-12-14
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bidrag till allmän förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100) avseende 2 a kap. 17 § första stycket 2 med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdande bestäms till den 1 februari 2007.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:1 utgiftsområde 16 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 40 och 2006/07:Ub334 yrkande 1 i denna del.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m830014
c21008
fp160012
kd17007
v00166
mp13015
Totalt1501001782

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Bidrag för viss utbildning av beskickningsmedlemmars barn och till internationella skolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100) avseende 2 a kap. 17 a §, 2 b kap. 10 och 10 b §§, 9 kap. 5, 6, 6 a, 7 a, 7 b, 8 a, 8 c-e, 11, 13, 14 och 17 §§ med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdande bestäms till den 1 februari 2007.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:1 utgiftsområde 16 punkt 1 i denna del och avslår motion 2006/07:Ub334 yrkande 1 i denna del.

Reservation 3 (v)

3. Lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 februari 2007.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:1 utgiftsområde 16 punkt 2.

4. Anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2007 samt vissa bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2007 på det sätt som framgår av bilaga 3.

a)
Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2007 på det sätt som framgår av bilaga 3.

b)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 25:4 Specialpedagogiska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 000 000 kr under 2008 och högst 6 000 000 kr under 2009.

c)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 25:14 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 238 837 000 kr under 2008 och högst 561 163 000 kr under perioden 2009-2012.

d)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 kr under 2008.

e)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 25:78 Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 29 980 000 kr efter 2007.

f)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 010 000 000 kr under 2008, högst 1 905 000 000 kr under 2009, högst 1 060 000 000 kr under 2010, högst 255 000 000 kr under 2011 och högst 70 000 000 kr under 2012.

g)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 26:3 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kr under 2008, högst 130 000 000 kr under 2009, högst 100 000 000 kr under 2010, högst 100 000 000 kr under 2011 och högst 40 000 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 16 punkt 11 och avslår motionerna 2006/07:Fi201 yrkande 2, 2006/07:Fi244 yrkandena 37, 42, 46 och 47, 2006/07:Ub234, 2006/07:Ub263 yrkande 2, 2006/07:Ub265, 2006/07:Ub313, 2006/07:Ub317, 2006/07:Ub321, 2006/07:Ub334 yrkandena 3-5, 2006/07:Ub359, 2006/07:Ub372, 2006/07:Ub423 och 2006/07:Ub428.