Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2017

Beslut

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Nästan 11 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet allmän miljö- och naturvård. Mest pengar går till klimatinvesteringar, nästan 1,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 390 miljoner jämfört med förra året. 1,4 miljarder går till skydd av värdefull natur. Åtgärder för värdefull natur får drygt 1,2 miljarder kronor. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. 

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Riksdagen gav också regeringen tillåtelse att ta bort de utsläppsrätter som Sverige kommer att tilldelas i enlighet med EU:s ansvarsfördelningsbeslut och som inte behövs för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande inom EU 2016. Även de utsläppsrätter Sverige har tillgodoräknats som resultat av internationella klimatinsatser, under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, ska tillåtas tas bort.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-16
Justering: 2017-12-05
Trycklov: 2017-12-06
Reservationer 1
bet 2017/18:MJU1

Alla beredningar i utskottet

2017-11-16, 2017-11-14

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Nästan 11 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet allmän miljö- och naturvård. Mest pengar går till klimatinvesteringar, nästan 1,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 390 miljoner jämfört med förra året. 1,4 miljarder går till skydd av värdefull natur. Åtgärder för värdefull natur får drygt 1,2 miljarder kronor. Miljö och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. 

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottet föreslår även att riksdagen ger regeringen tillåtelse att ta bort de utsläppsrätter som Sverige kommer att tilldelas i enlighet med EU:s ansvarsfördelningsbeslut och som inte behövs för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande inom EU 2016. Även de utsläppsrätter Sverige har tillgodoräknats som resultat av internationella klimatinsatser, under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, ska tillåtas tas bort.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-11
Debatt i kammaren: 2017-12-12
4

Beslut

Beslut: 2017-12-13
5 förslagspunkter, 4 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 20

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 20 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 20 punkt 4 och avslår motionerna

2017/18:156 av Said Abdu (L),

2017/18:283 av Jan Lindholm (MP) yrkande 3,

2017/18:287 av Jan Lindholm (MP),

2017/18:839 av Peter Jeppsson m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:1029 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 5,

2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 3,

2017/18:2732 av Pål Jonson (M),

2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 19,

2017/18:3064 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD),

2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19,

2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. (C),

2017/18:3740 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3791 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1,

2017/18:3816 av Lars Tysklind m.fl. (L),

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 65,

2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 1-7,

2017/18:3872 av Maria Stockhaus (M),

2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkandena 5 och 6 samt

2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) yrkandena 1, 5 och 6.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 20 punkt 5.

c) Godkännande av en investeringsplan
Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2018-2020 som riktlinje för Naturvårdsverkets investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 20 punkt 3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 0 73 10
SD 0 39 0 7
MP 20 1 0 3
C 0 0 19 3
V 20 0 0 1
L 0 0 14 5
KD 0 0 16 0
- 1 1 0 3
Totalt 140 41 122 46


2. Borttagning av utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2016

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ta bort de utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2016 som Sverige har tilldelats och som inte behövs för avräkning mot Sveriges åtagande inom EU.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 20 punkt 1.

3. Annullering av utsläppsenheter som har förvärvats genom Sveriges program för internationella klimatinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att annullera Sveriges innehav av utsläppsenheter som har genererats under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod och som har levererats t.o.m. 2016. Utsläppsenheterna har förvärvats genom Sveriges program för internationella klimatinsatser.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 20 punkt 2.

4. Storskalig myggbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:515 av Lars Beckman (M),

2017/18:1315 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1-3 och

2017/18:1529 av Lars Beckman (M).

5. Åtgärder mot den spanska skogssnigeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1847 av Marie Granlund (S).