Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 1998/99:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1998

Beslut

Anslag på energiområdet (NU3)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för energiområdet på 1 681 miljoner kronor. Riksdagen ställde sig också bakom regeringens begäran om bemyndigande att även under år 1999 kunna överskrida det tidigare uppförda anslaget för ersättning i samband med avveckling av en reaktor i Barsebäcksverket. Regeringen får dock utnyttja bemyndigandet endast vid en situation då ett tidsmässigt tvingande beslutsläge förekommer samtidigt med en tidpunkt då riksdagen inte är sammankallad. Riksdagen godkände vidare regeringens förslag till ett nytt stödsystem för landsbygdens elektrifiering. Finansiering ska ske med intäkter som Affärsverket svenska kraftnät har i sin verksamhet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-17
Justering: 1998-12-01
Betänkande 1998/99:NU3

Budgetförslag för energiområdet (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för energiområdet på 1 681 miljoner kronor. Utskottet ställer sig också bakom regeringens begäran om bemyndigande att även under år 1999 kunna överskrida det tidigare uppförda anslaget för ersättning i samband med avveckling av en reaktor i Barsebäcksverket. Regeringen får dock utnyttja bemyndigandet endast vid en situation då ett tidsmässigt tvingande beslutsläge förekommer samtidigt med en tidpunkt då riksdagen inte är sammankallad. Utskottet ställer sig vidare bakom regeringens förslag till ett nytt stödsystem för landsbygdens elektrifiering. Finansiering ska ske med intäkter som Affärsverket svenska kraftnät har i sin verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-17
4

Beslut

Beslut: 1998-12-17

Protokoll med beslut