Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets bet 2019/20:CU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 4 december 2019

Nästa händelse: Beredning 21 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat