Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2002/03:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2002

Beslut

Anslag till allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till allmän miljö- och naturvård för 2003. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att två anslag får sammanlagt 28 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit: 21 miljoner kronor till sanering och återställning av förorenade områden samt 7 miljoner till åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Sammanlagt får utgiftsområdet ca 3,4 miljarder kronor. Den totala resursförstärkningen för miljö- och naturvård blir ca 200 miljoner kronor år 2003 och ca 1 miljard kronor år 2004 i jämförelse med 2002 års utgiftsnivå.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till ett motionsyrkande om höjning av anslagen 34:3 och 34:4. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2002-11-14, 2002-11-07

Anslag till allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till allmän miljö- och naturvård för 2003. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag (s, v, mp), att två anslag får sammanlagt 28 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit: 21 miljoner kronor till sanering och återställning av förorenade områden samt 7 miljoner till åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Sammanlagt får utgiftsområdet ca 3,4 miljarder kronor. Den totala resursförstärkningen för miljö- och naturvård blir ca 200 miljoner kronor år 2003 och ca 1 miljard kronor år 2004 i jämförelse med 2002 års utgiftsnivå.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.