Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets bet 2011/12:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2011

Beslut

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik (CU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,15 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik för 2012. Mest pengar går till Lantmäteriet (495 miljoner kronor), Boverket (202 miljoner kronor) och Konsumentverket (113 miljoner kronor). Riksdagen sa även ja till regeringens förslag om en ny målformulering för bostadspolitiken och om en ändring i fastighetsmäklarlagen. Riksdagen sa dessutom nej till ett antal motionsförslag från allmänna motionstiden 2011 om olika bostads- och konsumentpolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-08
Justering: 2011-12-01
Betänkande publicerat: 2011-12-05
Trycklov: 2011-12-05
Reservationer 22
bet 2011/12:CU1

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik (CU1)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,15 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik för 2012. Mest pengar går till Lantmäteriet (495 miljoner kronor), Boverket (202 miljoner kronor) och Konsumentverket (113 miljoner kronor). Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny målformulering för bostadspolitiken och om en ändring i fastighetsmäklarlagen. Utskottet föreslår dessutom att riksdagen säger nej till ett antal motionsförslag från allmänna motionstiden 2011 om olika bostads- och konsumentpolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-14
4

Beslut

Beslut: 2011-12-15
16 förslagspunkter, 14 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 18 punkt 8 och avslår motionerna 2011/12:C349 yrkande 6, 2011/12:C352 yrkandena 1, 2 och 6, 2011/12:C386, 2011/12:C417 yrkandena 3 och 6 samt 2011/12:C419.

2. Bemyndiganden för regeringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012
a) ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden samt kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp av 10 000 000 000 kr,
b) ställa ut kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (s.k. förvärvsgarantier) intill ett belopp av 5 000 000 000 kr,
c) för ramanslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kr 2013-2020,
d) för ramanslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kr 2013 och 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 18 punkterna 4-7.

3. Bostadspolitiska mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner målet för Samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet och godkänner att målet för Hållbart samhällsbyggande upphävs.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 18 punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna 2011/12:C349 yrkande 1, 2011/12:C352 yrkande 3, 2011/12:C388 yrkande 8 och 2011/12:C417 yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M102005
MP12103
FP18006
C19004
SD19000
V01702
KD16003
-0001
Totalt175136038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Bostadspolitisk utredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:C417 yrkande 2.

Reservation 2 (MP)

5. Bostadspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C229 yrkande 1, 2011/12:C232, 2011/12:C266, 2011/12:C269, 2011/12:C314, 2011/12:C342, 2011/12:C365, 2011/12:C371, 2011/12:C399 och 2011/12:C403 yrkande 1.

Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (S)

6. Nivån på bostadsbyggandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C293, 2011/12:C349 yrkande 3, 2011/12:C352 yrkande 4 och 2011/12:C388 yrkande 1.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (V)

7. Stöd till bostadsbyggandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C216, 2011/12:C264 yrkande 1, 2011/12:C336, 2011/12:C339, 2011/12:C344, 2011/12:C379 och 2011/12:A367 yrkande 5.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP)
Reservation 10 (V)

8. Stöd till klimatanpassning av miljonprogrammets bostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:C207.

Reservation 11 (MP)
Reservation 12 (S)
Reservation 13 (V)

9. Bostäder på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C231, 2011/12:C349 yrkande 15, 2011/12:C403 yrkande 12 och 2011/12:N303 yrkande 9.

Reservation 14 (S, MP)
Reservation 15 (V)

10. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C230, 2011/12:C348 yrkande 4, 2011/12:C349 yrkande 10, 2011/12:C387 yrkande 1 och 2011/12:C403 yrkande 8.

Reservation 16 (S)
Reservation 17 (V)

11. Kommunal bostadsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C206, 2011/12:C292, 2011/12:C348 yrkandena 2 och 3, 2011/12:C349 yrkandena 11 och 12 samt 2011/12:C403 yrkandena 3 och 5.

Reservation 18 (S, MP, V)

12. Kommunal hyresgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:C387 yrkande 2.

Reservation 19 (V)

13. Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:C403 yrkandena 2, 11 och 14.

Reservation 20 (V)

14. Mål för området Konsumentpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C329 yrkande 1, 2011/12:C347 yrkande 1 och 2011/12:C352 yrkande 7.

Reservation 21 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M102005
MP02203
FP18006
C19004
SD19000
V01702
KD16003
-0001
Totalt174137038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:C347 yrkandena 6 och 7, 2011/12:C352 yrkande 8 och 2011/12:C417 yrkande 4.

Reservation 22 (S, MP, V)

16. Ändring i fastighetsmäklarlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 18 punkt 1.