Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 1996/97:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 1996

Beslut

Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag till anslagsfördelning inom utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning. Även förslagen om Statens fastighetsverk - en ny treårsplan för investeringar med mera och möjligheten att ta upp lån i Riksgäldskontoret - och kapitaltillskott till Europeiska utvecklingsbanken godkändes.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1996-12-05
Betänkande 1996/97:FiU2

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-20
4

Beslut

Beslut: 1996-12-20

Protokoll med beslut