Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2000/01:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2000

Beslut

Anslag till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till miljö- och naturvård. De förstärkningar som föreslogs i ekonomiska vårpropositionen 1999 om ca 840 miljoner kronor för 2002 förlängs till att omfatta även 2003. Det innebär bl.a. fortsatta satsningar på miljöforskning, sanering och återställning av förorenade områden, miljöövervakning samt markinköp och kalkning. Dessutom satsas 175 miljoner kronor 2001 på i första hand miljöövervakning, miljöforskning, marksanering samt åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden, bl.a. skötsel av befintliga reservat. Anslagen för miljöövervakning samt åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden m.m. förstärks ytterligare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-10-26
Justering: 2000-11-28
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:MJU1

Alla beredningar i utskottet

2000-10-26, 2000-10-24, 2000-10-19, 2000-10-17

Anslag till miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till miljö- och naturvård. De förstärkningar som föreslogs i ekonomiska vårpropositionen 1999 om ca 840 miljoner kronor för 2002 förlängs till att omfatta även 2003. Det innebär bl.a. fortsatta satsningar på miljöforskning, sanering och återställning av förorenade områden, miljöövervakning samt markinköp och kalkning. Dessutom satsas 175 miljoner kronor 2001 på i första hand miljöövervakning, miljöforskning, marksanering samt åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden, bl.a. skötsel av befintliga reservat. Anslagen för miljöövervakning samt åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden m.m. förstärks ytterligare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-12-07
4

Beslut

Beslut: 2000-12-07

Protokoll med beslut