Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets bet 2012/13:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2012

Beslut

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande och konsumentpolitik (CU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,19 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik för 2013. Mest pengar går till Lantmäteriet (498 miljoner kronor), Boverket (228 miljoner kronor) och Konsumentverket (116 miljoner kronor).

Tiden för så kallad presumtionshyra förlängs den 1 januari 2013 från tio till femton år. Presumtionshyra är hyra för nybyggda lägenheter som hyresvärden och hyresgästorganisationen kommer överens om. Efter att tiden för presumtionhyran gått ut bestäms hyran enligt de vanliga bruksvärdesreglerna. Den gamla tidsgränsen ska gälla för hyror som hyresvärdar och hyresgästorganisationer kommit överens om före den 1 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen i denna del. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

38 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-25
Justering: 2012-11-20
Betänkande publicerat: 2012-11-20
Trycklov: 2012-11-20
Reservationer 23
bet 2012/13:CU1

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande och konsumentpolitik (CU1)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,19 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik för 2013. Mest pengar går till Lantmäteriet (498 miljoner kronor), Boverket (228 miljoner kronor) och Konsumentverket (116 miljoner kronor).

Tiden för så kallad presumtionshyra förlängs den 1 januari 2013 från tio till femton år. Presumtionshyra är hyra för nybyggda lägenheter som hyresvärden och hyresgästorganisationen kommer överens om. Efter att tiden för presumtionhyran gått ut bestäms hyran enligt de vanliga bruksvärdesreglerna. Den gamla tidsgränsen ska gälla för hyror som hyresvärdar och hyresgästorganisationer kommit överens om före den 1 januari 2013. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-28
4

Beslut

Beslut: 2012-11-28
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 18

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor 2014-2021.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:4 Innovativt byggande ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2014-2017.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:6 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 2014 och 2015.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2014-2017.
e) Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 ramanslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 18 punkterna 6, 7 och 10-12 samt avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 20,
2012/13:C356 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:C361 av Carina Herrstedt m.fl. (SD),
2012/13:C388 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 3,
2012/13:C400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2 och 15,
2012/13:C406 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:C421 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 4 samt
2012/13:C444 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkandena 2 och 6.

2. Bemyndiganden avseende kreditgarantier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar i form av kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden och kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar i form av kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (s.k. förvärvsgarantier) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 5 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 18 punkterna 8 och 9.

3. Överenskommelser om hyror för nybyggda lägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 5 till lag om ändring i jordabalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 18 punkt 2 i denna del och avslår motionerna
2012/13:C356 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3 i denna del och
2012/13:C421 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 5 i denna del.

Reservation 1 (MP, V)

4. Bostadspolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkande 1 och 2012/13:C406 yrkande 2.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02302
FP22002
C19004
SD19001
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt175139035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Mål för bostadsproduktionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:C400 yrkande 1.

Reservation 3 (V)

6. Bostadspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C234, 2012/13:C256, 2012/13:C268, 2012/13:C280, 2012/13:C328, 2012/13:C346, 2012/13:C353 yrkande 1, 2012/13:C388 yrkande 11, 2012/13:C392, 2012/13:C400 yrkandena 8 och 30, 2012/13:C411, 2012/13:Ub509 yrkande 3, 2012/13:N371 yrkande 4 och 2012/13:A393 yrkande 30.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (V)

7. Statligt investeringsstöd till bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C237, 2012/13:C329, 2012/13:C404 och 2012/13:A356 yrkande 5.

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (MP)
Reservation 9 (V)

8. Kreditgarantier för upprustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi302 yrkande 17, 2012/13:C388 yrkande 5 och 2012/13:C399.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (MP)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S309712
M98009
MP00232
FP22002
C19004
SD01901
V00172
KD17002
PP0000
-0000
Totalt1591913734

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Svaga bostadsmarknader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C370, 2012/13:C400 yrkandena 11 och 12 samt 2012/13:N272 yrkande 9.

Reservation 14 (S, MP)
Reservation 15 (V)

10. Kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C388 yrkande 12, 2012/13:C400 yrkandena 6 och 28, 2012/13:C447 och 2012/13:So596 yrkandena 5 och 6.

Reservation 16 (S)
Reservation 17 (MP)
Reservation 18 (V)

11. Kommunal bostadsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C365, 2012/13:C388 yrkandena 13 och 14, 2012/13:C400 yrkandena 5 och 27 samt 2012/13:C409.

Reservation 19 (S, MP, V)

12. Kommunal hyresgaranti

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:C400 yrkande 29.

Reservation 20 (V)

13. Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C334 och 2012/13:C400 yrkandena 4 och 31.

Reservation 21 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S982012
M98009
MP23002
FP22002
C19004
SD19001
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt29619034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


14. Konsumentpolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C206 yrkande 1, 2012/13:C390 yrkande 1 och 2012/13:C406 yrkande 3.

Reservation 22 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S199012
M98009
MP02302
FP22002
C19004
SD19001
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt176139034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Konsumentvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C338, 2012/13:C371, 2012/13:C390 yrkande 8, 2012/13:C444 yrkande 4 och 2012/13:C448.

Reservation 23 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98009
MP02302
FP22002
C19004
SD19001
V01702
KD17002
PP0000
-0000
Totalt175140034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag