Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2013

Beslut

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,9 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2014. De största anslagen går till folkbildning (3,6 miljarder), idrott (1,7 miljarder) och regional kulturverksamhet (1,3 miljarder).

Beslutet innebär bland annat följande:

  • Statens kulturråd får 15 miljoner kronor för läsfrämjande insatser.
  • Institutet för språk och folkminnen får 3 miljoner kronor i ökat förvaltningsanslag för språkvårdande insatser som särskilt ska fokusera på de nationella minoritetsspråken, teckenspråkets ställning och personer med annat modersmål än svenska.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-10-24
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2013-12-03
Trycklov: 2013-12-03
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:KrU1

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,9 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2013. De största anslagen går till folkbildning (3,6 miljarder), idrott (1,7 miljarder) och regional kulturverksamhet (1,3 miljarder).

Förslaget innebär bland annat följande:

  • Statens kulturråd får 15 miljoner kronor för läsfrämjande insatser.
  • Institutet för språk och folkminnen får 3 miljoner kronor i ökat förvaltningsanslag för språkvårdande insatser som särskilt ska fokusera på de nationella minoritetsspråken, teckenspråkets ställning och personer med annat modersmål än svenska.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-11
4

Beslut

Beslut: 2013-12-12
10 förslagspunkter, 8 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag och bemyndiganden för 2014 inom utgiftsområde 17

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Anslag
Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt specifikation i bilaga 4 och avslår motionsyrkandena i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 17 punkt 14 och avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

b) Bemyndiganden för regeringen
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014
1. för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2015 och 2016,
2. för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 137 000 000 kronor 2015 och 2016,
3. för anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2015,
4. för anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 136 000 000 kronor 2015-2024,
5. för anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 2015 och 2016,
6. för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kronor 2015-2018,
7. för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15  000 000 kronor 2015,
8. för anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 57 000 000 kronor 2015-2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 17 punkterna 2, 4-7 och 11-13.

2. Ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

3. Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2014 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag för konst, teater och andra kulturella ändamål som motsvarar 1/26 av bolagets överskott från Nya Penninglotten 2013. Bidraget ska fördelas enligt de närmare anvisningar som beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 17 punkt 3.

4. Medelstilldelning för 2014 till Myndigheten för radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2014 från rundradiokontot till budgetens inkomstsida med 8 700 000 kronor för den verksamhet som bedrivs av Myndigheten för radio och tv.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 17 punkt 8.

5. Driftsstöd till dagstidningar som i huvudsak är skrivna på samiska eller meänkieli

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om driftsstöd till dagstidningar som i huvudsak är skrivna på samiska eller meänkieli.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 17 punkt 9.

6. Begränsat driftsstöd till dagstidningar som delvis är skrivna på finska, samiska eller meänkieli

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om begränsat driftsstöd till dagstidningar som delvis är skrivna på finska, samiska och meänkieli.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 17 punkt 10.

7. Institutet för språk och folkminnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr223 av Helén Pettersson i Umeå och Katarina Köhler (båda S),
2013/14:Kr247 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Linander (båda C),
2013/14:Kr285 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 25.

Reservation 1 (S, MP, V)

8. Pensionerna på scenkonstområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr309 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15,
2013/14:Kr338 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 2 och
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 30.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M950012
MP02104
FP20004
C20003
SD17003
V01801
KD15004
Totalt167133049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Frågor om de krav som ställs på trossamfund som får statligt stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Kr341 av Lars Ohly m.fl. (V).

Reservation 3 (V)

10. Utvidga stödet till trossamfunden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Kr342 av Barbro Westerholm (FP) och
2013/14:Kr343 av Fredrik Schulte (M).

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M940013
MP21004
FP20004
C20003
SD17003
V01801
KD15004
Totalt28118050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag