Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling

Näringsutskottets betänkande 2001/02:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2001

Beslut

Anslag till regional utjämning och utveckling (NU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till regional utjämning och utveckling. De största anslagen går till allmänna regionalpolitiska åtgärder (1 640 miljoner kronor), Europeiska regionala utvecklingsfonden (1 000 miljoner kronor) samt transportbidrag (336 miljoner kronor). Lagen om nedsättning av socialavgifter upphävs vid årsskiftet. Orsaken är EG-kommissionens beslut att stödformen inte är förenlig med EG:s statsstödsregler. Vidare avskaffas de regionalpolitiska stödformerna lån till privata regionala investmentbolag respektive småföretagsstöd. Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande till regeringen om EG:s framtida regionalpolitik. Det är viktigt att en reform av EG:s regionalpolitik kommer till stånd inför nästa programperiod. Reformen måste bl.a. innebära att regionalpolitikens inriktning ändras och att dess omfattning minskas. Regionalstödet till de nuvarande medlemsländerna måste reduceras till förmån för kandidatländerna. I de fall EU ekonomiskt ska stödja olika regioner bör det vara frågan om regioner som ligger väsentligt under genomsnittet i unionen när det gäller levnadsstandard och medelinkomst.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 20 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-11-01
Justering: 2001-11-27
Trycklov: 2001-12-04
Reservationer 2
Betänkande 2001/02:NU2

Alla beredningar i utskottet

2001-11-01

Anslag till regional utjämning och utveckling (NU2)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till regional utjämning och utveckling. De största anslagen går till allmänna regionalpolitiska åtgärder (1 640 miljoner kronor), Europeiska regionala utvecklingsfonden (1 000 miljoner kronor) samt transportbidrag (336 miljoner kronor). Lagen om nedsättning av socialavgifter upphävs vid årsskiftet. Orsaken är EG-kommissionens beslut att stödformen inte är förenlig med EG:s statsstödsregler. Vidare avskaffas de regionalpolitiska stödformerna lån till privata regionala investmentbolag respektive småföretagsstöd. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om EG:s framtida regionalpolitik. Det är viktigt att en reform av EG:s regionalpolitik kommer till stånd inför nästa programperiod. Reformen måste bl.a. innebära att regionalpolitikens inriktning ändras och att dess omfattning minskas. Regionalstödet till de nuvarande medlemsländerna måste reduceras till förmån för kandidatländerna. I de fall EU ekonomiskt ska stödja olika regioner bör det vara frågan om regioner som ligger väsentligt under genomsnittet i unionen när det gäller levnadsstandard och medelinkomst.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-12
4

Beslut

Beslut: 2001-12-12
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänt om EG:s nuvarande struktur- och regionalpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:N290, 2001/02:N297, 2001/02: N348 och 2001/02:N357.

2. EG:s framtida regionalpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört. Därmed bifaller riksdagen motionerna 2001/02:K426 yrkande 22, 2001/02:U301 yrkande 39, 2001/02:U303 yrkandena 8 och 9, 2001/02:N25 yrkande 14 och 2001/02:N262 yrkande 18.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1116014
m73008
c18000
fp13003
kd37005
v0000
mp15001
-2000
Totalt159154036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Myndighetsfrågor inom det regionalpolitiska området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag 2001/02:RR4 och motionerna 2001/02:N223 yrkande 1, 2001/02:N230 yrkande 4, 2001/02:N277 och 2001/02:N325 yrkande 3.

4. Avskaffande av lån till privata regionala investmentbolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om avskaffande av stödformen lån till privata regionala investmentbolag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:4 punkt 1.7.

5. Avskaffande av småföretagsstöd

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om avskaffande av stödformen småföretagsstöd. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:4 punkt 1.8 och avslår motion 2001/02:N27 yrkande 26.

Reservation 2 (c)

6. Upphävande av lag om nedsättning av socialavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om upphävande av lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 19 punkt 1.

7. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2002, i fråga om ramanslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder, göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 3 200 000 000 kr under åren 2003-2010. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 19 punkt 2. b) Riksdagen godkänner regeringens förslag om användningen av anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 19 punkt 3. c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2002, i fråga om ramanslaget 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006, göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 4 000 000 000 kr under åren 2003-2008. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 19 punkt 4. d) Riksdagen godkänner regeringens förslag om användningen av anslaget 33:7 Särskilda regionala utvecklingsprogram. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 19 punkt 5. e) Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2002, i fråga om ramanslaget 37:1 IT- infrastruktur: Regionala transportnät m.m. göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 700 000 000 kr under åren 2003 och 2004. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 19 punkt 6. f) Riksdagen anvisar för budgetåret 2002 anslagen under utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling enligt regeringens förslag i bilaga 3. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 19 punkt 7. g) Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fi294 yrkande 20 i denna del, 2001/02:N27 yrkande 46, 2001/02:N262 yrkande 20, 2001/02:N295, 2001/02:N303, 2001/02:N335, 2001/02:N350 yrkandena 1 och 2 och 2001/02:N372 yrkandena 2, 3, 4 och 10.