Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2006

Beslut

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag för utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård. Exempel på verksamheter som ingår i området är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och SMHI. Regeringen har avsatt ungefär 4,6 miljarder kronor till miljö- och naturvård år 2007. Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av Naturvårdsverket och överlämnat granskningen i form av en redogörelse till riksdagen. Riksrevisionens slutsatser är att uppdragsstyrningen av Naturvårdsverket inte gett verket goda förutsättningar att genomföra miljöpolitiken. Regeringen kommer att överväga riksrevisionens rekommendationer och därefter återkomma till riksdagen om lämpliga åtgärder. Riksdagen avslutar därför ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-11-16
Justering: 2006-11-30
Betänkande publicerat: 2006-12-08
Trycklov: 2006-12-08
Reservationer 4
Betänkande 2006/07:MJU1

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag för utgiftsområde 20, allmän miljö- och naturvård. Exempel på verksamheter som ingår i området är Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och SMHI. Regeringen har avsatt ungefär 4,6 miljarder kronor till miljö- och naturvård år 2007. Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av Naturvårdsverket och överlämnat granskningen i form av en redogörelse till riksdagen. Riksrevisionens slutsatser är att uppdragsstyrningen av Naturvårdsverket inte gett verket goda förutsättningar att genomföra miljöpolitiken. Regeringen kommer att överväga riksrevisionens rekommendationer och därefter återkomma till riksdagen om lämpliga åtgärder. Utskottet föreslår därför att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-18
4

Beslut

Beslut: 2006-12-19
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 34:2 Miljöövervakning m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kr under 2008-2010,
2. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 150 000 000 kr efter 2007,
3. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kr under 2008-2010,
4. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 34:5 Miljöforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kr under 2008-2010,
5. bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 340 000 000 kr 2008, 350 000 000 kr 2009 och 130 000 000 kr under 2010-2012,
6. för budgetåret 2007 anvisar anslagen under utgiftsområde
20 Allmän miljö- och naturvård enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 20 punkterna 1-6 och avslår motionerna 2006/07:Fi244 yrkande 101, 2006/07:MJ266 yrkande 30, 2006/07:MJ318, 2006/07:MJ330, 2006/07:MJ337 yrkande 1, 2006/07:MJ362, 2006/07:MJ382 yrkande 7 och 2006/07:MJ390 yrkandena 33, 34, 41, 43 och 44.

2. Framtida klimatinvesteringsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ266 yrkandena 3 och 4, 2006/07:MJ289 yrkandena 1 och 2, 2006/07:MJ339 yrkande 7, 2006/07:MJ380 yrkande 3, 2006/07:MJ391 yrkande 16 och 2006/07:N344 yrkande 9.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1107022
m840013
c25004
fp20008
kd20004
v00175
mp00127
Totalt1501072963

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens styrning av Naturvårdsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ31 yrkandena 1-3, 2005/06:MJ32 yrkande 1 och 2005/06:MJ33 samt lägger redogörelse 2005/06:RRS23 till handlingarna.

Reservation 4 (mp)

4. Hållbarhetskommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ32 yrkande 2.