Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2007/08:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2007

Beslut

Satsning på fortbildning av lärare (UbU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen 2008 om anslag till utbildning och universitetsforskning. Förslagen innebär bland annat följande. Regeringen ska kunna besluta om en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska fortsätta att gälla. Cirka 700 miljoner kronor avsätts till fortbildning av lärare. Medlen för forskning och forskarutbildning ökar med 851,5 miljoner kronor. Därutöver ökar medlen för forskning och forskarutbildning inom högskolan med ytterligare 300 miljoner kronor, vilka huvudsakligen ska fördelas på grundval av kvalitetskriterier. Högskolans resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med 240 miljoner kronor till följd av en kvalitetsreform. Samtidigt sker en minskning av grundutbildningsanslagen med 200 miljoner kronor genom att tilldelade takbelopp sänks. Skolverkets anslag ökas med 150 miljoner kronor för utökad utbildningsinspektion.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-18
Justering: 2007-11-27
Betänkande publicerat: 2007-12-04
Trycklov: 2007-12-04
Reservationer 3
Betänkande 2007/08:UbU1

Alla beredningar i utskottet

2007-10-18

Satsning på fortbildning av lärare (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen 2008 om anslag till utbildning och universitetsforskning. Förslagen innebär bland annat följande.

  • Regeringen ska kunna besluta om en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning.
  • Lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång ska fortsätta att gälla.
  • Cirka 700 miljoner kronor avsätts till fortbildning av lärare.
  • Medlen för forskning och forskarutbildning ökar med 851,5 miljoner kronor. Därutöver ökar medlen för forskning och forskarutbildning inom högskolan med ytterligare 300 miljoner kronor, vilka huvudsakligen ska fördelas på grundval av kvalitetskriterier.
  • Högskolans resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ökar med 240 miljoner kronor till följd av en kvalitetsreform. Samtidigt sker en minskning av grundutbildningsanslagen med 200 miljoner kronor genom att tilldelade takbelopp sänks.
  • Skolverkets anslag ökas med 150 miljoner kronor för utökad utbildningsinspektion.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-12
4

Beslut

Beslut: 2007-12-12
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100) med den ändringen att ikraftträdandet bestäms till den 15 januari 2008.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 16 punkt 1 och avslår motion 2007/08:Ub477 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060024
m870010
c24005
fp19009
kd18006
v01903
mp15004
Totalt26919061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vissa frågor rörande lärlingsutbildning, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ub261, 2007/08:Ub302, 2007/08:Ub498 yrkandena 3 och 4 samt 2007/08:N323 yrkande 16.

Reservation 2 (s)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0106024
m88009
c24005
fp180010
kd19005
v00193
mp00154
Totalt1491063460

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 16 punkt 2.

4. Lärarhögskolan i Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört om att Lärarhögskolan i Stockholm upphör att vara en egen myndighet fr.o.m. den 1 januari 2008.

5. Anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2008 samt vissa bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2008 på det sätt som framgår av bilaga 3.

b)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 253 000 000 kr under perioden 2009 och 2010.

c)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramsanslag 25:4 Specialpedagogiska institutet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 500 000 kr under perioden 2009-2010.

d)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 25:11 Fortbildning av lärare besluta om kommande utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 900 000 000 kr under perioden 2009-2010.

e)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 25:15 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 280 897 000 kr under 2009 och högst 251 846 000 kr under perioden 2010-2012.

f)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 kr under 2009.

g)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 25:77 Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 kr under 2009.

h)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 468 000 000 kr under 2009, högst 2 150 000 000 kr under 2010, högst 1 057 000 000 kr under 2011, högst 258 000 000 kr under 2012 och högst 17 000 000 kr under 2013.

i)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 26:3 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 165 000 000 kr under 2009, högst 165 000 000 kr under 2010, högst 170 000 000 kr under 2011, högst 175 000 000 kr under 2012 och högst 175 000 000 kr under 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 16 punkterna 3-11 och avslår motionerna 2007/08:Fi206 yrkande 2, 2007/08:Fi277 yrkandena 76-81, 2007/08:So316 yrkande 8, 2007/08:Ub242, 2007/08:Ub275, 2007/08:Ub306 yrkande 4, 2007/08:Ub332, 2007/08:Ub334, 2007/08:Ub459, 2007/08:Ub477 yrkande 2, 2007/08:Ub484 yrkandena 2-5, 2007/08:Ub510 yrkande 9, 2007/08:Ub511 yrkande 2, 2007/08:Ub513 yrkande 2, 2007/08:Ub514 yrkande 7, 2007/08:Ub515 yrkande 8, 2007/08:Ub517 yrkande 1, 2007/08:Ub539, 2007/08:Ub547, 2007/08:Ub552, 2007/08:Ub554, 2007/08:Ub556 yrkande 2, 2007/08:Ub559, 2007/08:Ub560, 2007/08:Ub562, 2007/08:Ub566 yrkandena 3 och 4 samt 2007/08:A400 yrkande 16.