Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2012/13:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2012

Beslut

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 16 miljarder kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2013. I den summan ingår även Riksrevisionens förslag till anslag för sin verksamhet.

Sverige ska också vara med och höja kapitalet till Europeiska investeringsbanken, som är en fristående institution inom EU. Bankens huvudsyfte är att bidra till en balanserad och störningsfri utveckling av EU:s inre marknad.

Riksdagen godkände också:

  • investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
  • rörlig kredit i Riksgäldskontoret för Kammarkollegiet och Statens tjänstepensionsverk.
  • låneram i Riksgäldskontoret för att finansiera övertagandet av Statens järnvägars obligationsportfölj.
  • att Sjunde AP-fonden och Riksrevisionen ska få ta upp lån i Riksgäldskontoret.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-27
Justering: 2012-12-06
Betänkande publicerat: 2012-12-12
Trycklov: 2012-12-11
Reservationer 1
Betänkande 2012/13:FiU2

Alla beredningar i utskottet

2012-11-27

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 16 miljarder kronor till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2013. I den summan ingår även Riksrevisionens förslag till anslag för sin verksamhet.

Sverige ska också vara med och höja kapitalet till Europeiska investeringsbanken, som är en fristående institution inom EU. Bankens huvudsyfte är att bidra till en balanserad och störningsfri utveckling av EU:s inre marknad.

Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner:

  • investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket.
  • rörlig kredit i Riksgäldskontoret för Kammarkollegiet och Statens tjänstepensionsverk.
  • låneram i Riksgäldskontoret för att finansiera övertagandet av Statens järnvägars obligationsportfölj.
  • att Sjunde AP-fonden och Riksrevisionen ska få ta upp lån i Riksgäldskontoret.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-19
4

Beslut

Beslut: 2012-12-19
10 förslagspunkter, 9 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och resultat för utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner målet för det finansiella systemet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 2 punkt 1.

2. Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2
Riksdagen anvisar anslag för 2013 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt bilaga 3 och godkänner att Sverige under 2013 medverkar i kapitalhöjningen i Europeiska investeringsbanken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 2 punkterna 13, 14 och 16 samt avslår motionerna
2012/13:Fi251 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:Fi253 av Erik Almqvist m.fl. (SD),
2012/13:Fi284 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 1 och
2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. (S).

b) Bemyndigande för anslaget 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen ingå avtal för utveckling och underhåll av informationssystemet Hermes som medför behov av framtida anslag på högst 45 000 000 kronor 2014-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 2 punkt 3.

c) Bemyndigande för anslaget 1:10
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal om underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 2 punkt 7.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S701032
M106001
MP00250
FP23001
C22001
SD02000
V00181
KD18010
PP0000
-0000
Totalt176201476

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Bemyndigande för Kammarkollegiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 355 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 2 punkt 2.

4. Bemyndigande för att överta Statens järnvägars obligationsportfölj

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en låneram i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 3 309 000 000 kronor för att finansiera övertagandet av Statens järnvägars obligationsportfölj.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 2 punkt 11.

5. Bemyndigande för Statens tjänstepensionsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 2 punkt 4.

6. Bemyndigande för Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2013 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 15 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 2 punkt 15.

7. Statens fastighetsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner investeringsplanen för Statens fastighetsverk för 2013-2015 och bemyndigar regeringen att för 2013 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 12 300 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 2 punkterna 5 och 6.

8. Fortifikationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner investeringsplanen för Fortifikationsverket för 2013-2015 och bemyndigar regeringen att för 2013 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 11 100 000 000 kronor för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 2 punkterna 8 och 9.

9. Sjunde AP-fonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta att Sjunde AP-fonden dels får tillgång till en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 160 000 000 kronor, dels får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 5 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 2 punkt 12.

10. Äganderätten till fastigheten Skravelberget 11 (Hallwylska palatset)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att staten avstår anspråk på äganderätt till fastigheten Stockholm Skravelberget 11.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 2 punkt 10.