Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling (prop. 1996/97:1)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 1996

Beslut

Regionalpolitiska anslag (AU2)

Regeringens förslag om anslag till regional utjämning och utveckling godkändes. Riksdagen ville att frågor om lokalisering av statlig verksamhet som är av större vikt eller på annat sätt av principiellt intresse bör underställas riksdagen. Bakgrunden är en oro för negativa effekter på grund av bland annat bolagisering och ökad självbestämmanderätt i den statliga förvaltningen.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1996-10-31
Justering: 1996-11-28
Betänkande 1996/97:AU2

Alla beredningar i utskottet

1996-10-31, 1996-10-29

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-12
4

Beslut

Beslut: 1996-12-12

Protokoll med beslut