Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2014

Beslut

Pengar till kommunikationer (TU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar i statsbudgeten till kommunikationer. Sammanlagt går 48,9 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till underhåll och utveckling av statens transportinfrastruktur.

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att återuppta byggandet av Förbifart Stockholm senast den 1 januari 2015 och att bygget ska genomföras inom den planerade tiden.

Dessutom uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att inte tillsätta en förhandlingsperson för avveckling av citynära flygplatser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 4-20. Bifall till motion 2014/15:2317 yrkandena 9 och 18, delvis bifall till prositionen punkt 21 och motion 2014/15:2317 yrkande 1, avslag på motion 2014/15:2891. Delvis bifall till propositionen punkterna 1-3. Tillkännagivande om att byggandet av Förbifart Stockholm bör återupptas senast den 1 januari 2015 och genomföras enligt den tidsplan som ställts upp. Tillkännagivande om att någon förhandlingsman rörande frågan om att avveckla citynära flygplatser inte bör tillsättas. Bifall eller delvis bifall till berörda motioner. Avslag på motion 2014/15:1041.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2014-12-10
Trycklov: 2014-12-12
Reservationer 3
Betänkande 2014/15:TU1

Pengar till kommunikationer (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar i statsbudgeten till kommunikationer. Sammanlagt går 48,9 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till underhåll och utveckling av statens transportinfrastruktur.

Utskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återuppta byggandet av Förbifart Stockholm senast den 1 januari 2015 och att bygget ska genomföras inom den planerade tiden.

Utskottet föreslår dessutom att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen till att inte tillsätta en förhandlingsperson för avveckling av citynära flygplatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-17
Debatt i kammaren: 2014-12-18
4

Beslut

Beslut: 2014-12-18
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och resultatfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Ändrade mål för informationssamhället
Riksdagen godkänner att det övergripande målet för politiken för informationssamhället upphävs, godkänner förslaget till ändrat mål för elektronisk kommunikation och ändrat mål för post samt godkänner att målet för elektronisk kommunikation ska vara ett delmål till målet för it-politiken.


b) Regeringens resultatredovisning
Riksdagen godkänner vad trafikutskottet har anfört om uppföljningen av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 22 Kommunikationer.


2. Anslagen för 2015 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 22 enligt utskottets förslag i bilaga 3 med det tillägget att ändamålet för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur utvidgas så att det även får användas till utgifter för statsbidrag till utrustning inklusive installation som säkerställer funktionen hos tågfordonens befintliga telekommunikationssystem för talkommunikation och som säkerställer funktionen hos befintlig ombordutrustning för signalsäkerhetssystemet ERTMS.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 22 punkterna 1-3.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden


Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 90 630 000 000 kronor 2016-2050,
2. bemyndigar regeringen att för 2015 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 43 000 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt,
3. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 008 000 000 kronor 2016-2020,
4. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 000 kronor 2016-2057,
5. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 000 000 000 kronor 2016-2037,
6. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2016 och 2017,
7. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 36 000 000 kronor 2016 och 2017,
8. bemyndigar regeringen att under 2015 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 110 000 000 kronor 2016 och 2017.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 22 punkterna 1-3.

c) Godkännande av investeringsplan
Riksdagen godkänner investeringsplanerna för Sjöfartsverket och Luftfartsverket

2015-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 22 punkterna 1-3.

d) Övriga bemyndiganden och godkännande av ekonomiska mål
Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att disponera de avgifter, inklusive förseningsavgifter och tilläggsavgifter, som med stöd av lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg, tas ut för passage över de nya broarna över Motalaviken på riksväg 50 och över Sundsvallsfjärden på E4, för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av broarna samt kostnader för vägavgiftssystemen,
2. godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar,
3. bemyndigar regeringen att för 2015 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,
4. godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar,
5. bemyndigar regeringen att för 2015 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,
6. fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor 2015.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 22 punkterna 1-3.

e) Lagförslagen


Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg med de ändringarna att ordet "Desamma" i 6 § andra stycket tredje meningen ändras till "Detsamma" samt att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 februari 2015,
2. lag om ändring i lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter, med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 februari 2015, och
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 februari 2015.


Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:1 utgiftsområde 22 punkterna 1-3.

3. Förbifart Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om att byggandet av Förbifart Stockholm bör återupptas senast den 1 januari 2015 och genomföras enligt den tidsplan som ställts upp.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) yrkande 4 och

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 2, 3 och 5 samt

bifaller motionerna

2014/15:1318 av Ida Drougge (M),

2014/15:1462 av Margareta Cederfelt och Sofia Arkelsten (M),

2014/15:1767 av Jessica Rosencrantz (M),

2014/15:2249 av Tina Ghasemi (M),

2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2 och

2014/15:2395 av Robert Halef (KD).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 0 0 103 10
M 75 0 0 9
SD 48 0 0 1
MP 2 19 1 3
C 20 0 0 2
V 0 17 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 174 36 104 35


4. Förhandlingsperson för avveckling av citynära flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen vad utskottet anfört om att någon förhandlingsperson rörande frågan om att avveckla citynära flygplatser inte bör tillsättas.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 13,

2014/15:2318 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 14 och

2014/15:2629 av Finn Bengtsson m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 2 (S, MP, V)

5. Myndighetsstruktur inom trafikområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1041 av Patrik Jönsson (SD).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 102 0 0 11
M 75 0 0 9
SD 1 47 0 1
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 267 47 0 35