Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1999/2000:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 1999

Beslut

Anslag till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 1 721 miljoner kronor till miljö- och naturvård för år 2000. Bevarandet av den biologiska mångfalden prioriteras genom att resurserna förstärks för skydd av värdefulla naturområden, främst skogsområden samt ytterligare medel till kalkning. Resurserna för sanering och återställning av förorenade mark- och vattenområden förstärks ytterligare. Miljöforskningen och då framför allt miljöeffektforskning och miljötoxikologisk forskning ges ökade resurser genom ett nytt anslag. Förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i EU prioriteras liksom arbetet med miljöhänsyn i samtliga EU:s politikområden samt miljöfrågorna inför EU:s utvidgning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-11-02
Justering: 1999-11-23
Betänkande 1999/2000:MJU1

Alla beredningar i utskottet

1999-11-02, 1999-10-26, 1999-10-21, 1999-10-19, 1999-10-14

Anslag till miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 1 721 miljoner kronor till miljö- och naturvård för år 2000. Bevarandet av den biologiska mångfalden prioriteras genom att resurserna förstärks för skydd av värdefulla naturområden, främst skogsområden samt ytterligare medel till kalkning. Resurserna för sanering och återställning av förorenade mark- och vattenområden förstärks ytterligare. Miljöforskningen och då framför allt miljöeffektforskning och miljötoxikologisk forskning ges ökade resurser genom ett nytt anslag. Förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i EU prioriteras liksom arbetet med miljöhänsyn i samtliga EU:s politikområden samt miljöfrågorna inför EU:s utvidgning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-09
4

Beslut

Beslut: 1999-12-10

Protokoll med beslut