Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2019

Beslut

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Cirka 12,6 miljarder kronor ur statens budget för 2020 ska enligt regeringens förslag gå till utgiftsområdet allmän miljö- och naturvård. Mest pengar går till klimatinvesteringar, cirka 2 miljarder kronor. Knappt 1,8 miljarder går till klimatbonus. Andra stora poster är åtgärder för havs- och vattenmiljö samt åtgärder för och skydd av värdefull natur. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Riksdagen ger regeringen tillåtelse att ta bort de utsläppsrätter som Sverige kommer att tilldelas enligt EU:s ansvarsfördelningsbeslut och som inte behövs för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande inom EU för åren 2017 och 2018. Även de utsläppsrätter Sverige har tillgodoräknats som resultat av internationella klimatinsatser, under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, tillåts tas bort.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-21
Justering: 2019-12-05
Trycklov: 2019-12-06
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:MJU1

Alla beredningar i utskottet

2019-11-21, 2019-11-07

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Cirka 12,6 miljarder kronor ur statens budget för 2020 ska enligt regeringens förslag gå till utgiftsområdet allmän miljö- och naturvård. Mest pengar går till klimatinvesteringar, cirka 2 miljarder kronor. Knappt 1,8 miljarder går till klimatbonus. Andra stora poster är åtgärder för havs- och vattenmiljö samt åtgärder för och skydd av värdefull natur. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019, bland dessa alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår också att riksdagen ska ge regeringen tillåtelse att ta bort de utsläppsrätter som Sverige kommer att tilldelas enligt EU:s ansvarsfördelningsbeslut och som inte behövs för att Sverige ska uppfylla sitt åtagande inom EU för åren 2017 och 2018. Även de utsläppsrätter Sverige har tillgodoräknats som resultat av internationella klimatinsatser, under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod, ska tillåtas tas bort.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-13
Debatt i kammaren: 2019-12-16
4

Beslut

Beslut: 2019-12-17
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 20

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 20 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 20 punkt 4 och avslår motionerna

2019/20:593 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 2,

2019/20:597 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:693 av Magnus Jacobsson (KD) yrkande 9,

2019/20:1323 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1392 av Hans Hoff och Erica Nådin (båda S),

2019/20:1919 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L),

2019/20:2627 av Martin Kinnunen m.fl. (SD),

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 16,

2019/20:2662 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 1, 8 och 17,

2019/20:2694 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 1, 10-13, 38 och 50,

2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 78,

2019/20:2859 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 2,

2019/20:3257 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 1,

2019/20:3267 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 11 och

2019/20:3296 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 1-11.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 20 punkt 5.

c) Godkännande av en investeringsplan
Riksdagen godkänner investeringsplanen för fastigheter och markanläggningar för 2020-2022 som en riktlinje för Naturvårdsverkets investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 20 punkt 3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 5
M 1 0 65 4
SD 0 59 0 3
C 29 0 0 2
V 0 0 25 2
KD 0 0 19 3
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 1 0 1 0
Totalt 159 59 110 21


2. Borttagning av utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2017 och 2018

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ta bort de utsläppsrätter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2017 och 2018 som Sverige har tilldelats och som inte behövs för avräkning mot Sveriges åtaganden inom EU för de åren.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 20 punkt 1.

3. Annullering av utsläppsenheter som har förvärvats genom Sveriges program för internationella klimatinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att annullera Sveriges innehav av utsläppsenheter som har genererats under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod och som har levererats t.o.m. 2017 och 2018. Utsläppsenheterna har förvärvats genom Sveriges program för internationella klimatinsatser.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 20 punkt 2.

4. Storskalig myggbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2810 av Mikael Oscarsson (KD) yrkandena 1-3 och

2019/20:3035 av Patrik Lundqvist m.fl. (S).