Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2007/08:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2007

Beslut

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag om transportpolitik, IT, elektronisk kommunikation och post för 2008. Totalt fördelas 35 760 miljoner kronor. Den största delen, 31 372 miljoner kronor, går till byggande och underhåll av vägar och järnvägar. I övrigt fördelas pengarna bland annat så här: 986 miljoner kronor går till Rikstrafiken för att finansiera statens upphandling av bland annat interregional persontrafik på järnväg, interregional busstrafik, viss flygtrafik i Norrlands inland och transportstöd för färjetrafiken till Gotland. 380 miljoner kronor går till kostnader för trängselskatten i Stockholm. 280 miljoner kronor ska bland annat finansiera upphandlingen av grundläggande betaltjänster på platser där behovet av tjänsterna inte tillgodoses av marknaden när Svensk Kassaservice har lagts ned. Anslaget till sjöräddning och fritidsbåtändamål utökas med 141 miljoner kronor till 211 miljoner. Det ska kompensera för ökade kostnader för främst användningen av helikopter i sjöräddningen. 145 miljoner kronor går till att trygga funktionshindrade personers behov av bland annat telekommunikationer och posttjänster. Ett nytt anslag på 75 miljoner kronor ska främja att IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet förläggs tillsammans med elnät eller annan infrastruktur i samband med att denna byggs ut eller rustas upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

155 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-11-20
Justering: 2007-11-27
Betänkande publicerat: 2007-12-05
Trycklov: 2007-12-04
Reservationer 2
Betänkande 2007/08:TU1

Alla beredningar i utskottet

2007-11-20, 2007-11-15, 2007-11-13, 2007-10-30, 2007-10-18

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag om transportpolitik, IT, elektronisk kommunikation och post för 2008. Totalt fördelas 35 760 miljoner kronor. Den största delen, 31 372 miljoner kronor, går till byggande och underhåll av vägar och järnvägar. I övrigt fördelas pengarna bland annat så här:

  • 986 miljoner kronor går till Rikstrafiken för att finansiera statens upphandling av bland annat interregional persontrafik på järnväg, interregional busstrafik, viss flygtrafik i Norrlands inland och transportstöd för färjetrafiken till Gotland.
  • 380 miljoner kronor går till kostnader för trängselskatten i Stockholm.
  • 280 miljoner kronor ska bland annat finansiera upphandlingen av grundläggande betaltjänster på platser där behovet av tjänsterna inte tillgodoses av marknaden när Svensk Kassaservice har lagts ned.
  • Anslaget till sjöräddning och fritidsbåtändamål utökas med 141 miljoner kronor till 211 miljoner. Det ska kompensera för ökade kostnader för främst användningen av helikopter i sjöräddningen.
  • 145 miljoner kronor går till att trygga funktionshindrade personers behov av bland annat telekommunikationer och posttjänster.
  • Ett nytt anslag på 75 miljoner kronor ska främja att IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet förläggs tillsammans med elnät eller annan infrastruktur i samband med att denna byggs ut eller rustas upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-13
4

Beslut

Beslut: 2007-12-17
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål- och resultatfrågor för politikområdet Transportpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad utskottet anfört.
Därmed avslår riksdagen motionerna
2007/08:T326 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 10,
2007/08:T327 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 13,
2007/08:T329 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 8,
2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 1,
2007/08:T546 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 2,
2007/08:T547 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp),
2007/08:MJ440 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkande 2 och
2007/08:A402 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 23-27.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s619231
m810016
c22007
fp20008
kd15009
v01804
mp00145
Totalt1441910680

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Mål- och resultatfrågor för politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post som regeringen föreslår ersätta nuvarande mål för politikområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 22 punkt 18 och avslår motion
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 111.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m840013
c22007
fp20008
kd17007
v10174
mp00136
Totalt1441003075

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner att regeringen för 2008 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 14 000 000 000 kr för Vägverket för investering i närtid, E 6 Svinesundsförbindelsen, prioriterade vägprojekt och omfinansiering av de s.k. storstadspaketen i Stockholm och Göteborg m.m. (avsnitt 5.6.2 i propositionen),
b) bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 36:2 Väghållning och statsbidrag ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 47 800 000 000 kr efter 2008 (avsnitt 5.6.2 i propositionen),
c) godkänner att regeringen för 2008 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 15 400 000 000 kr för Banverket för investeringar i eldriftsanläggningar och prioriterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt 6.6.2 i propositionen),
d) bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 36:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 74 000 000 000 kr efter 2008 (avsnitt 6.6.2 i propositionen),
e) godkänner att regeringen för 2008 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret om högst 16 000 000 000 kr till Botniabanan AB för fortsatt utbyggnad av Botniabanan (avsnitt 6.6.2 i propositionen),
f) bemyndigar regeringen att under 2008 för Botniabanan ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 000 kr efter 2008 (avsnitt 6.6.2 i propositionen),
g) bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 36:12 Trafikavtal ge Rikstrafiken befogenheter att ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 150 000 000 kr under 2009-2018 (avsnitt 9.6.2 i propositionen),
h) bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 37:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 240 000 000 kr under 2009-2012 (avsnitt 11.9.2 i propositionen),
i) bemyndigar regeringen att under 2008 för ramanslag 37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 480 000 000 kr under 2009-2010 (avsnitt 11.9.3 i propositionen) och
j) anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer i enlighet med regeringens förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 22 punkterna 2-7, 17 och 19-21 samt avslår motionerna
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 112-115,
2007/08:T412 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 6,
2007/08:T493 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 1, 2, 10, 11, 13 och 15,
2007/08:T510 av Christina Axelsson m.fl. (s) yrkandena 1-5 och 13,
2007/08:T529 av Lars Ohly m.fl. (v) och
2007/08:T531 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 2.

4. Affärsverket Statens järnvägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Statens järnvägar, finansieringsmodell och bemyndigar regeringen att för 2008 ge Statens järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 6.6.5 i propositionen) och
b) godkänner förslaget till investeringsplan för Statens järnvägar för 2008-2010 (avsnitt 6.6.5 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 22 punkterna 8 och 9.

5. Sjöfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.6.1 i propositionen),
b) bemyndigar regeringen att för 2008 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 7.6.2 i propositionen) och
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Sjöfartsverket för 2008-2010 (avsnitt 7.6.3 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 22 punkterna 10-12.

6. Luftfartsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet för Luftfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.6.1 i propositionen),
b) bemyndigar regeringen att för 2008 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 8.6.1 i propositionen) och
c) godkänner förslaget till investeringsplan för Luftfartsverket för 2008-2010 (avsnitt 8.6.1 i propositionen).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 22 punkterna 13-15.

7. Luftfartsstyrelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsstyrelsen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 22 punkt 16.

8. Särskilda infrastrukturåtgärder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

9. Ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 22 punkt 1.