Näringsutskottets betänkande
2004/05:NU2

Utgiftsområde 19 Regional utveckling


Sammanfattning

Utskottet tillstyrker de av regeringen föreslagna
anslagen (totalt ca 3,5 miljarder  kronor) och
bemyndigandena   för  budgetåret  2005  inom
utgiftsområde  19  Regional  utveckling.  Vidare
instämmer utskottet i  regeringens  förslag att
riksdagen skall godkänna att två anslag också kan
användas   för   att  finansiera   särskilda
riskkapitalinsatser  inom   ramen  för  EG:s
strukturfondsprogram. Samtliga motioner som tar upp
regeringens förslag om anslag och bemyndiganden m.m.
avstyrks av utskottet. Företrädarna i utskottet för
Moderata    samlingspartiet,    Folkpartiet,
Kristdemokraterna och Centerpartiet har avstått från
att delta i detta beslut. De erinrar i särskilda
yttranden om de budgetförslag som lagts fram av
respektive parti. I förhållande till regeringens
förslag  ville  Moderata  samlingspartiet minska
utgiftsramen med 813 miljoner kronor, Folkpartiet
med 513 miljoner kronor och Kristdemokraterna med
110 miljoner kronor. Centerpartiet ville höja ramen
med 594 miljoner kronor.

I fråga om den allmänna inriktningen av den
regionala utvecklingspolitiken anser utskottet att
det  är  värdefullt  att politiken på ett mer
systematiskt sätt kan följas upp och stämmas av mot
de nationella målen. Utskottet ser positivt på att
jämställdhetsaspekterna beaktas. När det  gäller
frågan  om  sambandet  mellan  den  regionala
utvecklingspolitiken   och   landsbygdspolitiken
framhålls att frågan är under beredning och att ett
ställningstagande i sak bör vänta till dess att ett
fullständigt beslutsunderlag kan presenteras. Trots
att  ändringar  i  företagsstöden  kan  medföra
övergångsproblem vidhåller utskottet sin uppfattning
att det på sikt är angeläget att minska användningen
av   olika   bidrag   inom  den  regionala
utvecklingspolitiken. I en reservation (m, fp, kd,
c)  framhålls  att en framtidsinriktad regional
utvecklingspolitik  bör  inriktas  på att skapa
förutsättningar för utveckling, bl.a. när det gäller
företagande. De tillväxtfrämjande åtgärderna bör
hänföras till den regionala nivån i mycket högre
utsträckning än i dag. För de företagsstöd som trots
allt behövs bör inriktningen i huvudsak ligga på
generella stöd.
Utskottet avstyrker förslag om myndighetsfrågor
med hänvisning till att resultaten från det pågående
utredningsarbetet bör inväntas. I en reservation (m,
fp) föreslås att ett första steg mot avveckling av
Glesbygdsverket skall tas under år 2005. En annan
reservation (kd) går ut på att Glesbygdsverkets
ansvarsområde  mer  bestämt skall  fokusera  på
landsbygdsaspekterna.
När  det  gäller  utlokaliseringsfrågor  anser
utskottet att de nu gällande  principerna  för
utlokalisering av statliga myndigheter bör gälla och
avstyrker  olika  motioner  på  området.  I en
reservation (m, fp, kd, c) krävs att regeringen
lägger fast en långsiktig och strategisk plan med
mål för omlokalisering av statlig verksamhet.
Utskottet behandlar i betänkandet även frågor om
EG:s nuvarande struktur- och regionalpolitik och
EG:s framtida sammanhållningspolitik; motionerna på
dessa områden avstyrks med argumentet att åtgärder
redan vidtagits respektive att motionsyrkandena har
en annan inriktning än den som utskottet vill
framhäva.
I  fråga  om  bemyndigandesystemet  avstyrker
utskottet ett par motioner med motiveringen att
nuvarande system är mer effektivt än  tidigare
ordning,   som  kunde  medföra  ett  stort
anslagssparande. I en reservation (fp, kd, c) anförs
att de beskrivna olägenheterna i nuvarande system
måste ses över.
Vidare avstyrker utskottet motioner med kritik mot
de av regeringen aviserade förändringarna i fråga om
företagsstöden. Utskottet förutsätter att det även i
fortsättningen kommer att vara möjligt att - i nära
samråd med berörd region - bevilja bidrag till
stödområdena. I två reservationer  (kd, c; fp)
uttalar sig reservanterna mot en centralisering av
besluten om företagsstöd.
Vidare avstyrker utskottet ett motionsyrkande om
persontransportstöd,  medan uppfattningen  i  en
reservation (fp, kd, c) är att möjligheterna till
persontransportstöd   bör   undersökas   av
Näringsdepartementet.
Ett  enigt  utskott  avstyrker motionsyrkanden
rörande växelkursen för strukturfondsbidragen med
hänvisning till att utskottet  prioriterar  att
utgiftstaket kan hållas. Utskottet förutsätter dock
att  en  förordningsförändring  sker  senast  i
anslutning till  avlämnandet  av  den  kommande
ekonomiska vårpropositionen.


Utskottets förslag till riksdagsbeslut
1. Allmän inriktning av den regionala
utvecklingspolitiken

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N224,
2004/05:N254 yrkandena 1, 2, 6, 19, 20 och 26,
2004/05:N255 yrkande 2, 2004/05:N257 yrkandena 1, 6
och 7, 2004/05:N267, 2004/05:N332, 2004/05:N346
yrkande 1, 2004/05:N374 yrkande 4, 2004/05:N386,
2004/05:N398 yrkandena 1, 11, 13 och 14,
2004/05:N399 yrkande 1, 2004/05:N403 yrkande 1,
2004/05: N407 yrkandena 7 och 9 och 2004/05:N409
yrkande 2.
Reservation 1 (m, fp, kd, c)

2. Myndighetsfrågor

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N254 yrkande
23, 2004/05:N374 yrkande 3, 2004/05:N407 yrkande 13
och 2004/05:N414 yrkande 6.
Reservation 2 (m, fp)
Reservation 3 (kd)

3. Utlokaliseringsfrågor

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N207,
2004/05:N229 yrkandena 1-5, 2004/05:N231,
2004/05:N254 yrkande 25, 2004/05:N257 yrkande 2,
2004/05:N270, 2004/05:N289, 2004/05:N292,
2004/05:N301, 2004/05: N315 yrkandena 1-3,
2004/05:N323, 2004/05:N335, 2004/05:N368 yrkandena 1
och 2, 2004/05:N372, 2004/05:N385, 2004/05:N401
yrkande 13 och 2004/05:N446.
Reservation 4 (m, fp, kd, c)

4. EG:s nuvarande struktur- och
regionalpolitik

Riksdagen  avslår  motionerna  2004/05:N205,
2004/05:N268 och 2004/05:
N369.


5. EG:s framtida sammanhållningspolitik

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N263 och
2004/05:N403 yrkande 22.


6. Bemyndigandesystemet

Riksdagen  avslår  motionerna  2004/05:N346
yrkande 9 och 2004/05: N358 yrkandena 1 och 2.


Reservation 5 (fp, kd, c)

7. Aviserade förändringar angående
företagsstöden

Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N357 och
2004/05:N417.
Reservation 6 (kd, c)
Reservation 7 (fp)

8. Persontransportstödet

Riksdagen avslår motion 2004/05:N254 yrkande
11.
Reservation 8 (fp, kd, c)
9. Växelkurs för strukturfondsbidrag
Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N311 och
2004/05:N371 yrkandena 1 och 2.

10. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19
Regional utveckling

a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2005  i  fråga om ramanslaget 33:1 Allmänna
regionalpolitiska  åtgärder  göra  ekonomiska
åtaganden  som,  inklusive  tidigare  gjorda
åtaganden, innebär utgifter på högst 3 200 000
000 kr under åren 2006-2013. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2004/05:1 utgiftsområde 19
punkt 1.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2005 i fråga om ramanslaget 33:5 Europeiska
regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare
gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 3 100
000 000 kr under åren 2006-2008. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2004/05:1 utgiftsområde 19
punkt 2.
c) Riksdagen godkänner att anslagen 33:1 Allmänna
regionalpolitiska åtgärder och 33:5 Europeiska
regionala utvecklingsfonden perioden 2000-2006
även  används  för  att finansiera särskilda
riskkapitalinsatser  inom  ramen  för  EG:s
strukturfondsprogram. Därmed bifaller riksdagen
proposition 2004/05:1 utgiftsområde 19 punkt 3.
d) Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen
under utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt
regeringens förslag i bilaga 2. Därmed bifaller
riksdagen proposition 2004/05:1 utgiftsområde 19
punkt 4.
e)  Riksdagen  avslår motionerna 2004/05:N217
yrkandena 1 och 2, 2004/05:N253, 2004/05:N254
yrkande 28, 2004/05:N255 yrkande 1, 2004/05:N269,
2004/05:N303, 2004/05:N374 yrkandena 1, 2 och 5,
2004/05:N384 och 2004/05:N399 yrkande 5.
Stockholm den 17 november 2004

På näringsutskottets vägnar


Marie Granlund


Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Marie
Granlund (s), Per Bill (m)*, Nils-Göran Holmqvist
(s), Sylvia Lindgren (s), Berit Högman (s), Karl
Gustav Abramsson (s), Ulla Löfgren (m)*, Carina
Adolfsson Elgestam (s), Yvonne Ångström (fp)*, Anne
Ludvigsson (s), Reynoldh Furustrand (s), Krister
Hammarbergh  (m)*, Nyamko Sabuni (fp)*, Gunilla
Wahlén (v), Håkan Larsson (c)* och Lars Lindén
(kd)*.

* Har avstått från att delta i beslutet under punkt
10.2004/05
NU2


Redogörelse för ärendet
I detta betänkande behandlas

dels proposition 2004/05:1 (budgetpropositionen)
såvitt gäller utgiftsområde 19 Regional utveckling,
dels 44 motioner från den allmänna motionstiden.
Upplysningar och synpunkter i ärendet har inför
utskottet lämnats av företrädare för Glesbygdsverket
och för strukturfondsprogrammet Leader+.

Förslagen i propositionen och i motionerna återges i
bilaga  1. Regeringens och oppositionspartiernas
förslag till anslag för år 2005 inom utgiftsområde
19 redovisas i bilaga 2.


Utskottets överväganden
Inledning
Utgångspunkten för detta betänkande är att ramen för
utgiftsområde 19 är fastställd  för  år  2005.
Finansutskottets  majoritet  tillstyrkte  den 11
november  2004 regeringens förslag till utgiftsram
för år 2005 för utgiftsområde 19 Regional utveckling
(prop. 2004/05:1,  bet. 2004/05:FiU1). Riksdagen
fattar den 24 november 2004 beslut om fördelning av
utgifter på utgiftsområden för år 2005. Det kan
förväntas att riksdagen ställer sig bakom de ramar
för utgiftsområde  19  Regional  utveckling som
angivits i budgetpropositionen. Av tabellen i bilaga
2  framgår regeringens och de olika partiernas
förslag till anslag under utgiftsområdet.

Betänkandet disponeras på följande sätt. Först
behandlas frågor om den allmänna inriktningen av den
regionala  utvecklingspolitiken.  Därefter  tar
utskottet upp myndighetsfrågor inom utgiftsområdet,
frågor om utlokalisering av statliga myndigheter,
frågor rörande EG:s strukturfonder och den framtida
sammanhållningspolitiken samt budgetfrågor.
Övriga frågor om åtgärder för att utveckla olika
regioner kommer att behandlas under våren 2005.
Särskilt   kan   nämnas   att   frågor  om
tillväxtavtal/tillväxtprogram,         vissa
jämställdhetsfrågor, gles- och landsbygdsfrågor av
olika  slag,  vissa  kapitalförsörjningsfrågor,
disposition av del av vattenkraftsvinsterna samt
krav på specificerade åtgärder i län och regioner
kommer att tas upp under våren 2005.

Allmän inriktning av den regionala
utvecklingspolitiken


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå  motionsyrkanden om
inriktningen    av   den   regionala
utvecklingspolitiken. Utskottet står fast vid
den politik som har gällt under de senaste
åren och anser inte att motionskraven kan
ligga till grund för en förändrad inriktning.
Jämför reservation 1 (m, fp, kd, c).

Propositionen

Mål för den regionala utvecklingspolitiken är sedan
år  2002  väl fungerande och  hållbara  lokala
arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla
delar av landet. Den regionala utvecklingspolitiken
bedrivs i gles- och landsbygd, i små och medelstora
städer samt i storstadsområden. Motivet är att den
nationella  tillväxten utgörs av summan av den
tillväxt  som  skapas  lokalt  och  regionalt.
Anpassningen till de regionala skillnaderna innebär
dock att det behövs riktade åtgärder för geografiskt
avgränsade områden även fortsättningsvis.

Effekterna  bör  kunna  avläsas  utifrån  ett
ekonomiskt,  ekologiskt  och socialt perspektiv.
Särskilt fokus bör läggas på  de åtgärder som
finansieras  genom  utgiftsområde  19  Regional
utveckling. De ekonomiska och sociala effekterna bör
avläsas i hur väl  kvinnors  och  mäns lokala
arbetsmarknadsregioner har utvecklats i termer av
främst ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning
för kvinnor och män. Politikens resultat skall även
kunna  avläsas  i  hur  väl  de  nationella
jämställdhetsmålen uppnås inom ramen för åtgärderna.
Vad gäller den ekologiska dimensionen bör effekterna
stämmas av mot de nationella miljökvalitetsmålen.
Statens  viktigaste roll är att  skapa  goda
grundförutsättningar  för en utveckling mot väl
fungerande och hållbara arbetsmarknadsregioner med
en god servicenivå i alla delar av landet. Hållbar
tillväxt skapas på lokal och regional nivå och med
hjälp av den service som bl.a. kommunerna svarar
för. Enligt regeringens uppfattning är arbete i
gemensamma partnerskap i hög grad bidragande till en
lokal   mobilisering.   Lokal  och  regional
handlingsfrihet är viktig för  en god regional
utveckling. Alla delar av landet har mycket att
vinna på samverkan. Särskilt viktigt är att lyfta
fram städernas och stadsregionernas betydelse för
den regionala utvecklingen, inte bara för staden
själv utan också för dess omgivning. Det är också
viktigt att ta hänsyn till att kvinnor och män har
olika lokala arbetsmarknadsregioner.
Enligt  regeringen  behövs en  väl  utvecklad
systemsyn  och  väl  fungerande  verktyg  för
sektorssamordning på central nivå för att lokal och
regional samordning skall kunna genomföras på ett
effektivt sätt. Såväl horisontell samordning mellan
olika sektorer som vertikal samordning mellan lokal,
regional, nationell och EU-nivå behövs. Att samtliga
statliga  myndigheter skall ta regionala hänsyn
framgår  av  verksförordningen  (1995:1322)  och
förordningen   (2003:595)    om   regionalt
utvecklingsarbete.
I samband med inriktningen av politiken redovisas
att regeringen avser att omforma de nationella
regionala     företagsstöden     regionalt
utvecklingsbidrag,     landsbygdsstöd    och
sysselsättningsbidrag fr.o.m. juli 2005. Avsikten är
att fokus skall flyttas från stöd till enskilda
företag till insatser av bredare karaktär. Resurser
som frigörs bör enligt regeringen användas till de
regionala tillväxtprogramsprocesserna. Regeringens
avsikt att ändra vissa företagsstöd tas upp i
samband med anslagen.
Regeringens  förslag när det gäller ett nytt
användningsområde   för   anslagen   Allmänna
regionalpolitiska åtgärder (33:1) och Europeiska
regionala  utvecklingsfonden  perioden  2000-2006
(33:5) under utgiftsområde 19 - dvs. finansiering av
särskilda regionala riskkapitalinsatser, genom vilka
staten direkt eller indirekt tillskjuter ägarkapital
i form av aktier eller motsvarande i enskilda
företag - tas upp i samband med anslagen.
Regeringens tre verktyg för att uppnå målet för
politikområdet är Nationell samordning och regionala
hänsyn för hållbar regional tillväxt (detta verktyg
redovisas endast delvis inom utgiftsområde 19),
Lokal och regional samverkan för hållbar regional
tillväxt och Stimulansåtgärder för hållbar regional
tillväxt.  Med dessa  verktyg  som  grund  har
utgiftsområde  19  delats  upp  i  följande
verksamhetsområden:    Programlagt   regionalt
utvecklingsarbete, Kapitalförsörjning för regional
näringslivsutveckling och Kommersiell service.
Generellt skall utvecklingen i landets regioner
följas  genom statistik avseende den  regionala
lönesumman för alla sysselsatta kvinnor och män och
andelen förvärvsarbetande 20-64 år för kvinnor och
män, uppdelade på lokala arbetsmarknadsregioner.
Båda indikatorerna används som mått på tillväxt i
regionerna. Vidare finns resultatindikatorer som
anges under respektive verksamhetsområde.

Programlagt regionalt utvecklingsarbete

Verksamhetsområdet    Programlagt    regionalt
utvecklingsarbete omfattar central projektverksamhet
m.m.,   regionala   tillväxtavtal,   regionala
tillväxtprogram  och EG:s  strukturfonder  under
perioden 2000-2006.

Regionala tillväxtprogram utgör under perioden
2004-2007 det centrala verktyget för att uppnå en
förbättrad samordning av resurser och insatser på
regional nivå. Verksamheten skall årligen följas upp
av Verket för näringslivsutveckling (Nutek). Ett
utvecklingsarbete pågår inom Nutek i samverkan med
Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och
länen. Inom Regeringskansliet fortgår arbetet med
resultatindikatorer,     uppföljning     och
utvärderingsinstrument  på nationell nivå. Tills
vidare avser regeringen att redovisa utvecklingen av
tillväxtprogramsarbetet avseende dess betydelse för
samverkan och mervärde.
En mer aktiv medverkan av Svenskt Näringsliv och
Landsorganisationen (LO) i processen med regionala
tillväxtprogram har noterats.
Resultatindikatorer  för projekten  inom  EG:s
strukturfonder under perioden 2000-2006 är antalet
nya och bevarade arbetstillfällen uppdelade  på
kvinnor och män samt antalet nystartade företag
uppdelade på kvinnor och män.
Resultaten av den centrala projektverksamheten
förväntas i huvudsak vara en förbättrad samverkan
och samarbete mellan olika aktörer för regional
utveckling.
Utvecklingsprogrammet för kommuner med särskilda
omställningsproblem   främst  på  grund   av
strukturomvandling  inom  Försvarsmakten   har
utvärderats dels av Statskontoret, dels av ITPS.
Resultatet av utvärderingarna är att den särskilt
tillsatta s.k. omställningsgruppens arbete inneburit
att en mobilisering  har  skapats i kommunerna
samtidigt som tveksamhet råder  huruvida  detta
omställningsarbete  har  skapat  något bestående
mervärde. De målsättningar för antalet nya privata
och statliga arbetstillfällen som ställdes upp i
utvecklingsprogrammet har hittills inte uppnåtts. I
juli 2004 beslutade regeringen att formellt avsluta
utvecklingsprogrammet.
Det s.k. samordningsuppdraget (år 2002 uppdrogs
till 18 myndigheter att identifiera potentiella
områden för ökad sektorssamordning) har medfört en
ambitionsnivåhöjning  vad  avser  myndigheters
delaktighet i frågor som berör regional utveckling.
När  det  gäller de regionala tillväxtavtalen
konstateras att samordningsansvariga för avtalen
bedömer att avtalsarbetet under perioden 2000-2003
stärkt möjligheterna till samordning  av  olika
aktörers resurser. Tillväxtavtalsarbete har bidragit
till  ett aktivt och medvetet lärande och ett
intresse för att öka kunskapen kring frågor om
hållbar tillväxt. Vidare har systemlärandet och
systemperspektivet utvecklats i regionerna. Dock har
insatser inom avtalen många gånger saknat en tydlig
koppling till tillväxtavtalens mål.

Kapitalförsörjning för regional
näringslivsutveckling

I verksamhetsområdet Kapitalförsörjning för regional
näringslivsutveckling ingår instrumenten regionalt
utvecklingsbidrag,          landsbygdsstöd,
sysselsättningsbidrag,   såddfinansiering   och
transportbidrag. I ett längre perspektiv är det
enligt  regeringen  angeläget  att  reducera
användningen av olika bidrag till företag.

Resultatindikatorer  för  företagsstöden  (utom
transportbidrag  och såddfinansiering) är främst
förväntat antal nya arbetstillfällen uppdelat på
kvinnor och  män,  genomsnittlig subvention per
förväntad ny årsarbetskraft (uppdelat på kvinnor och
män fr.o.m. år 2004) samt investeringar som beräknas
delfinansieras  av  stöden.   För  regionalt
utvecklingsbidrag  mäts  resultatet  även  med
förädlingsvärde, omsättning och vinstmarginal.
Resultatindikatorer för såddfinansiering omfattar
antal anställda och överlevnadsgrad fem år efter
beslutstidpunkten t.o.m. år 2004. Från och med år
2005  mäts  omsättningsökningen  fem  år  efter
beslutstidpunkten.
För det generella företagsstödet transportbidrag
bedriver regeringen ett utvecklingsarbete avseende
redovisning av stödformens effekter.
Nuteks  uppföljning av bidrag  som  beviljats
tidigare år visar att utfallen varje år har varit
väl överensstämmande med de förväntade värdena,
förutom vinstmarginalen som inte har nått upp till
företagens förväntningar.
Vidare  har  det  varit  svårt  att  uppnå
kvoteringsvillkoret (med undantag för år 2000), dvs.
huvudregeln  att minst  40  %  av  det  antal
arbetstillfällen som tillkommer till följd av stöden
skall förbehållas vartdera könet.
Enligt utvärdering av Nutek kan effekterna av
regionalt  utvecklingsbidrag,  landsbygdsstöd och
småföretagsstöd sammanfattas med att de bidrar till
att skapa sysselsättning och överlevnad på kort sikt
men att dessa effekter inte kan beläggas på längre
sikt. Det går inte heller att belägga att stöden
skulle leda till ekonomisk tillväxt i stödföretagen.

Kommersiell service

Verksamhetsområdet Kommersiell service omfattar stöd
till kommersiell service.

Resultatindikatorer  fr.o.m.  år  2004  är
utvecklingen av tillgången till kommersiell service
för kvinnor och män samt antalet kvinnor respektive
män som finns anställda och antalet kvinnor och män
som finns på ledningsnivå på arbetsstället och i
styrelsen i organisationen.  Bland  annat finns
underlag i servicedatabasen (se avsnittet Vissa
kompletterande uppgifter).
Av de drygt 900 orter där en dagligvarubutik fått
stöd någon gång under perioden 1996-2002 fanns i
juni 2003 servicen kvar på åtta av tio orter. Enligt
Konsumentverket  visar de inrapporterade  lokala
utvecklingsprogrammen för kommersiell service på ett
ökat engagemang och intresse för frågor som rör
tillgänglighet till kommersiell service.

Utredningar, uppdrag och program

I propositionen nämner regeringen bl.a. följande
aktuella utredningar, uppdrag och program:

1. Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)
och Glesbygdsverket har på regeringens uppdrag
påbörjat  ett  utvecklingsarbete  om  hur
politikområdet Regional utvecklingspolitik bör
följas upp och effektutvärderas. ITPS föreslår 34
indikatorer, fördelade på sju kategorier, bl.a.
regionförstoring   och  kompetensförsörjning.
Glesbygdsverket konstaterar  att det inte är
möjligt att lämna precisa förslag på nedbrutna
målsättningar på en övergripande nationell nivå.
Verket föreslår att befintlig statistik rörande
postservice, kassaservice, vård, barnomsorg och
grundläggande  utbildning  förbättras.  Enligt
regeringens bedömning utgör de nämnda förslagen
ett underlag för att förnya utvärderingsverktygen
för politikområdet.
2.
3. Utredningen Företagsutveckling på regional nivå
(SOU 2002:101) har remissbehandlats; regeringen
redovisar sin bedömning inom utgiftsområde 24
Näringsliv.
4.
5. Nutek har låtit genomföra en utvärdering angående
lokala och regionala resurscentrum, vilken har
redovisats för regeringen i maj 2004. Nutek avser
att skicka rapporten på remiss i slutet av år
2004 och därefter lämna sina kommentarer till
regeringen.
6.
7. Regeringen har år 2003 beslutat om bidrag på 16
miljoner  kronor  till  verksamheterna  vid
Folkrörelserådet och Skärgårdarnas Riksförbund.
8.
9. Regeringen gav i september 2002 Delegationen för
utländska investeringar i Sverige, Vinnova och
Nutek i uppdrag att genomföra ett nationellt
program för utveckling av innovationssystem och
kluster,  omfattande  70  miljoner  kronor.
Programmet  skall  genomföras under  perioden
2002-2004.
10.
11. Uppdrag har lämnats till Statens geologiska
undersökningar  att  genomföra  ett  program
omfattande 15 miljoner kronor i syfte att skapa
en  hållbar tillväxt i ett kluster för  de
mineralutvinnande branscherna.
12.
13. Nutek har fått i uppdrag att genomföra ett
program omfattande 20 miljoner kronor i syfte att
främja en hållbar tillväxt inom det nationella
träklustret.
14.
15. Regeringen har utsett en särskild utredare för
att kartlägga möjligheterna till militärtester av
personal och materiel i övre Norrland.
16.
17. Regeringen har år 2002 beslutat att genomföra
ett program om totalt högst 25 miljoner kronor
med  syfte  att  långsiktigt  stärka  lokal
näringslivsutveckling med fokus på kommuner.
18.
19.  Ett  sammanhållet  nationellt program  för
entreprenörskap om totalt 12 miljoner kronor har
inrättats.
20.
21. Lokala program för entreprenörskap och lokalt
utvecklingsarbete om totalt 30 miljoner kronor
har tillskapats.
22.
23. Ett program för att öka användningen av modern
informationsteknik i företag lokaliserade inom
stödområde A om totalt 50 miljoner kronor har
inrättats.
24.
25.  Ett  program  för  att  stimulera  ökad
innovationskraft inom turistnäringen samt främja
forskning om turism om totalt 40,5 miljoner
kronor har beslutats av regeringen och bedrivs
under perioden 2002-2004.
26.
27. Det har uppdragits åt Sveriges  Rese- och
Turistråd  AB  att utveckla och marknadsföra
varumärket Fjällvärlden inom en kostnadsram om
totalt 20 miljoner kronor.
28.
29. Delegationer är tillsatta för att långsiktigt
stärka utvecklingen inom de mest utsatta lokala
arbetsmarknadsregionerna i norra Sveriges inland
respektive delar av Bergslagen, Värmland och
Dalsland.  Delegationernas arbete avslutas  i
december 2004.
30.
(Beloppen för samtliga ovan nämnda program har
angetts exklusive medfinansiering.)

Regeringens analys och slutsatser

Inga samlade utvärderingar av den nya regionala
utvecklingspolitiken har ännu gjorts. Regeringen gör
samma  bedömning   som   Statskontoret  (Det
regionalpolitiska  experimentet,   Statskontoret
2004:5) att det finns ett grundläggande behov av att
stärka  arbetet  med  finansiell  och  politisk
samordning av olika sektorer för hållbar tillväxt.
Skälet är att de viktigaste hindren för politikens
genomförande ligger i den bristande samordningen av
politikens olika sektorer.

Den lokala och regionala miljön tenderar att bli
allt  viktigare  för företagens konkurrenskraft.
Förutsättningarna för att åstadkomma väl fungerande
lokala arbetsmarknadsregioner för kvinnor och män
varierar  över  landet.  Bland annat finns det
skillnader i lokal dynamik, dvs. faktorer som bidrar
till ett högt nyföretagande, innovationsförmåga,
flexibilitet och ständigt lärande.
Den regionala befolkningsutvecklingen har följt
relativt stabila mönster sedan 1950-talet och det
långsiktiga mönstret väntas bestå även under de
kommande 20 åren. Den svagaste utvecklingen väntas i
Tornedalen, Dalsland, Bergslagen, Norrlands inland
och i norra Småland. Andelen av dem som flyttar av
arbetsrelaterade skäl har minskat; utvecklingen går
mot ökad pendling. Män, som i högre grad än kvinnor
pendlar över kommungränser,  har  större lokala
arbetsmarknadsregioner än kvinnor. Högutbildade män
har    de    absolut    största   lokala
arbetsmarknadsregionerna och lågutbildade kvinnor de
minsta.
När   det   gäller   de   programlagda
utvecklingsprojekten   drar  regeringen  bl.a.
slutsatsen att tillväxtprogrammens fortsatta fokus
på utveckling av innovationssystem och kluster kan
bidra till att ytterligare stärka samverkan mellan
näringslivet,  utbildningsväsendet  och  andra
offentliga  aktörer. Samverkan och nätverk  ger
resultat  även  när  det  är  fråga  om  EG:s
strukturfondsprogram.
Vidare drar regeringen slutsatsen att utbudet av
kapital till små och medelstora  företag i de
regionalt prioriterade områdena är för litet, bl.a.
därför att bankerna blivit alltmer restriktiva i sin
utlåning.
Förändringar i servicestrukturen sägs i många fall
försämra  servicetillgången, även om ytterligare
försämringar motverkas av statligt stöd och andra
åtgärder.
Sammanfattningsvis anser regeringen att medlen
inom utgiftsområde 19 endast marginellt kan påverka
utvecklingen     i     landets    lokala
arbetsmarknadsregioner. Ofta fungerar medlen som
katalysatorer, vilka medför att ytterligare åtgärder
kan komma till stånd. Åtgärder som finansieras inom
utgiftsområdet medverkar därför ofta till att få i
gång processer och investeringar som annars inte
hade  blivit  av.  Med  hänsyn  till de olika
förutsättningarna i olika regioner är det även
fortsättningsvis viktigt att främja utvecklingen i
alla delar av landet och fortsätta insatserna inom
flertalet politikområden och utgiftsområden.
Regeringen avser att på ett mer systematiskt sätt
följa  upp  och  utvärdera  den  regionala
utvecklingspolitiken     och     förbättra
resultatinformationen till riksdagen.
Riksrevisionen har inte haft någon invändning i
revisionsberättelsen  för  år  2003  avseende
Glesbygdsverket.

Motionerna


I motion 2004/05:N267 (s) sägs att det många gånger
är  en  godtycklig  placering  av  kommuner  i
stödområden. Exempelvis är Kramfors och Sollefteå
kommuner belägna intill varandra, men de är ändå
inplacerade  i  olika  nationella  stödområden.
Regeringen bör se över möjligheterna att dela in
kommuner med i stort sett samma förutsättningar i
samma stödområde.

I motion 2004/05:N332 (s) argumenteras för att
nyetableringar av företag är ett villkor för en bygd
som vill utvecklas. Problem uppstår dock ofta när
det gäller lämpliga lokaler. Om företagsidén inte
håller eller en lågkonjunktur inträder har en ny
företagslokal ett dåligt andrahandsvärde, vilket
medför ekonomiska risker för t.ex. en kommun som
byggt lokaler. Enligt motionärernas mening är det
inte rimligt att små och utsatta kommuner i längden
måste ta på sig en stor risk för att nybyggnation av
nödvändiga lokaler skall komma till stånd.
I motion 2004/05:N374 (m) redovisas hur Moderata
samlingspartiet  vill  förändra  den  regionala
utvecklingspolitiken för att skapa förutsättningar
för tillväxt. Det handlar om att förbättra vägnätet
och IT-infrastrukturen, sänka socialavgifter och
drivmedelsskatter samt i övrigt förbättra villkoren
för företagande. Inom utgiftsområdet prioriterar
motionärerna dels de insatser som har betydelse för
människorna i glesbygd såsom stöd till kommersiell
service, dels insatser som öppnar nya marknader för
företag,  t.ex.  transportstödet,  samt  dels
medfinansiering till projekt inom ramen för EU:s
sammanhållningspolitik. Enligt motionärerna är det
många  lagar  och regler som inte borde gälla
likformigt över hela landet eftersom förhållandena i
glesbygd kraftigt  avviker från förhållandena i
storstäderna. En mer flexibel ordning skulle gynna
den regionala utvecklingen. Motionärerna ser sänkta
socialavgifter i stödområde A som ett första steg på
vägen mot sänkta skatter och avgifter för alla
företag.
Folkpartiets regionalpolitik genomsyras av ett
underifrånperspektiv som tar sin utgångspunkt i den
enskilda individen, sägs det i motion 2004/05:N254
(fp). Motionärerna förordar en ny inriktning av
regionalpolitiken som innebär en övergång till lokal
mobiliseringspolitik. Varje region har sina styrkor
och unika möjligheter som endast kan tas till vara
genom lokala initiativ. Tyngdpunkten  ligger  i
decentralisering, nyetableringar, bra villkor för
småföretag, tillgång till riskkapital och lokal
samverkan.   En   liberal   landsbygds-  och
glesbygdspolitik  bör  sträva  efter att  skapa
förutsättningar för dem som vill bo på landsbygden
eller i en mindre tätort att kunna göra det. Den
fria rörligheten, vilken är en grundbult i den
liberala ideologin, utgör ingen motsättning därtill.
Folkpartiet    vill   främja   landsbygdens
utvecklingsmöjligheter  bl.a.  genom  att främja
företagande   på   landsbygden,   förbättra
funktionsdugligheten hos det befintliga servicenätet
och se till att statliga myndigheters agerande inte
försvårar landsbygdens utveckling. Vidare är det
viktigt att nätverk etableras, framför allt lokalt
men, om detta är omöjligt på grund av glesheten,
även utanför den egna regionen och internationellt.
En politik som gynnar mindre företag är en politik
som säkerställer möjligheter till sysselsättning och
utkomst på landsbygden, menar motionärerna. Även när
det   gäller   stödområdesfrågor  måste  ett
underifrånperspektiv anläggas. Enligt motionärerna
måste länen få mer att säga till om. Det gäller inte
minst den administrativa indelningen i fråga om EU-
stöd. Folkpartiet ser med oro på utspädningen av de
regionalpolitiska stöden till allt större områden i
landet.  De  direkta selektiva regionalpolitiska
stöden bör avvecklas så långt det är möjligt.
Generella satsningar i hela Sverige på främst ett
bättre klimat för företagsamhet, kommunikations- och
utbildningsområdena samt en ekonomisk stabil politik
är ett bättre alternativ.
I motionen förordas vidare att ytterligare vägar
bör  prövas  för  att  säkerställa  service på
landsbygden. Det föreslås att ett särskilt anslag
inrättas  i statsbudgeten  för  upphandling  av
grundläggande samhällsservice i regionalpolitiskt
utsatta områden. Upphandlingen bör göras regionalt
med de regionala beslutsorganen som huvudman. Den
grundläggande samhällsservicen bör dessutom tryggas
i lag.
I motion 2004/05:N403 (fp, kd, m, c) erinrar
motionärerna om att den nationella tillväxten byggs
upp av regionala och lokala förhållanden. Sverige
behöver både en nationell tillväxtpolitik med bättre
företagarklimat och ett skattesystem som värnar de
välståndsbildande  krafterna  och  en  regional
tillväxtpolitik som tar till vara lokal växtkraft,
initiativkraft och entreprenörskap.  Tillväxt är
inget   nollsummespel   enligt   motionärerna.
Förutsättningarna är olika i olika delar av landet,
påpekas  det.  Därför  kan  inte  hela Sverige
regionaliseras på ett och samma sätt. I stället bör
regional mångfald eftersträvas.
I motion 2004/05:N346 (fp) ges exempel på områden
där besluten enligt motionärerna inte borde fattas
på statlig utan på regional nivå, bl.a. reglerna för
turistflyg i fjällen och strandskyddsreglerna. Med
hänsyn till de olika förutsättningarna är det inte
rimligt att ha samma regler överallt. Därför anser
motionärerna att det bör göras en översyn över vilka
beslut som skall fattas på respektive nivå. Avsikten
är att beslutsfattandet skall ske utifrån regionala
förutsättningar.
Den liberala storstadspolitiken handlar om att ta
till vara storstädernas unika styrkor för att på så
sätt bidra till en dynamisk utveckling som ger
positiva effekter i övriga riket, förklaras det i
motion 2004/05:N409 (fp). Motionärerna ser inte
tillväxt som ett nollsummespel. Om det går bra för
en region ger det nya jobb, företag och impulser
till hela landet, hävdas det.
Enligt vad som sägs i motion 2004/05:N224 (kd)
måste - om hela landet  skall  kunna leva på
någorlunda lika villkor - reella förutsättningar ges
för befolkningen att bo kvar och verka i glesbygden.
Därför föreslås en utredning vars syfte skall vara
att utröna om det är möjligt att på något sätt
kompensera de boende i glesbygden.
I motion 2004/05:N386 (kd) föreslås att någon
eller  några  av  Norrbottens  kommuner  blir
försökskommuner för en ny radikal regionalpolitik
som ger dessa kommuner goda villkor att växa och
utvecklas. Kommunernas egna förslag handlar bl.a. om
sänkta    energiskatter    och    friare
arbetskraftsinvandring.
Den  regionala  utvecklingspolitikens  främsta
uppgift är  att  bidra  till  utvecklingen  av
livskraftiga regioner i hela landet, framhålls det i
kommittémotion   2004/05:N399   (kd).   Enligt
motionärerna  byggs  livskraftiga  regioner  när
människor med kraft och vilja samverkar lokalt i ett
underifrånperspektiv.  Politiken  bör  underlätta
sådana processer, i första hand genom generella
åtgärder som syftar till att ge goda förutsättningar
för näringslivet. Lands- och glesbygdens kännemärke
är  småföretagande.  Avgörande  för välfärd och
tillväxt är ett näringslivsklimat som uppmuntrar
företagande. Regelverken  måste bli enklare och
kommunikationerna förbättras. Målet är att hela
Sverige skall leva och att människor i alla kommuner
kan få sina grundläggande behov av bostad, arbete,
service, kultur m.m. tillgodosedda.
De folkvalda på regional nivå bör själva ansvara
för utvecklingsplaneringen av den egna regionen,
anser  motionärerna.  Vidare  bör  kommunsektorn
högprioritera utveckling av lands- och glesbygd
såväl på fastlandet som på skärgårdens många öar.
Arbetet  i  Folkrörelserådet,  länsbygderåden,
byalagen,   sockenråden   och   de   lokala
utvecklingsgrupperna är enligt motionärerna  bra
exempel   på   lokal   demokrati   i   ett
underifrånperspektiv.
Enligt vad som sägs i motion 2004/05:N407 (kd) bör
Folkrörelserådets förslag om ett grundservicepaket
för landsbygds- och glesbygdsområden beaktas. Syftet
är  att  hindra ytterligare serviceindragningar.
Kristdemokraternas förslag om servicepunkter innebär
en samordning av tillgångar för att garantera en
grundservicenivå inom rimligt avstånd.
I  motion  2004/005:N255 (c) hävdas att  det
viktigaste stödet till lanthandeln är att så många
kunder som möjligt kan få den service de behöver i
sin lanthandel utan att tvingas åka till en större
tätort. De statliga bolagens service på landsbygden
bör öka genom  åtgärder  som  regeringen måste
initiera, t.ex. genom ägardirektiv.
I motion 2004/05:N257 (c) förordas att regeringen
tillsätter en bred Norrlandsutredning i syfte att
föreslå förändringar för att bättre ta till vara den
stora  utvecklingspotential  som  finns  i  de
norrländska bygderna. Vidare är det viktigt att
underlätta för fler människor att  flytta till
Norrland, bl.a. genom att göra det möjligt för
privatpersoner  och företag att bygga  även  i
glesbygd. Kommunerna bör överta ansvaret för beslut
om  strandskydd.  Likvärdiga  möjligheter  till
utbildning är också en väsentlig fråga. Det är
vidare viktigt att stärka jord- och skogsbruket samt
att  förbättra  näringsklimatet  i  Norrland.
Vidareförädling av de stora naturresurserna måste
främjas.
Centerpartiets syn på inriktning av den regionala
utvecklingspolitiken   återfinns   i   motion
2004/05:N398. Motionärerna  menar att politikens
uppdrag  är  att  ge goda förutsättningar  för
entreprenörer och investerare. För att möta den
ekonomiska utmaning som välfärdssamhället står inför
anser  Centerpartiet  att  ansvaret  för  de
tillväxtfrämjande åtgärderna skall hänföras till den
regionala nivån i mycket högre utsträckning än i
dag. Den s.k. Ansvarskommittén (se avsnittet Vissa
kompletterande uppgifter) bör därför fokusera på att
utreda vilka tillväxtfrämjande åtgärder som den
regionala respektive statliga nivån skall svara för.
Centerpartiet  vill  bryta  ned  ineffektiva
myndighetsstrukturer,    eliminera    skadlig
centralstyrning  och  förenkla  de  regionala
finansieringsprogrammen. Enligt motionärerna  bör
direktvalda regionala organ ansvara för de medel som
länsstyrelserna och Nutek m.fl. förfogar över.
Statens ansvar är att se till att bostäder till
rimliga priser, fungerande service och statliga
arbetsplatser finns i alla regioner. Vidare måste
staten föra en offensiv företagarpolitik som gynnar
företagen   genom   ett   tillväxtbefrämjande
skattesystem, tillräckliga satsningar på forskning
och utveckling samt en politik som skapar sunda
finanser.

För att nå framgång måste en region utveckla
och komplettera de tillgångar som redan finns
och inte börja från början. Regeringens
regionala utvecklingspolitik betonar i ord
vikten av utveckling och tillväxt i hela
landet, men i verkligheten är utgångspunkten
att många områden i landet förutom
storstadsregionerna är svaga och underlägsna.
Perspektiven måste ändras enligt motionärerna;
de förutsättningar som finns i varje region
skall maximalt tas till vara.

Vissa kompletterande uppgifter

Befolkningsutveckling

Folkmängden i Sverige ökade under år 2003 med ca 35
000 personer till ca 8 975 000 personer. Ökningen
utgjordes   till   drygt  80  %  av  ett
invandringsöverskott men även ett födelseöverskott
står för folkmängdsökningen.

Beträffande Sveriges olika regioner  kan  det
konstateras att befolkningen i glesbygdsområden har
forsatt att minska  sedan mitten av 1990-talet
samtidigt    som    tätortsområdena    och
storstadsregionerna har fortsatt att öka. Framför
allt glesbygderna i skogslänens inland har en snabb
befolkningsminskning; orsakerna till den  snabba
minskningen i dessa områden är främst de låga
födelsetalen snarare än en stor utflyttning. Under
senare  tid  har  dock  minskningstakten  för
glesbygdsbefolkningen dämpats något. Under år 2003
minskade befolkningen i glesbygderna med drygt 1 400
personer (-0,8 %), vilket kan jämföras med 3 000
personer (-1,5 %) år 1996. Ett annat trendbrott som
kan skönjas är att befolkningen i de tätortsnära
landsbygderna, som minskade under slutet av 1990-
talet, har börjat öka sedan år 2002. Under år 2003
ökade de tätortsnära landsbygderna  med  2 900
personer eller 0,1 %.

Strukturen och uppgiftsfördelningen inom
samhällsorganisationen

När det gäller strukturen och uppgiftsfördelningen
mellan  staten,  landstingen  och  kommunerna
tillkallades en parlamentarisk kommitté (ordförande:
landshövding Mats Svegfors) i januari 2003. Enligt
direktiven (dir. 2003:10) skall arbetet bedrivas i
två etapper.

Den första etappen resulterade i delbetänkandet
Utvecklingskraft för hållbar välfärd (SOU 2003:123),
som redovisades  i  december  2003.  Den  s.k.
Ansvarskommitténs bedömning var att det i ett längre
perspektiv kommer att uppstå en stark obalans mellan
behov och tillgängliga resurser. I delbetänkandet
anges ett antal förutsättningar  för  att  det
offentliga  åtagandet skall klaras i framtiden.
Betänkandet har under våren 2004 varit utsänt för
synpunkter  till  över  460  instanser.  En
sammanställning av synpunkterna finns tillgänglig i
Finansdepartementet.
Tilläggsdirektiv till utredningens andra etapp
beslutades av regeringen i juni 2004 (dir. 2004:93).
Kommittén skall i den andra etappen av sitt uppdrag
analysera  och  bedöma  om  struktur   och
uppgiftsfördelning inom staten och mellan staten,
landstingen och kommunerna behöver förändras. Syftet
är  dels  att  förbättra samhällsorganisationens
möjligheter att hantera framtidens välfärdsåtaganden
och bidra till ökad tillväxt inom ramen för hållbar
utveckling,  dels  att  förbättra  medborgarnas
möjligheter   till   inflytande,  insyn  och
ansvarsutkrävande genom att  skapa en tydligare
samhällsorganisation. Kommittén skall där den finner
det motiverat föreslå förändringar. Utgångspunkten
för kommitténs arbete skall vara en välfärd på lika
villkor och efter behov som styrs demokratiskt och
är solidariskt skattefinansierad. Kommittén skall
utifrån ett medborgarperspektiv i alla delar av sitt
uppdrag  analysera  och  definiera  praktiskt
tillämpbara principer av begreppet likvärdighet.
Enligt direktiven skall kommittén lämna förslag på
vilka uppgifter som den kommunala nivån bör ansvara
för. Om kommittén finner det motiverat skall den på
en  övergripande  nivå föreslå förändringar  av
nuvarande kommun-, landstings- och länsindelning.
Utifrån en samlad analys skall kommittén lämna
förslag till en övergripande samhällsorganisation
samt principer för relationen mellan staten och den
kommunala nivån.
Kommittén skall vidare lägga fram sin syn på hur
ansvaret för uppgifter med anknytning till regional
utveckling skall fördelas mellan staten och den
kommunala nivån. I kommitténs uppdrag ingår att
analysera   och   lämna   förslag   avseende
försöksverksamheten   med   ändrad   regional
ansvarsfördelning i Skåne och Västra Götalands län.
Vidare skall kommittén se över och analysera vissa
centrala  delar av den statliga styrningen  av
samhällsorganisationen. Detta berör både relationen
mellan regeringen och de statliga myndigheterna och
mellan staten och den kommunala nivån. I uppdraget
ingår bl.a. att lämna förslag på hur den statliga
verksamheten på regional nivå skall utformas, att
utarbeta   principer   för   den   centrala
myndighetsstrukturen, att se över myndigheternas
normgivning,   att   övergripande   analysera
konsekvenserna av den  lagstiftning som ålägger
kommuner  och  landsting  att  tillhandahålla
individuella ekonomiska och sociala rättigheter, att
analysera regeringens  och statliga myndigheters
kontrollverksamhet samt att övergripande analysera
vissa  centrala delar av regeringens ekonomiska
styrning av de kommunala verksamheterna.
I takt med att samhället förändras växer nya
önskemål och behov fram. Det är därför viktigt att
på alla nivåer ständigt pröva vad som skall rymmas
inom  det  offentliga  åtagandet, sägs  det  i
direktiven. Mot bakgrund av medborgarnas skilda
villkor i samhället är det angeläget att i detta
sammanhang    genomgående    anlägga    ett
fördelningspolitiskt   perspektiv   samt   ett
jämställdhets- och integrationsperspektiv samt att
belysa konsekvenser för olika grupper av kvinnor och
män. Ambitionen skall vara att minska de ekonomiska
och sociala klyftorna.
Fördelningen av ansvar mellan staten, landstingen
och kommunerna är inte en gång för alla given enligt
direktiven.
Samhällsorganisationen på regional nivå är komplex
med många statliga och kommunala aktörer. Det finns
också en stor geografisk variation när det gäller
olika aktörers regionala indelning. Detta gäller
särskilt statliga myndigheter. Den regionala nivån
har beskrivits som svår att överblicka. Samtidigt
har dess betydelse för att åstadkomma  hållbar
utveckling  och  tillväxt  alltmer  kommit  att
uppmärksammas.  Riksdag  och regering har också
etablerat  ett  politikområde   -   Regional
utvecklingspolitik - för att mer effektivt kunna ta
till vara de förutsättningar för hållbar utveckling
och tillväxt  som  finns lokalt och regionalt.
Kommittén skall analysera och lämna förslag på hur
ansvaret för uppgifter med anknytning till regional
utveckling,  inklusive regionalt samarbete  över
nationsgränser, skall fördelas mellan staten och den
kommunala nivån. I det uppdraget ingår att bedöma
för- och nackdelar med en direkt respektive indirekt
vald  regional nivå med ansvar  för  regionala
utvecklingsfrågor.
Kommittén skall också överväga om den regionala
nivån kan se olika ut i skilda delar av landet när
det gäller fördelningen av ansvar för uppgifter med
anknytning till regional utveckling. Här är det
också viktigt att kommittén uppmärksammar å ena
sidan det stora behov av flexibilitet och öppenhet
för  att  hantera   frågor   inom   skilda
samarbetskonstellationer  som  finns  inom  det
regionala  utvecklingsområdet,  å  andra  sidan
medborgarnas möjligheter till inflytande, insyn och
ansvarsutkrävande. Underlag för kommitténs bedömning
bör  bl.a.  utgöras  av  de  utvärderingar  av
försöksverksamheten   med   ändrad   regional
ansvarsfördelning i Skåne och Västra Götalands län
som Högskolan i Halmstad och Statskontoret genomför
samt de erfarenheter som överföringen av vissa
regionala utvecklingsuppgifter från länsstyrelsen
till  kommunala  samverkansorgan  för  regional
utveckling har givit. Kommittén skall analysera och
lämna förslag  avseende  försöksverksamheten med
ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne och Västra
Götalands län.
När det gäller de statliga myndigheterna anförs
det i direktiven att regeringens styrning av de
statliga myndigheterna ibland uppfattas som otydlig
och samordningen mellan de olika sektorerna och
myndigheterna som bristfällig. Sektoriseringen har
visserligen utgjort en positiv kraft bakom den
offentliga verksamhetens utveckling och kan vara
ändamålsenlig. En stark sektorisering beskrivs dock
allt oftare som ett hinder för hållbar utveckling
och tillväxt. Kommittén skall analysera och föreslå
vägar för att en förbättrad styrning och samordning
av den statliga verksamheten skall åstadkommas. Även
på regional  nivå uppfattas ibland samordningen
mellan de olika sektorerna och myndigheterna som
bristfällig.  Kommittén  skall kartlägga hur de
statliga regionala uppgifterna  är fördelade på
länsstyrelser och andra regionala organ och med
utgångspunkt i denna kartläggning lämna förslag på
hur den statliga verksamheten på regional nivå skall
utformas. I kommitténs uppdrag ingår också att
analysera och bedöma vilka konsekvenser de statliga
myndigheternas  skilda  regionala  indelning och
organisatoriska status på regional nivå har för
samordning  och  ett samlat statligt  agerande.
Kommittén  skall  föreslå  principer  för  den
geografiska   indelningen   av  de  statliga
myndigheternas verksamhet på regional nivå.
Enligt direktiven skall kommittén ha en öppen
dialog med olika aktörer i samhällsorganisationen.
Resultaten av arbetet skall redovisas senast i
slutet av februari 2007.
I juli 2004 tillsattes vidare en parlamentarisk
kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av
regeringsformen  (utredare  landshövding  Lars
Engqvist). Enligt direktiven (dir. 2004:96) skall
kommitténs arbete framför allt koncentreras och
inriktas på att stärka och fördjupa den svenska
folkstyrelsen, att öka medborgarnas förtroende för
demokratins   funktionssätt   och  att  höja
valdeltagandet. Kommittén skall på lämpligt sätt
samråda  med  Ansvarskommittén,  anförs  det  i
direktiven. Uppdraget  skall redovisas senast i
slutet av år 2008.
Landsbygds- och glesbygdsfrågor

Landsbygdsutveckling

I juni 2004 tillkallade regeringen en kommitté med
parlamentarisk  medverkan  för att utarbeta  en
långsiktig strategi för den nationella politiken för
landsbygdsutveckling.  Enligt  direktiven  (dir.
2004:87) skall strategin utgå från målet om en
ekologiskt,  ekonomiskt  och  socialt  hållbar
utveckling av landsbygden inbegripet de areella
näringarnas  roll  och utvecklingsförutsättningar
(utredare:  kommunstyrelseordförande   Karl-Erik
Nilsson, Emmaboda). Kommittén skall bl.a. överväga
roll- och ansvarsfördelning  lokalt,  regionalt,
nationellt och i ett internationellt perspektiv i
frågor som rör denna strategi. Landsbygden behöver
jordbruket och de övriga areella näringarna men
också en bredare bas för att kunna behålla och
utveckla en levande landsbygd. Med utgångspunkt i
regeringens mål för ökad tillväxt och sysselsättning
skall kommittén överväga hur insatser som utgår från
landsbygdspolitiken  och  politikområdena för de
areella näringarna samt från  den  övergripande
regionala utvecklingspolitiken i högre grad kan
medverka till ökad tillväxt och sysselsättning på
landsbygden och i landet som helhet.

Kommittén skall  enligt direktiven identifiera
såväl hinder som utvecklingsmöjligheter för företag
på landsbygden inklusive småföretag. Behovet av
strategiska insatser för att stödja diversifiering
och  utveckling  av ny produktion  inom  såväl
livsmedelssektorn som andra områden skall övervägas.
Natur- och kulturmiljöns betydelse som resurs för
landsbygdens  utveckling  skall  här  beaktas.
Myndigheternas roller och former för samarbete i
frågor  som rör landsbygdens  utveckling  skall
analyseras. Behovet av strategiska forsknings- och
utvecklingsinsatser för landsbygdsutveckling liksom
inriktningen av befintliga insatser, t.ex. inom
Sveriges lantbruksuniversitet, skall också bedömas i
detta sammanhang.
Kommittén skall genomgående beakta kvinnors och
mäns villkor och förutsättningar vad gäller arbete,
företagande   och   utvecklingsmöjligheter  på
landsbygden. Även ungdomarnas villkor skall belysas.
Förutsättningarna för en  ökad  integration  av
personer  med  utländsk bakgrund i den areella
produktionen och företagandet skall behandlas i
detta sammanhang. Allmänna  förutsättningar  för
landsbygdens långsiktiga utveckling vad gäller t.ex.
tillgången till offentlig och kommersiell service
skall belysas inom ramen för uppdraget.
Vidare skall kommittén överväga de långsiktiga
förutsättningarna för ett ekologiskt hållbart och
etiskt  försvarbart  naturresursbruk  som  möter
konsumenternas efterfrågan och samhällets krav vad
gäller produkternas kvalitet och säkerhet,  god
djuromsorg och hänsyn till den globala utvecklingen.
En ökad ekonomisk och social interaktion finns i
dag mellan naturbruket och det övriga samhället,
sägs det i direktiven. Kommittén skall överväga hur
insatser   och  åtgärder  inom  ramen  för
landsbygdspolitiken  och  politikområdena för de
areella näringarna kan samverka och vid behov bättre
samordnas med åtgärder inom andra politikområden.
Särskilt skall de areella näringarnas roll och
medverkan i den regionala utvecklingspolitiken och
samhällsplaneringen på olika nivåer analyseras och
belysas. Behovet av en effektivare samordning mellan
de olika program och åtgärder, inom ramen för en
övergripande strategi, som syftar till att främja
landsbygdens utveckling skall övervägas i detta
sammanhang. Regeringen har gett samtliga län i
uppdrag  att  för Glesbygdsverket redovisa  hur
landsbygdsdimensionen tas till vara i det regionala
utvecklingsarbetet. Glesbygdsverket skall lämna en
delrapport till Regeringskansliet i september 2004,
och uppdraget skall slutredovisas i februari 2005.
Slutredovisningen skall innehålla en sammanställning
och analys över länens  redovisningar  av  hur
landsbygdsfrågor  behandlas  i  det  regionala
utvecklingsarbetet samt en sammanställning av behov
av metod- och kunskapsstöd på området. Kommittén
skall ta del av materialet som underlag för sitt
arbete.
Kommittén skall redovisa sitt uppdrag såvitt det
avser riktlinjer för miljö- och landsbygdsprogrammet
i en delrapport senast den 30 april 2005. Kommittén
skall därefter redovisa sina  överväganden  och
förslag  vad gäller en långsiktig strategi för
hållbar landsbygdsutveckling i ett slutbetänkande
senast den 30 november 2006.
Glesbygdsverket har i september 2004 avrapporterat
ovan   nämnda   uppdrag   i   delrapporten
Landsbygdsdimensionen   i   det   regionala
utvecklingsarbetet.   Delrapporten   är   en
sammanställning av hur län och regioner redovisat
hur de tar till vara landsbygdsdimensionen i det
regionala utvecklingsarbetet. Ett resultat är att
det är stora skillnader mellan länen vad gäller
status på landsbygdsfrågorna och på vilka sätt de
arbetar med dessa frågor. Landsbygdsdimensionen är
inte  speciellt  synliggjord  i  de  regionala
tillväxtprogrammen, men finns med i andra program,
t.ex. strukturfondsprogrammen. Ett resultat är att
länen använder sig av olika definitioner när det
gäller    landsbygdsbegreppet.    Statistiska
centralbyråns och Glesbygdsverkets definitioner var
vanligast men det fanns också definitioner som "hela
länet är landsbygd" och "egen geografisk definition,
inriktad på karta" och "områden utanför tätort" m.m.
Två län använder sig av landsbygdsstödsförordningens
definition (SFS 2000:283).
Många län betonar i sina redogörelser vikten av en
helhetssyn  i  arbetet  med  den  regionala
utvecklingspolitiken.  Sju län har uppgett  att
landsbygdsfrågor bör behandlas med hjälp av en
nationell landsbygdspolitik. Det som efterfrågas
mest av länen i form av metod- och kunskapsstöd är
spridning av redan befintliga metoder samt bättre
statistik (t.ex. nedbrytning på församlingsnivå) och
en  bättre  belysning  av  regionförstoringens
konsekvenser för gles- och landsbygd.

Storstadsregioner och andra regioner

Utskottet  behandlade  utförligt  frågan  om
storstadsregionernas  deltagande i den regionala
utvecklingspolitiken i sitt betänkande 2003/04:NU9
(s.  38),  till  vilket  hänvisas.  Utskottets
ställningstagande i nämnda betänkande innebär att
tillväxten i Sverige är beroende av alla regioners
samlade  utveckling  och av att alla regioners
särskilda   möjligheter   tas   till   vara.
Storstadsregionerna har på samma sätt som andra
regioner  sina  specifika  förutsättningar  för
utveckling. Det är på den lokala och regionala nivån
som behoven kan identifieras och förutsättningar för
utveckling skapas. Statens viktigaste roll är att
skapa goda förutsättningar för en sådan process.
Utskottet ville sammanfattningsvis erinra om sitt
tidigare framförda synsätt att tillväxt och goda
levnadsvillkor  med  trygghet,  jämlikhet  och
jämställdhet inte ingår i ett s.k. nollsummespel,
där en uppgång för en region motsvaras av en nedgång
för en annan region. En tillväxtregion kan tvärtom
förväntas "spilla över" utvecklingsmöjligheter till
närliggande regioner.

Samtidigt noterade utskottet i betänkandet att
tillväxtarbetet inom ramen för storstadspolitiken
gäller storstadsregionerna i sin helhet och inte
bara för de stadsdelar som omfattas av lokala
utvecklingsavtal.
När det gäller regionförstoring har det visat sig
att  större  regioner  med  mer  differentierad
näringsstruktur  har  större  förmåga  att möta
konjunkturnedgångar  än  mindre regioner som är
beroende av ett fåtal branscher. Såväl arbetsgivare
som  arbetstagare  kan  ha  fördelar  av  en
regionförstoring.  Förutsättningarna  för  att
åstadkomma regionförstoring varierar dock i olika
delar   av  landet  beroende  på  avstånd,
befolkningsstorlek och kommunikationssystem.

Fråga om glesbygdsavdrag

Frågan om någon form av glesbygdsavdrag eller en
utredning därav har behandlats av riksdagen ett
antal gånger under den senaste tioårsperioden. Olika
utskott,    främst    skatteutskottet   och
näringsutskottet, har tagit upp frågan i samband med
motionsbehandling och avstyrkt ett införande av
glesbygdsavdrag (senast i bet. 2003/04:SkU20).

Lag som tryggar service i glesbygden m.m.

Ett av målen för den regionala utvecklingspolitiken
är en god servicenivå i alla delar av landet. Enligt
länsstyrelsernas regleringsbrev har länsstyrelserna
att utveckla åtgärderna för kommersiell service i
serviceglesa  områden.  Länsstyrelserna  meddelar
närmare föreskrifter om i vilka områden som stöd kan
lämnas.

Den    lägre    nedläggningstakten    av
landsbygdsbutikerna under år 2003 jämfört med år
2002 förklaras av handläggare på länsstyrelserna och
motsvarande  bero  bl.a. på att effekterna  av
kompetensutvecklingsprogrammet  Affär  på  landet
börjar bli synliga.
När det gäller motionskravet på en lag som skulle
trygga service i glesbygden har utskottet framfört
följande uppfattning i betänkande 2002/03:NU8 (s.
47).
Utskottet såg positivt på att Glesbygdsverket
givits  i uppdrag att lämna förslag till  hur
politikområdet bör följas upp och effektutvärderas
avseende den del av målet som gäller tryggandet av
en god servicenivå i alla delar av landet. Det är
även av stort värde att uppgifter om servicenivån i
landet på vissa områden görs tillgängliga genom
servicedatabasen, påpekade utskottet. Däremot ansåg
inte utskottet att det var aktuellt att i lag lägga
fast en viss servicenivå i hela landet, vilken
skulle gälla under alla betingelser.
Frågan  om  de statliga bolagens service  på
landsbygden togs senast upp i utskottets betänkande
2003/04:NU9 (s. 26). Utskottet menade att tillgång
till  grundläggande  samhällsservice  är  en
förutsättning för utveckling och god livsmiljö i
glesbygdsområden. Vidare uttrycktes att utskottet
hade förståelse för de farhågor som finns för
försämrade möjligheter att erhålla viktig offentlig
service  i  kommuner  och  län  med  vikande
befolkningstal. Glesbygdsverkets uppdrag att utreda
vad som skall betecknas som en god servicenivå och
hur detta mål bör följas upp och utvärderas emotsågs
således med stort intresse. För utvecklingen på
längre sikt var det enligt utskottet viktigt att
grundligt ta upp frågan om hur offentlig service
skall kunna tryggas även i de delar av landet där
befolkningen sjunker. Frågan aktualiseras bl.a. inom
Ansvarskommitténs arbete, vilket beskrivits ovan.
Servicedatabasen är ett av flera verktyg och
insatser som Konsumentverket arbetar med för att
stödja berörda aktörer i deras arbete att nå målen
om en god tillgång till kommersiell service i hela
landet. I servicedatabasen finns i dag uppgifter om
förekomst av och tillgänglighet till apoteksvaror,
banktjänster,  dagligvaror,  posttjänster  och
Systembolagsvaror   för  åren  1999-2001.  I
lanthandelsdatabasen finns uppgifter om dagligvaror
för år 2003. Planeringen för den närmaste tiden
innebär att uppgifter om tillgång till drivmedel tas
fram liksom tillgång till dagligvaror för år 2004,
vilket   sker   genom   uppdatering   av
lanthandelsdatabasen. Enligt regeringsuppdrag skall
Konsumentverket  i  mars  2005  avrapportera
användningen av de 20 miljoner kronor som avsattes
för att motverka  ytterligare  försämringar  av
tillgången  till kommersiell service i särskilt
utsatta områden.
Det  kan  i  detta  sammanhang  nämnas  att
Konsumentverket har tagit initiativ till ett s.k.
centralt  samordningsforum  med  deltagare  från
Apoteket AB, Systembolaget AB, Svenska Spel AB,
Glesbygdsverket, länsstyrelser m.fl. Syftet är att
vara ett forum för samverkan och samråd när det
gäller arbetet med lokala utvecklingsprogram för
kommersiell service m.m.
De statliga företagens policy togs upp som en
generell fråga i betänkande 2003/04:NU4 föregående
år mot bakgrund av ett motionsyrkande om att det
statliga ägandet bättre än för närvarande bör kunna
användas för att ta till vara arbetsmarknads-,
närings-  och  regionalpolitiska intressen.  Med
avstyrkande av denna motion och ett antal andra
motioner med andra krav menade utskottet att det är
mycket   viktigt  med  tydliga  och  klara
målformuleringar för de statliga företagen. Enligt
utskottets uppfattning förelåg det stora skillnader
i möjligheterna att formulera mål  och utforma
uppföljningar mellan bolag och statliga myndigheter.
Det  är  inte möjligt att styra och utvärdera
verksamheten i ett aktiebolag på motsvarande sätt
som i en statlig myndighet, menade utskottet.
Det kan också nämnas att Riksrevisionens styrelse
har  gjort  en  framställning  till  riksdagen
(2004/05:RRS5) angående granskningen av Vattenfall
AB. Styrelsen föreslår i sin framställning att
riksdagen begär att regeringen skall återkomma till
riksdagen med förslag till en ytterligare utveckling
av ägarstyrningen av de statliga bolagen.

Strandskyddet

Strandskyddet, beslutsnivån för strandskyddet och
möjligheten till olika bestämmelser i olika delar av
landet är en fråga som berörts i flera motioner.

Frågan om lättnader i strandskyddet med hänsyn
till regional utveckling har varit aktuell under en
längre  tid.  År  2001 uppdrog  regeringen  åt
Naturvårdsverket att göra  en  kartläggning och
bedömning av befintliga regler och - om så bedömdes
lämpligt - lämna förslag till åtgärder. Våren 2002
redovisade Naturvårdsverket sin utredning, i vilken
det  bl.a.  föreslogs  vissa  lättnader  i
strandskyddsreglerna i glesbygdsområden i syfte att
underlätta regional utveckling såsom turism och
friluftsliv. Området för lättnader borde enligt
utredningen vara detsamma som mål 1-området för EU:s
strukturfonder. I detta område ansågs att behovet av
regional utveckling varit särskilt stort samtidigt
som exploateringstrycket mestadels varit lågt. Ett
annat förslag var att de allra minsta sjöarna och
vattendragen inte skall omfattas av det generella
strandskyddet. Vidare föreslogs att det införs en ny
möjlighet  till  ett  starkare  skydd  för att
upprätthålla  strandskyddets  syften. Utredningen
skickades  ut  på  remiss  till ca 130  olika
remissinstanser.    En    remissammanställning
färdigställdes  inom  Miljödepartementet  under
sommaren 2003. För närvarande pågår beredningsarbete
inom Regeringskansliet.
Kenneth Johansson (c) ställde i maj 2004 en fråga
(fr. 2003/04:1246) till miljöminister Lena Sommestad
angående vilka åtgärder hon var beredd att vidta för
att underlätta byggande av bostäder närmare sjöar
och andra vattendrag främst på landsbygden, där det
inte finns avgörande konflikter med andra intressen.
Miljöministern menade att stranden, mötet mellan
land och vatten, är en mycket åtråvärd miljö såväl
för djur och växter som för människor. En åtråvärd
resurs innebär att många vill ta den i anspråk.
Risken uppkommer att resursen förstörs och det
gäller att förhindra detta samtidigt som så många
som möjligt ges tillfälle att ta del av den. Det är
mot bakgrund av dessa förutsättningar som vi sedan
lång tid har en lagstiftning som skyddar Sveriges
stränder,  anförde  miljöministern.  Syftet  med
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor
på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Kommunernas roll och ansvar för strandskyddet är
enligt ministern av central betydelse i diskussionen
om tillämpning och eventuell ändrad utformning av
strandskyddet. Redan i dag har de allra flesta
kommuner ansvar för hanteringen av dispenser från
strandskyddet.  Det  innebär  att  flertalet
dispensprövningar sker inom ramen för den kommunala
beslutsverksamheten. Tyvärr har det visat sig, bl.a.
genom Naturvårdsverkets analys av fattade beslut om
undantag från strandskyddet, att det finns stora
brister i tillämpningen. Det finns således ett behov
av att skärpa tillämpningen av strandskyddsreglerna,
menade ministern. I likhet med frågeställaren menade
hon att landsbygdens utveckling är av stor betydelse
och att det i delar av landet kan finnas skäl att
beakta de regionala skillnader i Sverige som kan
finnas vad avser tillgång till och efterfrågan på
stränder. Det kan komma att innebära vissa lättnader
i  tillämpningen  i  vissa  områden  med  lågt
bebyggelsetryck och skärpningar i tillämpningen i
andra områden med högt bebyggelsetryck. Den närmare
utformningen  av  bestämmelserna ville ministern
återkomma till i ett samlat förslag.

Lokaler för företag

Under senare delen av 1970-talet och 1980-talet
fanns  Stiftelsen  Industricentra  som  uppförde
industrilokaler och kontorslokaler för uthyrning i
syfte att stödja regionalpolitiskt  prioriterade
regioner. Det skedde dels genom att styra  ny
industrisysselsättning  och  sysselsättning  inom
tjänstesektorn till strategiskt viktiga orter i
dessa  områden,  dels  genom att skapa en god
företagsmiljö   för  hyresföretagen   i   de
industricentrumanläggningar  som  byggts  upp.
Stiftelsens uppgift var att planera, uppföra, äga
och förvalta dessa anläggningar  och  rekrytera
hyresgäster till dessa. Stiftelsens verksamhet drevs
utan vinstsyfte och hyran skulle ligga på en nivå
som företagen kunde räkna med om de byggde egna
lokaler med regionalpolitiskt stöd.

Industricentrumanläggningar fanns år 1989 på åtta
orter, hade en sammanlagd yta på 104 000 m2, en
uthyrd yta på 70 000 m2 och 122 hyresgäster med
sammanlagt 838 sysselsatta. Med hänsyn till att det
löpande underskottet låg på 11 miljoner kronor
budgetåret 1984/85, vilket ökat till  nära  21
miljoner kronor budgetåret 1988/89, och som måste
täckas med statliga bidrag, undersöktes  i  en
utredning om det fanns effektivare sätt att utveckla
näringslivet i det åtta kommunerna. Riksdagen beslöt
i enlighet med regeringens förslag våren 1990 (prop.
1989/90:76,  bet.  1989/90:AU13)  att Stiftelsen
Industricentra skulle avvecklas. Motiveringen var
följande.
När stiftelsen startade  sin verksamhet fanns
varken tillräckligt med industrilokaler eller någon
längre  industriell tradition på de flesta  av
orterna. Därför  var  det  då befogat att med
regionalpolitiskt stöd bygga upp dessa anläggningar
som medel för att rekrytera industriföretag till
orterna. Avgörande för näringslivsutvecklingen var
inte längre på samma sätt som tidigare tillgången på
lokaler. Andra faktorer som tillgång på kvalificerad
arbetskraft,  goda  kommunikationer,  ett  bra
företagsklimat,  kommunernas  möjligheter  att
marknadsföra unika kvalitetsfaktorer för bygden m.m.
har större betydelse.
Både  kommuner  och  privata  företag  inom
stödområdena  kan  i  dag  söka  regionalt
utvecklingsbidrag för att uppföra, bygga om och
restaurera  lokaler  för  uthyrning.  Enligt
förordningen    (2000:279)   om   regionalt
utvecklingsbidrag får bidrag för uthyrningslokaler
lämnas på orter med högst 75 000 invånare om orten
har  tillfredsställande  förutsättningar för den
verksamhet som skall bedrivas i lokalerna och det på
orten saknas förutsättningar att på annat sätt få
tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.
Lokalerna får inte byggas större än 2 000 m2 eller
vara avsedda bara för ett företag. De får hyras ut
endast till små och medelstora företag som bedöms
sakna möjlighet att själva bygga lokaler. Det finns
ytterligare ett antal detaljerade bestämmelser (i 20
§-20 b §) i nämnda förordning. Företag kan också få
regionalt utvecklingsbidrag för nyinvesteringar i de
egna lokalerna. Bidrag lämnas med 15-35 % beroende
på stödområde och andra förutsättningar.
Totalt  sett har drygt 12 miljoner kronor i
regionalt  utvecklingsbidrag   beviljats  till
industrilokaler för uthyrning under år 2003 och
drygt 8 miljoner kronor har utbetalats.
Nutek  har  studerat  lokalförsörjningen  i
stödområdena  vilket  resulterade  i  rapporten
Finansiering av näringsfastigheter  i  glesbygd,
problem och möjligheter (Infonr 028-2004). Enligt
rapporten är de som främst påverkas av problem med
finansiering av kommersiella lokaler företagare i
orter  med  både  lokalbrist  och  negativ
befolkningsutveckling. Majoriteten av småföretagare
föredrar att hyra framför att äga en fastighet men i
områden med en svag lokalmarknad har de ofta inget
annat val än att äga lokalerna. I rapporten förordas
en översyn av det kommersiella lokalbeståndet på
regional nivå, t.ex. inom lokala arbetsmarknader.
Vidare bör vissa bestämmelser i förordningen om
regionalt utvecklingsbidrag ses över.
Enligt uppgift kommer en del av de förslag som
lämnas i Nuteks rapport troligen att ingå i de
förordningsändringar som planeras träda i kraft
den 1 juli 2005.
Företagsstödens betydelse

För närvarande bedrivs inom Riksrevisionen  ett
granskningsprojekt  som utgår från följande tre
huvudfrågor:

1. på  vilket  sätt har  Regeringskansliet  och
ansvariga myndigheter förändrat inriktningen av
de regionalpolitiska stöden i syfte att göra dem
mer tillväxtinriktade,
2.
1. har användningen av bidrag minskat i enlighet med
näringsutskottets skrivningar,
2.
3. vilken  information får riksdagen om stödens
effekter?
4.
Riksrevisionens granskning beräknas vara avslutad i
början av år 2005.

Utskottet har tidigare tagit ställning till ett
motionskrav som varnade för en alltför stor
utspädning av de regionalpolitiska stöden (se
bet. 2002/03:NU2). Med hänsyn till att de
långsiktiga regionala problemens svårighetsgrad
utgör den huvudsakliga fördelningsnyckeln för
medelsfördelningen över landet av anslaget
(33:1) Allmänna regionalpolitiska åtgärder inom
utgiftsområde 19 hade utskottet inte någon
förståelse för den i motionen manifesterade
oron för "utspädningen" av de regionalpolitiska
stöden till en allt större del i landet. För
alla regionala företagsstöd finns olika
stödområden som begränsar deras geografiska
användning.
Principer för stödområdesindelning

Utskottet har tidigare  betonat  vikten av att
systemet  med  stödområden  är  stabilt  (bet.
1999/2000:NU2). En översyn av de nya nationella
stödområdena inom fem år ansåg utskottet vara en
lämplig  avvägning  mellan   stabilitet  och
flexibilitet. Den nationella stödområdesindelningen
bestäms numera till stor del av EG-kommissionens
riktlinjer, och varken riksdagen eller regeringen
har annat än begränsade möjligheter att påverka
dessa.

I nyssnämnda betänkande anförde utskottet även att
stödområdesindelningen utgjorde en helhet, baserad
på  en  sammanvägning  av ett antal kriterier.
Gränsdragningsproblematiken   fanns   förvisso
närvarande  men  utskottet  menade  att  den i
propositionen  redovisade  förteckningen  över
stödområdena A och B inte borde brytas sönder. Om
någon kommun läggs till stödområdet måste någon
annan kommun utgå ur detsamma.
Kommissionens generaldirektorat för konkurrens (GD
Konkurrens) har genom en skrivelse den 30 april 2004
redovisat  en  översyn  av  riktlinjerna  för
regionalstöd (D/53038). Skrivelsen har inte formen
av ett riktigt förslag utan pekar mer på en tänkt
inriktning. Enligt vad som sägs i dokumentet är
områdena  som kommer att kunna få regionalstöd
begränsade; det är i princip bara regioner som
kommer att ha en bruttonationalprodukt under 75 % av
genomsnittet i EU, regioner som innevarande period
ligger under 75 % av genomsnittet men som av olika
anledningar inte kommer att göra det under nästa
period, ultraperifera områden samt glest befolkade
områden.  Vidare  föreslås  lägre  stödnivåer.
Sammantaget uppgår den befolkning i EU-25 som bor i
de  regioner  som  efter år 2006 skulle kunna
inplaceras i nationella stödområden enligt artikel
87.3 a och 87.3 c i Romfördraget till 34,84 %.
Förslaget  täcker enligt  uppgift  det  svenska
gleshetsområdet  med  Norrbotten,  Västerbotten,
Dalarna, Jämtland och Västernorrland.
I det svenska svaret till generaldirektoratet
(daterat 2004-07-02) har inget annat förslag förts
fram  när det gäller stödområdet.  Stöden  bör
koncentreras till de områden inom EU som kan anses
ha särskild prioritet. Generellt sett är Sverige
positivt till ambitionen att sänka stödtaken för
investeringsstöd, i synnerhet när det gäller projekt
som genomförs av stora företag, samtidigt som stöden
får en utformning där de minsta företagen kan ges en
ökad prioritet.
Sverige noterar med tillfredsställelse i sitt svar
att den särskilda problematiken i de glest befolkade
områdena har uppmärksammats och att GD Konkurrens
föreslår att möjligheten till transportstöd skall
kunna fortsätta som tidigare. Vidare noteras att GD
Konkurrens öppnar för möjligheten att godkänna andra
typer av driftsstöd i det som benämns arktiska
områden. Detta är något som den svenska regeringen
principiellt välkomnar då det får tolkas som ett
uttryck  för  en  förståelse för de synnerliga
svårigheter som kännetecknar den nordliga periferin
med avfolkning, kallt klimat och långa avstånd. I
svaret har önskemål om flexibilitet uttalats, vilket
exempelvis skulle kunna innebära möjligheter att
byta  ut  områden  i de föreslagna länen  mot
angränsande områden med större behov.
Enligt  uppgift är Sverige,  tillsammans  med
Finland, ett av de länder som förlorar minst på
kommissionens förslag jämfört med dagens system.
Pågående arbeten

I juni 2004 beslutade regeringen att ge 13 statliga
myndigheter i uppdrag att redovisa förslag till
metoder som bidrar till att stärka arbetet med
regionala utvecklingsprogram. Uppdragen är ett led i
regeringens ambition att utveckla en sammanhållen
politik för regional utveckling. Exempel på områden
som  ofta  uppmärksammas  i  programmen  är
kommunikationer,   bostäder,   kultur,  miljö,
utbildning, sysselsättning och offentliga tjänster
som t.ex. hälso- och sjukvårdsfrågor. Uppdragen
syftar till att förbättra samspelet och dialogen
inom och mellan olika sektorer och nivåer inom
samhället. För att de statliga myndigheterna skall
bli effektivare krävs att de samverkar och tydliggör
sin syn på och sitt arbete med den regionala
utvecklingen. Bland annat skall Nutek och Vinnova
redovisa sina metoder enligt regeringens uppdrag.

Vidare gav regeringen ett förnyat uppdrag till
Konsumentverket i juni 2004 att utveckla och testa
nya lösningar inom det kommersiella serviceområdet.
För detta avsätts 5 miljoner kronor. Exempel på
hittills  gjorda  insatser  är  kompetens-  och
utvecklingsprogram för lanthandlare och samordnade
servicelösningar.

Utskottets ställningstagande

År   2002   började   den   nya  regionala
utvecklingspolitiken genomföras (prop. 2001/02:4,
bet. 2001/02:NU4). Målet är väl fungerande och
hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god
servicenivå i alla delar av landet. Utskottet har
ställt sig positivt till såväl det nya målet som nya
resultatindikatorer.   I   de   grundläggande
inriktningsfrågorna står utskottet fast vid denna
positiva uppfattning.

Enligt utskottets mening är det värdefullt att den
regionala  utvecklingspolitiken  på  ett  mer
systematiskt sätt kan följas upp och stämmas av mot
de nationella målen. Nuvarande resultatindikatorer
är  bl.a.  ekonomisk  tillväxt,  sysselsättning,
nystartade företag och överlevnadsgrad efter fem år,
investeringar, tillgång till kommersiell service
m.m. uppdelat på kvinnor och män.
Utskottet    ser   positivt   på   att
jämställdhetsaspekterna beaktas inom ramen för den
regionala utvecklingspolitiken, bl.a.  genom att
resultatuppgifterna anges för kvinnor respektive
män.   Uppföljningen   av   de   nationella
jämställdhetsmålen   inom   den   regionala
utvecklingspolitiken  underlättas genom en sådan
statistik.
Som redovisats i föregående avsnitt med vissa
kompletterande uppgifter är arbetet med att ta fram
resultatindikatorer inte slutfört. Bland annat är
resultaten av tillväxtprogrammen och av den centrala
projektverksamheten, t.ex. faktorer som samverkan
och samarbete med olika aktörer, svåra att fånga i
resultatindikatorer.  Med hänsyn till målet för
politiken behövs också indikatorer som kan stämmas
av mot de nationella miljökvalitetsmålen. Mot den
bakgrunden ser utskottet positivt på att regeringen
avser att förbättra  resultatinformationen  till
riksdagen genom en mer systematiskt uppföljning och
utvärdering av den regionala utvecklingspolitiken.
I ett antal motioner framförs önskemål om ett
större regionalt respektive lokalt inflytande på den
regionala utvecklingspolitiken. Som framgår av de
kompletterande  upplysningarna  i det föregående
utreds dessa frågor av den s.k. Ansvarskommittén. I
direktiven  till  utredningen  framhålls  att
fördelningen av ansvar mellan staten, landstingen
och kommunerna inte är en gång för alla given.
Kommittén har således till uppgift att analysera och
lämna förslag till hur ansvaret för uppgifter med
anknytning till regional utveckling skall fördelas
mellan staten och den kommunala nivån. Eftersom den
regionala nivån kan se olika ut i skilda delar av
landet skall kommittén också uppmärksamma behovet av
flexibilitet och medborgarnas möjligheter till insyn
och inflytande. De senaste årens utveckling när det
gäller  självstyrelseorgan  och  samverkansorgan
beskrivs närmare i utskottets betänkande 2003/04:NU2
(s. 34), till vilket hänvisas. Utskottet har med
intresse noterat att försöksverksamheten i Skåne län
och Västra Götalands  län  med ändrad regional
ansvarsfördelning enligt förslag  i  proposition
2004/05:8 skall bli förlängd t.o.m. utgången av år
2010 i stället för år 2006 som hittills gällt som
slutdatum. Enligt uppgjord planering skall nämnda
proposition   jämte  motioner  behandlas  av
konstitutionsutskottet  i betänkande 2004/05:KU7.
Riksdagen fattar beslut i ärendet i slutet av
november 2004. Motiveringen till den föreslagna
förlängningen är just att Ansvarskommitténs arbete
bör inväntas. Med hänsyn  till  uppdraget till
Ansvarskommittén och förväntade resultat inom de här
aktuella områdena avvisar utskottet motionärernas
krav på omedelbara ändringar beträffande regionalt
och lokalt ansvar.
När det gäller frågan om sambandet mellan den
regionala     utvecklingspolitiken     och
landsbygdspolitiken vill utskottet framhålla att
frågan  är  under  beredning  och  att  ett
ställningstagande i sak bör vänta till dess att ett
fullständigt  beslutsunderlag  kan  presenteras.
Utskottet välkomnar de breda direktiven för den nya
utredningen, vilken har att utarbeta en långsiktig
strategi  för  den  nationella  politiken  för
landsbygdsutveckling (se föregående avsnitt  med
kompletterande   uppgifter).   Glesbygdsverkets
sammanställning    av    hanteringen    av
landsbygdsdimensionen i län och regioner är ett av
underlagen  för kommitténs arbete.  Den  första
delrapporten från detta arbete pekade på att det är
stora skillnader mellan länen när det gäller synen
på landsbygdsfrågorna. Utskottet utgår från att
dessa skillnader analyseras i det fortsatta arbetet.
Även utvecklingen som kan följa av den ovan nämnda
Ansvarsutredningens arbete liksom utvecklingen inom
EU har betydelse för ett framtida ställningstagande
till  landsbygdspolitiken.  När  det  gäller
landsbygdspolitikens   inlemmande   i   EU:s
jordbrukspolitik vill utskottet peka på risken att
landsbygdspolitiken  "drunknar"  i  den  mycket
omfattande och tunga jordbrukspolitiken. Det finns
enligt utskottets mening ett behov av att värna
också de verksamheter på landsbygden som inte hör
samman med jordbruksområdet.
Den av utskottet tidigare framförda uppfattningen
att alla nu befintliga stödformer kontinuerligt bör
ifrågasättas, och med vissa intervaller utvärderas,
är fortfarande giltig.  Regeringen  aviserar  i
budgetpropositionen att vissa regionalt beslutade
företagsstöd skall avvecklas från juli 2005. (De av
regeringen aviserade förändringarna jämte motioner i
frågan behandlas senare i betänkandet i samband med
anslaget 33:1.) För beloppet inom det aktuella
anslaget,  Allmänna  regionalpolitiska  åtgärder
(33:1), föreslås dock inga större förändringar. Som
en kompletterande åtgärd skall Almi Företagspartner
AB, som är en central aktör i det regionala systemet
för företagsutveckling och har sin främsta uppgift i
kreditförsörjning till små och medelstora företag,
erbjuda lån med större risktagande i stödområde B. I
budgetpropositionen för utgiftsområde 24 Näringsliv
förklaras förändringarna i Almis verksamhet närmare.
Det konstateras att de aviserade förändringarna
innebär en renodling och effektivisering av de
statliga  insatserna  för företagsutveckling  på
regional nivå.
Trots att ändringar i företagsstöden - såsom
exempelvis de här berörda förändringarna - kan
medföra övergångsproblem vidhåller utskottet den syn
på företagsstöden som redovisats tidigare - senast i
betänkande 2003/04:NU2 - att det  på  sikt är
angeläget att minska användningen av olika bidrag
inom den regionala utvecklingspolitiken. Det kan
vidare erinras om EU:s restriktiva syn på statliga
stöd. Enligt kommissionen måste de statliga stöden
fortlöpande  motiveras och kritiskt  undersökas,
eftersom statliga stöd har en snedvridande effekt på
konkurrensen.
När det gäller  övriga i motionerna upptagna
inriktningsfrågor som  rör  stödområdesindelning,
företagslokaler i stödområdena, service i glesbygden
m.m. har en noggrann redovisning av förhållandena
och utvecklingen  gjorts  under  rubriken Vissa
kompletterande uppgifter i det föregående. Enligt
utskottets mening innebär denna redovisning att
några åtgärder inte är påkallade med anledning av
dessa yrkanden.
Utskottet vill slutligen erinra om att det inte i
första hand är åtgärderna inom utgiftsområde 19
Regional utveckling som bidrar till att uppfylla
målen inom den regionala utvecklingspolitiken, utan
regionala hänsynstaganden inom andra politikområden.
Som framgår av det sagda ligger utskottets syn på
inriktningen av den regionala utvecklingspolitiken i
linje med den som redovisats i budgetpropositionen.
Med hänvisning till  vad  som  anförts anser
utskottet att riksdagen bör avslå här behandlade
motionsyrkanden.

Myndighetsfrågor


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå motionsyrkanden  om
förändrad   myndighetsorganisation   med
hänvisning   till  att  det  pågående
utredningsarbetet med en ny, bredare ansats
bör inväntas innan något ställningstagande
kan  göras  i  fråga  om  den  framtida
organisationen. Jämför reservationerna 2 (m,
fp) och 3 (kd).

Bakgrund

Inom  politikområdet Regional  utvecklingspolitik
finns  myndigheten   Glesbygdsverket.   Övriga
myndigheter och organ som har uppgifter inom den
regionala   utvecklingspolitiken   är   bl.a.
länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen,
samverkansorganen, Verket för näringslivsutveckling
(Nutek), Verket för innovationssystem (Vinnova),
universitet och högskolor,  Arbetsmarknadsverket,
Banverket,   Vägverket,   Institutet    för
tillväxtpolitiska    studier   (ITPS)   och
Arbetslivsinstitutet.

Även Konsumentverket har uppgifter inom området
dels genom uppdraget att testa nya lösningar inom
det  kommersiella  serviceområdet,  dels  genom
utvecklandet av servicedatabasen i samarbete med
Glesbygdsverket.

Motionerna


Glesbygdsverket  bör  avvecklas, anför  Moderata
samlingspartiet i motion 2004/05:N374 (m) och menar
att dess uppgifter bör föras över på Nutek. Den
nuvarande  ordningen  leder  till  en  olycklig
uppsplittring  av ansvaret för regionalpolitiken
hävdar motionärerna.

I kommittémotion 2004/05:N254 (fp) framförs att
det finns all anledning att överväga en förändring
av   myndighetsstrukturen   i   fråga   om
landsbygdsutveckling. Motionärerna skulle vilja att
de funktioner inom Jordbruksverket, Fiskeriverket
och  Skogsstyrelsen  som  är  viktiga  ur  ett
näringspolitiskt perspektiv  sammanförs till ett
gemensamt verk för landsbygden och  de areella
näringarna. Detta skulle innebära en renodling i
förhållande  till  nuvarande  myndighetsstruktur.
Enligt motionärerna får det nya verket under inga
omständigheter bli ett organ för opinionsbildning
som det nuvarande Glesbygdsverket.
I motion 2004/05:N414 (fp)  pläderas  för en
glesbygdsombudsman, som skall stödja glesbygdens
invånare, företagare och anställda och skydda den
servicegaranti som varje ort i Sverige kan kräva.
Det kan gälla infrastruktur, vägar, IT, postservice,
skola, vård, omsorg m.m.
I motion 2004/05:N407 (kd) framförs uppfattningen
att det är dags att byta namn på Glesbygdsverket
till Landsbygdsverket. Syftet är att svara för
landsbygdspolitik,  vilket inte är synonymt med
regionalpolitik eller glesbygdspolitik. Jämfört med
Glesbygdsverket bör det nya Landsbygdsverket ges
utökade befogenheter och möjligheter till inflytande
över den nationella politiken. En uppgift bör vara
att följa upp de landsbygdspolitiska målen och att
genomföra  olika  pilotprojekt. Det nya verkets
generaldirektör bör också ges uppdraget att vara
landsbygdsombudsman  och  försvara  landsbygdens
intressen gentemot andra intressen.

Vissa kompletterande uppgifter


År 2002 tillkallades en särskild utredare (docent
Erik Westholm) med uppgift att genomföra en översyn
av Glesbygdsverkets roll och uppdrag inom den nya
regionala   utvecklingspolitiken.   Utredningens
slutbetänkande Mot en ny landsbygdspolitik (SOU
2003:29) överlämnades till regeringen i april 2003.

I utredningens betänkande föreslås  ett antal
förändringar av Glesbygdsverkets roll men också när
det gäller landsbygdspolitiken i stort. Utredningen
föreslår  att  en  särskild  utvecklingsinriktad
landsbygdspolitik  införs, frikopplad  från  den
regionala utvecklingspolitiken. Utgångspunkten för
landsbygdspolitiken föreslås vara det nationella
intresset  av  en  landsbygd som är ekonomiskt
livskraftig, som har höga natur- och kulturvärden
och som består av socialt välfungerande och levande
byar, bygder och orter. Glesbygdsverket föreslås
byta namn till Landsbygdsverket och dess anslag bör
flyttas från utgiftsområde 19 Regional utjämning och
utveckling (från år 2004 Regional utveckling) till
politikområdet Landsbygdspolitik under utgiftsområde
23  Jord-  och skogsbruk, fiske med anslutande
näringar (under ett departement som skulle kallas
Landsbygds- och jordbruksdepartementet).  En  ny
utredning föreslås för att djupare analysera den
framtida landsbygdspolitiken med utgångspunkt i två
frågor: landsbygden som livsmiljö och den glesa
strukturens problem. Bakgrunden till förslaget om en
sådan utredning är att det - enligt vad som står i
betänkandet  -  finns  en  stor  brist  på
överensstämmelse mellan landsbygdens  behov  och
jordbrukspolitiken, som inte omprövats på lång tid.
När det gäller den geografiska prioriteringen
föreslås en flexibel definition av lands-  och
glesbygd. Den särskilda geografiska prioriteringen
av Norrlands inland  och skärgårdsområden skall
enligt förslaget slopas.
Utredningsbetänkandet har  remissbehandlats och
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
I det föregående (s. 23) redovisas direktiven för
en ny kommitté som har att utarbeta en långsiktig
strategi  för  den  nationella  politiken  för
landsbygdsutveckling. Enligt direktiven skall även
myndigheternas  roller  inom  landsbygdspolitiken
analyseras. I detta sammanhang hänvisas till nämnda
avsnitt.
När det gäller frågan om en glesbygdsombudsman har
utskottet ett antal gånger - senast i betänkande
2003/04:NU2 - framhållit att det är av stor vikt att
myndighetsorganisationen  inom  regionalpolitiken,
numera den regionala utvecklingspolitiken, fungerar
effektivt. Utskottet ansåg det positivt med en
genomlysning av Glesbygdsverkets roll i samband med
pågående  och  förestående  utrednings-  och
beredningsarbete.  Detta  beredningsarbete  borde
inväntas innan något ställningstagande kan göras i
fråga  om  den  framtida  organisationen, ansåg
utskottet.

Utskottets ställningstagande


Den regionala utvecklingspolitiken har genomgått
stora förändringar sedan Glesbygdsverket inrättades
i början av 1990-talet.  Någon  mer djupgående
genomgång av myndighetens verksamhet har dock inte
genomförts. Mot denna bakgrund anser utskottet att
det  är  positivt  att  en  genomlysning  av
Glesbygdsverkets roll nu har ägt rum. Som nämnts
fortgår beredningsarbetet  inom Regeringskansliet
samtidigt som en ny utredning om den nationella
politiken för landsbygdsutveckling har kommit i
gång. När det gäller myndighetsfrågorna är det inte
enbart Glesbygdsverket  som  står i fokus utan
inriktningen är att se på "myndigheternas roller och
former  för  samarbete".  Utskottet  anser  att
resultaten från det pågående arbetet - med den nya,
bredare  ansatsen  -  bör inväntas innan något
ställningstagande kan göras i fråga om den framtida
organisationen.

Liksom tidigare vill utskottet framhålla att det
är av stor vikt att myndighetsorganisationen inom
den  regionala  utvecklingspolitiken  fungerar
effektivt. Utskottet har inte ändrat uppfattning på
denna punkt. Med det sagda avstyrker utskottet här
aktuella motionsyrkanden.

Utlokaliseringsfrågor


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå samtliga motionsyrkanden
med hänvisning till att nu gällande principer
för utlokalisering av statliga myndigheter
bör följas. Jämför reservation 4 (m, fp, kd,
c).

Motionerna

Enligt motionärerna i motion 2004/05:N270 (s) bör
regeringen utreda vilka statliga verksamheter som
kan  omlokaliseras  från  de  snabbt  växande
storstadsområdena. Vidare bör regeringen se till att
regionalpolitiska mål följs vid bildande av nya verk
och myndigheter.

I  motion  2004/05:N335  (s)  förklaras  att
koncentration av statlig verksamhet till få orter
minskar medborgarnas tillgång till samhällsservice.
Det finns dock ett tydligt uppdrag beträffande
statliga myndigheter att regionalpolitisk hänsyn
skall tas vid lokalisering och omorganisation. För
trovärdigheten  krävs  en  tydlig  markering  i
regleringsbrev  och  direktiv  för  de statliga
myndigheterna.
I motion 2004/05:N292 (s) hävdas att det krävs
ytterligare  och  tydligare  anvisningar  från
regeringen när det gäller att få myndigheterna att
ta ett klart ansvar för att nå målen i den regionala
utvecklingspolitiken. Om detta inte sker kommer
centraliseringen av de statliga myndigheterna att
fortgå, varnar motionärerna; all statlig verksamhet
lokaliseras då allt längre bort från glesbygdens
medborgare.
I motion 2004/05:N446 (s) trycker motionärerna på
att  det  är  viktigt  att  alltid  ha  ett
regionalpolitiskt perspektiv när beslut fattas om
förläggningen  av  anstaltsplatser,  verk  och
myndigheter. Annars skapas hinder för kommuner och
landsting att uppfylla de politiska målen.
I motion 2004/05:N229 (fp, m, kd) erinras om att
frågor om lokalisering av statlig verksamhet som är
av större vikt eller på annat sätt av principiellt
intresse  bör  underställas  riksdagen.  Enligt
motionärerna har inte  regeringen  följt  detta
riksdagsbeslut.
I  kommittémotion  2004/05:N254 (fp) sägs att
undersökningar visat att tidigare utlokaliseringar
från Stockholm inte har gett den effekt som önskats.
Därför bör befintliga myndigheter inte utlokaliseras
i fortsättningen, argumenterar motionärerna. De är
däremot positiva till en fortsatt lokalisering av
statliga myndigheter till andra delar av landet, i
den mån frågan gäller nya myndigheter.
Enligt motionären till motion 2004/05:N315 (fp)
bör orter som drabbas av nedläggningar inom t.ex.
försvarsmakten snarast kompenseras genom utflyttning
av arbetsplatser från överetablerade orter som t.ex.
Stockholm.  Kompetens  och lokaler är dyrare i
storstäderna. Bland annat bör Värmland och Jämtland
snarast   komma  i  åtnjutande  av   stora
utlokaliseringar. De samhälleliga konsekvenserna av
koncentrationen av statliga verk och styrelser till
Stockholmsområdet bör utredas.
Motionärerna  till  motion  2004/05:N368  (fp)
understryker att Sveriges regioner inte fått samma
förutsättningar när det gäller lokalisering  av
statliga verk och myndigheter. Om ett statligt verk
lokaliseras till en ort medför detta inte bara ett
ökat inflytande utan också ett större utbud av
arbetstillfällen och ett ökat skatteunderlag. Nya
myndigheter  lokaliseras  ibland  i  Stockholms
omedelbara närhet, vilket kan uppfattas som ett sätt
att kringgå reglerna. Enligt motionärerna måste de
samhälleliga konsekvenserna av en koncentration av
statliga verk till Stockholmsområdet utredas.
I  motion  2004/05:N301  (v)  framhålls  att
omlokalisering av statlig verksamhet kan vara ett
verktyg för att främja både en myndighets utveckling
och den regionala utvecklingen i Sverige. Vid varje
beslut om ny- eller omlokalisering krävs noggranna
överväganden enligt Vänsterpartiet. En utgångspunkt
bör vara att myndigheterna även efter en sådan
lokalisering  kan  utföra  sina  arbetsuppgifter
effektivt. Samtidigt måste stor hänsyn tas till de
anställda  och  deras  familjer  i samband med
omlokalisering. En omlokaliseringsplan på fem eller
tio års sikt bör utarbetas och kombineras med bl.a.
medflyttarstöd.
I motion 2004/05:N323 (v) pläderas för krafttag
och konkreta åtgärder för att en rimlig regional
balans  skall  kunna  uppnås  i  framtiden.  I
utflyttningskommuner ökar äldreomsorgen i omfattning
samtidigt som den egna skattekraften minskar. Inom
flera politikområden innebär förslagen ofta att
verksamheter flyttas från periferin till centrum.
Alla förslag och initiativ från regeringen måste
därför innehålla en regionalpolitisk analys med
konsekvensbeskrivningar, anser motionären.
I  vissa  motioner  framhävs  behovet  av
omställningsprogram      eller      andra
lokaliseringsåtgärder i särskilda regioner eller
kommuner. Dessa motioner redovisas länsvis eller
motsvarande på nästa sida.-----------------------------------------------------
LÄN/REG.  MOTION     BEHOV AV ÅTGÄRDER
-----------------------------------------------------
Kalmar  2004/05:N385Regeringen måste leva upp till
(s)    riksdagens  uttalade mål vid
lokalisering.  Kalmar har en
alltför  låg andel  statligt
sysselsatta.
-----------------------------------------------------
2004/05:N289De riktlinjer som riksdagen
(c)    upprepat ang. lokalisering av
statliga  myndigheter   bör
följas. Minst sju myndigheter,
2 500 årsarbetstillfällen, bör
utlokaliseras till Kalmar under
den kommande femårsperioden.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Västsverige2004/05:N207Ett nationellt
(m)    miljöteknikcentrum     bör
lokaliseras   till   Västra
Götaland, där många människor
och företag är engagerade i
hållbar utveckling.
-----------------------------------------------------
2004/05:N229yrk. 1. Behov av en
(fp,  m, arbetsmarknad        för
kd)    samhällsvetare även i Göteborg.
yrk. 2. Alltför få statliga
myndigheter    har   sina
huvudenheter i Göteborg.
yrk. 3. Göteborg skall inte
uteslutas som lokaliseringsort;
alla orter utanför Stockholm
som inte är välförsedda med
statliga   myndigheter   är
lämpliga orter.
yrk. 4. Fler huvudenheter för
statliga  myndigheter   bör
lokaliseras till Göteborg.
-----------------------------------------------------
2004/05:N401yrk. 13. Det är en
(fp)    snedfördelning att Göteborg har
en  handfull  statliga verk,
medan Stockholmsregionen  har
135. Denna snedfördelning måste
rättas till.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Västmanland2004/05:N231Statliga myndigheter till
(kd)    Västerås     effektiviserar
resandet och medför positiva
effekter.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Västerbotten2004/05:N372Ett nytt svenskt
(s)    miljöteknologicentrum, Swentec
AB, bör etableras i Skellefteå
med stöd av Umeå och Luleå
universitet.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Norrland 2004/05:N257(yrk. 2) Statliga
(c)    arbetstillfällen      bör
omlokaliseras       från
huvudstadsregionen     till
Norrland och andra delar av
landet. En utflyttning av 50
000          statliga
årsarbetstillfällen under den
närmaste tioårsperioden är en
lämplig målsättning.
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Vissa kompletterande uppgifter


År 1990 lade riksdagen  fast  vissa  principer  för
lokalisering    av   statlig   verksamhet.   I
arbetsmarknadsutskottets betänkande (bet. 1989/90:AU13)
uttalades bl.a. att omlokalisering men kanske framför allt
decentralisering är viktiga inslag i strävandena att
åstadkomma en balanserad regional utveckling.  Enligt
arbetsmarknadsutskottet bör en fortlöpande prövning ske av
förutsättningarna för en decentralisering av verksamheter.
En  utgångspunkt är att myndigheterna även efter en
omlokalisering eller decentralisering skall kunna fullgöra
sina arbetsuppgifter effektivt. Vidare uttalades att också
andra  orter än stödjepunkterna, särskilt i sydöstra
Sverige och  Sjuhäradsbygden, kan komma i fråga för
lokalisering.

I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU2 från
hösten 1996, preciserades principerna något. Möjligheterna
att placera myndigheter i länscentrum eller vissa andra
orter  i  eller  i  anslutning  till  nationella
regionalpolitiska stödområden bör alltid i första hand
övervägas. Vidare uttalade arbetsmarknadsutskottet att en
alternativ lokalisering kan vara orter eller regioner där
statlig verksamhet läggs ned eller som i övrigt är mindre
väl försörjda med sådan verksamhet. I vart fall bör en
annan  lokaliseringsort  än  Stockholm övervägas.  En
utgångspunkt skall dock vara att myndigheterna även efter
en  sådan  lokalisering  skall  kunna  utföra  sina
arbetsuppgifter effektivt. Enligt arbetsmarknadsutskottets
uppfattning  bör  frågor  om lokalisering av statlig
verksamhet som är av större vikt eller på annat sätt av
principiellt  intresse  underställas  riksdagen.  På
arbetsmarknadsutskottets förslag riktade riksdagen ett
tillkännagivande till regeringen av denna innebörd.
Hösten 1998 övertog näringsutskottet beredningsansvaret
i riksdagen för de regionalpolitiska frågorna inklusive
utlokaliseringsfrågor. De fastlagda principerna ändrades
inte vid näringsutskottets övertagande av ansvaret för de
regionalpolitiska frågorna.
Utskottet  har  tidigare  behandlat  frågan  om
utlokalisering av statliga arbetstillfällen, bl.a. i ett
brett  perspektiv  i  samband  med  frågan  om
utvecklingsprogram   för  kommuner  med  särskilda
omställningsproblem   (skr.   1999/2000:33,   bet.
1999/2000:NU10). Ett enhälligt utskott konstaterade i
nämnda betänkande att det förelåg principer för såväl
myndighetslokalisering som beslutshanteringen i sådana
ärenden och att det efter år 1996 inte har funnits krav på
att ändra de nämnda principerna. Innebörden är bl.a. att
riksdagen kan förvänta sig att regeringen underställer
lokaliseringsärenden som är av större vikt eller på annat
sätt  av  principiellt  intresse  för  riksdagens
ställningstagande.
I sitt motionsbetänkande 2002/03:NU8 anförde utskottet
att det i likhet med regeringen ansåg att fler statliga
arbeten bör placeras utanför Stockholm och de andra
storstadsregionerna och att lokaliseringen av statliga
myndigheter är en viktig framtidsfråga.
Den  nu  planerade omställningen av Försvarsmaktens
verksamhet, som redovisas i propositionen om vårt framtida
försvar (prop.  2004/05:5),  kommer  att  leda  till
nedläggningar  av  militär verksamhet i vissa lokala
arbetsmarknadsregioner  (LA-regioner). De mest berörda
regionerna är enligt förslaget Östersund, Arvidsjaur,
Karlstad/Kristinehamn och Gotland. Utöver andra insatser
för  ökad  konkurrenskraft,  hållbar  tillväxt  och
sysselsättning i dessa regioner förklarar regeringen i
propositionen sin avsikt att genomföra betydande ny- och
omlokaliseringar av statliga arbetstillfällen till dessa
regioner. Regeringen avser också att bjuda in de statliga
bolagen  till  en  dialog  kring  frågan  om  ett
omställningsarbete.
I skrivelsen 2004/05:42 återkallar regeringen en del av
nämnda försvarsproposition - dock inte den del som här har
beskrivits.  Samtidigt  lade  regeringen  fram en ny
proposition  (prop.  2004/05:43)  om  Försvarsmaktens
grundorganisation med förslag till beslut i linje med vad
som skisserades i den föregående propositionen.
Propositionsförslagen  jämte motionerna behandlas av
försvarsutskottet, vars betänkande i ärendet behandlas av
riksdagen den 15 december 2004 enligt nuvarande planering.
Regeringen har uppdragit åt f.d. riksdagsledamoten Jan
Bergqvist att överväga och föreslå lämpliga lokaliseringar
av  statliga  arbetstillfällen  till  de  lokala
arbetsmarknadsregionerna    Östersund,   Arvidsjaur,
Karlstad/Kristine-hamn  och  Gotland  (regeringsbeslut
N2004/7123/RUT).
Enligt uppdragsdirektiven skall förutsättningarna för
omlokalisering   prövas  utifrån  bl.a.   följande
utgångspunkter:

5. verksamheter  som  passar  in  i  arbetsmarknaden,
näringsstrukturen, den demografiska profilen m.m. i
respektive LA-region eller bedöms kunna påverka dessa i
önskad riktning,
6.
7. verksamheter  som  på  grund  av  den  samlade
kompetensförsörjningen, bl.a.  åldersstrukturen inom
myndigheten eller andra skäl står inför betydande
förändringar av verksamheten,
8.
9. verksamheter som är möjliga att avskilja från övrig
verksamhet  inom  berörda  myndigheter  utan  att
särlokaliseringen medför omfattande nackdelar,
10.
11.omlokaliserade myndigheter skall kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter effektivt.
12.
Utredaren skall enligt uppdraget särskilt analysera och
överväga vilka, hela eller delar av, statliga verksamheter
som skulle kunna vara lämpliga att lokalisera till LA-
regionerna Östersund, Arvidsjaur, Karlstad/Kristinehamn
eller Gotland. Han skall bl.a. studera de verksamheter som
redan är lokaliserade till dessa regioner genom sin
regionala  organisation,  bl.a.  när  det  gäller
Arbetslivsinstitutet,        Arbetsmarknadsverket,
Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheterna. Utredaren
skall också utreda lämpligheten av omlokalisering av, hela
eller  delar  av,  Konkurrensverket,  Konsumentverket,
Naturvårdsverket,  Post-  och  telestyrelsen,  Statens
Folkhälsoinstitut  och  Statens  Strålskyddsinstitut.
Uppdraget  kan  efter  samråd  med  Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)  komma att omfatta även  andra
statliga verksamheter.

Uppdraget   skall   redovisas   löpande   till
Näringsdepartementet, och slutredovisas senast den 15
januari  2005.  Regeringen  avser enligt uppgift att
återkomma i vårpropositionen år  2005  med  konkreta
bedömningar och förslag utifrån utredarens uppdrag.
Utlokalisering av statlig verksamhet har också tagits
upp i frågor i riksdagen under sommaren och hösten 2004.
I juli 2004 ställde Birgitta Sellén (c) en fråga (fr.
2003/04:1432)  till  statsminister  Göran  Persson om
förklaringen till att regeringen inte fullföljt sitt löfte
till Sollefteå om att placera 300 statliga jobb och lika
många privata i Sollefteå kommun med omnejd, som en
kompensation för de tidigare förlorade arbetstillfällena i
samband med försvarsuppgörelsen år 1999. Statsrådet Ulrica
Messing svarade att det genomförda omställningsarbetet i
bl.a. Sollefteå på många sätt varit framgångsrikt och lagt
en grund för en framtida positiv utveckling. Eftersom
utvecklingsprogrammet  för  kommuner  med  särskilda
omställningsproblem formellt avslutades vid halvårsskiftet
2004 går utvecklingsarbetet enligt statsrådet nu in i en
ny fas. I den mån ytterligare insatser är motiverade
kommer  de att genomföras inom ramen för  ordinarie
åtgärder.   I   samtliga   län  skall  regionala
utvecklingsprogram utarbetas. Regeringen  har  påtalat
vikten av att dessa program tar hänsyn till lokala
utvecklingsförutsättningar.
Cecilia Wigström (fp) ställde en fråga (fr. 2004/05:102)
om utredning av utlokalisering av statliga verk och
hävdade att Göteborg länge varit förfördelad. Enligt
statsrådet Ulrica Messings svar innebär de planerade
förändringarna av Försvarsmaktens grundorganisation en i
stort  sett oförändrad volym av årsarbetskrafter för
Göteborgsregionens del. Därför avsåg inte statsrådet att
vidta några åtgärder för att Göteborg skall omfattas av
uppdraget till Jan Bergqvist. För de drabbade individerna
finns det dock en särskild beredskap inom ramen för
arbetsmarknadspolitiken.
Statsrådet Barbro Holmberg svarade Marie Nordén (s) i
fråga om Migrationsverkets regionalpolitiska ansvar (fr.
2004/05:107).  Statsrådet redogjorde för den inträdda
minskningen av antalet  asylsökande,  vilket gör att
kapaciteten i mottagningsverksamheten trappas ned. Nu
aktuell statistik från Migrationsverket visade på en
planerad minskning med ca 3 800 platser. Fördelningen av
denna minskning mellan region Nord (från Gimo och norrut)
och övriga delar av landet är 47 respektive 53 %.
Statsrådet utgick från att det regionala perspektivet
beaktas i Migrationsverkets verksamhet.
Som svar på  fråga  (fr. 2004/05:74) från Lennart
Gustavsson (v) i fråga om insatser  för  att  möta
konsekvenser  av  förändrad  statlig  verksamhet  har
statsrådet Ulrica Messing svarat i början av oktober 2004.
Statsrådet har därvid valt att besvara frågan utifrån de
planerade   förändringarna    i   Försvarsmaktens
grundorganisation  (prop.  2004/05:5).  Ett  särskilt
omställningsarbete inleds för att stödja de mest berörda
regionerna, meddelade statsrådet. Till grund för detta
ligger det omfattande arbete som redan bedrivs inom ramen
bl.a.   för  den  regionala  utvecklingspolitiken,
näringspolitiken  och  arbetsmarknadspolitiken.  Vidare
informerades   att   regeringen   uppdragit   till
landshövdingarna  vid  Länsstyrelserna  i  Jämtlands,
Norrbottens, Värmlands och Gotlands län att, i nära samråd
med andra viktiga aktörer, föreslå lämpliga åtgärder för
ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning.
Därutöver  har  regeringen  uppdragit till  särskilda
kontaktpersoner att, för regeringens räkning, följa och
aktivt delta i länsstyrelsens arbete. Kontaktpersonens
fokus  skall vara det lokala näringslivets  dynamik,
samverkan och förnyelse. Statsrådet tog vidare upp den
utredning som leds av f.d. riksdagsledamoten Jan Bergqvist
(se ovan).
Regeringen beslutade hösten 2003 om en ny förordning om
regionalt  utvecklingsarbete (SFS 2003:595).  Statliga
myndigheter har där givits ett tydligt ansvar att verka
för att målet för den regionala utvecklingspolitiken
uppnås. Bland annat skall statliga myndigheter i god tid
samråda med länsstyrelsen om de avser att minska eller dra
in service i glesbygds- eller landsbygdsområden eller
fatta beslut som är av väsentlig betydelse för den
regionala utvecklingen i ett län. Vid överväganden om
verksamhetsminskningar  skall  statliga  myndigheter,
särskilt  i  de  nationella  stödområdena  och  EG:s
strukturfondsområden, i samråd med  länsstyrelsen och
tillsammans med andra berörda myndigheter,  kommuner,
landsting och privata intressenter, undersöka möjligheten
att genom samordning eller samverkan upprätthålla eller
utveckla  verksamheten inom området. För att  minska
verksamheten på orter i de nationella stödområdena eller
EG:s strukturfondsområden bör det finnas särskilda skäl.
I slutet av oktober 2004 beslutade regeringen att ge
samtliga länsstyrelser i uppdrag att gemensamt föreslå hur
länsstyrelsernas samordning av de statliga myndigheternas
insatser  i  det  regionala  utvecklingsarbetet  bör
vidareutvecklas och preciseras. För  att  främja den
regionala utvecklingen och för att öka effektiviteten i de
statliga insatserna är det viktigt att staten agerar
samordnat. En tydlig och effektiv statlig samordning är
också viktig för att tydliggöra statens regionala ansvar i
de   län  där  samverkansorgan   och   regionala
självstyrelseorgan  har  övertagit  vissa  regionala
utvecklingsfrågor från staten.
Enligt direktiven för uppdraget  bör länsstyrelsens
förslag särskilt belysa följande:

13.hur  roller  och ansvarsfördelning mellan  berörda
myndigheter kan göras tydligare,
14.
15.vilka uppgifter som samordningsansvaret bör innehålla
och hur de bör utföras för att främja det regionala
utvecklingsarbetet och öka effektiviteten i de statliga
insatserna,
16.
17.eventuella  hinder,  både  organisatoriska  och
kompetensmässiga,  som  bör  undanröjas  för  att
samordningsansvaret skall  kunna  utvecklas på ett
strategiskt önskvärt sätt,
18.
19.framgångsfaktorer,   både   organisatoriska   och
kompetensmässiga, som bidrar till och bör främjas så
att samordningsrollen fungerar på ett effektivt sätt.
20.
Samtliga länsstyrelser skall medverka i uppdraget som
samordnas av länsstyrelserna i Örebro och Västerbottens
län. En lägesrapport skall lämnas till Finansdepartementet
den 1 mars 2005. Uppdraget skall slutredovisas den 30
november 2005.

I Kommittéhandboken (Ds 2000:1) finns riktlinjer till
stöd för bl.a. kommittéordförande och särskilda utredare
angående regler för lokalisering av nya myndigheter och
omorganisation av myndigheter. Bland annat skall det
finnas bärande skäl för att Storstockholm skall föreslås
som lokaliseringsort vid lokalisering av nya myndigheter
och verksamheter. Huvudregeln är att varken Stockholm
eller andra storstäder skall väljas för nya verksamheter.

Utskottets ställningstagande


De nu gällande principerna för utlokalisering av statliga
myndigheter,  vilka  redovisats  ovan,  utgår  enligt
utskottets  uppfattning  från  kriterier  som bör ge
vägledning  vid överväganden om lokalisering av  nya
myndigheter eller  enheter. Möjligheterna att placera
myndigheter i länscentrum eller vissa andra orter i eller
i anslutning till nationella regionalpolitiska stödområden
bör  alltid  i  första  hand  övervägas.  Alternativ
lokalisering kan vara orter eller regioner där statlig
verksamhet läggs ned eller som i övrigt är mindre väl
försörjda med sådan verksamhet. I vart fall bör en annan
lokaliseringsort än Stockholm övervägas. När det är fråga
om en omlokalisering  innebär kriterierna vidare att
myndigheten också efter omlokaliseringen  skall kunna
utföra sina arbetsuppgifter effektivt. Enligt utskottets
mening är principerna ändamålsenliga.

En utgångspunkt är att riksdagen kan förvänta sig att
regeringen underställer riksdagen ärenden om lokalisering
av statlig verksamhet som är av större vikt eller på annat
sätt av principiellt intresse för bedömning och beslut.
Självklart föreligger alltid möjligheten för utskott och
riksdag att göra bedömningen att det inte finns skäl för
riksdagen att ta ställning i ett lokaliseringsärende.
I flera motioner, bl.a. motion  2004/05:N292  (s),
indikeras att anvisningarna från regeringen är otydliga
när det gäller att få myndigheterna, t.ex. myndigheter med
en regional organisation, att ta ett klart och tydligt
ansvar  för  att  nå  målen  i  den  regionala
utvecklingspolitiken.  Exempel  ges  på  att  det
regionalpolitiska  perspektivet  kan  ha saknats  vid
omorganisationer. Utskottet välkomnar därför det ovan
beskrivna nya regeringsuppdraget till länsstyrelserna att
vidareutveckla och precisera myndigheternas insatser i det
regionala utvecklingsarbetet.
Problemen  i  utflyttningsorter  tas  upp i motion
2004/05:N323  (v), där motionären kräver en regional
konsekvensbeskrivning i fråga om förslag som rör statlig
verksamhet.  Det  ovan  beskrivna  arbetet  inom
Ansvarskommittén  omfattar att analysera  och  bedöma
konsekvenser  av  de statliga  myndigheternas  skilda
regionala indelning för samordning och ett samlat statligt
agerande. Utskottet utgår  från att kommittén följer
reglerna enligt kommittéförordningen (1998:1474). Enligt
15 § skall - om förslagen i ett betänkande har betydelse
för sysselsättning och offentlig service i olika delar av
landet eller för små företags arbetsförutsättningar m.m. -
konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet.
I flera här aktuella motioner finns önskemål som på
olika  sätt  skulle  leda  till  förändringar  i
lokaliseringsfrågorna. Utskottet är medvetet om att det
finns ett stort intresse för ut- och omlokalisering och
anser att lokaliseringsfrågan är en viktig framtidsfråga.
Sammanfattningsvis anser utskottet att de nu gällande
principerna för utlokalisering av statliga myndigheter bör
följas i överensstämmelse med de grunder som riksdagen
uttalat. Samtidigt måste det finnas en öppenhet för att
nya infallsvinklar och utredningsresultat på sikt kan visa
på nya vägar.
Med hänvisning till vad som anförts anser inte utskottet
att det finns behov av något uttalande från riksdagens
sida med anledning av de nu aktuella motionsyrkandena. De
avstyrks således.

EG:s nuvarande struktur- och
regionalpolitik


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör  avslå  motionsyrkanden om EG:s
nuvarande  struktur-  och regionalpolitik  med
hänvisning  till  vidtagna   åtgärder  och
informationsinsatser.

Propositionen

De samlade programdokumenten styr användningen av EG:s
strukturfondsmedel.   Målen   för  EG:s  nuvarande
strukturfondspolitik har redovisats tidigare under flera
år, senast i betänkande 2003/04:NU2, till vilket hänvisas.
Resultatindikatorer under perioden 2000-2006 är antalet
nya och bevarade arbetstillfällen uppdelat på kvinnor och
män samt antalet nystartade företag uppdelat på kvinnor
och  män.  Regeringen  avser att noggrant följa upp
utvecklingen av programmen för perioden 2000-2006.

Halvtidsutvärderingar har  genomförts  för  samtliga
målprogram  och gemenskapsinitiativ. I utvärderingarna
konstateras att  inriktningen  på och verksamheten i
projekten i allt väsentligt svarar  mot  programmens
intentioner. När halva programtiden återstår har större
delen av medlen intecknats  genom  projektbeslut. De
justeringar som gjorts med anledning av utvärderingen
gäller i de flesta fall ändrade arbetsformer för att
bättre integrera miljöhänsyn och jämställdhet i projektens
verksamhet samt ändringar i syfte att göra programmet mer
flexibelt.
I halvtidsutvärderingen av Leader+ konstateras att
programmets mest påtagliga resultat är det goda samarbetet
över  sektorsgränserna  mellan  offentliga  sektorn,
näringslivet och ideella organisationer.

Motionerna


Motionärerna bakom motion 2004/05:N268 (s) konstaterar att
Sveriges kommuner ofta är medfinansiärer vid beviljande av
strukturfondsprojekt. Eftersom pengarna  betalas ut i
efterskott   mot   specificerad   redovisning  kan
medfinansieringen innebära en stor likviditetsförsämring
för en utflyttningskommun. Motionärerna utgår från att
regeringen följer frågan och vidtar erforderliga åtgärder.

I motion 2004/05:N369 (s) betonas att Sverige måste bli
betydligt mer aktiv i arbetet med att söka och finna
regionala  partner för olika samarbeten. Medborgarnas
intresse för EU-arbetet borde stimuleras genom att göra
information om EU mer tillgänglig ute i landets kommuner.
Enligt motionärerna skulle resultatet  av de samlade
svenska ansträngningarna i EU-arbetet bli bättre om de
svenska aktörerna samlades med jämna mellanrum i syfte att
få ett ökat informationsutbyte.
Enligt vad som sägs i motion 2004/05:N205 (m) upplyses
en resenär i EU:s andra medlemsländer - men nästan aldrig
i Sverige - om vilka projekt som EU bidragit till, t.ex.
genom skyltar vid ett brobygge. För att bättre förankra EU
i svenskarnas  medvetande bör enligt motionären alla
projekt där EU bidrar med pengar förses med EU-skyltar.

Vissa kompletterande uppgifter


Likviditetsförsämring för små kommuner i samband med
strukturfondsprojekt har tagits upp som ett problem i
motion 2004/05:N268 (s).

Förfarandet att EU-bidraget inte betalas ut förrän
projektägaren har upparbetat kostnader och redovisat dessa
styrs av en förordning från juni 2003 (EG/1145/2003). Om
projektägarna  lämnar  in  sina  rekvisitioner  till
utbetalande myndighet flera gånger under projektets gång,
kan ett jämnare flöde av medel erhållas. En jämn och hög
utbetalningstakt gynnar också systemet i sin helhet.
Enligt uppgift är problemet i Sverige i första hand att
kommunerna inte frekvent rekvirerar strukturfondsmedel för
upparbetade kostnader i sina projekt.
Det   är   de  utbetalande  myndigheterna  och
övervakningskommittéerna som har ansvaret att följa bl.a.
likviditetsfrågan  inom sina  områden.  Hittills  har
likviditetsproblem enligt uppgift inte varit uppe till
behandling i någon övervakningskommitté.
När det gäller "skyltning" av EU:s strukturfondsprojekt
gäller  vissa  regler  enligt  rådets  förordning
(EG/1260/1999)  av  den  21  juni  1999 om allmänna
bestämmelser för strukturfonderna. I artikel 46 föreskrivs
åtgärder  för  information  och  offentlighet  om
strukturfondernas insatser. Förvaltningsmyndigheten har
ansvaret för att stödformerna får offentlighet och att det
även informeras om resultatet av stöden. Kommissionen har
tagit  upp  informationsåtgärderna i  sin  förordning
(EG/1159/2000)  av  den  30  maj  2000.  Enligt
tillämpningsföreskrifterna  (i  bilaga  till  nämnda
förordning) krävs olika informationsåtgärder som riktas
dels mot aktörer och företag, dels mot allmänheten. Vid
investeringar i infrastruktur till  en  kostnad  som
överstiger  tre  miljoner  euro  (lägre  belopp  för
fiskeåtgärder) skall det för allmänhetens information
sättas upp skyltar på platsen och sedermera, när arbetet
har slutförts, fasta minnestavlor. För skyltarnas och
minnestavlornas  utseende  och  text  finns  närmare
anvisningar i tillämpningsföreskrifterna.
Enligt uppgift ingår  i strukturfondsdelegationernas
uppföljningsarbete kontroll av informationen om projekten.
Vidare kontrollerar övervakningskommittéerna skyltarna vid
sina projektbesök, liksom även kommissionen och revisionen
vid granskning av projekten.
Annan  information  om  projekten  ges  bl.a.  vid
projektmässor, då alla projekt som bedrivs inom ett område
får möjlighet att visa upp sig för en bredare publik. Vid
dessa tillfällen har även projektledarna inom området goda
möjligheter att samlas.

Utskottets ställningstagande


Utskottet anser i likhet med vad som anförs i ett par av
de här aktuella motionerna att det är viktigt  med
information  om  EU, EU:s verksamhet och inte minst
resultaten av denna verksamhet. Utskottet kan konstatera
att det finns både regelverk och informationskanaler av
det slag som efterfrågas i motionerna. Insatserna med
skyltningen  av EU-projekten, projektmässor och annan
informationsverksamhet förtjänar att bli uppmärksammade.

Som beskrivits ovan styrs EU-bidragens utbetalningar av
en EG-förordning. Samtidigt som kravet på att t.ex. en
kommuns kostnader skall redovisas innan medel betalas ut,
finns det möjligheter för en projektägare (t.ex. en
kommun)  att lämna in rekvisitioner till utbetalande
myndighet flera gånger under projektets gång och därigenom
få ett jämnt flöde av pengar under projektets gång. I
fråga om problemet med likviditetssvaga kommuner, vilket
tagits upp i motion 2004/05:N268 (s), vill utskottet än en
gång erinra om möjligheterna för kommunerna att få betalt
för erlagda utgifter successivt under projekttidens gång.
Dessa möjligheter bör utnyttjas bättre.
Med det anförda avstyrker utskottet de här aktuella
motionerna.

EG:s framtida sammanhållningspolitik


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå ett par motionsyrkanden om
EG:s  framtida  sammanhållningspolitik   med
hänvisning  till  att yrkandena har en annan
inriktning än den som utskottet vill framhäva.

Propositionen

Kommissionen lämnade i februari 2004 sitt förslag till
finansiellt perspektiv för perioden 2007-2013  i ett
utvidgat EU med 27 medlemsstater. Där ingick ett förslag
till utgiftsnivå  för sammanhållningspolitiken. I den
tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning
från februari 2004 lämnade kommissionen sitt förslag till
en  reformerad  sammanhållningspolitik.  Den  framtida
politiken  föreslås  vara  inriktad  på  konvergens,
konkurrenskraft och gränsöverskridande samarbete.

Huvuddelen av resurserna bör gå till tillväxt och
jobbskapande i de minst utvecklade regionerna (till stor
del i de nya medlemsländerna). För övriga regioner bör
konkurrenskraft och sysselsättning stärkas i enlighet med
Lissabonagendan. Sverige hävdar tillsammans med Tyskland,
Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Österrike att
en  total  utgiftsnivå  på  1 %  av  EU:s  samlade
bruttonationalinkomst (BNI) väl rymmer de utgifter som
unionen finner angelägna. Detta kräver dock tydligare
prioriteringar och en avsevärt lägre utgiftsnivå för
sammanhållningspolitiken  än  de  0,41 % av BNI som
kommissionen föreslagit.
Enligt  regeringen  måste  sammanhållningspolitiken
koncentreras på de medlemsstater som har störst behov av
stöd; relativt välmående medlemsstater bör själva utjämna
de regionala skillnaderna inom sina länder.
Sverige  välkomnar  den  av kommissionen föreslagna
förstärkningen av samarbetet över nationsgränser och då
inte minst sjögränser. Ett svenskt krav - som inte
tillgodosetts i kommissionens förslag - är att de extremt
glesbefolkade områdena i norra Sverige placeras under det
föreslagna  konvergensmålet,  vilket  skulle  motsvara
bibehållen mål 1-status. Allmänt eftersträvar Sverige en
begränsning av företagsstödens omfattning inom EU.

Motionerna


I   motion   2004/05:N263   (s)   anförs   att
sammanhållningspolitiken med EU:s mål 2 för närvarande
spelar en viktig roll för Bergslagen. Motionärerna anser
att behovet av långsiktiga insatser i Bergslagen är mycket
stort. Därför  - argumenterar motionärerna - är det
nödvändigt med ett fortsatt, kraftfullt stöd till området
också när det nya sammanhållningsprogrammet träder i kraft
efter år 2006.

I motion 2004/05:N403 (fp, kd, m, c) betonas att det är
viktigt för hela Sverige att Skåne har en hög profil inom
den större nordeuropeiska regionen bestående av södra
Sverige, Danmark, norra Tyskland och Polen. Region Skåne
borde därför erhålla resurser för att initiera samarbete
mellan regionen och de nya medlemsländerna.

Vissa kompletterande uppgifter


Den 14 juli 2004 presenterade kommissionen sina förslag
till förordningar på strukturfondsområdet. Det gäller dels
den generella förordningen med allmänna bestämmelser för
de tre fonderna, dels tre särskilda förordningar. Det är
förordningen    för    Europeiska   socialfonden,
Sammanhållningsfonden   och   Europeiska   regionala
utvecklingsfonden. Därtill föreslås en ny förordning som
skall  underlätta  genomförandet av gränsöverskridande
samarbete. Förslagen följer  i  allt  väsentligt den
inriktning   som   föreslogs   i   den   tredje
sammanhållningsrapporten.  Förslagen  behandlas  nu  i
rådsarbetsgruppen för strukturfonderna.

Under  sommaren  2005  förväntas  beslutet  om det
finansiella perspektivet och senare under året beslutet om
de olika strukturfondsförordningarna. Tidsplanen innebär
att förberedelserna för programmen pågår under år 2006.
Det  nya  finansiella  perspektivet  och  den  nya
programperioden startar år 2007.

Utskottets ställningstagande


Utskottet följer noggrant utvecklingen och förslagen när
det gäller EG:s sammanhållningspolitik. Den genomförda
utvidgningen av unionen är en viktig faktor att ta hänsyn
till i detta sammanhang. Inte minst gäller det att beakta
den stora ökningen av sociala, ekonomiska och regionala
skillnader som följer av utvidgningen. Liksom föregående
år anser utskottet att behovet av en ökad effektivitet när
det gäller användningen av strukturfondsmedlen bör vara en
drivkraft i sammanhållningspolitiken.  Beslutsfattandet
måste dessutom präglas av långtgående decentralisering,
vilket bl.a. innefattar att ett underifrånperspektiv i
högre utsträckning bör anläggas.

Sammanhållningspolitiken bör enligt utskottets mening i
huvudsak fokuseras på de nya medlemsstaterna som har
störst behov av stöd. Liksom tidigare är det befogat att
fråga sig om det är rimligt att EU skall spendera stora
summor för att åtgärda skillnader i levnadsstandard och
sysselsättning inom relativt  välmående medlemsstater.
Frågan huruvida länderna själva kan ta detta ansvar kan
inte undvikas. Samtidigt som utskottet vill betona vikten
av en allmän budgetrestriktivitet, vilket Sverige driver
tillsammans  med  likasinnade  medlemsstater, reagerar
utskottet  starkt  mot  att nuvarande  förslag  från
kommissionen  inte  inkluderar  de  svenska  extremt
glesbefolkade områdena i konvergensmålet. Detta innebär
att Sverige liksom Finland inte skulle få bibehålla
motsvarigheten till mål 1-status. Ett sådant resultat bör
inte accepteras enligt utskottets mening. Enligt uppgift
har Sverige och Finland samma uppfattning i denna fråga.
De här aktuella motionsyrkandena har en annan profil än
den som utskottet vill framhäva och bör avslås  av
riksdagen.

Budgetfrågor


Propositionen

33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

Anslaget  Allmänna  regionalpolitiska  åtgärder (33:1)
disponeras av länsstyrelserna, Nutek och regeringen. Nutek
disponerar även medel för beslut som fattas av regionala
självstyrelseorgan och kommunala samverkansorgan. Anslaget
föreslås uppgå till 1 499,8 miljoner kronor.

Till anslaget finns ett bemyndigande. Riksdagen har
bemyndigat regeringen att under år 2004 låta staten ta på
sig ekonomiska åtaganden som - inklusive tidigare gjorda
åtaganden - innebär utgifter om högst 3 200 miljoner
kronor under åren 2005-2012 (bet. 2003/04:NU2). Regeringen
föreslår nu att riksdagen bemyndigar regeringen att under
år 2005 ingå ekonomiska åtaganden som innebär utgifter på
högst 3 200 miljoner kronor under åren 2006-2013.
Regeringen föreslår att medel från detta anslag anvisas
till följande ändamål:
- regionala utvecklingsbidrag,
- landsbygdsbidrag,
- småföretagsstöd,
- sysselsättningsbidrag,
- såddfinansiering,
- ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B,
- stöd till kommersiell service,
- regional och central projektverksamhet,
- viss administration, uppföljning och utvärdering av de
regionalpolitiska företagsstöden, m.m.,
- äldre regionalpolitiska åtgärder,
- retroaktiva nedsatta socialavgifter samt
- viss central utvecklingsverksamhet, m.m.

I jämförelse med nuvarande ändamål innebär detta vissa
förändringar.  Det  aviseras  att regionalt beslutade
regionala utvecklingsbidrag skall avvecklas i stödområde B
fr.o.m. juli 2005 (utom i Västra Götalands län där
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning
pågår). Almi avser därför erbjuda  lån  med  större
risktagande i stödområde B, vilket har bedömts kunna leda
till ökade kreditförluster om 10 miljoner kronor årligen.
Ersättning för dessa kreditförluster kan lämnas från
anslaget, vilket bör ske inom ramen för de medel som
disponeras av Nutek.

Regionalt beslutade sysselsättningsbidrag skall enligt
regeringen avvecklas i stödområde A och B fr.o.m. juli
2005  utom  i  Västra  Götalands  län  där förlängd
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning
pågår.
Småföretagsstödet upphörde vid utgången av år 2001.
Beslut om sådant stöd  får  endast  fattas avseende
ansökningar som inkommit till länsstyrelsen eller det
regionala självstyrelseorganet före den 1 januari 2002.
Medlen  för regional projektverksamhet  avser  även
projektmedel som medfinansierar EG:s strukturfondsprogram.
En mindre del av anslaget föreslås, liksom för närvarande,
få disponeras av regeringen och Nutek för bl.a. viss
central  utvecklingsverksamhet. Av anslaget avses  36
miljoner kronor användas för att finansiera verksamhet som
bedrivs av lokala och regionala resurscentrum för kvinnor,
varav  10  miljoner  kronor  skall  användas  för
basverksamheten.
Även fortsättningsvis bör det vara en uppgift för
regeringen att fördela anslaget mellan län och
anslagsposter och utfärda de föreskrifter som
behövs. Liksom hittills bör svårighetsgraden av de
långsiktiga regionala problemen utgöra den
huvudsakliga fördelningsnyckeln, med särskilt
beaktande av medfinansieringsbehovet för åtgärder
inom EG:s strukturfondsprogram och inom ramen för de
regionala tillväxtprogrammen.
33:2 Landsbygdslån

Anslaget disponeras av Nutek. Landsbygdslån beviljas av
länsstyrelserna och de regionala självstyrelseorganen.

Under år 2003 utbetalades ca 10 miljoner kronor i
landsbygdslån och utgiftsprognosen för år 2004 uppgår till
ca 15 miljoner kronor. Av anslagssparandet har regeringen
genom beslut dragit in ca 48 miljoner kronor.
Regeringen avser att fr.o.m. juli 2005 avveckla
landsbygdslånet.
33:3 Transportbidrag
Anslaget disponeras av Nutek enligt förordningen
(2000:281) om regionalt transportbidrag.
Utgiftsprognosen för år 2004 uppgår till ca 350
miljoner kronor.
33:4 Glesbygdsverket

Anslaget disponeras av Glesbygdsverket. Myndigheten har
till uppgift att genom påverkan på olika samhällssektorer
verka   för   goda   levnadsförhållanden   och
utvecklingsmöjligheter    för    glesbygds-   och
landsbygdsbefolkningen med tyngdpunkten i skogslänens inre
delar samt i skärgårdsområdena.

Som tidigare nämnts har en översyn av Glesbygdsverkets
roll  och   uppdrag  inom  den  nya  regionala
utvecklingspolitiken resulterat i betänkandet Mot en ny
landsbygdspolitik  (SOU  2003:29).  Betänkandet  har
remissbehandlats och frågan bereds inom Regeringskansliet.
Utgiftsprognosen för år 2004 uppgår till 25,9
miljoner kronor. Regeringen föreslår ett anslag på
25,9 miljoner kronor för år 2005.
33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden
2000-2006

Anslaget disponeras av  länsstyrelserna i Jönköpings,
Örebro,  Gävleborgs,  Jämtlands,  Västerbottens  och
Norrbottens  län  samt  Nutek för utbetalningar från
Europeiska   regionala  utvecklingsfonden   avseende
programperioden  2000-2006.  Regionalfonden finansierar
delvis programmen inom målen 1 och 2 (inklusive områden
som  får  bidrag  under  en  övergångsperiod)  samt
gemenskapsinitiativen Urban och Interreg III i sin helhet.

Utfallet för år 2003 var högre än anslaget beroende på
att genomförandet av strukturfondsprogrammen kommit i gång
väl och på att utbetalningarna för åren innan varit lägre
än beräknat. Anslagssparandet fick därmed tas i anspråk.
Utgiftsprognosen för år 2004 uppgår till 1 497 miljoner
kronor, vilket är högre än anslaget på 1 200 miljoner
kronor. Även under innevarande budgetår väntas därför
anslagssparande tas i anspråk.
Regionalfondsramen  för  programperioden  2000-2006
beräknas till ca 8 215 miljoner kronor för de svenska
programmen.  Till  och med april 2004 har 46 % av
regionalfondsramen utbetalats  och 86 % intecknats i
beslut. Prognosen är att ca 60 % av ramen skall vara
utbetald vid årets slut, dvs. att utbetalningstakten
förväntas bli hög.
Det råder sedan flera år en betydande differens mellan
den verkliga valutakursen och den kurs som skall gälla
enligt förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från
EG:s strukturfonder. Regeringen avser att anpassa kursen i
förordningen under år 2005 och föreslå en motsvarande
ändring  av nivån på anslaget fr.o.m.  år  2006  i
budgetpropositionen för år 2006.
Anslaget föreslås uppgå till 1 600 miljoner kronor år
2005. Till anslaget finns ett bemyndigande. Regeringen
föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under år
2005 besluta om åtaganden som innebär utgifter på högst
3 100 miljoner kronor under åren 2006-2008. Syftet är att
anpassa anslaget till ett långsiktigt planerande för de
beslutande myndigheterna enligt de intentioner som ligger
till grund för EG:s fleråriga strukturfondsprogram.
Inga motionsförslag har väckts när det gäller
regeringens förslag till anslag eller bemyndigande.
Godkännande av användning av anslagen 33:1 och 33:5

Enligt regeringens  förslag  skall  anslagen Allmänna
regionalpolitiska åtgärder (33:1) och Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2000-2006 (33:5), inom ramen
för  EG:s  strukturfondsprogram,  få  användas  till
pilotprojekt i form av finansiering av särskilda regionala
riskkapitalinsatser i vissa program, genom vilka staten
direkt eller indirekt tillskjuter ägarkapital i form av
aktier eller motsvarande i enskilda företag.

Som skäl för förslaget redovisas att kommissionen har
utformat en allmän politik för främjande av tillgången
till  riskkapital  i  gemenskapen. En utvidgning  av
riskkapitalmarknaderna skulle få en gynnsam effekt på
tillväxten och sysselsättningen enligt kommissionen, som
argumenterar att många låneinstitut hyser ovilja mot
risktagande.
Regeringen bedömer det som värdefullt att komplettera
och stimulera den existerande riskkapitalmarknaden i mål
1- och mål 2-områdena för att öka lönsamhet och tillväxt i
små och medelstora företag. Det sägs i propositionen att
nationella  och  regionala  aktörer  (Nutek  och
länsstyrelserna) har påbörjat utarbetande av en modell
till   pilotprojekt   för   särskilda   regionala
riskkapitalinsatser inom ramen för de båda målområdena.
Modellen föreslås innebära att staten  direkt  eller
indirekt tillskjuter ägarkapital, upp till vissa belopp, i
form av aktier eller motsvarande i enskilda företag.
Regeringen avser att noga följa detta arbete och återkomma
till riksdagen med en redogörelse för utvecklingen.

Inga motioner har väckts på detta område.


Motionerna


Bemyndigandesystemet

I motion 2004/05:N346 (fp) sägs att nuvarande regionala
utvecklingspolitik med anslaget 33:1 inte fungerar på
grund av att det tänkta sambandet mellan bemyndigandenivå
och  anslag  har  brutits  och  möjligheterna  till
anslagssparande inte  längre  finns.  Situationen kan
innebära att ett företag som beviljats stöd för att
genomföra en investering i slutändan inte kan få det
beslutade beloppet eftersom myndigheten inte har medel
inom  sitt  anslag som möjliggör utbetalning. Enligt
motionärerna vore det bättre att ta bort bemyndigandet och
i stället ge en fast ram för myndighetens beslutsnivå och
därefter låta myndigheten disponera anslagsöverskottet i
form  av  en  reservation  för  att  klara framtida
utbetalningar. Ett alternativ är att regeringen på annat
sätt säkerställer att myndigheten har möjlighet att infria
sina förpliktelser.

Bemyndigandesystemet är generellt välmotiverat, hävdas
det i motion 2004/05:N358 (c, m, fp, kd). När det gäller
anslaget 33:1 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling
har systemet emellertid fungerat mindre bra. Ett betydande
osäkerhetsmoment har införts eftersom det tänkta sambandet
mellan bemyndigandenivå och anslag har brutits upp och de
avsedda möjligheterna till anslagssparande inte längre
föreligger.
Ett projekt pågår normalt under tre år och ofta sker
rekvisition av medel sent i projektet. Det är i
varje enskilt ärende omöjligt att veta när pengar
kommer att rekvireras, argumenterar motionärerna.
Anslagssparandet får högst uppgå till 3 %, vilket
kan innebära att en myndighet saknar medel att
infria det åtagande som gjorts i enlighet med
bemyndigandesystemet. Resultatet kan bli att företag
som beviljats stöd för att genomföra en investering
i slutfasen inte kan få det beslutade beloppet,
eftersom myndigheten inte har tillräckligt med medel
inom sitt anslag för att kunna göra utbetalningen.
Regeringen bör därför se över bemyndigandesystemet
och därvid beakta myndigheternas möjligheter att
effektivt stödja företagen inom ramen för det
regionalpolitiska stödsystemet.
Aviserade förändringar angående företagsstöden

I motion 2004/05:N417  (fp) motsätter sig motionären
regeringens   förslag   att   avveckla   regionala
utvecklingsbidrag som beslutas på den regionala nivån inom
stödområde B. Detta är förödande med hänsyn till den
betydelse medlen har när det gäller etablering av nya
industrier.

I motion 2004/05:N357 (c, fp, kd) begär motionärerna
att regeringen drar tillbaka förslaget att avveckla
vissa regionala företagsstöd i stödområdena fr.o.m.
juli 2005. Som princip håller motionärerna med om
att lån är att föredra framför bidrag i en situation
med sund konkurrens. Emellertid hyser de en oro för
att företagsetableringar inte blir av i dessa
områden om det inte finns sätt att kompensera för
företagens merkostnader jämfört med företag i
regioner längre söderut med större marknader. Att
ersätta stöden med utökade lånemöjligheter från Almi
torde enligt motionärerna inte vara realistiskt,
eftersom det skulle bli svårt från risksynpunkt för
långivaren och öka kapitalkostnaderna för
företagaren.
Fördelningen av anslaget allmänna regionalpolitiska
åtgärder (33:1)

I motion 2004/05:N217 (c, fp, kd, m) redovisas att
regeringen har att besluta om fördelning av ekonomiska
resurser för de samverkansorgan som övertagit ansvaret för
den regionala utvecklingspolitiken. Resurserna tas från
anslaget för allmänna regionalpolitiska medel (33:1). För
år 2004 gick 40 % av anslaget till samverkansorganen medan
länsstyrelserna tilldelades 60 %. Enligt motionärerna bör
ansvar  och  resurser   följas   åt.  Även  de
länsstyrelseresurser som finns för tjänster motsvarande
det  aktuella  arbetet  bör  helt  överföras  till
samverkansorganen.

I motion 2004/05:N253 (c, fp) anförs att Kalmar län bör
få  en  ökad  andel  av  anslaget  för  allmänna
regionalpolitiska åtgärder (33:1). För Kalmar län, som är
ett försökslän med regionalt självstyrelseorgan, är det
Regionförbundet  i Kalmar län som har det regionala
utvecklingsansvaret.  Enligt  motionärerna  täcker det
beviljade anslaget på intet sätt det behov som föreligger
och   som  redovisats   av   Regionförbundet   i
anslagsframställningen.
I motion 2004/05:N303 (c) kritiseras att
länsstyrelserna får huvuddelen av medlen inom
anslaget (33:1). Enligt motionären bör 90 % av
länsanslaget gå till samverkansorganen. I dag är det
mycket svårt för regionernas projektägare att förstå
varför vissa projektmedel hanteras av länsstyrelsen
och andra av samverkansorganen.
Kommersiell service
I motion 2004/05:N255 (c) hävdas att regeringen har
ett ansvar att se till att servicen fungerar i hela
landet. Bland annat måste lanthandeln i de små
orterna stöttas. Stödet till hemsändning bör ökas
eftersom kostnaderna stiger.
33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder

Moderata samlingspartiet förordar i motion 2004/05:N374
(m) att anslaget till Allmänna regionalpolitiska åtgärder
för år 2005 minskas med 800 miljoner kronor i förhållande
till regeringens förslag. Besparingar inom anslaget bör
främst göras inom områden som fungerar som rena driftstöd
och inte skapar förutsättningar för långsiktig regional
tillväxt. Som en följd av att ett lägre anslag föreslås -
jämfört med regeringen - förordas även att bemyndigandet
inom  anslaget  minskar.  Således  vill  Moderata
samlingspartiet dels  avslå  regeringens förslag till
bemyndigande i fråga om ramanslaget 33:1, dels föreslå ett
bemyndigande innebärande ekonomiska åtaganden under år
2005, vilka, inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär
utgifter på högst 600 miljoner  kronor  under  åren
2006-2007.

I motion 2004/05:N254 (fp) förordar motionärerna en
minskning  av anslaget för allmänna regionalpolitiska
åtgärder med 500 miljoner kronor.
I motion 2004/05:N399 (kd) föreslås att anslaget minskas
med 100 miljoner  kronor och att motsvarande belopp
överförs till turistfrämjande åtgärder under utgiftsområde
24. Kristdemokraterna gör bedömningen att detta är en
satsning  som  kommer  att generera tiotusentals nya
arbetstillfällen, speciellt i glesbygd.
Enligt vad som sägs i motion 2004/05:N384 (c) bör
direktvalda regionala organ ansvara för de medel som
anslås under anslaget Allmänna regionalpolitiska
åtgärder (33:1). Den extra satsning på 489 miljoner
kronor som Centerpartiet föreslår bör användas till
program för utveckling av alternativa drivmedel,
program för utveckling av landsbygdsturism,
småskalig livsmedelsproduktion, fiskerinäringen samt
till utveckling av kvinnors och invandrares
företagande.
33:2 Landsbygdslån

I motion 2004/05:399 (kd) konstateras att regeringen
fr.o.m.  juli  2005  avser  att successivt  avveckla
landsbygdslånet.  Kristdemokraterna   förordar   att
landsbygdslånet  avvecklas i något snabbare takt och
minskas med 10 miljoner kronor för år 2005.

Enligt vad som sägs i motion 2004/05:N384 (c) är
regeringens förslag att minska anslaget till
landsbygdslån mycket olyckligt. Eftersom detta
anslag framför allt används i samband med stöd till
kommersiell service, bl.a. butikerna på landsbygden,
anser Centerpartiet att anslaget bör ökas med 5
miljoner kronor.
Persontransportstöd
I motion 2004/05:N254 (fp) föreslår motionärerna att
det snarast skall utredas om de företag som är
beroende av många persontransporter med flyg för
sina anställda skall kunna få ett stöd i likhet med
det stöd som utgår för transport av gods.
33:3 Transportbidrag
För att öka rättvisan mellan företagen i Jämtlands
län bör alla kommuner norr om Östersund flyttas till
transportbidragszon 5, hävdar motionären bakom
motion 2004/05:N269 (s). I Jämtlands län tillhör den
nordligast belägna kommunen, Strömsund, bidragszon
5, medan länets övriga kommuner tillhör zon 3. I
nuläget finns det verksamheter på orter som
angränsar till Strömsunds kommun; dessa ligger i zon
3, dvs. de får sämre bidrag.
33:4 Glesbygdsverket

Glesbygdsverket  bör   avvecklas,  anser  Moderata
samlingspartiet i motion 2004/05:N374  (m), och dess
uppgifter föras över på Nutek. Den nuvarande ordningen
leder till en olycklig uppsplittring av ansvaret för
regionalpolitiken hävdar motionärerna. Därför föreslås en
minskning av anslaget.

I motion 2004/05:N254 (fp) anför motionärerna att
den av Folkpartiet föreslagna förändringen av
myndighetsstrukturen inom landsbygdsområdet gör att
Glesbygdsverket kan läggas ned. Denna avveckling kan
påbörjas under år 2005, vilket innebär att anslaget
till Glesbygdsverket kan minskas med 13 miljoner
kronor.
Växelkurs för strukturfondsbidrag

Motionärerna bakom motion 2004/05:N371 (fp, m, kd, c, mp)
frågar sig hur regeringen har tänkt sig att anpassningen
av   växelkursen  skall  ske  när  det  gäller
strukturfondsmedlen. Den faktiska kursen bör tillämpas,
anser motionärerna, för att därmed programmen  skall
tillföras maximala resurser från de av EU tilldelade
stöden. Regeringen avser att under år 2005 ändra kursen i
förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s
strukturfonder. En sådan anpassning, anser motionärerna,
bör göras snarast. Annars blir tiden alltför kort för att
hinna utnyttja de medel som finns för perioden 2000-2006.

Motionärerna påpekar att strukturfondsmedlen tillförs
statsbudgeten på inkomsttitel och tilldelas respektive
region genom anslag. Det innebär att utgifterna har
motsvarande inkomster. Tillämpning av faktisk växelkurs
påverkar därför inte statsbudgetens saldo.
En genomgång av utbetalningar t.o.m. den 30 juni 2004
för  svenska strukturfondsprogram visar att betydande
belopp har kvarstannat i EU. Beräkningen utgår från den
faktiska kurs som gällt vid varje utbetalning, jämfört med
kursen 8,50.

Skillnaden mellan de belopp  i euro och kronor som
avräknats från anslaget i statsbudgeten och de belopp som
belastat ramen för respektive regions tilldelning från EU
har motionärerna beräknat i följande uppställning.

Region         Belopp euroBelopp SEK

Mål 1 Norra Norrland  11 843 254 108 930 810

Mål 1 Södra skogslänsregionen   12 363 966 105 093 716

Mål 2 Norra       5 855 224 49 769 408

Mål 2 Södra       3 131 250 26 615 622

Mål 2 Västra       5 978 808 50 819 869

Mål 2 Öarna       1 653 414 14 054 021

Summa         40 825 917 355 283 445
Sammanställningen visar att om den faktiska kursen hade
tillämpats skulle för hela strukturfondsområdet ca 355
miljoner kronor ytterligare ha funnits att tillgå på
anslaget i statsbudgeten.
Enligt motionärerna  bör  en första anpassning och
tillförsel av medel ske för utbetalningar t.o.m. den 30
juni 2004. Därefter bör en löpande anpassning ske till
gällande  växelkurs och tillförande  av  medel  till
programmen ske kvartalsvis.
Med samma motiv som i föregående motion argumenteras
i motion 2004/05:N311 (c) för att kursanpassningen
mellan euro och krona skall ske från år 2005.
Regionalt och lokalt utvecklingsarbete

I motion 2004/05:N384 (c) hävdas att det mesta av den
regionala utvecklingen skapas inom de tusentals frivilliga
utvecklingsgrupper som finns i Sverige. För att frigöra
medel för dessa utvecklingsgrupper vill Centerpartiet
tillföra ytterligare resurser till utvecklingsarbetet,
fördelade i två delar - en del för regionala behov och en
del för lokal utveckling. I ett första steg föreslås 100
miljoner kronor till det lokala utvecklingsarbetet.


Vissa kompletterande uppgifter


Bemyndigandesystemet

Motivet för att införa bemyndigandesystemet var bl.a. att
förbättra förutsättningarna för myndigheternas långsiktiga
planering av medlen och ett effektivare utnyttjande av
anslaget Allmänna regionalpolitiska åtgärder. Vidare var
det önskvärt att undvika stora anslagssparanden och att
förbättra uppföljningen och prognoserna.

Stora ackumulerade anslagssparanden, som det tidigare
budgetsystemet medförde, innebar problem eftersom utfallet
av anslagssparandet var svårt att prognostisera.
Syftet med införandet av bemyndigandesystemet har
till stora delar uppnåtts enligt Regeringskansliet.
Genom bemyndigandesystemet tillgodoses behovet av en
bättre kontroll av utgifterna på anslaget.
Bemyndigandesystemet ställer krav på myndigheternas
planering och uppföljning av medlens användning. Om
det trots myndigheternas planering och uppföljning
av medlen uppstår ett anslagssparande skall
myndigheterna uppge orsakerna till detta
anslagssparande. Förklaringarna utgör ett underlag
vid regeringens prövning av anslagssparandet.
Myndigheterna får genom regeringens beslut om
tilldelat anslag för kommande budgetår även
planeringsramar för de två nästkommande åren.
Aviserade förändringar angående företagsstöden

I  fråga  om  de  aviserade  förändringarna angående
företagsstöden  skall  det  noteras  att  regeringens
principiella  inställning  är att det i ett  längre
perspektiv är angeläget att minska användningen av olika
bidrag. De aviserade förändringarna är ett led i en sådan
omvandling. Enligt uppgift är avsikten att flytta fokus
från stöd till enskilda företag till insatser av bredare
karaktär.

I  detta  sammanhang  kan  erinras  om  hur  den
regionalpolitiska utredningen  i sitt betänkande (SOU
2000:87) såg på företagsstöden. Utredningen menade att
bristen på utvärderingar gjorde att det inte säkert gick
att säga vilka effekter företagsstöden har gett och ger.
En slutsats var dock att stöden kan kompensera för vissa
av de problem som finns för företag i stödområdena men att
de troligen spelar  mindre roll för den långsiktiga
utvecklingen. Enligt utredningens bedömning överväger de
faktorer som talar för att de selektiva stöden till stor
del  har verkat konserverande och därmed hämmat den
långsiktiga utvecklingen. Utredningens slutsats var att
detaljerade system för att kompensera olika typer av
kostnadsnackdelar borde undvikas  och  att  generella
lösningar i stället borde eftersträvas. Vidare redovisas
synpunkten att det vore bättre om företagsstöden kunde
erbjuda bra lån i stället för bidrag, eftersom bidrag ger
fel signaler till företagen. Utredningens förslag innebar
avveckling  av det regionala utvecklingsbidraget  och
införande av ett system med generella lånegarantier eller
villkorslån.
I en senare utvärdering av sysselsättningsbidraget (ITPS
A2003:006) har delvis andra resultat redovisats. Det
konstateras  att  företag   som  fick  selektivt
sysselsättningsbidrag  år  1998 har haft  en  bättre
sysselsättningsutveckling (t.o.m. år 2001) än gruppen som
fick generellt sysselsättningsbidrag,  som i sin tur
lyckats bättre än företag helt utan sysselsättningsbidrag.
På en fråga (fr. 2004/05:71) från Runar Patriksson (fp)
om etableringsstöd till glesbygden erinrade statsrådet
Ulrica Messing om att regeringen i budgetpropositionen för
år 2005 meddelat sin avsikt att avveckla  regionalt
beslutade regionala utvecklingsbidrag inom stödområde B.
Almi Företagspartner AB kommer samtidigt att introducera
lån med större risktagande för samma område, något som
sedan länge efterfrågats från företagarhåll. Regionalt
beslutade sysselsättningsbidrag inom stödområdena A och B
avvecklas också, sade statsrådet. Landsbygdsstödet kommer
att finnas kvar i oförändrad utsträckning på regional nivå
men kommer att omformas, bl.a. för att fungera bättre som
instrument i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen.
Statsrådet betonade att det fortfarande kommer att vara
möjligt  att  på central nivå, hos  Nutek,  bevilja
sysselsättningsbidrag och regionalt utvecklingsbidrag, i
såväl stödområde A som stödområde B. Hennes bedömning var
att de redovisade förändringarna möjliggör en förbättrad
fokusering i tillväxtarbetet på regional nivå, bl.a. för
att medel kan avsättas till regional projektverksamhet.
Projektmedel är en viktig resurs för möjligheterna att
finansiera och genomföra de regionala tillväxtprogrammen
samt för länsstyrelsernas arbete  på  regional nivå.
Förändringarna försämrar inte företagarnas möjligheter
till  kapitalförsörjning enligt statsrådet. Genom  de
aviserade åtgärderna går regeringen vidare på den av
riksdagen vid flera tillfällen tillstyrkta linjen att
bidragsgivning till företag skall ersättas med lån, ansåg
statsrådet.
I fråga om kapitalförsörjningen till små företag kan
vidare redovisas ett uppdrag daterat oktober 2004
från Justitiedepartementet till ITPS att utvärdera
förmånsrättsreformens olika effekter, m.m.
(Ju2004/7178/L2, Ju2004/ 7317/L2). Som en del av
uppdraget skall ITPS undersöka förutsättningarna
generellt för kapitalförsörjning till företag,
varvid små och medelstora företag liksom
entreprenörer särskilt skall uppmärksammas. ITPS
skall analysera konsekvenserna i olika delar av
landet, särskilt i nationella stödområden och
landsbygdsområden utanför dessa. Resultatet av
undersökningen när det gäller kapitalförsörjningen
skall rapporteras senast i juli 2005 och uppdraget i
dess helhet senast i december 2007.
Fördelningen av anslaget Allmänna regionalpolitiska
åtgärder (33:1)

Det kan nämnas att försöksverksamheten i Skåne län och
Västra Götalands län med ändrad regional ansvarsfördelning
är föremål för en utvärdering, där slutrapport skall
redovisas senast i slutet av år 2004. Enligt regeringens
förslag (prop. 2004/05:8) bör försöksverksamheten i Skåne
län och Västra Götalands län förlängas t.o.m. utgången av
år 2010 (i stället för år 2006 som hittills gällt som
slutdatum).   Regeringens   motivering   är   att
Ansvarskommitténs  utredning  (se  avsnittet  Allmän
inriktning av den regionala utvecklingspolitiken) bör
inväntas.

Samverkansorgan finns i följande län: Gotland, Kalmar,
Uppsala, Östergötland, Blekinge, Halland, Dalarna och
Södermanland. Regionförbundet i Jönköpings län har enligt
uppgift inkommit till Regeringskansliet med en ansökan om
att ett samverkansorgan skall få ta över vissa uppgifter
från länsstyrelsen fr.o.m år 2005. Med hänsyn till den
relativt korta tid som samverkansorganen har haft ansvaret
anses det inom Regeringskansliet vara för tidigt att dra
några slutsatser.
Bakgrunden  när  det  gäller  ansvarsområden  för
länsstyrelser, självstyrelseorgan  och  samverkansorgan
beskrivs i betänkande 2003/04:NU2, till vilket hänvisas.
När det gäller yrkanden om mer resurser till en viss
region är att märka att det är en fråga för regeringen att
besluta om fördelning av medel till exempelvis olika län.
Som redovisats ovan är det  svårighetsgraden  av de
långsiktiga regionala problemen som utgör den huvudsakliga
fördelningsnyckeln med särskilt beaktande av åtgärder inom
EG:s strukturfondsprogram och inom ramen för regionala
tillväxtprogram. För Gotlands, Kalmar, Skåne och Västra
Götalands    län   är   fördelningen    mellan
självstyrelseorgan/samverkansorgan och länsstyrelsen 90 %
respektive 10 % av anslaget. I dessa regioner beslutar
självstyrelseorgan/samverkansorgan  om  såväl regionala
företagsstöd som regional projektverksamhet.
I övriga län med samverkansorgan har dessa fr.o.m.
år 2004 i princip 40 % och länsstyrelserna 60 % av
medlen. Samverkansorganet har i några län mindre än
40 %, vilket kan bero på en relativt stor omfattning
av "äldreprojekt" hos länsstyrelserna i dessa län. I
de här aktuella länen har samverkansorganen endast
rätt att besluta om regional projektverksamhet.
Liksom i de län där kommunala samverkansorgan ej har
bildats beslutar länsstyrelserna om regionala
företagsstöd och regional projektverksamhet.
Kommersiell service
När det gäller kommersiell service och det i motion
2004/05:N255 (c) berörda hemsändningsbidraget finns
de aktuella bestämmelserna i förordningen (2000:284)
om stöd till kommersiell service. Enligt den nämnda
förordningen (19 §) kan stöd till sådan service
lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt
eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror
till hushåll. Bidrag får lämnas endast om sändningen
sker på ett ändamålsenligt sätt och utan onödiga
kostnader. Enligt reglerna (20 §) kan
hemsändningsbidrag lämnas med ett belopp som
motsvarar högst 50 % av kommunens nettoutgift för
hemsändningen och kan maximalt uppgå till 60 kr per
hushåll och hemsändningstillfälle. Bidrag kan även
utgå när kommunen haft direkta kostnader för att
anordna inköpsturer, dock högst till 60 kr per
hushåll och inköpstillfälle.
33.2 Landsbygdslån

Anslaget Landsbygdslån (33:2) måste kunna täcka även
tidigare beslutade åtaganden om lån som ännu inte är
utbetalade. Anslaget disponeras till en ringa del även för
tidigare   beslutade  utbetalningar  av  regionala
utvecklingslån.

Enligt Nuteks rapport Regionala företagsstöd och
stöd till projektverksamhet budgetåret 2003 har
utvecklingen gått mot en minskad användning av
landsbygdslånen.
Persontransportstöd

I utskottets budgetbetänkande  rörande  den regionala
utvecklingspolitiken från föregående år (bet. 2003/04:NU2
s.  43)  redovisas  detaljerade  uppgifter  om  det
persontransportstöd som inrättades år 1986 och upphörde år
1991 samt problemen och skälen till att stödet togs bort.
I detta sammanhang hänvisas till denna redogörelse.

En av de utvärderingar som den senaste
regionalpolitiska utredningen redovisade (SOU
2000:87 s. 206) föreslog en ny stödform,
persontransportstöd. Motiveringen var att en bred
uppsättning verktyg ger en god utgångspunkt för ett
effektivt och anpassat stöd till näringslivet i
regioner med olika förutsättningar.
33.3 Transportbidrag

I EG-kommissionens  riktlinjer för statligt stöd för
regionala ändamål anges att regionalstöd som är avsedda
att minska ett företags löpande kostnader (driftstöd) i
princip är förbjudna. Kommissionen har dock godkänt att
driftstöd i form av transportbidrag får lämnas i det s.k.
gleshetsområdet i norra Sverige. De nuvarande reglerna för
transportbidrag har godkänts t.o.m. år 2006. Dessa regler
innebär  bl.a.  att  Krokom  och  Ragunda  ligger i
transportstödszon 3, medan Strömsund som ligger längre
norrut jämfört med Östersund ligger i transportstödszon 5.

I  enlighet  med  regleringsbrevet har Nutek  till
regeringen  redovisat  i vilken  grad  som  bidraget
kompenserar för kostnadsnackdelar till följd av långa
transportavstånd.   I   rapporten   Återrapportering
Transportbidrag  2003 har transportbidragets  effekter
analyserats. Det redovisas att

  ju lägre sändningsvikter,  desto  relativt  större
fraktkostnader (kr per ton och km),

  företag med låga sändningsvikter är till största delen
belägna inom transportstödszon 5, vilket tyder på att
transportbidraget har störst relativ betydelse för
småföretagen i glesbygden,

  över 60 % av den totala fraktvikten sker med lastbil,

  räknat  både  per  invånare  och  sysselsatta  i
inlandsområdet är transportbidragets relativa betydelse
större här än vid kusten,

  ett  problem  är  att  regelverkets  krav  på
avståndsrelaterad fraktprissättning inte uppfylls av
transportföretagen när det är fråga om frakter på
mindre  än  100  kg;  i  allmänhet  tillämpar
speditionsföretagen en enhetstaxa för sändningar på
mindre än 100 kg.

Nutek uppdrog år 2003 åt ett konsultföretag, Infraplan AB,
att  utreda  transportbidraget.  I  den  resulterande
rapporten, Transportbidraget  -  en analys av motiv,
effekter och alternativ (R 2004:15) från  juni 2004
redovisas följande huvudslutsatser:

  Transportbidraget uppfyller sitt syfte att kompensera
för transportkostnadsnackdelar  men eliminerar inte
nackdelarna fullt ut. Bidraget är endast tillgängligt
för de företag och transporter i bidragsområdet som
uppfyller uppställda kriterier (t.ex. viktrelaterad
frakttaxa, begränsning av sändningar till över 100 kg;
begagnade produkter och restvaror omfattas ej).

  Transportbidraget är accepterat och betraktas som ett i
huvudsak rättvist och tydligt bidragssystem, både av
företag inom och utanför bidragsområdet.

  Inga alternativ till transportbidraget har framkommit
som bättre uppfyller bidragets syfte.

  Mansdominerade branscher gynnas medan kvinnodominerad
verksamhet gynnas i ringa omfattning.

Internt inom Näringsdepartementet skall
transportbidraget ses över under åren 2005 och 2006
inför nästa programperiod inom EU. Det är
kommissionen som skall godkänna reglerna inför den
nya perioden som startar år 2007.
33:4 Glesbygdsverket
Som nämnts tidigare har utredningsbetänkandet Mot en
ny landsbygdspolitik (SOU 2003:29) remissbehandlats.
Frågor i det nämnda betänkandet bereds inom
Regeringskansliet, samtidigt som en ny kommitté med
parlamentarisk medverkan har tillkallats för att
utarbeta en långsiktig strategi för den nationella
politiken för landsbygdsutveckling. En utförlig
redovisning av direktiven (dir. 2004:87) återfinns i
avsnittet Allmän inriktning av den regionala
utvecklingspolitiken, till vilket hänvisas. I
utredningsuppdraget ingår även att analysera
myndigheternas roller och former för samarbete i
frågor som rör landsbygdens utveckling.
Växelkurs för strukturfondsbidrag

Förordningen (1999:710) reglerar de finansiella ramarna
för  strukturfondsprogrammen  i  Sverige  genom  att
myndigheterna skall använda en viss växelkurs, 8,50 kr,
vid  beräkning  av dessa ramar. Den grundar sig på
Regeringskansliets   beräkningar   i  samband  med
budgetarbetet. EU-medlen finns upptagna på statsbudgeten i
form av anslag som tilldelas berörda regioner. Medlen på
anslagen för programperioden är således beräknade utifrån
kursen 8,50.

I budgetpropositionen 2004/05:1, volym 1, bilaga 2, gör
regeringen ränte- och valutakursantaganden  för  åren
2003-2007. Antagandet som gäller slutet av år 2003 lyder
på 9,02 kr per euro, slutet av år 2004 på 9,10 kr och
därefter på 9,00 kr.
Ett syfte med att reglera kursen i en förordning är
bl.a. att det i programverksamheten inte skall beslutas om
mer EU-medel än vad Sverige kommer att få i återflöde. Det
är svårt att på förhand bestämma en kurs som sett över
hela programperioden innebär att hela återflödet från EU
utnyttjas.  Valet  av  kursen 8,50 skall ses i det
sammanhanget. Det finns alltid en möjlighet att justera
kursen uppåt i det fall utvecklingen av kursen motiverar
det. En nedjustering av kursen är mer problematisk, och
risken är stor att skadan redan är skedd, dvs. att det i
programmen har beslutats om mer medel än vad som kommer
tillbaka från EU.
Ett annat skäl kan vara att förordningsändring som
skulle leda till en höjning av anslaget redan under år
2005 skulle innebära problem för  utgiftsramen  inom
budgetsystemet.
Tillämpning av en ny kurs förutsätter att förordningen
ändras.  Därigenom  ökas  anslagen  sett  över  hela
programperioden.
Bevakningen  av kursutvecklingen  har  medfört  att
regeringen aviserat en ändring av kursen under år 2005.
Det innebär således att den totala finansiella ramen för
respektive  strukturfondsprogram  ändras  för  hela
programperioden. Medel tillförs respektive region via
ökning  av  anslag  sett  över hela programperioden.
Regeringens bedömning i nuläget är att det bör ske fr.o.m.
år 2006. Det primära är att de programansvariga får besked
om nya finansiella ramar, genom en ändrad kurs, så att
programverksamheten  kan  anpassas  efter  det  att
förordningen ändrats. Besluten om strukturfondsprojekt
måste vara fattade senast under år 2006. Projekten och
utbetalningarna kan fortsätta efter år 2006, men något
sista datum för utbetalningarna har ännu inte satts ut.
Enligt uppgift är det sannolikt att utbetalningar kommer
att kunna göras till något datum under år 2008.
I vissa program finns utfasningsområden där beslut
skall vara fattade senast under år 2005. Även för
dessa områden är det enligt uppgift sannolikt att
utbetalningar kan göras till något datum under år
2008.
Regionalt och lokalt utvecklingsarbete

Det kan erinras om att frågor om lokalt program för lokal
utveckling och entreprenörskap  behandlades  utförligt
hösten 2001 i utskottets betänkande 2001/02:NU4 (s. 84).
Regeringen bedömde (prop. 2001/02:4) att det fanns behov
av ett program för lokal utveckling och entreprenörskap
inom ramen för breda partnerskap på lokal nivå. Programmet
har två insatsområden, nämligen utvecklingsarbete med
tyngdpunkt på den ideella sektorns möjligheter att bidra
till den lokala utvecklingen och entreprenörsfrämjande
åtgärder med tyngdpunkt på personer och företagare med
utvecklingsidéer. Särskild vikt skall läggas vid ungdomars
och kvinnors deltagande.

Enligt regeringsbeslut i september 2002 har regeringen
uppdragit åt berörda länsstyrelser och självstyrelseorgan
att utarbeta och genomföra lokala program för lokalt
utvecklingsarbete och entreprenörskap. Högst 30 miljoner
kronor har beviljats för perioden 2002-2004. Programmet
finansieras via det tidigare redovisade anslaget Allmänna
regionalpolitiska åtgärder (33:1). Nutek har uppdragits
att göra en sammanställning av länens program.
I slutet av mars 2004 lämnade Nutek lägesrapporten
Lokala  program  för  entreprenörskap  och  lokalt
utvecklingsarbete    till    Näringsdepartementet.
Huvudintrycket är att utformningen av programmen varierar
stort mellan länen.

Exempel  på  projekt  inom  entreprenörskapsfrämjande
insatser:

  information   och  inspiration  till  kvinnliga
entreprenörer,

  information i skolan om entreprenörskap,

  skapa marknader för lokala producenter,

  kompetensutveckling,

  deltagande i mässor/hemsidor/marknadsföring,

  studiebesök,

  utbildningar.

Exempel på projekt inom lokalt utvecklingsarbete:

  utarbeta lokala utvecklingsplaner,

  förstudier,

  startbidrag till lokala utvecklingsgrupper,

  möten och nätverksbyggande aktiviteter,

  kulturaktiviteter,

  bygdens ökade attraktionskraft/iordningställande  av
samlingsplatser,

marknadsföring av bygden/turism.

Det kan konstateras att många projekt är i gång men att få
ännu är avslutade och slutredovisade. Huvudaktörerna, dvs.
länsstyrelserna,  länsbygderåden,  lokala  kooperativa
utvecklingscentrum och kommunerna, är generellt mycket
positiva till programmet men påpekar att det är för tidigt
att kunna utläsa några större effekter av programmet ännu.
Aktörerna upplever att programmet för entreprenörskap och
lokalt utvecklingsarbete fyller ett tomrum, sägs det i
rapporten. Programmet är flexibelt och har ett enkelt
ansökningsförfarande, vilket  många  län  anser  vara
centralt. Enligt Nutek är den rimliga slutsatsen att
programmet bör förlängas med ett år.

Vid årsskiftet 2004/05 fanns det nästan 4 400 lokala
utvecklingsgrupper, vilket kan jämföras med ungefär 1 000
grupper  år  1990 (enligt uppgift på  hemsidan  för
Folkrörelserådet).

Utskottets ställningstagande


Inledning

I det följande tar utskottet ställning till de olika
frågor som har redovisats i föregående avsnitt.
Först behandlas bemyndigandesystemet, de aviserade
förändringarna angående företagsstöden, frågan om
persontransportstöd och en fråga om växelkurs för
strukturfondsbidragen. Därefter tar utskottet upp
övriga frågor i samband med anslagen inom
utgiftsområde 19 Regional utveckling.
Bemyndigandesystemet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå  motionsyrkanden  om
bemyndigandesystemet  med  hänvisning till att
nuvarande system är mer effektivt än tidigare
ordning,  som  kunde  medföra  ett  stort
anslagssparande. Jämför reservation 5 (fp, kd, c).

Enligt utskottets uppfattning har bemyndigandesystemet
kommit för att stanna. En tidigare modell som byggde på
reservationsanslag kunde fungera trots vissa brister i
planering och kontroll av beslutade aktiviteter genom att
medel reserverades och kvarstod för senare bruk. Detta
kunde innebära att medel som inte gick åt samlades i flera
år och således motverkade ett effektivt utnyttjande. Mot
den bakgrunden framstår det nuvarande systemet som en
effektivisering, där myndigheterna motiveras att göra en
långsiktig planering av medelsanvändningen samtidigt som
stora anslagssparanden undviks.

Med hänvisning till vad som  anförts avstyrks här
aktuella motionsyrkanden.


Aviserade förändringar angående företagsstöden

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå  motionsyrkanden  där
motionärerna motsätter sig av regeringen aviserade
förändringar i fråga om företagsstöden. Utskottet
förutsätter att det även i fortsättningen kommer
att vara möjligt att - i nära samråd med berörd
region - bevilja bidrag till stödområdena. Jämför
reservationerna 6 (kd, c) och 7 (fp).

Utskottet vill betona att de aviserade ändringarna i fråga
om företagsstöden inte skall ses isolerat. I en samlad
bild ingår bl.a. att Almi Företagspartner AB kommer att
erbjuda lån med större risktagande i stödområde B enligt
förslag i budgetpropositionen under utgiftsområde 24.
Utskottet förutsätter att det även i fortsättningen kommer
att vara möjligt att - i nära samråd med berörd region -
bevilja   sysselsättningsbidrag   och   regionalt
utvecklingsbidrag i såväl stödområde A som B.

Sammanfattningsvis uppfattar utskottet
förändringarna som en fokusering på tillväxtarbetet
på regional nivå och helt i linje med den politik
som utskottet ställt sig bakom i enlighet med
riktlinjerna i den regionalpolitiska utredningens
slutbetänkande (SOU 2000:87) och med tidigare
riksdagsbeslut. Därmed avstyrker utskottet de här
aktuella motionerna i berörda delar.
Persontransportstöd

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  avslå  ett  motionsyrkande om
persontransportstöd  med hänvisning  till  att
erfarenheterna av ett sådant  system inte är
särskilt positiva. Jämför reservation 8 (fp, kd,
c).

Även om transportbidraget enligt genomförda utredningar
och analyser uppfyller sitt syfte att kompensera för
transportkostnadsnackdelar finns det vissa svaga punkter,
vilket framgår av avsnittet Vissa kompletterande uppgifter
ovan.  Där  redovisas  vidare  att   det  inom
Näringsdepartementet  skall  göras  en  översyn  av
transportbidraget. Översynen kan förväntas ge underlag
till ett förslag, vilket kan notifieras kommissionen inför
den nya perioden som startar år 2007. För att godkännas av
kommissionen måste förslaget ligga inom ramen för EU-
bestämmelserna om regionala företagsstöd.

När det gäller persontransportstöd är erfarenheterna av
ett tidigare system, som inrättades år 1986 och upphörde
år 1991, inte särskilt positiva. Syftet med stödet var att
minska  Norrlandsföretagens kostnader  för  nödvändiga
personkontakter  med  Mellan-  och Sydsverige. Stödet
utnyttjades i långt mindre utsträckning än vad regering
och riksdag förutsatt. Från en beräknad ram på 24 miljoner
kronor år 1986 minskade anslaget successivt till 10
miljoner kronor per år. Stödet kritiserades också för
byråkrati  och  krångel. Ett riksdagsbeslut  om  att
persontransportstödet skulle upphöra ingick i en större
besparing (prop. 1990/91:100 bilaga 8, bet. 1990/91:TU21).
Med hänvisning till vad som anförts är utskottet inte
berett att tillstyrka motion 2004/05:N254 (fp) i denna
del.

Växelkurs för strukturfondsbidrag


Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bör avslå motionsyrkanden om växelkurs
för strukturfondsbidrag med hänvisning till att
utskottet prioriterar att utgiftstaket kan hållas
år 2005. Dock utgår utskottet från att regeringen
mycket noggrant följer utvecklingen av växelkursen
framöver.

I likhet med regeringen och motionärerna anser utskottet
att den växelkurs  som  gäller  vid stöd från EG:s
strukturfonder enligt förordning (1999:710) måste anpassas
i linje med den faktiska utvecklingen. För närvarande
finns det dessutom  en  differens  mellan  kursen i
förordningen och den av regeringen prognostiserade kursen.

Utskottet vill ifrågasätta argumentet att det förutom
den  budgeteringsmarginal  som  ligger  i  själva
budgetsystemet  skall  behövas  ekonomiskt  betydande
säkerhetsmarginaler av det slag som följer av att den
nämnda förordningen inte ändrats i takt med den faktiska
utvecklingen. Argumentet att utgiftstaket skall hållas år
2005 är emellertid en viktig prioritering, som utskottet
står bakom. Detta skäl har varit avgörande för utskottets
ställningstagande. På längre sikt förutsätter utskottet
att större vikt kommer att fästas vid åtgärder för att få
ett maximalt återflöde från EU.
Regeringen har i budgetpropositionen  förklarat sin
avsikt att anpassa kursen i förordningen under år 2005 och
föreslå en ändring av nivån på anslaget fr.o.m. år 2006.
Mot den bakgrunden anser utskottet att det är rimligt
att  basera  en  förordningsförändring  på  en  ny
budgetbedömning i samband  med  2005  års ekonomiska
vårproposition, som innehåller förslag till riktlinjer för
den  ekonomiska  politiken  och budgetpolitiken  m.m.
Vårpropositionen kommer enligt planeringen att presenteras
i mitten av april 2005. Utskottet  förutsätter  att
förordningsändringen  sker  senast  i anslutning till
avlämnandet av vårpropositionen.
Som nämnts under de kompletterande uppgifterna kommer
utbetalningarna för utgifter i strukturfondsprojekten att
kunna göras under år 2006 och ytterligare i mer än ett år.
Utskottet utgår från att regeringen mycket noggrant
följer  utvecklingen  av  växelkursen  framöver.  Med
hänvisning till vad som anförts anser utskottet att
riksdagen bör avslå här aktuella motioner.

Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional
utveckling

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen  bör  anvisa  anslagen,  godkänna
bemyndigandena och godkänna viss ny användning av
ett  par  anslag  för  budgetåret 2005  inom
utgiftsområde 19 Regional utveckling i enlighet
med  vad  regeringen  föreslagit.  Samtliga
motionsyrkanden bör avslås.

Som tidigare nämnts ligger utskottets syn på inriktningen
av den regionala utvecklingspolitiken i linje med den som
redovisas i budgetpropositionen. Regeringens förslag till
anslag inom utgiftsområde 19 utgår från denna inriktning;
utskottet  ställer  sig  därför  bakom  förslagen  i
budgetpropositionen.

Näringsutskottet har i ett yttrande (i form av ett
protokollsutdrag) över proposition 2004/05:1 såvitt gäller
budgetens utgiftsramar m.m. jämte  motioner  meddelat
finansutskottet  att utskottet tillstyrker regeringens
förslag och avstyrker motsvarande motionsyrkanden. Av
protokollsutdraget  framgår  att  företrädarena  i
näringsutskottet   för   Moderata   samlingspartiet,
Folkpartiet,   Kristdemokraterna  och  Centerpartiet
tillstyrker respektive partis motionsförslag.
Finansutskottet  har  nyligen tillstyrkt regeringens
förslag till ram för utgiftsområde 19 (bet. 2004/05:FiU1).
Utskottet utgår i det följande från att den föreslagna
ramen ligger fast.
I  motionerna  2004/05:N254 (fp), 2004/05:N374 (m),
2004/05:N384 (c) och 2004/05:N399 (kd) förordas andra
belopp  och anslag  än  regeringen  föreslagit  inom
utgiftsområdet.  Motionsyrkandena innebär att Moderata
samlingspartiet,  Folkpartiet  och  Kristdemokraterna
förordat en lägre ram än den som regeringen föreslagit,
medan  Centerpartiet  förordat  en  högre  ram  än
regeringsförslaget.
Utskottet kommenterar i det följande vissa av de här
aktuella frågorna.
I fråga om Glesbygdsverkets roll och uppgifter inom den
regionala utvecklingspolitiken anser utskottet att den nu
pågående beredningen av landsbygdspolitiska frågor och den
nya utredningen om landsbygdsutveckling (se avsnitten
Allmän inriktning av den regionala utvecklingspolitiken
och Myndighetsfrågor) bör inväntas. Enligt utskottets
uppfattning är det av utomordentligt stor vikt att ett
fullgott beslutsunderlag kommer att ligga till grund för
eventuella förslag angående Glesbygdsverket. I väntan på
att  allt  material kommer att redovisas anser inte
utskottet att det är aktuellt att diskutera förändringar.
När det gäller det i motion 2004/05:N384 (c) begärda nya
anslaget för regionalt och lokalt utvecklingsarbete vill
utskottet erinra om att motsvarande ändamål till viss del
ligger  inom  ramen  för  anslaget  (33:1)  Allmänna
regionalpolitiska  åtgärder.  I detta sammanhang  bör
särskilt  nämnas  de  lokala programmen  för  lokalt
utvecklingsarbete och entreprenörskap, där många projekt
nu är i gång men få har hunnit bli avslutade. Bland annat
stöds utarbetande av lokala utvecklingsplaner, start av
lokala utvecklingsgrupper och marknadsföring av bygden i
samband med turism.
Med det anförda tillstyrker utskottet de av regeringen
föreslagna anslagen för budgetåret 2005 inom utgiftsområde
19 (se bilaga 2). Likaså tillstyrks de övriga här berörda
förslagen  till  riksdagsbeslut  som  framlagts  i
budgetpropositionen.  Samtliga aktuella motionsyrkanden
avstyrks därmed.
Reservationer
Utskottets   förslag   till   riksdagsbeslut   och
ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I
rubriken anges inom parentes vilken punkt i utskottets
förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.


1. Allmän inriktning av den regionala
utvecklingspolitiken (punkt 1)

av Per Bill (m), Ulla Löfgren (m), Yvonne Ångström
(fp), Krister Hammarbergh (m), Nyamko Sabuni (fp),
Håkan Larsson (c) och Lars Lindén (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 1 borde ha
följande lydelse:

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 1. Därmed bifaller riksdagen
delvis motionerna 2004/05:N254 yrkandena 1, 2, 6, 19, 20
och 26, 2004/05:N374 yrkande 4, 2004/05:N398 yrkandena 1,
11, 13 och 14, 2004/05:N399 yrkande 1 och 2004/05:N407
yrkandena 7 och 9 och avslår motionerna 2004/05:N224,
2004/05:N255 yrkande 2, 2004/05:N257 yrkandena 1, 6 och 7,
2004/05:N267, 2004/05:N332,  2004/05:N346  yrkande  1,
2004/05:N386, 2004/05:N403 yrkande 1 och 2004/05:N409
yrkande 2.

Ställningstagande

Liksom  föregående år instämmer vi i målet för den
regionala  utvecklingspolitiken  men  vi  vill  lägga
tyngdpunkten på andra strategier än regeringen. I de
viktiga  frågorna har vi en gemensam syn genom det
samarbete mellan de fyra borgerliga partierna som benämns
Allians för Sverige. Inom ramen för detta samarbete har
direktiv utfärdats för sex olika arbetsgrupper, varav en
heter  Tillväxtregion  Sverige:  arbetsmarknads-  och
näringspolitik för jobb, entreprenörskap och tillväxt i
hela landet. Nedanstående synpunkter speglar till viss del
de nämnda direktiven.

Den nationella tillväxten är summan av tillväxten i
landets regioner. En ökad regional tillväxt är därför en
beståndsdel för att få  en ökad nationell tillväxt.
Statsmakterna bör stå för de legala och ekonomiska ramarna
för den regionala utvecklingspolitiken; i övrigt bör
inriktningen vara decentralisering i syfte att uppnå en
hållbar tillväxt i alla delar av Sverige. Regioner blir
livskraftiga när människor med kraft och vilja samverkar
lokalt i ett underifrånperspektiv. Vi förordar en politik
som mobiliserar och uppmuntrar människor att ta egna
initiativ och ta ansvar för både sig själva och sin bygd.
Varje region och varje bygd har sin styrka och sina
möjligheter som bäst kan tas till vara genom lokala
initiativ.  Därför  bör  också  de  tillväxtfrämjande
åtgärderna hänföras till den regionala nivån i mycket
högre utsträckning än i dag. Mer lokalt inflytande måste
kopplas till ökat lokalt ansvar.
Frågan om landsbygdspolitikens ställning i relation till
den regionala utvecklingspolitiken är under utredning. När
det gäller de organisatoriska frågorna menar vi att
beslutsunderlaget bör inväntas. Däremot anser vi att det
finns skäl att markera vikten av att landsbygdspolitiken
skall syfta till en allsidig utveckling av landsbygden.
Utvecklingsfrågorna  omfattar  exempelvis  företagande,
bredbandsutbyggnad, tillgång till utbildning och offentlig
service samt utveckling av de areella näringarna och
anslutande verksamheter. Tillgång till service är ett
viktigt villkor för gles- och landsbygden; olika vägar kan
prövas för att säkerställa sådan service som har betydelse
för människorna, t.ex. kommersiell service.
En framtidsinriktad  regional utvecklingspolitik bör
inriktas på att skapa förutsättningar för utveckling.
Enligt vår syn handlar det i första hand om att förbättra
möjligheterna för företagande och arbete och att förstärka
landsbygdsregionernas     konkurrenskraft     och
utvecklingsmöjligheter.  För  detta  krävs  en genuin
förståelse för företagandets villkor. Vi har länge haft
gemensamma  ståndpunkter  i  nyckelfrågor  som  rör
regelförenkling,     kapitalförsörjning      och
företagsbeskattning. Den nuvarande inriktningen på olika -
och  komplicerade  -  bidragsformer måste brytas. Då
elimineras riskerna för att  företagsstöd och bidrag
snedvrider konkurrensen, vilket minskar effektiviteten i
samhällsekonomin. Det gäller att ta till vara och maximera
de förutsättningar som finns i varje region.
För de företagsstöd som trots allt behövs anser vi i
likhet med den regionalpolitiska utredningen (SOU 2000:87)
att inriktningen i huvudsak bör ligga på generella stöd.
Det är ett oavvisligt krav att alla insatser inom den
regionala utvecklingspolitiken  utvärderas  så att de
instrument som kan behövas inom den nationella politiken
och  inom de prioriterade  områdena  successivt  kan
effektiviseras.
Vi ser positivt på att jämställdhetsaspekterna beaktas
inom ramen för den regionala utvecklingspolitiken, bl.a.
genom att resultatuppgifterna anges för kvinnor respektive
män.
Ett mer dynamiskt företagande och fler arbeten i privat
sektor kräver insatser i huvudsak på andra områden än inom
utgiftsområde 19 Regional utveckling, nämligen i första
hand  i  fråga  om  skatterna,  arbetsmarknaden,
kunskapsutvecklingen och transportsektorn. Vi tror också
att mångfald och kreativitet utvecklas bättre inom ramen
för lokala  initiativ  och med ett minskat statligt
inflytande.

Riksdagen bör anmoda regeringen att vidta åtgärder i
enlighet med vad som här har anförts. Därmed blir
här behandlade yrkanden i motionerna 2004/05:N254
(fp), 2004/05:N374 (m), 2004/05:N398 (c),
2004/05:N399 (kd) och 2004/05:N407 (kd) i
huvudsak tillgodosedda. Övriga motionsyrkanden
bör avslås av riksdagen.


2. Myndighetsfrågor (punkt 2)

av Per Bill (m), Ulla Löfgren (m), Yvonne Ångström
(fp), Krister Hammarbergh (m) och Nyamko Sabuni (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 2 borde ha
följande lydelse:

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 2. Därmed bifaller riksdagen
delvis motionerna 2004/05:N254 yrkande 23 och 2004/05:N374
yrkande 3 och avslår motionerna 2004/05:N407 yrkande 13
och 2004/05:N414 yrkande 6.

Ställningstagande

Den regionala utvecklingspolitiken har genomgått stora
förändringar sedan Glesbygdsverket inrättades i början av
1990-talet. Det  är  en  given  slutsats  att  även
myndighetsorganisationen bör anpassas till den politik som
skall  föras  inom  ett politikområde. I likhet med
uppfattningen i motionerna  2004/05:  N254  (fp) och
2004/05:N374 (m) vill vi hävda dels att Glesbygdsverkets
nuvarande ansvarsområde är otydligt och sträcker sig över
ett antal olika områden, dels att opinionsbildning inte
bör ingå som en myndighetsuppgift över huvud taget.
Myndigheten bör därför avvecklas och ett första steg mot
avveckling tas redan under år 2005. Vi föreslår samtidigt
att det görs en översyn av vilka av verkets nuvarande
arbetsuppgifter som bör vara kvar och vilken eller vilka
myndigheter som är bäst skickade att svara för dessa
uppgifter.

Det vi nu har anfört bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.  Därmed  blir de ovan nämnda
motionerna i berörda delar väsentligen tillgodosedda.
Övriga här aktuella motionsyrkanden avstyrks.

3. Myndighetsfrågor (punkt 2)

av Lars Lindén (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att utskottets förslag under punkt 2 borde ha
följande lydelse:

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 3. Därmed bifaller riksdagen
motion 2004/05:N407 yrkande 13 och avslår motionerna
2004/05:N254  yrkande 23, 2004/05:N374 yrkande 3 och
2004/05:N414 yrkande 6.

Ställningstagande

Den regionala utvecklingspolitiken har genomgått stora
förändringar sedan Glesbygdsverket inrättades i början av
1990-talet. Det  är  en  given  slutsats  att  även
myndighetsorganisationen bör anpassas till den politik som
förs inom ett politikområde. Glesbygdsverket har haft för
små resurser och för små möjligheter att värna om hela
landsbygdens intressen. Även landsbygdsforskningen är tunn
och splittrad.

Landsbygdspolitiken har fått och kommer att få en större
vikt. Jag delar uppfattningen i motion 2004/05:N407 (kd)
att verkets ansvarsområde mer bestämt skall fokusera på
landsbygdsaspekterna.
I  samband  med  denna  förskjutning av fokus bör
myndigheten också byta namn till Landsbygdsverket. Förutom
nuvarande uppgifter inom Glesbygdsverket bör det nya
Landsbygdsverket följa upp de landsbygdspolitiska målen,
bedriva utredningsarbete och genomföra pilotprojekt.
Vidare föreslås att Landsbygdsverkets generaldirektör
även ges uppdraget att vara landsbygdsombudsman.
Riksdagen bör ställa sig bakom vad här har anförts om
myndighetsfrågor. Därmed tillstyrks motion 2004/05:N407
(kd) i berörd del. Övriga här aktuella motionsyrkanden
avstyrks.

4. Utlokaliseringsfrågor (punkt 3)

av Per Bill (m), Ulla Löfgren (m), Yvonne Ångström
(fp), Krister Hammarbergh (m), Nyamko Sabuni (fp),
Håkan Larsson (c) och Lars Lindén (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 3 borde ha
följande lydelse:

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 4. Därmed bifaller riksdagen
motion 2004/05:N257 yrkande 2 och  avslår motionerna
2004/05:N207, 2004/05:N229 yrkandena 1-5, 2004/05: N231,
2004/05:N254  yrkande  25, 2004/05:N270, 2004/05:N289,
2004/05: N292, 2004/05:N301, 2004/05:N315 yrkandena 1-3,
2004/05:N323, 2004/05: N335, 2004/05:N368 yrkandena 1 och
2, 2004/05:N372, 2004/05:N385, 2004/05:N401 yrkande 13 och
2004/05:N446.

Ställningstagande

I enlighet med uppfattningen i bl.a. motion 2004/05:N257
(c)  anser  vi att  de  fastlagda  principerna  för
utlokalisering alltför ofta åsidosätts. Resultaten av den
förda politiken utgör därför ett stort misslyckande. En ny
och mer kraftfull metodik måste användas för att nå målen,
dvs. bryta centraliseringen och omlokalisera statliga
arbetstillfällen från huvudstadsregionen till Norrland och
andra delar av landet. I första hand krävs att regeringen
lägger fast en långsiktig och strategisk plan med mål för
omlokalisering av statlig verksamhet. Det måste beaktas
att ny- och omlokalisering både kan vara ett verktyg för
att främja en myndighetsutveckling och ett verktyg i
arbetet   för   regional  utveckling  genom  att
arbetsmarknaderna ute i landet stärks.

Därmed tillstyrks motion  2004/05:N257  (c). Övriga
behandlade motionsyrkanden avstyrks i den mån de inte blir
tillgodosedda genom detta ställningstagande.

5. Bemyndigandesystemet (punkt 6)

av Yvonne Ångström (fp), Nyamko Sabuni (fp), Håkan
Larsson (c) och Lars Lindén (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 6 borde ha
följande lydelse:

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 5. Därmed bifaller riksdagen
motionerna  2004/05:N346 yrkande 9  och  2004/05:N358
yrkandena 1 och 2.

Ställningstagande

I likhet med uppfattningarna i motionerna 2004/05:N346
(fp) och 2004/05: N358 (c, m, fp, kd) anser vi att
bemyndigandesystemet, vilket generellt sett är berättigat,
har vissa nackdelar i den regionala utvecklingspolitiken.
Eftersom det inte i detalj går att styra när medel
rekvireras innebär systemet för närvarande ett stort
osäkerhetsmoment. Även mycket välmotiverade projekt kan av
olika skäl dra ut på tiden och i slutändan riskera att
myndigheten inte har pengar på sitt anslag för att kunna
göra utbetalningen.

Med hänsyn till att effektivitet i systemet också rör
företagens  möjligheter att växa inom ramen för den
regionala utvecklingspolitiken anser vi att de beskrivna
olägenheterna måste ses över. En fråga som bör ställas
inom översynsarbetet gäller möjligheterna att utöka det
tillåtna anslagssparandet.

Riksdagen bör ställa sig bakom vad som här har
anförts om bemyndigandesystemet. Därmed
tillstyrks motionerna 2004/05:N346 (fp) och
2004/05: N358 (c, m, fp, kd) i berörda delar.

6. Aviserade förändringar angående företagsstöden
(punkt 7)

av Håkan Larsson (c) och Lars Lindén (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 7 borde ha
följande lydelse:

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som anförs i reservation 6. Därmed bifaller riksdagen
delvis motionerna 2004/05:N357 och 2004/05:N417.

Ställningstagande

Det är viktigt att effektivisera företagsstöden, men vi
anser att de av regeringen aviserade förändringarna är fel
väg att gå. Från konkurrenssnedvridningssynpunkt kan vi
instämma med regeringen i att lån är att föredra framför
bidrag, men vi instämmer inte i synen att de företagsstöd
som trots allt finns, exempelvis sysselsättningsbidrag och
regionalt utvecklingsbidrag inom stödområdena A och B, i
fortsättningen skall beslutas centralt. Att centralisera
besluten om företagsstöd till Nutek och regeringen är helt
mot  vår  syn  på  behovet  av decentralisering och
underifrånperspektiv i den regionala utvecklingspolitiken.
Oavsett hur stödformerna är utformade är det på den
regionala och lokala nivån som kunskapen om företagen och
behoven finns.

I ett uttalande från Europaforum Norra Sverige, vid
sammankomst i Sundsvall den 10 och 11 november 2004,
understryks vikten av att Sverige tills vidare bevarar de
regionalt beslutade företagsstöden i sin nuvarande form.
Europaforum, som samlar landstingen och kommunförbunden
i de fyra nordligaste länen, konstaterar att de aktuella
stöden  har stor betydelse för investeringsbeslut  i
företagen, bl.a. beroende på de ökade kostnader som gles
befolkning och långa avstånd medför. Om företagsstöden
skulle beslutas på nationell nivå uppstår dessutom den
märkliga situationen vid medfinansiering med mål 1-stöd
att samma ärende måste behandlas och beslutas på såväl
nationell som regional nivå. Detta medför en onödig
byråkratisk process och strider mot närhetsprincipen.
Eftersom EG-kommissionen för närvarande gör en översyn
av riktlinjerna för regionalt statligt stöd bör Sverige,
enligt Europaforum, inte ensidigt försämra möjligheterna
till företagsstöd innan de nya riktlinjerna, som kommer
att gälla från år 2007, är fastställda. Vi delar denna
bedömning.

Regeringen bör således dra tillbaka de aviserade
förändringarna om centralisering av vissa beslut
om företagsstöd i enlighet med vad som här har
angetts. Därmed blir motionerna 2004/05:N357 (c,
fp, kd) och 2004/05:N417 (fp) i det väsentliga
tillgodosedda.

7. Aviserade förändringar angående företagsstöden
(punkt 7)

av Yvonne Ångström (fp) och Nyamko Sabuni (fp).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 7 borde ha
följande lydelse:

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 7. Därmed
bifaller riksdagen delvis motionerna 2004/05:N357
och 2004/05:N417.
Ställningstagande

Det är viktigt att effektivisera företagsstöden, men vi
anser att de av regeringen aviserade förändringarna är fel
väg att gå. Från konkurrenssnedvridningssynpunkt kan vi
instämma med regeringen i att lån är att föredra framför
bidrag, men vi instämmer inte i synen att de företagsstöd
som trots allt finns skall beslutas  centralt.  Att
centralisera besluten om företagsstöd till Nutek och
regeringen  är  helt  mot  vår  syn  på behovet av
decentralisering och underifrånperspektiv i den regionala
utvecklingspolitiken.  Oavsett  hur  stödformerna  är
utformade är det på den regionala och lokala nivån som
kunskapen om företagen och behoven finns.

Regeringen bör således dra tillbaka de aviserade
förändringarna om centralisering av vissa beslut
om företagsstöd i enlighet med vad som här har
angetts. Därmed blir motionerna 2004/05:N357 (c,
fp, kd) och 2004/05:N417 (fp) i det väsentliga
tillgodosedda.

8. Persontransportstödet (punkt 8)

av Yvonne Ångström (fp), Nyamko Sabuni (fp), Håkan
Larsson (c) och Lars Lindén (kd).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att utskottets förslag under punkt 8 borde ha
följande lydelse:

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad som anförs i reservation 8. Därmed
bifaller riksdagen motion 2004/05:N254 yrkande 11.
Ställningstagande

Enligt vår uppfattning måste företagsstöden anpassas efter
den   ekonomiska  och  industriella  utvecklingen.
Näringslivets förändringar bör återspeglas i synen på vad
som är effektiva företagsstöd. För närvarande lämnas
bidrag för godstransporter men inte för tjänsteresor.
Skälen för detta uppges vara att tidigare system för
persontransportstöd inte utnyttjades fullt ut och var
krångligt att hantera. Vi anser inte att dessa skäl är
bärande i dag. I likhet med uppfattningen i motion
2004/05:N254 (fp) anser vi att ett persontransportstöd
snarast bör utredas.

Det kan erinras om att i en av de utvärderingar som
redovisades i den senaste regionalpolitiska utredningen
förordades  en  ny  stödform,  persontransportstöd.
Motiveringen var att en bred uppsättning verktyg ger en
god utgångspunkt för ett effektivt och anpassat stöd till
näringslivet i regioner med olika förutsättningar.
I  den  översyn  som  nu  skall  göras  inom
Näringsdepartementet är det i högsta grad naturligt att
också undersöka möjligheterna till persontransportstöd.
Riksdagen bör genom ett uttalande ställa sig bakom vad
vi  har  anfört  rörande persontransportstöd.  Därmed
tillstyrks motion 2004/05:N254 (fp) i aktuell del.

Särskilda yttrandenUtskottets beredning  av  ärendet har föranlett
följande särskilda yttranden. I rubriken anges inom
parentes vilken punkt i utskottets förslag till
riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.


1. Aviserade förändringar angående
företagsstöden (punkt 7)

av Per Bill (m), Ulla Löfgren (m) och Krister
Hammarbergh (m).

Från Moderata samlingspartiets sida har tidigare
påpekats att direktiven till utredningen om system
för  riskkapitalförsörjning  i  små  företag
(utredningsman:  Claes de Nergaard) var alltför
snäva. Uppdraget han fick var att lösa en del av
problemen   men   inte   att  belysa  hela
kapitalförsörjningsområdet.  En ny  och  bredare
översyn borde därför göras efter  det  att de
hittillsvarande   insatserna   ordentligt  har
utvärderats.


2. Växelkurs för strukturfondsbidrag (punkt 9)

av Per Bill (m), Ulla Löfgren (m),  Yvonne
Ångström (fp), Krister Hammarbergh (m), Nyamko
Sabuni (fp), Håkan Larsson (c) och Lars Lindén
(kd).

Enligt gällande förordning (1999:710) används kursen
8,50 kr per euro vid beräkning av ramarna för EU:s
strukturfondsprogram. Differensen mellan denna kurs
och den verkliga växelkursen innebär i praktiken att
stora summor för användning i de svenska regionerna
passivt ligger kvar i EU. Vid halvårsskiftet i år
beräknas denna summa ha varit hela 355 miljoner
kronor.

Det är mycket allvarligt att regeringen ännu inte
har vidtagit åtgärder för att verklighetsanpassa
växelkursen, vilket i praktiken innebär att många
utvecklingsprojekt inom strukturfondsområdet inte
kan  förverkligas.  Vi vill understryka att en
förordningsändring, där växelkursen mellan euro och
svenska kronor anpassas till verkligheten, måste ske
absolut senast i samband med att den ekonomiska
vårpropositionen avlämnas till riksdagen i april
2005.

3. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional
utveckling (punkt 10)

av Per Bill (m), Ulla Löfgren (m) och Krister
Hammarbergh (m).
En    riksdagsmajoritet   bestående    av
socialdemokrater,    vänsterpartister    och
miljöpartister  beslutar  den  24  november att
fastställa  ekonomiska  ramar  för  de  olika
utgiftsområdena i den statliga budgeten och en
beräkning av statens inkomster avseende år 2005.
Samtidigt  fastställs  utgiftstaket  för  staten
inklusive ålderspensionssystemet  vid  sidan  av
statsbudgeten för åren 2005 och 2006.
Moderata  samlingspartiet  har  i  partimotion
2004/05:Fi231 (om en politik för arbete) och i
kommittémotioner förordat en annan inriktning av den
ekonomiska  politiken och budgetpolitiken.  Våra
förslag syftar till att bryta bidragsberoende och
utanförskap, ge fler medborgare makt över den egna
vardagen samt trygga goda statsfinanser och en
långsiktig finansiering av välfärden. Vi vill satsa
på  offentliga  kärnverksamheter  som  sjukvård,
rättstrygghet  och  skola  i  stället  för  på
bidragssystemen.
Vi föreslår en växling från subventioner och
bidrag till omfattande skattesänkningar för alla,
främst för låg- och medelinkomsttagare. Samtidigt
värnar vi de människor som är i störst behov av
gemensamma insatser och som har små eller inga
möjligheter att påverka sin egen situation. Vi slår
också fast att det allmänna skall tillföras resurser
för  att  på ett tillfredsställande sätt kunna
genomföra de uppgifter som måste vara gemensamma.
När riksdagens majoritet genom rambeslutet valt en
annan inriktning av politiken avstår vi från att
delta  i  det  nu  aktuella  beslutet  om
anslagsfördelningen inom utgiftsområde 19.
I det följande redovisar vi vilken fördelning på
anslagen inom utgiftsområde 19 som vi förordat i vår
anslagsmotion  2004/05:N374  (m);  motsvarande
anslagsförslag framgår också av bilaga 2.  Vår
uppfattning  om  vissa  grunddrag  beträffande
inriktningen av den regionala utvecklingspolitiken
framgår vidare av direktiven för arbetsgrupperna för
"Allians för Sverige, samverkan för maktskifte 2006"
samt av reservation 1 (m, fp, kd, c) om inriktningen
av den regionala  utvecklingspolitiken  i detta
betänkande.
För budgetåret 2005 har vi förordat en minskning
av  anslaget  (33:1) Allmänna  regionalpolitiska
åtgärder med 800 miljoner kronor; dessa besparingar
bör främst göras inom områden som fungerar som rena
driftstöd, utan att skapa  förutsättningar  för
långsiktig  regional tillväxt. Som en följd av
anslagsminskningen föreslår vi även ett bemyndigande
om ett lägre belopp. Vidare förordar vi en minskning
av anslaget (33:4)  Glesbygdsverket  med ca 13
miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.
Verket bör avvecklas och dess uppgifter föras över
på Nutek.

Den regionalpolitiska utredningen (SOU 2000:87)
påvisade företagsstödens negativa effekter,
och då särskilt de selektiva stödformernas,
samt att de hanteras på ett sådant sätt att
de bidrar till en konservering och därmed
utgör ett hinder för utveckling. Vidare
visade utredningen tydligt att företagsstöd
aldrig kan ersätta entreprenörskap,
företagande och dynamik. I enlighet med
dessa slutsatser vill vi minska de selektiva
stödformerna och ersätta dem med generella
åtgärder som förbättrar förutsättningarna i
regionerna. Vi anser därför att
regionalpolitik i form av avdrag på
arbetsgivaravgifter och egenavgifter i
stödområde A är att föredra framför
konventionell stödpolitik.


4. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19
Regional utveckling (punkt 10)

av Yvonne Ångström (fp) och Nyamko Sabuni (fp).

Folkpartiet liberalernas budgetförslag för år 2005
återfinns i partimotion 2004/05:232 (fp), vilken
inleds med en beskrivning av Allians för Sverige och
den samsyn som ligger till grund för Folkpartiets
ekonomiska politik. Partiet vill uppvärdera arbetet
och anser att "arbetslinjen" måste tillämpas på ett
tydligare sätt. De sociala välfärdssystemen skall
värnas genom att överutnyttjande  och  missbruk
stävjas. Det är vår övertygelse att 300 000 nya jobb
är realistiskt om våra förslag genomförs. När det
gäller skatterna anser  vi  att  det  allmänna
skattetrycket skall pressas ned, men inte på ett
sådant sätt att statsfinanserna  eller  viktiga
välfärdsvärden riskeras. Vidare behövs åtgärder som
syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft,
hejda avindustrialiseringen, vända företagsflykten
och locka kvalificerade arbeten att stanna eller
komma till Sverige.

Folkpartiets  förslag  till  utgiftsram  för
utgiftsområde 19 Regional utveckling har avvisats av
finansutskottet i budgetprocessens första steg. Då
vårt budgetförslag är  en  helhet är det inte
meningsfullt att delta i fördelningen på anslag inom
utgiftsområdet. Vi avstår därför från att delta i
utskottets beslut om anslag m.m. inom utgiftsområde
19 Regional utveckling.
För utgiftsområde 19 har vi förordat ett anslag
för år 2005 som är 513 miljoner kronor lägre än
Socialdemokraternas,    Vänsterpartiets    och
Miljöpartiets förslag. I kommittémotion 2004/05:N254
(fp)  redovisas  Folkpartiets  syn  på  de
regionalpolitiska anslagen. Vår syn på den regionala
utvecklingspolitiken genomsyras liksom tidigare år
av ett underifrånperspektiv och tar sin utgångspunkt
i den enskilde individen.
Som bl.a. den regionalpolitiska utredningen (SOU
2000:87)   visat   skulle  de  traditionella
regionalpolitiska  stöden  kunna  reduceras.  De
selektiva  stödformerna  inom  den  regionala
utvecklingspolitiken  bör enligt vår uppfattning
minskas för att på sikt avvecklas. För år 2005 har
Folkpartiet därför föreslagit att anslaget (33:1)
Allmänna regionalpolitiska åtgärder skulle minskas
med 500 miljoner kronor i förhållande till vad
regeringen föreslår i budgetpropositionen. På två
års sikt vill vi avveckla Glesbygdsverket, som
främst ägnar  sig  åt  opinionsbildning. Därför
föreslogs för år 2005 en minskning av verkets anslag
med 13 miljoner kronor.
Vår uppfattning om vissa grunddrag beträffande
inriktningen av den regionala utvecklingspolitiken
framgår vidare av direktiven för arbetsgrupperna för
"Allians för Sverige, samverkan för maktskifte 2006"
samt av reservation 1 (m, fp, kd, c) om inriktningen
av den regionala  utvecklingspolitiken  i detta
betänkande.


5. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional
utveckling (punkt 10)

av Lars Lindén (kd).

Kristdemokraterna har i parti- och kommittémotioner
förordat en annan inriktning av den ekonomiska
politiken   och   budgetpolitiken   än   den
Socialdemokraterna och dess stödpartier föreslår.

Kristdemokraternas  budgetalternativ  i  motion
2004/05:Fi233 tar sikte på att resurser måste skapas
innan  de  kan  fördelas  och  konsumeras.
Investeringarna måste öka väsentligt - inte minst i
näringslivet som nu satsar klart mer i utlandet än
vad utländsk företagsamhet satsar i Sverige. Det
måste också löna sig mer att arbeta än att leva på
olika former av bidrag. Vår ekonomiska politik
innebär   att   skatterna   för  låg-  och
medelinkomsttagare  sänks  mer än i regeringens
förslag.
Riksdagsmajoriteten - bestående av företrädare för
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet
-  kan  genom  beslut  om ramar för de olika
utgiftsområdena samt godkännande av beräkningen av
statens inkomster för år 2005 förväntas ställa sig
bakom en annan inriktning av politiken i det första
rambeslutet om statsbudgeten. Därför redovisar jag i
detta särskilda  yttrande (i stället för i en
reservation) den del  av  vår politik som rör
utgiftsområde 19 och som jag skulle ha ställt mig
bakom om Kristdemokraternas förslag till ramar hade
tillstyrkts  av  finansutskottet  i  den första
beslutsomgången.
Vår politik finns närmare utvecklad i motionerna
2004/05:N399 (kd) och 2004/05:N407 (kd); motsvarande
anslagsförslag framgår av bilaga 2. Vår uppfattning
om vissa grunddrag beträffande inriktningen av den
regionala utvecklingspolitiken framgår vidare av
direktiven för arbetsgrupperna för "Allians för
Sverige, samverkan för maktskifte 2006" samt av
reservation 1 (m, fp, kd, c) om inriktningen av den
regionala utvecklingspolitiken i detta betänkande.
Den  regionala  utvecklingspolitikens  främsta
uppgift är  enligt  min mening att bidra till
utvecklingen av livskraftiga regioner i hela landet.
Målet för den politik vi förordar är att hela
Sverige skall leva och att varje kommun skall vara
ett fungerande samhälle, där människor kan få sina
grundläggande  behov  av  arbete  och  service
tillgodosedda.
I Kristdemokraternas partimotion 2004/05:Fi233 och
kommittémotion 2004/05:N399 redovisas vår syn på
anslagen inom den regionala utvecklingspolitiken.
Våra förslag innebar att ramen för utgiftsområde 19
skulle minskas med 110 miljoner kronor jämfört med
det förslag som redovisas i budgetpropositionen.
Som bl.a. den regionalpolitiska utredningen (SOU
2000:87)   visat   kan   de   traditionella
regionalpolitiska stöden minskas. Den ståndpunkten
delas av Kristdemokraterna. Anslaget (33:1) Allmänna
regionalpolitiska åtgärder omfattar 1 500 miljoner
kronor.  Enligt  vår uppfattning borde anslaget
minskas med 100 miljoner kronor i förhållande till
regeringens förslag. Motsva-rande belopp vill vi
överföra till utgiftsområde 24 för åtgärder i syfte
att  öka turismen. Detta skulle  ge  kraftiga,
bestående, regionalpolitiska effekter. De flesta av
de  nya  arbetstillfällena  skulle  skapas  i
landsbygden.
När det gäller anslaget (33:2) Landsbygdslån, som
under år 2004 omfattar 20 miljoner kronor, och
successivt  skall  avvecklas  enligt regeringens
förslag, vill vi avskaffa detta i något snabbare
takt än regeringen. Det innebär att vi vill minska
anslaget med 10 miljoner kronor utöver den minskning
som regeringen föreslår.

6. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional
utveckling (punkt 10)

av Håkan Larsson (c).

Centerpartiets förslag till ram för utgiftsområde 19
Regional utveckling för år 2005, som är 594 miljoner
kronor högre än Socialdemokraternas, Vänsterpartiets
och Miljöpartiets förslag, har inte tillstyrkts av
riksdagens  finansutskott  inom  ramen   för
budgetprocessens  första steg. Då Centerpartiets
budgetförslag är en helhet är det i detta andra steg
inte meningsfullt att  delta i beslut avseende
fördelning och storlek av olika anslag inom ramen.
Jag väljer således att avstå från att delta i
utskottets  beslut  avseende  anslag  m.m. inom
utgiftsområde 19 Regional utveckling för budgetåret
2005.

Centerpartiets  syn  på  de  regionalpolitiska
anslagen har redovisats i partimotion 2004/05:Fi234
och i kommittémotion 2004/05:N384. Andra synpunkter
redovisas i partimotion 2004/05:N398 (c).
Centerpartiet anser att alla människor är en
resurs  som  skall  ges möjlighet att bidra i
arbetslivet. När många människor är med och bygger
samhället underifrån kan den lokala utvecklingen ta
fart. Stabil och långsiktig tillväxt skapas när hela
landet får vara med och bidra. Det förutsätter att
bidragstänkandet    inom    den   regionala
utvecklingspolitiken bryts. För att skapa livskraft
i  hela  Sverige  måste  det  finnas  vissa
grundförutsättningar som t.ex. ökat regionalt och
kommunalt självstyre, ett förbättrat företagsklimat
för små och medelstora företag, god tillgång till
riskkapital och ny teknik inom energiförsörjning,
miljöområdet och servicenäringen,  Vidare  måste
skatterna sänkas för låg- och medelinkomsttagare.
Jämfört med regeringens förslag till anslaget
(33:1)  Allmänna  regionalpolitiska åtgärder har
Centerpartiet velat göra ytterligare satsningar på
olika regionala utvecklingsinsatser. Vi har därför
velat tillföra 489 miljoner kronor under detta
anslag jämfört med regeringens förslag. Vi vill
bryta  ned  ineffektiva myndighetsstrukturer och
eliminera centralstyrningen av anslaget. Direktvalda
regionala organ borde ansvara för anslaget Allmänna
regionalpolitiska åtgärder. Program för utveckling
av  alternativa  drivmedel  ur  spannmål  och
skogsråvara,  utveckling  av  landsbygdsturism,
småskalig livsmedelsproduktion och fiskerinäringen
samt  insatser  för  invandrares  och  kvinnors
företagande borde enligt vår mening finansieras från
detta anslag.
Vidare vill Centerpartiet stärka den lokala nivån
genom  ökat  självbestämmande.  Livskraft kommer
underifrån, och det är i de tusentals frivilliga
utvecklingsgrupperna som den lokala utvecklingen
främst skapas. Vi har förordat att ytterligare
resurser tillförs utvecklingsarbetet, fördelat på
två delar - en regional del och en del till den
lokala utvecklingen. Därför föreslogs  ett nytt
anslag för regionalt och lokalt utvecklingsarbete på
100 miljoner kronor. I ett första steg skulle 100
miljoner   kronor   tillföras   det   lokala
utvecklingsarbetet.
Anslaget (33:2) Landsbygdslån borde enligt vår
mening  inte minskas utan tvärtom höjas med 5
miljoner kronor  i förhållande till regeringens
förslag, eftersom det framför allt används till
kommersiell service.
Vår uppfattning om vissa grunddrag beträffande
inriktningen av den regionala utvecklingspolitiken
framgår vidare av direktiven för arbetsgrupperna för
"Allians för Sverige, samverkan för maktskifte 2006"
samt av reservation 1 (m, fp, kd, c) om inriktningen
av den regionala utvecklingspolitiken  i  detta
betänkande.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag


Proposition 2004/05:1 (utgiftsområde
19 Regional utveckling)

Regeringen föreslår

1. att riksdagen bemyndigar regeringen att under
2005  i  fråga om ramanslaget 33:1  Allmänna
regionalpolitiska  åtgärder  göra  ekonomiska
åtaganden  som,  inklusive  tidigare  gjorda
åtaganden, innebär utgifter på högst 3 200 000 000
kronor under åren 2006-2013 (avsnitt 3.13.1),

2. att riksdagen bemyndigar regeringen att under
2005  i fråga om ramanslaget 33:5 Europeiska
regionala  utvecklingsfonden perioden 2000-2006
göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare
gjorda åtaganden, innebär utgifter på högst 3 100
000 000 kronor under åren 2006-2008 (avsnitt
3.13.5),

3. att riksdagen godkänner  att  anslagen 33:1
Allmänna  regionalpolitiska åtgärder och  33:5
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden
2000- 2006 även  används  för att finansiera
särskilda riskkapitalinsatser inom ramen för EG:s
strukturfondsprogram (avsnitt 3.5),

4.  att  riksdagen för budgetåret 2005 anvisar
anslagen  under  utgiftsområde  19  Regional
utveckling i enlighet med uppställningen under
avsnitt 1 i propositionen.

Motioner från allmänna motionstiden

2004/05:N205 av Carl-Axel Roslund (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att alla projekt där EU
bidrar med pengar förses med EU-skyltar.

2004/05:N207 av Ulf Sjösten (m):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen anförs om att ett nationellt
miljöteknikcentrum  bör  förläggas  till  Västra
Götaland.

2004/05:N217 av Kenneth Johansson m.fl. (c, fp, kd,
m):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att samtliga medel
för  allmänna  regionalpolitiska  åtgärder  av
regeringen skall tilldelas samverkansorganen i län
där sådana finns.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att resurser för
tjänster som i dag finns på länsstyrelserna för att

genomföra  den  regionala  utvecklingspolitiken
inklusive hanteringen av regionala projektmedel och
företagsstöd förs över till samverkansorganen.

2004/05:N224 av Erling Wälivaara (kd):

Riksdagen  begär att regeringen  tillsätter  en
utredning om  glesbygdens  villkor och hur ett
särskilt glesbygdsavdrag kan utformas.

2004/05:N229 av Cecilia Wigström m.fl. (fp, m, kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att en regional
utvecklingspolitik kräver åtgärder för att skapa
en arbetsmarknad för samhällsvetare.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att för få
huvudkontor för statliga verk och myndigheter är
lokaliserade till Göteborg.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Göteborg inte
skall uteslutas som lokaliseringsort för statliga
myndigheter och verk.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen anförs om att fler
huvudkontor för statliga verk och myndigheter bör
lokaliseras till Göteborg.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att frågor om
lokalisering av statlig verksamhet som är av
större vikt eller på annat sätt av principiellt
intresse bör underställas riksdagen.

2004/05:N231 av Torsten Lindström (kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att lokalisera statliga
myndigheter till Västerås.

2004/05:N253 av Agne Hansson och Sverker Thorén (c,
fp):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om ökad andel av 33:1-anslaget
till Kalmar län.

2004/05:N254 av Yvonne Ångström m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om en politik som tar
sin utgångspunkt  i en lokal mobilisering av
resurser.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om grunderna för en
ny landsbygdspolitik.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om behovet att skapa
lokala och internationella nätverk.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening   vad   i   motionen   anförs  om
persontransportstöd.

19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om upphandling av
grundläggande samhällsservice i regionalpolitiskt
utsatta områden.

20. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om att den
grundläggande samhällsservicen bör tryggas i lag.

23. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad i motionen anförs om ett samlat
landsbygdsverk.

25. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om statliga
myndigheters lokalisering.

26. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om stödområdena.

28. Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde
19 Regional utveckling med ändringar i förhållande
till regeringens förslag enligt uppställning i
motionen.

2004/05:N255 av Margareta Andersson och Birgitta
Carlsson (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om att öka
hemsändningsbidraget.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att de statliga
bolagens service på landsbygden bör förbättras.

2004/05:N257 av Håkan Larsson m.fl. (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att tillsätta en
bred Norrlandsutredning i syfte  att  föreslå
förändringar som stärker denna vidsträckta region.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att flytta ut
statliga arbetstillfällen från Stockholms län till
Norrland.

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att skapa bättre
förutsättningar för att flytta till Norrland.

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att stärka jord-
och skogsbruket i Norrland.

2004/05:N263 av Inger Lundberg m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs  om  stöd till regional
utveckling i Bergslagen.

2004/05:N267 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och
Göran Norlander (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om stödområdesindelning.2004/05:N268 av Kerstin Kristiansson Karlstedt och
Göran Norlander (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om EU:s strukturfonder.

2004/05:N269 av Gunnar Sandberg (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om transportbidragszon 5.

2004/05:N270 av Göran Norlander och Hans Stenberg
(s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om omlokalisering av statlig
verksamhet.

2004/05:N289 av Agne Hansson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om målsättningen att inom den
kommande  femårsperioden  utlokalisera minst sju
statliga myndigheter och verk som motsvarar 2 500
årsarbetstillfällen till Kalmar län.

2004/05:N292 av Lars Wegendal och Tomas Eneroth (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om statens regionalpolitiska
ansvar vid förändringar av statlig verksamhet.

2004/05:N301 av Gunilla Wahlén m.fl. (v):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om en nationell plan för
lokalisering av statliga verk och myndigheter.

2004/05:N303 av Jan Andersson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om länsanslagets fördelning
till samverkansorganen.

2004/05:N311 av Håkan Larsson (c):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att fr.o.m. 2005 se till
att strukturfondsprogrammen i Sverige  fullt ut
tillförs  de medel som kan erhållas genom att
växelkursen mellan euro och svenska kronor anpassas
till verkligheten.

2004/05:N315 av Runar Patriksson (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om nyetablering,
utlokalisering  eller avknoppning av  statliga
styrelser, myndigheter eller verk, till orter och
län som drabbats av försvarsnedläggningar.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Värmland och
Jämtland  omgående   bör  prioriteras  för
utlokaliseringar om försvarsnedläggningar sker i
enlighet med förslaget till försvarsbeslut 2004.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att en utredning
om de samhälleliga konsekvenserna av koncentration
av  statliga  verk  och  styrelser  till
Stockholmsområdet bör tillsättas.

2004/05:N323 av Peter Pedersen (v):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att samtliga propositioner
skall innehålla ett särskilt avsnitt där förslag och
åtgärder skall analyseras och konsekvensbeskrivas
utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv.

2004/05:N332 av Sven-Erik Österberg och Kristina
Zakrisson (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad  i  motionen  anförs  om  industri-  och
företagslokaler i regioner med låg tillväxt.

2004/05:N335 av Kristina Zakrisson (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om det regionalpolitiska
ansvaret inom statlig verksamhet.

2004/05:N346 av Hans Backman m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att tillsätta en
utredning som ser över vilka beslut som kan
flyttas från statlig till regional nivå.

9.  Riksdagen  begär  att  regeringen ser över
bemyndigandesystemet när det gäller anslag 33:1
samt att regeringen undersöker möjligheterna att
införa ett budgetsystem som inte riskerar att
försvåra myndigheternas möjligheter att effektivt
stödja   företag   inom  ramen  för  det
regionalpolitiska stödsystemet.

2004/05:N357 av Birgitta Sellén m.fl. (c, fp, kd):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om att dra tillbaka beslutet
om avveckling av regionalt företagsstöd.

2004/05:N358 av Birgitta Sellén m.fl. (c, m, fp,
kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regeringen bör
se över bemyndigandesystemet  när  det gäller
anslaget 33:1 inom utgiftsområde 19.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att se över
möjligheterna att införa ett budgetsystem som inte
riskerar att försvåra myndigheternas möjligheter
att effektivt stödja företag inom ramen för det
regionalpolitiska stödsystemet.

2004/05:N368 av Eva Flyborg m.fl. (fp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om nyetablering,
utlokalisering  eller avknoppning av  statliga
styrelser, myndigheter eller verk.

2. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en
utredning om de samhälleliga konsekvenserna av
koncentrationen av statliga verk och styrelser
till Stockholmsområdet.

2004/05:N369 av Kenneth G Forslund och Monica Green
(s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad som i motionen anförs om behovet av att aktivera
EU-arbetet i Sveriges regioner.

2004/05:N371 av Solveig Hellquist m.fl. (fp, m, kd,
c, mp):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att svenska
strukturfondsprogram  fr.o.m. 2005 tillförs de
medel som erhålls genom att växelkursen euro/SEK
anpassas till faktiska förhållanden.

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att en första anpassning och tillförsel av
medel föreslås ske för utbetalningar t.o.m. den 30
juni 2004 samt att därefter en löpande anpassning
sker till gällande växelkurs  och  att medel
tillförs programmen kvartalsvis.

2004/05:N372 av Britta Rådström och Carin Lundberg
(s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om etablering av det nya
centret  The Swedish Environmental  Technologies
centre, Swentec.

2004/05:N374 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m):

1. Riksdagen  avslår  regeringens  förslag till
bemyndigande i fråga om ramanslaget 33:1 Allmänna
regionalpolitiska åtgärder (förslagspunkt 1).

2. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 i
fråga   om   ramanslaget   33:1   Allmänna
regionalpolitiska  åtgärder  göra  ekonomiska
åtaganden  som,  inklusive  tidigare  gjorda
åtaganden, innebär utgifter på högst 600 000 000
kr under åren 2006 och 2007.

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om avveckling av
Glesbygdsmyndigheten.

4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om regionalpolitikens
inriktning.

5. Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 19
Regional utveckling med ändringar i förhållande till
regeringens förslag enligt uppställning i motionen.

2004/05:N384 av Åsa Torstensson m.fl. (c):

Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 19
Regional utveckling med ändringar i förhållande till
regeringens förslag enligt uppställning i motionen.

2004/05:N385 av Krister Örnfjäder m.fl. (s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
vad i motionen anförs om lokalisering av statlig
verksamhet till Kalmar län.

2004/05:N386 av Erling Wälivaara (kd):

Riksdagen  begär  att regeringen återkommer med
förslag som innebär att vissa glesbygdskommuner i
Norrbotten görs till försöks- och modellkommuner för
en ny regionalpolitik.

2004/05:N398 av Maud Olofsson m.fl. (c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att en maktdelning
med utökat regionalt ansvar för tillväxtfrågor är
nödvändig för välfärdens framtida utveckling.

11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att regioners makt
över ekonomiska resurser skall öka för att skapa
bättre effektivitet och beslutsunderlag.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om statens ansvar för
att  ge  förutsättningar för självbärande och
livskraftiga regioner.

14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att ta till vara
och maximera de förutsättningar som finns  i
respektive region.

2004/05:N399 av Lars Lindén m.fl. (kd):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om principer och mål
för regional utveckling.

5. Riksdagen beslutar att för budgetåret 2005 anvisa
anslagen  under  utgiftsområde  19  Regional
utveckling, med förändringar i förhållande till
regeringens  förslag  enligt  uppställning  i
motionen.

2004/05:N401 av Anita Brodén m.fl. (fp):

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs om statliga
myndigheters lokalisering.

2004/05:N403 av Christer Nylander m.fl. (fp, kd, m,
c):

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen  anförs om behovet av
regional tillväxtpolitik.

22. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om att Region Skåne
också borde erhålla resurser för att initiera
samarbete  mellan  regionen  och  de  nya
medlemsländerna.

2004/05:N407 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd):

7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om utveckling av
lokal demokrati.

9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om grundservicepaket
och servicepunkter.

13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om utvecklandet av
ett starkt landsbygdsverk.

2004/05:N409 av Martin Andreasson m.fl. (fp):

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i motionen anförs om en modern
storstadspolitik.

2004/05:N414 av Runar Patriksson och Anita Brodén
(fp):

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening vad i motionen anförs om inrättandet av en
glesbygdsombudsman.

2004/05:N417 av Runar Patriksson (fp):

Riksdagen  beslutar  att  etableringsstödet  i
stödområde  B som i dag finns i budget  2004
återinförs i budget 2005 i stället för de medel som
har beteckningen 4.5.1.2 Näringspolitik.

2004/05:N446 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström
(s):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening  vad  i  motionen  anförs  om  den
regionalpolitiska betydelsen i beslut om förläggning
av myndigheter i landet

Bilaga 2


Regeringens och oppositionspartiernas förslag till anslag för år 2005 inom
utgiftsområde 19 Regional utveckling


Utskottets förslag överensstämmer med regeringens förslag till anslagsfördeln
(m), (fp), (kd) och (c) har avstått
från att delta i beslutet om anslag (se särskilda yttranden 3-6).
Belopp i 1000-tal kronor
-------------------------------------------------------------------------------
Anslag               Anslags-Regeringens
typ  förslag   (m)    (fp)   (kd)   (c)
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
33:1 Allmänna regionalpolitiska  (ram)    1 499   -800   -500
åtgärder                     835    000    000
-------------------------------------------------------------------------------
33:2 Landsbygdslån         (ram)   15 000            -10
-------------------------------------------------------------------------------
33:3 Transportbidrag        (ram)   356 000
-------------------------------------------------------------------------------
33:4 Glesbygdsverket        (ram)   25 933  -12 967  -13 000
-------------------------------------------------------------------------------
Elanders Gotab, Stockholm 2004
-------------------------------------------------------------------------------
33:5 Europeiska regionala     (ram)    1 600
utvecklingsfonden perioden          000
2000-2006
-------------------------------------------------------------------------------
33:6 Regionalt och lokalt     (ram)
utvecklingsarbete*
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Summa                      3 496   -812   -513
768    967    000    000   000
-------------------------------------------------------------------------------
* = Förslag om nytt anslag