Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets bet 2015/16:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2015

Beslut

Pengar till vägar och järnvägar (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet kommunikationer för 2016. Sammanlagt går 54 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till att bygga och underhålla vägar och järnvägar.

Riksdagen riktade också ett tillkännagivande till regeringen om att genomföra en generell översyn av Transportstyrelsens tillsynsavgifter. Syftet är att öka effektiviteten i avgiftssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1-17. Tillkännagivande om att regeringen bör genomföra en generell översyn av Transportstyrelsens tillsynsavgifter med incitament för att nå ökad effektivitet. Bifall till motion 2015/16:3059. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-11-19
Justering: 2015-12-01
Trycklov: 2015-12-07
Reservationer 5
bet 2015/16:TU1

Alla beredningar i utskottet

2015-11-19, 2015-11-03

Pengar till vägar och järnvägar (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet kommunikationer för 2016. Sammanlagt går 54 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till att bygga och underhålla vägar och järnvägar.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att genomföra en generell översyn av Transportstyrelsens tillsynsavgifter. Syftet är att öka effektiviteten i avgiftssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-09
Debatt i kammaren: 2015-12-10
4

Beslut

Beslut: 2015-12-15
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2016 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 22 enligt utskottets förslag i bilaga 3.


Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 22 punkterna 1-17 och avslår motionerna

2015/16:1938 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 5,

2015/16:2018 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 14,

2015/16:2353 av Tony Wiklander m.fl. (SD),

2015/16:3057 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 1-4,

2015/16:3147 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 5, 8 och 9,

2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 1, 17, 21 och 31,

2015/16:3153 av Anders Åkesson m.fl. (C) och

2015/16:3203 av Said Abdu m.fl. (FP).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 91 600 000 000 kronor 2017-2050,
2. bemyndigar regeringen att för 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 42 000 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt,
3. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 700 000 000 kronor 2017-2021,
4. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska åtaganden i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat på allmän trafikplikt, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 000 kronor 2017-2027,
5. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 500 000 000 kronor 2017-2057,
6. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 200 000 000 kronor 2017-2037,
7. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2017 och 2018,
8. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 36 000 000 kronor 2017-2021,
9. bemyndigar regeringen att under 2016 för anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 110 000 000 kronor 2017-2019.
c) Godkännande av investeringsplan
Riksdagen godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2016-2018 och investeringsplanen för Luftfartsverket 2016-2019.d) Övriga bemyndiganden och godkännande av ekonomiska mål

Riksdagen
1. godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar,
 2. bemyndigar regeringen att för 2016 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,
 3. godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar,
4. bemyndigar regeringen att för 2016 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,
 5. fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2016.
2. Transportstyrelsens tillsynsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör genomföra en generell översyn av Transportstyrelsens tillsynsavgifter med incitament till att nå ökad effektivitet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 18.

Reservation 1 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 104 0 9
M 75 1 0 8
SD 46 0 0 2
MP 0 24 0 1
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 5 0 10 1
- 0 0 0 1
Totalt 160 147 10 32


3. Myndighetsavgift för flyget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1730 av Edward Riedl (M).

Reservation 2 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 75 1 8
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
L 0 16 0 3
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 191 124 1 33


4. Sjöfartsverkets finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:188 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 6.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 76 0 0 8
SD 46 0 0 2
MP 23 0 0 2
C 18 0 0 4
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 2 0 13 1
- 0 0 0 1
Totalt 285 18 13 33


5. Samråd med intresseorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:2042 av Sara-Lena Bjälkö (SD) och

2015/16:3059 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 29.

Reservation 4 (M, C, L, KD)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 75 1 8
SD 0 0 46 2
MP 24 0 0 1
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 146 124 47 32