Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2005/06:1)

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2005

Beslut

Anslag till kulturområdet (KrU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid för nästa år. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att snabbt se över den nuvarande metoden för att räkna ut hyreskompensationen till museer och andra myndigheter. Riksdagen gav redan för ett år sedan regeringen ett sådant uppdrag. Bakgrunden är att några museer och andra kulturinstitutioner har fått hyrorna höjda samtidigt som hyreskompensationen sänkts. De måste då ta pengar från sin verksamhet för att betala hyran. Riksdagen ifrågasätter dessutom om det är rimligt att förutsätta att museer och andra kulturinstitutioner ska kunna förhandla med Fastighetsverket om sin hyra. Många saknar den kompetens som krävs. Regeringen fick i uppdrag att se över även detta.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om museers och kulturinstitutioners lokalkostnader, punkten 2. I övrigt bifall till propositionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-25
Justering: 2005-11-24
Betänkande publicerat: 2005-11-29
Trycklov: 2005-11-28
Reservationer 22
Betänkande 2005/06:KrU1

Alla beredningar i utskottet

2005-10-25, 2005-10-20, 2005-10-18

Anslag till kulturområdet (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid för nästa år. Utskottet vill också att riksdagen ger regeringen i uppdrag att snabbt se över den nuvarande metoden för att räkna ut hyreskompensationen till museer och andra myndigheter. Riksdagen gav redan för ett år sedan regeringen ett sådant uppdrag. Bakgrunden är att några museer och andra kulturinstitutioner har fått hyrorna höjda samtidigt som hyreskompensationen sänkts. De måste då ta pengar från sin verksamhet för att betala hyran. Utskottet ifrågasätter dessutom om det är rimligt att förutsätta att museer och andra kulturinstitutioner ska kunna förhandla med Fastighetsverket om sin hyra. Många saknar den kompetens som krävs. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över även detta.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-06
4

Beslut

Beslut: 2005-12-07
43 förslagspunkter, 33 acklamationer, 10 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och resultatredovisning inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr381 yrkande 1.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m410014
c18004
fp035013
kd28005
v22006
mp14003
-2000
Totalt25035064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Museers och andra kulturinstitutioners lokalkostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger som sin mening regeringen till känna vad utskottet anfört om dels en översyn av den nuvarande metoden för beräkning av myndigheternas hyreskompensation, dels kulturinstitutionernas förutsättningar att kunna uppträda som jämbördiga motparter i hyresförhandlingar med Statens fastighetsverk.
Därmed avslår riksdagen motionerna 2005/06:Kr381 yrkande 4, 2005/06:Kr390 yrkande 13, 2005/06:Kr398 yrkande 2 och 2005/06:Kr417 yrkande 5.

3. Kulturinstitutionernas överytor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr233 yrkandena 6 och 10.

Reservation 2 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230219
m044011
c20002
fp350013
kd30003
v22006
mp15002
-2000
Totalt24744256

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Anslagen för 2006 inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2006 anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt specifikation i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 17 punkterna 3 och 13 samt avslår motionerna 2005/06:Kr1, 2005/06:Kr4 yrkande 10, 2005/06:Kr8 yrkande 13, 2005/06:Kr217 yrkandena 1-3, 2005/06:Kr233 yrkandena 2, 4, 5, 11, 14, 15, 17 och 18, 2005/06:Kr236, 2005/06:Kr242, 2005/06:Kr248, 2005/06:Kr274 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Kr286, 2005/06:Kr302, 2005/06:Kr308, 2005/06:Kr310, 2005/06:Kr314, 2005/06:Kr326, 2005/06:Kr334 yrkandena 25, 32, 33 och 36, 2005/06:Kr335 yrkande 1, 2005/06:Kr341, 2005/06:Kr381 yrkandena 8-14, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 29, 31, 33, 38, 42, 48, 49 och 52, 2005/06:Kr386, 2005/06:Kr390 yrkandena 2, 9, 12, 14 och 15, 2005/06:Kr408 yrkandena 1, 2 och 4, 2005/06:Kr411 yrkandena 4 och 6-9, 2005/06:Kr415 yrkande 7, 2005/06:Kr416 yrkandena 7-9, 2005/06:Kr417 yrkandena 1, 7 och 10, 2005/06:Kr418 yrkandena 7 och 14 samt 2005/06:Ub426 yrkande 56.

5. Ändring i lagen om TV-avgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 17 punkt 2 och avslår motionerna 2005/06:Kr381 yrkande 51 och 2005/06:Kr408 yrkande 3.

Reservation 3 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m042013
c19003
fp037011
kd30003
v22006
mp15002
-1001
Totalt20879062

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Medelsberäkning för 2006 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av SVT, SR och UR

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för 2006 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 17 punkt 7.

7. Granskningsnämndens medelstilldelning för 2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2006 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Granskningsnämnden för radio och TV.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 17 punkt 8.

8. Överföring av medel till och från distributionskontot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot och förslag om överföring av medel från distributionskontot till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 17 punkt 10.

9. Bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2006 besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för finansiering av kostnader för TV-distribution intill ett belopp av 1 310 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 17 punkt 9.

10. Svenska Spels stöd till idrotten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2006 dels verkar för att bolagsstämman besluar om ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på 60 000 000 kronor, dels verkar för att stämman beslutar om ett bidrag på 400 000 000 kronor att fördelas till idrotten enligt de närmare anvisningar för bidraget som kan komma att beslutas av regeringen, dels verkar för att stämman beslutar om ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets överskott för 2005 från Nya Penninglotten avsett för konst, teater och andra kulturella ändamål att fördelas till dessa ändamål enligt de närmare anvisningar som kan komma att beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 17 punkt 11.

11. Beställningsbemyndigande för talböcker och punktskriftsböcker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 ramanslaget 28:11 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 5 000 000 kronor under 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 17 punkt 4.

12. Beställningsbemyndigande för inköp av konstverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 28:15 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför utgifter på högst 10 000 000 kronor under 2007-2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 17 punkt 5.

13. Bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 28:26 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför utgifter på högst 100 000 000 kronor under 2007-2009.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 17 punkt 6.

14. Bemyndigande att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor som medför utgifter på högst 12 000 000 kronor 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 17 punkt 12.

15. Verksamhetsinriktning för Teracom AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om verksamhetsinriktning för Teracom AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 24 punkt 6.

16. Förändrad utdelningsdestination för Teracom AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag att utdelning från Teracom AB ska tillföras en inkomsttitel på statsbudgeten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 24 punkt 7.

17. Teracoms uppgifter i kris

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen anför om Teracoms uppgifter i kris.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 24 punkt 8.

18. Scenkonstnärernas pensionsvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr252 yrkande 9, 2005/06:Kr398 yrkandena 9 och 10 samt 2005/06:Kr410 yrkande 3.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m044011
c02002
fp036012
kd02904
v22006
mp15002
-2000
Totalt164129056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Centrumbildningar, allianser, länskonstnärer, internationellt kulturutbyte

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr398 yrkandena 5, 8, 14 och 16.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m440011
c14602
fp360012
kd30003
v02206
mp15002
-1100
Totalt26629054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Nationella uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr369 yrkande 4, 2004/05:Kr402, 2005/06:Kr205, 2005/06:Kr225, 2005/06:Kr278, 2005/06:Kr327, 2005/06:Kr365, 2005/06:Kr382 yrkande 42 och 2005/06:Kr399.

21. Kulturhuvudstad 2014

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr202 och 2005/06:Kr277.

22. Långsiktig ekonomisk planering för teatrarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr381 yrkande 5.

Reservation 6 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m341011
c19003
fp035013
kd19905
v41716
mp14012
-1100
Totalt185103259

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Göteborgsoperan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr404.

24. Göteborgsmusiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr408 och 2005/06:Kr311.

Reservation 7 (m, c, fp)

25. Malmö Opera och Musikteater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr210 yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (m)

26. Inläsning av all litteratur på ljudmedier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr212.

Reservation 9 (c)

27. Statens konstråds verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr361 yrkande 11, 2005/06:Kr382 yrkande 30 och 2005/06:Kr417 yrkande 15.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m044011
c02002
fp037011
kd12903
v22006
mp01502
-1100
Totalt150146053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Konstnärsnämndens hotellverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr201.

29. Ett nationellt arkiv för folklig dans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr203 och 2005/06:Kr363.

Reservation 11 (c)

30. Övergripande kulturarvs- och kulturmiljöfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr233 yrkandena 7 och 8.

Reservation 12 (m)

31. Skydd av kyrkstäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr390 yrkande 4.

Reservation 13 (c, kd)

32. Kyrkoantikvarisk ersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr211 och 2005/06:Kr213.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m044011
c02002
fp037011
kd03003
v22006
mp15002
-2000
Totalt165131053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

33. Bevarandet av kyrkoantikvariskt kulturarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr390 yrkande 3.

Reservation 15 (kd)

34. Museisektorns struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr233 yrkande 9.

Reservation 16 (m)

35. Plan för vården av museernas samlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr381 yrkande 21.

Reservation 17 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m043012
c02002
fp037011
kd02904
v22006
mp15002
-2000
Totalt163129057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

36. Fri entré-systemets geografiska spridning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr243.

37. Vården av den svenska fotoskatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr227 och 2005/06:Kr381 yrkande 24.

Reservation 18 (fp)

38. Militärhistoriskt museum i Kristianstad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr224.

39. Museum Vandalorum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr388 och 2005/06:Kr389.

40. Omlokalisering av Riksutställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr381 yrkande 23.

Reservation 19 (m, fp, kd)

41. Avskaffande av filmcensuren för vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:K462 och 2005/06:Kr233 yrkande 22.

Reservation 20 (m, fp)

42. Statsbidraget till sjukhuskyrkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr290, 2005/06:Kr334 yrkande 26 och 2005/06:Kr362.

Reservation 21 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m420013
c02002
fp342012
kd03003
v22006
mp15002
-2000
Totalt23952058

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

43. Utökning av antalet stödberättigade friluftsorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr373 yrkande 20.

Reservation 22 (kd)