Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

BOUs betänkande 2004/05:BOU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2004

Beslut

Anslag för samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Anslagen uppgår till totalt 9 139 miljoner kronor. Riksdagen godkände även övriga förlag för utgiftsområdet. Budgetbeslutet innebär bland annat följande. Regeringen får rätt till att ställa ut olika former av statliga kreditgarantier, bevilja investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder och ge stöd till omstrukturering av kommunala bostadsbolag. Småhus som är yngre än 30 år, färdigställda senast 1988, ska kunna få stöd från Fonden för fukt- och mögelskador. I dag kan stöd endast utgå till hus yngre än 25 år och som är färdigställda senast 1988. För att stimulera en hållbar utveckling inom bostadssektorn och byggande av billigare bostäder så ger riksdagen regeringen rätt till att göra vissa åtaganden vad gäller verksamheten vid Byggkostnadsforum. Riksdagen godkände också utskottets synpunkter på mål- och resultatredovisning i budgetpropositionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen och avslag på samtliga motioner. Bifall till ett av utskottet på eget initiativ framlagt förslag om bemyndigande för regeringen att ingå åtaganden avseende anslaget 31:1 Byggkostnadsforum. Godkännande av vad utskottet anfört om mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-11-16
Justering: 2004-11-25
Betänkande publicerat: 2004-11-29
Trycklov: 2004-11-26
Reservationer 52
Betänkande 2004/05:BOU1

Alla beredningar i utskottet

2004-11-16, 2004-11-11

Anslag för samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Anslagen föreslås uppgå till totalt 9 139 miljoner kronor. Bostadsutskottet föreslår att riksdagen även godkänner övriga förlag för utgiftsområdet. Budgetförslagen innebär bland annat följande. Regeringen ska få rätt till att ställa ut olika former av statliga kreditgarantier, bevilja investeringsbidrag för nybyggnad av hyresbostäder och ge stöd till omstrukturering av kommunala bostadsbolag. Småhus som är yngre än 30 år, färdigställda senast 1988, ska kunna få stöd från Fonden för fukt- och mögelskador. I dag kan stöd endast utgå till hus yngre än 25 år och som är färdigställda senast 1988. För att stimulera en hållbar utveckling inom bostadssektorn och byggande av billigare bostäder så vill utskottet att riksdagen ger regeringen rätt till att göra vissa åtaganden vad gäller verksamheten vid Byggkostnadsforum. Bostadsutskottet föreslår dessutom att riksdagen ska godkänna utskottets övervägande i fråga om mål- och resultatredovisning i budgetpropositionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-06
4

Beslut

Beslut: 2004-12-08
31 förslagspunkter, 26 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2005

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder intill ett belopp på högst 10 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 ställa ut kreditgarantier i samband med obeståndshantering intill ett belopp på högst 500 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 ställa ut kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag intill ett belopp på 3 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 ställa ut kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp för nybyggnad eller förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp på 1 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
e) Riksdagen godkänner vad regeringen förordar om stöd från den statliga Fonden för fukt- och mögelskador i småhus.
f) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslag 31:11 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder ingå åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utbetalningar på högst 600 000 000 kr efter 2005.
g) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslag 31:13 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag göra åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 150 000 000 kr efter 2005.
h) Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslag under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande enligt vad som i bilaga 2 angivits som utskottets förslag.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 18 punkterna 1-8 och avslår motionerna 2004/05:Sf363 yrkande 23, 2004/05:Bo235 yrkande 13, 2004/05:Bo240 yrkande 6, 2004/05:Bo288 yrkandena 1-4, 2004/05:Bo292, 2004/05:Bo295 yrkandena 2-6, 2004/05:Bo301 yrkande 2, 2004/05:Bo306 yrkandena 2-6, 9, 22 och 28, 2004/05:Bo310 yrkande 32 och 2004/05:Bo317.

2. Mål- och resultatredovisning i budgetpropositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad bostadsutskottet anfört i avsnittet om mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen.

3. Målet för bostadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo301 yrkande 1.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c21001
fp41007
kd27006
v24006
mp15002
-0000
Totalt25947043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Komplettering av målet för bostadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo263 och 2004/05:Bo306 yrkande 7 i denna del.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

5. Målet för bostadsbyggandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo240 yrkande 1 och 2004/05:Bo306 yrkande 7 i denna del.

Reservation 5 (m, c, fp)
Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (v)

6. Bostadspolitikens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N239 yrkande 8, 2004/05:N401 yrkande 9, 2004/05:N403 yrkande 3, 2004/05:N409 yrkande 23, 2004/05:Bo235 yrkandena 1, 2, 5, 12 och 22, 2004/05:Bo248 yrkande 1, 2004/05:Bo249 yrkande 9, 2004/05:Bo301 yrkandena 4 och 24, 2004/05:Bo306 yrkande 1, 2004/05:Bo309 yrkande 1 och 2004/05:Bo310 yrkandena 1 och 26.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (c)

7. Bostadspolitik för integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf288 yrkandena 9 och 22, 2004/05:Sf360 yrkande 15, 2004/05:Sf365 yrkande 27, 2004/05:Bo235 yrkande 8, 2004/05:Bo303 yrkande 1 och 2004/05:Bo315 yrkandena 1 och 4.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c02101
fp04107
kd02706
v24006
mp15002
-0000
Totalt170136043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. De bostadspolitiska frågornas behandling i regeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo235 yrkande 17 och 2004/05:Bo244.

9. Konkurrensen på byggmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo235 yrkande 11, 2004/05:Bo275 yrkande 4, 2004/05:Bo301 yrkande 12, 2004/05:Bo304 yrkande 7, 2004/05:Bo306 yrkande 15 och 2004/05:Bo310 yrkandena 2-4, 6 och 13-15.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c02101
fp04107
kd02706
v24006
mp15002
-0000
Totalt170136043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Bemyndigande för verksamheten vid Byggkostnadsforum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 för ramanslag 31:10 Byggkostnadsforum m.m. ingå åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utbetalningar på högst 36 000 000 kr efter 2005.

Reservation 14 (m, c, fp, kd)

11. Byggande på statlig mark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo310 yrkandena 8 och 9 samt 2004/05:Bo315 yrkande 5.

Reservation 15 (c, fp)

12. Infrastruktur som förutsättning för bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 8 och 2004/05:Bo310 yrkande 23.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m04708
c02101
fp04107
kd02706
v24006
mp15002
-0000
Totalt170136043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Kvinnor i byggbranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo310 yrkande 5.

Reservation 17 (m)
Reservation 18 (fp)

14. Åtgärder för att vitalisera byggsektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo206 yrkandena 1 och 2.

Reservation 19 (c)

15. Styrningen av medel för marksanering till bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo240 yrkande 4.

Reservation 20 (v)

16. Åtgärder för ett ökat underhåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo235 yrkande 3.

Reservation 21 (c)

17. En ny bostadsfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo240 yrkandena 2 och 5, 2004/05:Bo268, 2004/05:Bo301 yrkande 6, 2004/05:Bo306 yrkandena 8 och 10, 2004/05:Bo310 yrkandena 16, 28 och 29 samt 2004/05:Bo312.

Reservation 22 (m)
Reservation 23 (c, fp)
Reservation 24 (kd)
Reservation 25 (v)

18. Bostadsfinansiering för hushåll med låga inkomster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo249 yrkandena 1-6.

Reservation 26 (m)
Reservation 27 (kd)
Reservation 28 (fp)

19. Bostadsfinansiering på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo202, 2004/05:Bo208, 2004/05:Bo262 och 2004/05:Bo275 yrkandena 1 och 2.

Reservation 29 (m)
Reservation 30 (c)

20. Kreditgaranti för kooperativ hyresrättsförening

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo294.

Reservation 31 (m)

21. Investeringar för trygghet i boendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo266.

22. Bosparande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo316.

23. Investeringsstöd för studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo235 yrkande 14, 2004/05:Bo240 yrkande 3 och 2004/05:Bo297 yrkande 1.

Reservation 32 (m, fp)
Reservation 33 (kd)
Reservation 34 (v)
Reservation 35 (c)

24. Åtgärder för fler studentbostäder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub259 yrkandena 3-5, 2004/05:Ub276 yrkandena 17 och 18, 2004/05:N409 yrkande 24, 2004/05:Bo209, 2004/05:Bo253, 2004/05:Bo274, 2004/05:Bo304 yrkandena 2 och 3 samt 2004/05:Bo310 yrkandena 10 och 11.

Reservation 36 (m)
Reservation 37 (fp)
Reservation 38 (kd)
Reservation 39 (c)

25. Äldres boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo298 yrkandena 1-4.

Reservation 40 (m, fp)
Reservation 41 (kd)
Reservation 42 (c)

26. Bostadsbidragens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo231 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Bo235 yrkande 19, 2004/05:Bo290, 2004/05:Bo295 yrkande 1 och 2004/05:Bo310 yrkande 25.

Reservation 43 (m)
Reservation 44 (fp)
Reservation 45 (kd)
Reservation 46 (v)
Reservation 47 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 46 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310013
m30448
c10201
fp00417
kd10266
v02406
mp13022
-0000
Totalt1492413343

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Bostadsbidrag vid delad vårdnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo322.

Reservation 48 (m)

28. Bostadsbidragsregler för att underlätta köp och ägande av bostaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo249 yrkande 7.

Reservation 49 (m)
Reservation 50 (kd)

29. Inkomstgränserna för bostadsbidrag till studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N239 yrkande 5.

Reservation 51 (m)

30. En för EU gemensam struktur för geografisk information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo223.

31. Fördelningen av länsstyrelseanslaget på län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo242.

Reservation 52 (m, c)