Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling

Näringsutskottets betänkande 1999/2000:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1999

Beslut

Anslag till regional utjämning och utveckling (NU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslag på sammanlagt 3 310 miljoner kronor till regional utjämning och utveckling för år 2000. Riksdagen beslutade också att regeringen i fortsättningen ska bestämma dels om utformningen av det regionala utvecklingsbidraget, dels om vilka områden som ska ingå i de nationella stödområdena. Förvaltningsmyndigheterna, dvs. vissa länsstyrelser, ska i fortsättningen ha det fulla ansvaret för genomförandet av respektive strukturfondsprogram för perioden 2000-2006. Enligt huvudprincipen ska förvaltningsmyndigheterna även vara utbetalningsansvariga för respektive program. När det gäller stödformen nedsättning av socialavgifter har det framkommit att EG-kommissionen inte skulle godkänna regeringens förslag. Riksdagen beslutade därför om vissa ytterligare justeringar i lagen. Det innebär att stödområdet ändras och att flera begränsningar sker i fråga om vilka företag som kan erhålla stöd. Tillverkningsindustrin slopas bland de stödberättigade verksamheterna. Vidare kan inte längre stöd lämnas för sådana verksamheter som får transportbidrag för den aktuella perioden. När det gäller företagsadministrativa uppgifter, vilka generellt kan generera stöd, undantas vissa branscher. De nya reglerna måste godkännas av kommissionen innan de kan träda i kraft.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-11-02
Justering: 1999-12-02
Betänkande 1999/2000:NU2

Anslag till regional utjämning och utveckling (NU2)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen av anslag på sammanlagt 3 310 miljoner kronor till regional utjämning och utveckling för år 2000. Riksdagen föreslås även besluta att regeringen i fortsättningen ska bestämma dels om utformningen av det regionala utvecklingsbidraget, dels om vilka områden som ska ingå i de nationella stödområdena. Förvaltningsmyndigheterna, dvs. vissa länsstyrelser, ska i fortsättningen ha det fulla ansvaret för genomförandet av respektive strukturfondsprogram för perioden 2000-2006. Enligt huvudprincipen ska förvaltningsmyndigheterna även vara utbetalningsansvariga för respektive program. När det gäller stödformen nedsättning av socialavgifter har det framkommit att EG-kommissionen inte skulle godkänna regeringens förslag. Utskottet föreslår därför vissa ytterligare justeringar i lagen. Det innebär att stödområdet ändras och att flera begränsningar sker i fråga om vilka företag som kan erhålla stöd. Tillverkningsindustrin slopas bland de stödberättigade verksamheterna. Vidare kan inte längre stöd lämnas för sådana verksamheter som får transportbidrag för den aktuella perioden. När det gäller företagsadministrativa uppgifter, vilka generellt kan generera stöd, undantas vissa branscher. De nya reglerna måste godkännas av kommissionen innan de kan träda i kraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-16
4

Beslut

Beslut: 1999-12-16

Protokoll med beslut