Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2005/06:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2005

Beslut

Anslag till allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till allmän miljö- och naturvård för 2006, utom när det gäller ett av anslagen. Riksdagen föreslog, med anledning av ett motionsförslag (s, v, mp), att anslaget till åtgärder för biologisk mångfald ska få 40 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit. Riksdagen talade också om för regeringen att detta anslag både år 2007 och 2008 bör vara 65 miljoner högre än vad regeringen beräknar.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Bifall till en motion om höjning av anslag 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald år 2006 och den beräknade storleken på anslaget för vart och ett av budgetåren 2007 och 2008. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-10
Justering: 2005-12-01
Betänkande publicerat: 2005-12-05
Trycklov: 2005-12-05
Reservationer 1
bet 2005/06:MJU1

Anslag till allmän miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till allmän miljö- och naturvård för 2006, utom när det gäller ett av anslagen. Utskottet föreslår, med anledning av ett motionsförslag (s, v, mp), att anslaget till åtgärder för biologisk mångfald ska få 40 miljoner kronor mer än regeringen föreslagit. Utskottet talar också om för regeringen att detta anslag både år 2007 och 2008 bör vara 65 miljoner högre än vad regeringen beräknar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-12
4

Beslut

Beslut: 2005-12-14
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 34:2 Miljöövervakning m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 70 000 000 kr under perioden 2007-2009,
2. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 600 000 000 kr under perioden 2007-2009,
3. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 34:5 Miljöforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 100 000 000 kr under perioden 2007-2009,
4. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 34:9 Statens strålskyddsinstitut besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 15 000 000 kr under perioden 2007-2009,
5. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 34:11 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 30 000 000 kr under perioden 2007-2009,
6. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 34:13 Stöd till klimatinvesteringar besluta om stöd till klimatinvesteringar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 640 000 000 kr under perioden 2007-2012,
7. bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 340 000 000 kr år 2007, 340 000 000 kr år 2008 och 100 000 000 kr under perioden 2009-2011,
8. för år 2006 anvisar anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 20 punkterna 1-7 och motion 2005/06:Fi320 yrkande 5, bifaller delvis proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 20 punkt 8 och avslår motionerna 2005/06:MJ297 yrkande 1, 2005/06:MJ317, 2005/06:MJ350 yrkande 1, 2005/06:MJ352 yrkande 1, 2005/06:MJ366 yrkandena 1-3, 2005/06:MJ400, 2005/06:MJ464, 2005/06:MJ526 yrkandena 1, 2 i denna del och 4, 2005/06:MJ537 yrkandena 1 och 2, 2005/06:MJ539, 2005/06:MJ545 yrkandena 1-3, 2005/06:MJ591 yrkandena 1-3, 2005/06:MJ596 yrkandena 14 och 43, 2005/06:N338 yrkande 14 och 2005/06:Bo303 yrkande 2.

2. Åtgärder för biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om höjd nivå för anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald för åren 2007 och 2008.
Därmed bifaller riksdagen motion 2005/06:Fi320 yrkande 6.

3. 10-procentsregeln för sanering av förorenade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ596 yrkande 16.

Reservation 1 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250118
m46009
c19003
fp39009
kd02805
v22006
mp13004
-2000
Totalt26628154

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag