Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2006

Beslut

Pengar till vägar, järnvägar och fortsatt trängselskatt i Stockholm (TU1)

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag inom områdena transportpolitik, IT, elektronisk kommunikation och post. Merparten av de knappt 34 miljarder kronor som regeringen har avsatt går till byggande och underhåll av vägar och järnvägar. Riksdagen beslutade också att budgetanslaget för väghållning och statsbidrag får användas för utgifter kopplade till en fortsatt användning av trängselskatt i Stockholm. Vidare beslutade riksdagen att regeringen ska kunna ge Vägverket i uppdrag att teckna avtal om utrustning, system och tjänster för fortsatt trängselskatt.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen utgiftsområde 22 Kommunikationer punkterna 2-9 och 11-23. Delvis bifall till propositionen utgiftsområde 22 Kommunikationer punkterna 1 och 10. Avslag på motioner. Bifall till initiativet om bemyndigande för trängselskatt.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

121 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-11-23
Justering: 2006-11-30
Betänkande publicerat: 2006-12-04
Trycklov: 2006-12-04
Reservationer 3
Betänkande 2006/07:TU1

Alla beredningar i utskottet

2006-11-23, 2006-11-16, 2006-11-09

Pengar till vägar, järnvägar och fortsatt trängselskatt i Stockholm (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag inom områdena transportpolitik, IT, elektronisk kommunikation och post. Merparten av de knappt 34 miljarder kronor som regeringen har avsatt går till byggande och underhåll av vägar och järnvägar. Trafikutskottet föreslår också att budgetanslaget för väghållning och statsbidrag får användas för utgifter kopplade till en fortsatt användning av trängselskatt i Stockholm. Vidare föreslår trafikutskottet att regeringen ska kunna ge Vägverket i uppdrag att teckna avtal om utrustning, system och tjänster för fortsatt trängselskatt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-12-11
4

Beslut

Beslut: 2006-12-13
15 förslagspunkter, 13 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål- och resultatfrågor för politikområdet Transportpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.
Därmed avslår riksdagen motionerna
2006/07:T302 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 1,
2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 11,
2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2 samt
2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 17 och 18.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050520
m870010
c26003
fp20008
kd19005
v01804
mp01603
Totalt25734553

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mål- och resultatfrågor för politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.

3. Anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 36:2 Vägverket: Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 59 000 000 000 kr efter 2007 (avsnitt 5.6.2),
b) godkänner att regeringen för 2007 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 20 500 000 000 kr för Vägverket för investering i närtid, E 6 Svinesundsförbindelsen, prioriterade vägprojekt och de s.k. storstadspaketen i Stockholm och Göteborg m.m. (avsnitt 5.6.2),
c) bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 000 kr efter 2007 (avsnitt 6.7.2),
d) godkänner att regeringen för 2007 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 17 300 000 000 kr för Banverket för investeringar i eldriftsanläggningar och prioriterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt 6.7.2),
e) bemyndigar regeringen att under 2007 för Botniabanan ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 000 kr efter 2007 (avsnitt 6.7.2),
f) godkänner att regeringen för 2007 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 12 500 000 000 kr till Botniabanan AB för fortsatt utbyggnad av Botniabanan (avsnitt 6.7.2),
g) bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling ingå ekonomiska förpliktelser, i samband med upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 6 500 000 000 kr under 2008-2018 (avsnitt 9.6.2),
h) bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslag 37:2 Ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 210 000 000 kr under 2008-2011 (avsnitt 11.10.2),
i) för budgetåret 2007 anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med regeringens förslag i bilaga 1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 22 punkterna 2-7 och 21-23 samt avslår motionerna
2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 8 och 22,
2006/07:T441 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2 och
2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 24.

4. Statens Väg- och Baninvest

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Statens Väg- och Baninvest avvecklas.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 22 punkt 8.

5. Arlandabanan Projekt AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att överföra förvaltningen av Arlandabanan Projekt AB från Banverket och Luftfartsverket till regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 22 punkt 9.

6. SVEDAB AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att överföra förvaltningen av Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB från Banverket och Vägverket till regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:1 utgiftsområde 22 punkt 10.

7. Affärsverket Statens järnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Statens järnvägar och finansieringsmodell samt bemyndigar regeringen att för 2007 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 6.7.5) och
b) godkänner förslaget till investeringsplan för Statens järnvägar för 2007-2009 (avsnitt 6.7.5).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 22 punkterna 11 och 12.

8. Sjöfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.7.1),
b) bemyndigar regeringen att för 2007 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.7.2) och
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för 2007-2009 (avsnitt 7.7.3).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 22 punkterna 13-15 och avslår motion
2006/07:T441 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 2 (v)

9. Kostnader med anledning av M/S Estonias förlisning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att de medel som avsatts för kostnader i samband med M/S Estonias förlisning ska kunna användas för kostnader under 2007 föranledda av utredningar och åtgärder med anknytning till M/S Estonias förlisning i enlighet med vad regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 22 punkt 16.

10. Luftfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Luftfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.7.1.1),
b) bemyndigar regeringen att för 2007 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.7.1.2),
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Luftfartsverket för 2007-2009 (avsnitt 8.7.1.3).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 22 punkterna 17-19.

11. Luftfartsstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsstyrelsen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 22 punkt 20.

12. Stöd till kommuner för anläggning av telenät

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:1 utgiftsområde 22 punkt 1.

13. Bemyndigande för trängselskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen till känna att det särskilda beställningsbemyndigande som är kopplat till anslag 36:2 Väghållning och statsbidrag får användas även för åtaganden som syftar till en fortsatt användning av trängselskatt i Stockholm.

14. Citybanan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) yrkandena 56 och 57,
2006/07:T431 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s),
2006/07:T439 av Mikael Damberg m.fl. (s) och
2006/07:T448 av Bosse Ringholm (s).

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m870010
c26003
fp20008
kd20004
v01804
mp01603
Totalt153144052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Särskilda infrastrukturåtgärder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.