Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 december 2019

Nästa händelse: Beredning 21 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat