Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets bet 2015/16:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2015

Beslut

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att området samhällsekonomi och finansförvaltning tilldelas 14,8 miljarder kronor för 2016. Mest pengar går till statliga tjänstepensioner (drygt 12,4 miljarder), Statistiska centralbyrån (drygt 552 miljoner) och Finansinspektionen (491 miljoner). Riksdagen sa även ja till regeringens förslag till att införa hållbar utveckling som ett nytt mål för finansmarknadsområdet. Hållbar utveckling ska uppnås genom att finansmarknadens olika aktörer ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-26
Justering: 2015-12-08
Trycklov: 2015-12-09
Reservationer 2
bet 2015/16:FiU2

Alla beredningar i utskottet

2015-11-26

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att området samhällsekonomi och finansförvaltning tilldelas 14,8 miljarder kronor för 2016. Mest pengar går till statliga tjänstepensioner (drygt 12,4 miljarder), Statistiska centralbyrån (drygt 552 miljoner) och Finansinspektionen (491 miljoner). Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till regeringens förslag till att införa hållbar utveckling som ett nytt mål för finansmarknadsområdet. Hållbar utveckling ska uppnås genom att finansmarknadens olika aktörer ska ta hänsyn till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga aspekter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-16
Debatt i kammaren: 2015-12-17
4

Beslut

Beslut: 2015-12-17
5 förslagspunkter, 5 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Målen för finansmarknadsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner målen för finansmarknadsområdet.


2. Anslag inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt utskottets förslag i bilaga 3.


b) Bemyndigande för anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning


Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 76 000 000 kronor 2017-2019.


c) Sjunde AP-fondens kredit och möjlighet att ta upp lån
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta att Sjunde AP-fonden dels får tillgång till en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 40 000 000 kronor, dels får ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 2 500 000 kronor.


d) Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 250 000 000 kronor för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter.


e) Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 100 000 000 kronor för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen.


f) Investeringsplan för Statens fastighetsverk 2016-2019
Riksdagen godkänner investeringsplanen för Statens fastighetsverk för 2016-2019.


g) Statens fastighetsverks lån för investeringar i fastigheter m.m.


Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 14 300 000 000 kronor för investeringar i fastigheter m.m.


h) Bemyndigande för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll av bidragsfastigheter som medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kronor 2017.


i) Investeringsplan för Fortifikationsverket 2016-2019


Riksdagen godkänner investeringsplanen för Fortifikationsverket för 2016-2019.


j) Fortifikationsverkets lån för investeringar i mark, anläggningar och lokaler
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 11 700 000 000 kronor för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.


k) Riksrevisionens lån för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten


Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 15 000 000 kronor.


3. Personalförsörjningskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:377 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 1 (V)

4. Tjänstepension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

5. Uppdraget för Akademiska Hus AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2790 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 10.

Reservation 2 (L)