Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2002

Beslut

Anslag inom energiområdet (NU3)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,7 miljarder kronor i anslag inom energiområdet för 2003. Riksdagen uppmanar regeringen att återkomma i 2003 års vårproposition om de beräknade anslagsnivåerna 2004 för vissa anslag inom utgiftsområdet. Vidare beslutade riksdagen om investerings- och finansplan m.m. för Affärsverkskoncernen svenska kraftnät.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2002/03:1 punkt 1-8 samt till motion 2002/03:N394 yrkande 1. Delvis bifall till proposition 2002/03:1 punkt 9. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-14
Justering: 2002-11-28
Betänkande publicerat: 2002-12-10
Trycklov: 2002-12-10
Reservationer 7
Betänkande 2002/03:NU3

Alla beredningar i utskottet

2002-11-14

Anslag inom energiområdet (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,7 miljarder kronor i anslag inom energiområdet för 2003. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma i 2003 års vårproposition om de beräknade anslagsnivåerna 2004 för vissa anslag inom utgiftsområdet. Riksdagen föreslås också godkänna regeringens förslag om investerings- och finansplan m.m. för Affärsverkskoncernen svenska kraftnät.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-18
4

Beslut

Beslut: 2002-12-18
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bedömning av regeringens resultatredovisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

2. Energipolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U324 yrkande 19, 2002/03:Fö259 yrkande 6, 2002/03:N227 yrkande 14, 2002/03:N242 yrkande 1, 2002/03:N262 yrkande 2, 2002/03:N264 yrkandena 1 och 4, 2002/03:N301 yrkandena 1, 2, 4, 11 och 13 och 2002/03:N390 yrkandena 1 och 7.

Reservation 1 (m, fp)
Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04906
c19003
fp04206
kd00303
v25005
mp00170
-0000
Totalt174914737

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Stängningen av Barsebäck 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ420 yrkande 12, 2002/03:N242 yrkande 2, 2002/03:N264 yrkande 3, 2002/03:N271 yrkande 1, 2002/03:N301 yrkandena 5 och 6 och 2002/03:N390 yrkande 3.

Reservation 4 (m, fp, kd)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m04906
c19003
fp04206
kd03003
v25005
mp00170
-0000
Totalt1741211737

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m10486
c19003
fp10416
kd00303
v25005
mp01700
-0000
Totalt1761711937

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 21 punkterna 1-6, bifaller delvis proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 21 punkt 9 och avslår motionerna 2002/03:Fi232 yrkande 20, 2002/03:N264 yrkande 12, 2002/03:N357 yrkandena 2-8, 2002/03:N390 yrkande 20 och 2002/03:Bo292 yrkande 4.

5. Redovisning av anslag för 2004

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller motion 2002/03:N394 yrkande 1.

6. Affärsverket svenska kraftnät

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 21 punkterna 7 och 8.

7. Vattenfall AB och brunkolsbrytning i Tyskland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N264 yrkande 7 och 2002/03:N335 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (fp, kd)
Reservation 7 (mp)