Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2006/07:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2006

Beslut

Räntebidraget avvecklas (CU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik för 2007. Riksdagen godkände också regeringens förslag om att avveckla den statliga byggnadssubventionen för ny- och ombyggnad av bostäder med hyres- eller bostadsrätt, det så kallade räntebidraget. Beslutet innebär att ett bostadsbyggnadsprojekt måste ha påbörjats senast den 31 december 2006 för att beviljas räntebidrag. Avvecklingen ska för bostäder som redan har beviljats räntebidrag ske under högst fem år med start den 1 januari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-11-21
Justering: 2006-12-07
Betänkande publicerat: 2006-12-11
Trycklov: 2006-12-11
Reservationer 6
Betänkande 2006/07:CU1

Alla beredningar i utskottet

2006-11-21, 2006-11-16

Räntebidraget avvecklas (CU1)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik för 2007. Utskottet vill också att riksdagen godkänner regeringens förslag om att avveckla den statliga byggnadssubventionen för ny- och ombyggnad av bostäder med hyres- eller bostadsrätt, det så kallade räntebidraget. Förslaget innebär att ett bostadsbyggnadsprojekt måste ha påbörjats senast den 31 december 2006 för att beviljas räntebidrag. Avvecklingen ska för bostäder som redan har beviljats räntebidrag ske under högst fem år med start den 1 januari 2007.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-19
4

Beslut

Beslut: 2006-12-20
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Räntebidragssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om avtrappning av den statliga bostadsbyggnadssubventionen, det s.k. räntebidraget.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 18 punkt 1 och avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 53, 2006/07:C315 yrkande 3 i denna del, 2006/07:C334 yrkande 1, 2006/07:C359 yrkandena 3 och 4 samt 2006/07:C366.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m90007
c22007
fp21007
kd20004
v01705
mp01504
Totalt153143053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Investeringsbidraget för byggande av hyresbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 52, 2006/07:C315 yrkande 3 i denna del, 2006/07:C334 yrkande 2 i denna del och 2006/07:C345.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m90007
c23006
fp21007
kd20004
v01705
mp01504
Totalt154143052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Utredning om ett nytt bostadsfinansieringssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C262 yrkande 2, 2006/07:C319 yrkandena 2-5, 7 och 8, 2006/07:C362 och 2006/07:A270 yrkande 30.

Reservation 3 (s, mp)
Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0111019
m90007
c23006
fp21007
kd20004
v00175
mp01504
Totalt1541261752

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Kreditgarantiverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder intill ett belopp på högst 10 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 ställa ut kreditgarantier i samband med obeståndshanteringen intill ett belopp på högst 500 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 ställa ut kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag intill ett belopp på 3 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 ställa ut kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp på 1 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
e) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 ställa ut kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden intill ett belopp på högst 1 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
f) Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om statliga kreditgarantier för lån till ny- och ombyggnad.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 18 punkterna 2-7.

5. Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 31:11 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag göra åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kr under 2008-2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 18 punkt 8 och lägger skrivelse 2005/06:202 till handlingarna.

6. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:C252 yrkande 2, 2006/07:C333 och 2006/07:C368.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110019
m90007
c23006
fp21007
kd20004
v00175
mp10135
Totalt1561103053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2007

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2007 anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik enligt vad som i bilaga 2 angivits som utskottets förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 18 punkt 9 och avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 54, 2006/07:C315 yrkandena 1 och 3 i denna del, 2006/07:C318 yrkande 7, 2006/07:C319 yrkande 6, 2006/07:C334 yrkande 2 i denna del och 2006/07:Ub255 yrkande 10.