Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets bet 2005/06:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2005

Beslut

Anslag på energiområdet (NU3)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på energiområdet för 2006. Riksdagen godkände också regeringens förslag till investeringsplan för Svenska kraftnät för perioden 2006-2008 och gav regeringen möjlighet att för 2006 ge Svenska kraftnät de finansiella befogenheter som föreslagits i budgetpropositionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-27
Justering: 2005-11-15
Betänkande publicerat: 2005-11-25
Trycklov: 2005-11-25
Reservationer 15
bet 2005/06:NU3

Alla beredningar i utskottet

2005-10-27, 2005-10-20

Anslag på energiområdet (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på energiområdet för 2006. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Svenska kraftnät för perioden 2006-2008 och ger regeringen möjlighet att för 2006 ge Svenska kraftnät de finansiella befogenheter som föreslagits i budgetpropositionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-07
4

Beslut

Beslut: 2005-12-08
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmän inriktning av energipolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ532 yrkande 13, 2005/06:N229, 2005/06:N234, 2005/06:N237, 2005/06:N270 yrkandena 1-3, 2005/06:N289 yrkandena 2, 3 och 8, 2005/06:N307 yrkande 11, 2005/06:N338 yrkandena 6 och 17, 2005/06:N339, 2005/06:N359, 2005/06:N363 yrkandena 1 och 2, 2005/06:N369, 2005/06:N408, 2005/06:N441 yrkandena 1, 2, 7 och 14, 2005/06:N458, 2005/06:N466 yrkandena 1-4, 2005/06:N473 yrkandena 1 och 3 samt 2005/06:N476 yrkandena 1, 2 och 6.

Reservation 1 (m, fp, kd)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190124
m044011
c19003
fp038010
kd02805
v23005
mp00152
-0011
Totalt1611101761

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Avvecklingen av kärnkraften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ522 yrkande 2, 2005/06:N205, 2005/06:N220 i denna del, 2005/06:N227, 2005/06:N233 yrkandena 1, 2 och 4, 2005/06:N260 yrkande 3, 2005/06:N307 yrkande 1, 2005/06:N428 yrkande 2, 2005/06:N436 yrkandena 2 och 3 samt 2005/06:N441 yrkandena 10 och 11.

Reservation 3 (m, kd)
Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180224
m044011
c19003
fp003810
kd02805
v23005
mp00152
-1001
Totalt161725561

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190124
m004411
c19003
fp003810
kd10275
v23005
mp01502
-0101
Totalt1621611061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Folkomröstning rörande kärnkraften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N264 och 2005/06:N286.

Reservation 6 (m, fp, kd)
Reservation 7 (mp)

4. Förbudet mot uppförande av kärnkraftsreaktorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N220 i denna del, 2005/06:N260 yrkande 2, 2005/06:N304 yrkande 3, 2005/06:N436 yrkande 4 och 2005/06:N441 yrkande 12.

Reservation 8 (m, fp)

5. Förbudet mot vissa förberedande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N212, 2005/06:N220 i denna del, 2005/06:N228, 2005/06:N233 yrkande 3, 2005/06:N260 yrkande 1, 2005/06:N322, 2005/06:N376, 2005/06:N436 yrkande 5, 2005/06:N441 yrkande 13 och 2005/06:N476 yrkande 18.

Reservation 9 (m, fp, kd)

6. Vissa övriga frågor rörande kärnkraften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N307 yrkande 3, 2005/06:N338 yrkande 12, 2005/06:N362 och 2005/06:N436 yrkande 9.

Reservation 10 (m, fp, kd)
Reservation 11 (mp)

7. Statens energimyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N338 yrkande 21, 2005/06:N441 yrkande 8 och 2005/06:N473 yrkande 2.

Reservation 12 (m, fp, kd)
Reservation 13 (mp)

8. Byggandet av likströmskabeln till Finland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:N338 yrkande 10.

Reservation 14 (mp)

9. Svenska kraftnäts investeringsplan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner investeringsplanen för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2006-2008.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 21 punkt 8 och avslår motion 2005/06:N338 yrkande 11.

Reservation 15 (mp)

10. Svenska kraftnäts finansiella befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för år 2006 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad som föreslås i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 21 punkt 9.

11. Deltagande i Greta International Limited

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om deltagande i Greta International Limited.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 21 punkt 1.

12. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 35:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 35:2 Insatser för effektivare energianvändning besluta om åtgärder som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför utgifter på högst 105 000 000 kr under år 2007.

b) Bemyndigande för anslaget 35:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 35:3 Teknikupphandling och marknadsintroduktion besluta om åtgärder som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför utgifter på högst 65 000 000 kr under år 2007.

c) Bemyndigande för anslaget 35:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 35:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om åtgärder som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför utgifter på högst 50 000 000 kr under år 2007 och högst 50 000 000 kr under år 2008.

d) Bemyndigande för anslaget 35:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 35:5 Energiforskning besluta om åtgärder som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför utgifter på högst 779 000 000 kr under år 2007 och högst 825 000 000 kr under perioden 2008-2010.

e) Bemyndigande för anslaget 35:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2006 för ramanslaget 35:6 Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser besluta om åtgärder som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför utgifter på högst 18 100 000 kr under år 2007 och högst 21 900 000 kr under åren 2008-2010.

f) Anslagen under utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen anvisar för budgetåret 2006 anslagen under Utgiftsområde 21 Energi enligt regeringens förslag i bilaga 2.

g) Motioner rörande anslagen m.m.