Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2014

Beslut

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om anslagen i statsbudgeten till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för 2015. Det innebär att riksdagen även sa nej till regeringens förslag om att inrätta två nya bidrag till energieffektivisering av vissa bostäder och till upprustning av skollokaler.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 1,2 miljarder. Mest pengar går till Lantmäteriet (503 miljoner kronor), Boverket (225 miljoner kronor) och Konsumentverket (135 miljoner kronor).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2014/15:2953 yrkande 1. Delvis bifall till propositionen. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-11-18
Justering: 2014-12-09
Trycklov: 2014-12-09
Reservationer 9
Betänkande 2014/15:CU1

Alla beredningar i utskottet

2014-11-18

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om anslagen i statsbudgeten till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för 2015. Det innebär att utskottet även föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att inrätta två nya bidrag till energieffektivisering av vissa bostäder och till upprustning av skollokaler.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 1,2 miljarder. Mest pengar går till Lantmäteriet (503 miljoner kronor), Boverket (225 miljoner kronor) och Konsumentverket (135 miljoner kronor).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-10
Debatt i kammaren: 2014-12-11
4

Beslut

Beslut: 2014-12-11
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 18

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 18 enligt utskottets förslag i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 18 punkterna 3 och 4.

b) Bemyndiganden
1. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 200 000 kronor 2016-2023,
2. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:4 Innovativt byggande ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2016 och 2017,
3. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden och kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor,
4. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av bostad (förvärvsgarantier) som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 5 000 000 000 kronor,
5. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:10 Stöd gällande utveckling i strandnära lägen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kronor 2016 och 2017,
6. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:11 Utvecklingsprojekt för jämställda offentliga rum ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 kronor 2016 och 2017,
7. Riksdagen avslår förslaget om ett bemyndigande för regeringen att under 2015 för anslaget 1:12 Energieffektivisering av vissa bostäder ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2016-2018,
8. Riksdagen avslår förslaget om ett bemyndigande för regeringen att under 2015 för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 150 000 000 kronor 2016-2018.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 18 punkterna 3 och 4.

2. Stöd till upprustning av skollokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2744 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 31.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 1 0 14 4
S 101 0 1 11
M 2 0 74 8
SD 0 46 0 3
MP 20 0 1 4
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
KD 0 0 14 2
Totalt 142 46 122 39


3. Investeringsstöd för bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,

2014/15:1963 av Kristina Nilsson och Ingemar Nilsson (S),

2014/15:2031 av Christer Engelhardt och Per-Arne Håkansson (S) och

2014/15:2647 av Kenneth G Forslund m.fl. (S).

Reservation 3 (V)
Reservation 4 (S, MP)

4. Stöd för upprustning i miljonprogramsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:538 av Kerstin Lundgren (C).

Reservation 5 (M, C, FP, KD)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 101 0 0 12
M 0 0 77 7
SD 0 46 0 3
MP 21 0 0 4
C 0 0 18 4
V 19 0 0 2
KD 0 0 14 2
Totalt 141 46 124 38


5. Stimulansbidrag för tillgänglighetsanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2122 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2 och

2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 13.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 102 0 0 11
M 77 0 0 7
SD 0 46 0 3
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 266 46 0 37


6. Bostadspolitiskt mål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 8 (V)
Reservation 9 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 15 4
S 102 0 0 11
M 0 0 77 7
SD 45 0 1 3
MP 21 0 0 4
C 0 0 18 4
V 0 19 0 2
KD 0 0 14 2
Totalt 168 19 125 37