Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2006

Beslut

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag för utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård. Exempel på verksamheter som ingår i området är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och SMHI. Regeringen har avsatt ungefär 4,6 miljarder kronor till miljö- och naturvård år 2007. Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av Naturvårdsverket och överlämnat granskningen i form av en redogörelse till riksdagen. Riksrevisionens slutsatser är att uppdragsstyrningen av Naturvårdsverket inte gett verket goda förutsättningar att genomföra miljöpolitiken. Regeringen kommer att överväga riksrevisionens rekommendationer och därefter återkomma till riksdagen om lämpliga åtgärder. Riksdagen avslutar därför ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag för utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård. Exempel på verksamheter som ingår i området är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och SMHI. Regeringen har avsatt ungefär 4,6 miljarder kronor till miljö- och naturvård år 2007. Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av Naturvårdsverket och överlämnat granskningen i form av en redogörelse till riksdagen. Riksrevisionens slutsatser är att uppdragsstyrningen av Naturvårdsverket inte gett verket goda förutsättningar att genomföra miljöpolitiken. Regeringen kommer att överväga riksrevisionens rekommendationer och därefter återkomma till riksdagen om lämpliga åtgärder. Utskottet föreslår därför att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.