Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 1999/2000:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 1999

Beslut

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 7 570 miljoner kronor till kultur, medier, trossamfund och fritid för år 2000. Riksdagen gav våren 1999 regeringen i uppdrag att se över frågan om hur konstnärernas förslagsrätt vid utseende av styrelserna för Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfond skulle kunna vidgas (se 1998/99:KrU9 ). Regeringen anser att den nuvarande ordningen bör behållas. Men riksdagen gav regeringen på nytt i uppdrag att snarast se över frågan. Riksdagen uttalade vidare att beslutet från våren 1998 att omlokalisera ledningen för Statens sjöhistoriska museer från Stockholm till Karlskrona bör fullföljas (se 1997/98:KrU7 ). I motsats till regeringen kan riksdagen inte se att förutsättningarna för beslutet skulle ha förändrats. Regeringen fick därför i uppdrag att redan i 2000 års ekonomiska vårproposition skapa utrymme för år 2001 för de kostnader som flyttningen kan medföra. Vid medelsberäkningarna bör regeringen utgå från att förstärkningen i årets budgetproposition för Marinmuseum fr.o.m. år 2001 ska ligga fast.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

57 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-10-26
Justering: 1999-11-25
Betänkande 1999/2000:KrU1

Alla beredningar i utskottet

1999-10-26, 1999-10-21, 1999-10-19, 1999-10-14

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen på anslag av ramen om totalt 7 570 miljoner kronor till kultur, medier, trossamfund och fritid för år 2000. Riksdagen gav våren 1999 regeringen i uppdrag att se över frågan om hur konstnärernas förslagsrätt vid utseende av styrelserna för Konstnärsnämnden och Sveriges bildkonstnärsfond skulle kunna vidgas (se 1998/99:KrU9). Regeringen anser nu att den nuvarande ordningen bör behållas. Utskottet föreslår att riksdagen på nytt ger regeringen i uppdrag att snarast se över frågan. Utskottet anser vidare att riksdagens beslut från våren 1998 att omlokalisera ledningen för Statens sjöhistoriska museer från Stockholm till Karlskrona ska fullföljas (se 1997/98:KrU7). Utskottet kan i motsats till regeringen inte se att förutsättningarna för beslutet skulle ha förändrats. Utskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att redan i 2000 års ekonomiska vårproposition skapa utrymme för år 2001 för de kostnader som flyttningen kan medföra. Vid medelsberäkningarna bör regeringen utgå från att förstärkningen i årets budgetproposition för Marinmuseum fr.o.m. år 2001 ska ligga fast.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-08
4

Beslut

Beslut: 1999-12-10

Protokoll med beslut