Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2007

Beslut

Lättare för ungdomar att köpa bostad första gången (CU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,8 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Statliga kreditgarantier införs för att göra det lättare för ungdomar och andra förstagångsköpare att köpa bostad. Det ekonomiska stödet för att avhjälpa fukt- och mögelskador i småhus tas bort.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-11-15
Justering: 2007-12-06
Betänkande publicerat: 2007-12-07
Trycklov: 2007-12-07
Reservationer 13
Betänkande 2007/08:CU1

Alla beredningar i utskottet

2007-11-15, 2007-11-13

Lättare för ungdomar att köpa bostad första gången (CU1)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,8 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Ett förslag är att införa statliga kreditgarantier för att göra det lättare för ungdomar och andra förstagångsköpare att köpa bostad. Det ekonomiska stödet för att avhjälpa fukt- och mögelskador i småhus tas bort.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-19
4

Beslut

Beslut: 2007-12-19
10 förslagspunkter, 6 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 31:4 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 32 000 000 kr under 2009-2010.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslaget 31:8 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag göra ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kr efter 2008.
c) Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om att avveckla det ekonomiska stödet för att avhjälpa fukt- och mögelskador i småhus.
d) Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt vad som i bilaga 3 angivits som utskottets förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 18 punkterna 8-10 och 12 samt avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 90, 2007/08:C211 yrkande 8, 2007/08:C260 yrkandena 4 och 7, 2007/08:C291, 2007/08:C325 yrkandena 2 och 4, 2007/08:C369 yrkandena 2, 3 och 5-7 samt 2007/08:C424 yrkandena 3 och 4.

2. Mål för bostadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de mål för politikområdet Bostadspolitik som regeringen föreslår och upphäver nuvarande mål för politikområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 18 punkt 1 och avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 91, 2007/08:C325 yrkande 1, 2007/08:C347, 2007/08:C369 yrkande 1, 2007/08:C371 yrkande 1 och 2007/08:C424 yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m89008
c26003
fp22006
kd22002
v01903
mp01702
Totalt159151039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Mål för bostadsproduktionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C260 yrkande 1.

Reservation 2 (s, mp)
Reservation 3 (v)

4. Utredning om ett nytt system för bostadsfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 97, 2007/08:C260 yrkandena 2, 3 och 6 samt 2007/08:C371 yrkande 4.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m90007
c26003
fp22006
kd22002
v00193
mp00172
Totalt1601163637

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Hissbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C254 yrkande 2, 2007/08:C260 yrkande 5 och 2007/08:So382 yrkande 5.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m90007
c26003
fp22006
kd22002
v01903
mp01702
Totalt160152037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Kreditgarantiverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om kreditgarantier som registrerats från 1997 enligt förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder intill ett belopp på högst 10 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ställa ut kreditgarantier i samband med obeståndshanteringen intill ett belopp på högst 500 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ställa ut kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp på högst 1 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
e) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ställa ut kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden intill ett belopp på högst 1 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 18 punkterna 2-6.

7. Förvärvsgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp på högst 5 000 000 000 kr för förvärvsgarantier.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 18 punkt 7 och avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 93 och 2007/08:C424 yrkande 2.

Reservation 8 (s)

8. Kreditgarantier för byggande i glesbygd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C260 yrkande 8, 2007/08:C319 och 2007/08:C374.

Reservation 9 (s)
Reservation 10 (v)

9. Mål för konsumentpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om mål för politikområdet Konsumentpolitik och upphäver nuvarande mål för politikområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 18 punkt 11 och avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 95, 2007/08:C325 yrkande 3, 2007/08:C362 yrkande 3, 2007/08:C369 yrkande 4 och 2007/08:C424 yrkande 7.

Reservation 11 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m89008
c26003
fp21007
kd22002
v01903
mp01702
Totalt158152039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C262 och 2007/08:C360.

Reservation 12 (s, mp)
Reservation 13 (v)