Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2004/05:1)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2004

Beslut

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sa ja till regeringens och Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till ett tjugotal myndigheter inom utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning för 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-11-30
Justering: 2004-12-02
Betänkande publicerat: 2004-12-09
Trycklov: 2004-12-08
Reservationer 7
Betänkande 2004/05:FIU2

Alla beredningar i utskottet

2004-11-30, 2004-11-23

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens och Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till ett tjugotal myndigheter inom utgiftsområdet samhällsekonomi och finansförvaltning för 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-16
4

Beslut

Beslut: 2004-12-16
17 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2005 inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2005 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning i enlighet med specifikationen i bilaga 2.

a) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 2
Riksdagen anvisar anslag för 2005 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning i enlighet med specifikationen i bilaga 2.

b) Låneram för Riksrevisionen
Riksdagen bemyndigar Riksrevsionen att för 2005 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten inom en ram av högst 50 000 000 kr.

c) Anslagskredit för Riksrevisionen
Riksdagen beslutar att för anslaget 90:1 Riksrevisionen ska 2005 finnas en anslagskredit på högst tre procent av anvisat anslag.

d) Räntekontokredit för Riksrevisionen
Riksdagen beslutar att Riksrevisionen för 2005 får ha en kredit på sitt räntekonto i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 32 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 2 punkterna 9-13 och avslår motionerna 2004/05:Fi253, 2004/05:Fi257, 2004/05:Fi266 yrkandena 2, 4 och 5 samt 2004/05:Fi270 yrkandena 2 och 8.

2. Översyn av myndigheternas uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi270 yrkande 1.

Reservation 1 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m49105
c20002
fp04107
kd27006
v26003
mp13004
-0000
Totalt26842039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ändrat mål för politikområdet Finansiella system och tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi266 yrkandena 1 och 3.

Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m50005
c20002
fp41007
kd02706
v26003
mp13004
-0000
Totalt28327039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Statens personadressregisternämnd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillstyrker regeringens förslag angående SPAR-nämndens organisatoriska anknytning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 2 punkt 2.

5. Fortifikationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan samt bemyndigar regeringen att för 2005 besluta om att Fortifikationsverket får ta upp lån inom en ram av högst 6 525 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 2 punkterna 4 och 6.

6. Statens fastighetsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens investeringsplan för Statens fastighetsverk samt bemyndigar regeringen att för 2005 besluta om att Statens fastighetsverk får ta upp lån inom en ram av högst 10 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 2 punkterna 3 och 5.

7. Premiepensionsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 200 miljoner kronor för att tillgodose Premipensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 2 punkt 7.

8. Premiepensionens efterlevandeskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 2 punkt 1.

9. Försök med trängselskatt i Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå avtal om ersättning för försöket med trängselskatt.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 2 punkt 8.

10. Riksrevisionens regionala organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi243.

11. SCB:s uppdragsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi221 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:Fi267 yrkandena 1-3.

Reservation 3 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m05005
c20002
fp04107
kd27006
v26003
mp13004
-0000
Totalt21991039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Försäljning av Vasakronan AB, SBAB och AB Svenska Spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2004/05:Fi264 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkandena 1 och 2,
2004/05:Fi270 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 3 och
2004/05:Kr288 av Gunnar Axén och Tomas Högström (båda m) yrkande 2.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (c, fp, kd)

13. Könsuppdelad statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi250.

14. Generationsräkenskaper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi238.

15. Genderbudgetering inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi205.

16. Delpension för statsanställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Fi270 yrkande 5.

Reservation 6 (fp)

17. Kostnaden för mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi260 yrkande 1 och 2004/05:So616 yrkande 1.

Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m50005
c20002
fp41007
kd27006
v02603
mp01214
-0000
Totalt27039139

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag