Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2007

Beslut

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2008. Den största delen av anslagen går till statliga tjänstepensioner. Riksdagen sade också ja till Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till Riksrevisionen. Riksdagen sade dessutom ja till regeringens förslag till ändrat mål för politikområdet Effektiv statsförvaltning.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkterna 5, 6 och 8, i övrigt bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-11-27
Justering: 2007-12-04
Betänkande publicerat: 2007-12-13
Trycklov: 2007-12-13
Reservationer 4
Betänkande 2007/08:FiU2

Anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2008. Den största delen av anslagen går till statliga tjänstepensioner. Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till Riksrevisionens styrelses förslag om anslag till Riksrevisionen. Utskottet föreslår dessutom att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändrat mål för politikområdet Effektiv statsförvaltning men anser samtidigt att det finns potential att utveckla målet ytterligare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-20
4

Beslut

Beslut: 2007-12-20
17 förslagspunkter, 14 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för politikområdet Effektiv statsförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till ändrat mål för politikområdet Effektiv statsförvaltning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 2 punkt 7.

2. Anslagen för 2008 inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2008 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt bilaga 3.

a) Fördelning av anslagen för 2008 inom utgiftsområde 2
Riksdagen anvisar anslag för 2008 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt bilaga 3.

b) Låneram för Riksrevisionen
Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2008 besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten till ett belopp om högst 30 miljoner kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 2 punkterna 15-17 och avslår motionerna
2007/08:Fi228 av Fredrik Olovsson m.fl. (s),
2007/08:Fi235 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:Fi262 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) yrkande 1.

3. Bemyndigande för bidragsfastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för anslag 1:12 Bidragsfastigheter ingå ekonomiska avtal för underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 miljoner kronor under 2009-2010.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2007/08:1 utgiftsområde 2 punkt 8.

4. Statens fastighetsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan samt bemyndigar regeringen att för 2008 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret inom en ram av högst 11 900 miljoner kronor för investeringar i fastigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 2 punkterna 9 och 10.

5. Fortifikationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan samt bemyndigar regeringen att för 2008 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret inom en ram av högst 9 090 miljoner kronor för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 2 punkterna 11 och 12.

6. Premiepensionsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2008 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 4,5 miljarder kronor för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 2 punkt 14.

7. Statens upplåning och skuldförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 2 punkt 1.

8. Avveckling av Insättningsgarantinämnden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
b) lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
c) lag om ändring i lagen (1999:158) om investerarskydd,
d) lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att ordet "skall" i 55 kap. 5 § ska bytas ut mot "ska" samt
e) lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter med den ändringen att ordet "skall" i 10 kap. 8 § ska bytas ut mot "ska".
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 2 punkterna 2-4 och bifaller delvis proposition 2007/08:1 utgiftsområde 2 punkterna 5 och 6.

9. Förvaltningen av stiftelsen Prinsessan Sofia Albertinas tillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om förvaltningen av Stiftelsen Prinsessan Sofia Albertinas tillgångar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 2 punkt 13.

10. Fastighetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi253 av Fredrik Schulte (m) yrkandena 1-3,
2007/08:Fi255 av Tomas Tobé (m),
2007/08:Fi260 av Fredrik Schulte (m) yrkandena 1-3 och
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 25 och 94.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m90007
c26003
fp19009
kd20004
v19003
mp12007
Totalt186116047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Lägenhetsregistret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:C263 av Egon Frid m.fl. (v) yrkandena 3 och 4,
2007/08:C301 av Egon Frid m.fl. (v) yrkande 5 och
2007/08:So382 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 3 och 4.

Reservation 2 (v)

12. Den offentliga statistiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi206 av Eva Flyborg m.fl. (fp) yrkande 1.

13. Information om förhållandena i den finansiella sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 6.

Reservation 3 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m90007
c26003
fp20008
kd21003
v19003
mp13006
Totalt189117043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Konkurrensutsättning av SCB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi265 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m).

15. Nationell e-strategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi231 av Mats Gerdau (m).

16. Tillsyn av valutaväxlare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Ju431 av Andreas Norlén (m) yrkande 3.

17. Utredning om nya välfärdsmått

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Fi208 av Jacob Johnson m.fl. (v).

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170013
m90007
c26003
fp20008
kd21003
v01903
mp13006
Totalt28719043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag