Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2015

Beslut

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning. Sammanlagt går 69,4 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till barn och ungdomsutbildning, universitet och högskolor och forskning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-10
Justering: 2015-12-10
Trycklov: 2015-12-11
Betänkande 2015/16:UbU1

Alla beredningar i utskottet

2015-11-10, 2015-10-22

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning. Sammanlagt går 69,4 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till barn och ungdomsutbildning, universitet och högskolor och forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-15
Debatt i kammaren: 2015-12-16
4

Beslut

Beslut: 2015-12-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 16

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 16 enligt utskottets förslag i bilaga 3.


b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden


Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2016 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 701 900 000 kronor 2017-2023,


2. under 2016 för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 34 000 000 kronor 2017,


3. under 2016 för anslaget 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 665 000 000 kronor 2017,


4. under 2016 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 453 200 000 kronor 2017-2020,


5. under 2016 för anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxen-utbildning ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kronor 2017 och 2018,


6. under 2016 för anslaget 1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst    4 200 000 000 kronor 2017-2021,


7. under 2016 för anslaget 1:16 Fler anställda i lågstadiet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 974 000 000 kronor 2017,


8. under 2016 för anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 000 000 kronor 2017 och 2018,


9. under 2016 för anslaget 1:19 Bidrag till lärarlöner ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 256 000 000 kronor 2017,

10. besluta om delägarskap i Infrafrontier GmbH och att under 2016-2019 besluta om ett årligt kapitaltillskott på högst 250 000 kronor per år,

11.
under 2016 för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor 2017-2021,


12. under 2016 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst  17 520 000 000 kronor 2017-2025,

13. under perioden 2016-2018 besluta om svenskt medlemskap i Integrated Structural Biology Infrastructure (INSTRUCT-ERIC) enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur och att besluta om en medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor per år,

14. på bolagsstämma i European Spallation Source ESS AB rösta för att bolagets köpeskillingsfordran på European Spallation Source ERIC utdelas till aktieägarna, den svenska och den danska staten, och att i anslutning till stämman besluta att den svenska delen av fordran lämnas som bidrag till European Spallation Source ERIC,

15. under 2016 besluta om bidrag på högst 500 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC,


16. under 2016 ikläda staten betalningsansvar för statliga garantier, som uppgår till högst       600 000 000 kronor och gäller som längst t.o.m. 2022, för överbryggningslån till European Spallation Source ERIC för konstruktionen av den Europeiska spallationskällan (ESS),

17. under 2016 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 881 000 000 kronor 2017-2021,


18. under 2016 för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 600 000 000 kronor 2017-2034,


19. under 2016 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 800 000 000 kronor 2017-2021,

20. under 2016 besluta om kapitaltillskott på högst 11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet,

21.
under 2016 för anslaget 4:1 Internationella program besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 153 000 000 kronor      2017-2019.
c) Godkännande


Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om att resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska fördelas även på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars resultat inte längre ska gälla.