Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

BoUs betänkande 2000/01:BoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2000

Beslut

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om 11,6 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2001. Riksdagen godkände också regeringens övriga förslag på området. Det gäller bl.a. avveckling av det statliga stödet till reparation och underhåll, utbetalning av återstående räntebidrag enligt vissa äldre regler med ett engångsbelopp, vissa regler för ansökan och utbetalning av räntebidrag till egnahem samt vissa regler för hanteringen av medel för den statliga kreditgarantin.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2000-11-07, 2000-11-09, 2000-11-14

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om 11,6 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2001. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens övriga förslag på området. Det gäller bl.a. avveckling av det statliga stödet till reparation och underhåll, utbetalning av återstående räntebidrag enligt vissa äldre regler med ett engångsbelopp, vissa regler för ansökan och utbetalning av räntebidrag till egnahem samt vissa regler för hanteringen av medel för den statliga kreditgarantin.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.