Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2007/08:1)

Kulturutskottets betänkande 2007/08:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2007

Beslut

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till bland annat kultur, folkbildning och ungdomspolitik för 2008 liksom medelsberäkningen för de publika servicebolagen. I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen regeringen att inom befintliga system eftersträva en jämn tilldelning på bidragen till de fria grupperna med flera vars anslag inte omfattas av pris- och löneomräkning. Det gäller bland annat anslagen till den fria scenkonsten, amatörkulturens centralorganisationer och litteratur- och tidskriftstödet. Till de större satsningarna i kulturbudgeten hör den nya stödformen skapande skola, som får 55 miljoner kronor. Skapande skola är en kulturpolitisk satsning riktad till elever i årskurserna 7-9 i grundskolan. Systemet med dans- och musikallianser byggs ut med 30 miljoner kronor

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om pris- och löneomräkning inom kultursektorn (punkten 1). Bifall till propositionen i övrigt och avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-11-01
Justering: 2007-11-22
Betänkande publicerat: 2007-11-28
Trycklov: 2007-11-28
Reservationer 14
Betänkande 2007/08:KrU1

Alla beredningar i utskottet

2007-11-01, 2007-10-25, 2007-10-23

Kulturutskottet vill se jämnare tilldelning av pengar till de fria grupperna (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om kultur, folkbildning och ungdomspolitik. Men i ett tillkännagivande uppmanas regeringen också att se till att storleken på bidragen till de fria grupperna inte varierar så mycket från år till år. Det gäller bland annat anslagen till den fria scenkonsten, amatörkulturens centralorganisationer och litteratur- och tidskriftstödet.

Till de större satsningarna i kulturbudgeten hör den nya stödformen skapande skola, som får 55 miljoner kronor. Skapande skola är en kulturpolitisk satsning riktad till elever i årskurserna 7-9 i grundskolan. Systemet med dans- och musikallianser byggs ut med 30 miljoner kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-05
4

Beslut

Beslut: 2007-12-06
34 förslagspunkter, 27 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Pris- och löneomräkning inom kultursektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om pris- och löneomräkningen inom kultursektorn.
Därmed avslår riksdagen motion
2007/08:Kr213 av Siv Holma m.fl. (v).

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1021027
m810016
c25004
fp21007
kd20004
v11902
mp16012
Totalt26620162

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Hyreskompensationen för statliga kulturlokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr241 av Siv Holma m.fl. (v).

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060024
m810016
c25004
fp21007
kd20004
v02002
mp17002
Totalt27020059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Anslagen för 2008 inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund enligt specifikation i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 17 punkt 15 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

4. Ändring i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 3.

5. Medelsberäkning för 2008 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av SVT, SR och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2008 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 7.

6. Granskningsnämndens medelstilldelning för 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2008 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Granskningsnämnden för radio och TV.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 8.

7. Överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 10.

8. Överföring av medel från distributionskontot till SVT och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att i samband med beslut om anslagsvillkor för 2008 tilldela Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB medel för distributionskostnader från distributionskontot.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 11.

9. Bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot upp till ett belopp av 1 340 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 9.

10. Svenska Spels stöd till idrotten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2008 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 60 000 000 kronor, dels beslutar om ett bidrag på 500 000 000 kronor att fördelas till idrotten, dels beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2007 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål. De två sistnämnda bidragen ska fördelas enligt de närmare anvisningar som kan komma att beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 13 och avslår motionerna
2007/08:Kr279 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1 och
2007/08:Kr281 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m820015
c25004
fp21007
kd20004
v02002
mp17002
Totalt27220057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Beställningsbemyndigande för talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2009-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 4.

12. Beställningsbemyndigande för inköp av konstverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor under 2009-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 5.

13. Bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 28:25 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor under 2009-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 6.

14. Bemyndigande att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kronor under 2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 14.

15. Ändring i lagen om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 1.

16. Ändring i radio- och TV-lagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:365) om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 2.

17. Mål för den nationella ungdomspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål och huvudområden för samordning och redovisning av den nationella ungdomspolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 17 punkt 12 och avslår motionerna
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 82 och
2007/08:Kr296 av Margareta Israelsson m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 4 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1106023
m830014
c25004
fp22006
kd20004
v02002
mp16003
Totalt167126056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Kultur och hälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Kr335 av Solveig Ternström och Maria Kornevik Jakobsson (båda c) och
2007/08:Kr336 av Anne Marie Brodén m.fl. (m, fp, c, kd) yrkandena 1 och 2.

19. Nationellt uppdrag för Textilmuseet i Borås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr216 av Ulf Sjösten (m).

20. Villkoren för Eric Sahlström-institutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr291 av Agneta Gille och Mats Berglind (båda s).

Reservation 5 (v)

21. Läsfrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr286 av Matilda Ernkrans (s).

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m830014
c24005
fp22006
kd20004
v02002
mp01702
Totalt149144056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 7 (mp)

23. Fri entré på statliga museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr294 av Louise Malmström och Jan Björkman (båda s).

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m830014
c25004
fp22006
kd20004
v02002
mp01702
Totalt150144055

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

24. Forum för levande historia

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr240 av Max Andersson (mp).

25. Föremålsvården i Grängesberg och Strömsund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr223 av Birgitta Sellén och Kenneth Johansson (båda c) yrkande 1.

Reservation 9 (v)

26. Statligt stöd till vissa museer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Kr208 av Eva Flyborg (fp),
2007/08:Kr224 av Birgitta Sellén (c) yrkandena 1 och 2,
2007/08:Kr260 av Peter Pedersen (v),
2007/08:Kr268 av Carin Runeson och Olle Thorell (båda s) och
2007/08:Kr270 av Carina Hägg (s).

27. Filmarkivet i Grängesberg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Kr223 av Birgitta Sellén och Kenneth Johansson (båda c) yrkande 2 och
2007/08:Kr292 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda s).

Reservation 10 (v)

28. Interkulturell dialog 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr288 av Hans Wallmark (m).

29. Likställande av religiösa och icke-religiösa livsåskådningsförbund vad gäller statliga bidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr244 av Tommy Ternemar (s).

30. Skapande skola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Kr281 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1 och
2007/08:Kr304 av Esabelle Reshdouni m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 11 (v)
Reservation 12 (mp)

31. Finansieringen av public service-verksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr235 av Staffan Danielsson och Erik A Eriksson (båda c).

32. Avtal om utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr282 av Sinikka Bohlin (s).

Reservation 13 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1061023
m830014
c24005
fp22006
kd20004
v02002
mp16003
Totalt27121057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

33. Ungdomsstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Kr238 av Jan Ericson (m).

34. Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Kr207 av Eva Flyborg och Fredrik Malm (båda fp) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:Kr254 av Ulf Holm (mp).

Reservation 14 (mp)