Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets bet 2017/18:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2017

Beslut

Pengar till kommunikationer (TU1)

56,4 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet kommunikationer. Mest pengar går till utveckling av statens transportinfrastruktur, 25,5 miljarder kronor. 21,3 miljarder går till vidmakthållande av statens transportinfrastruktur och transportstyrelsen får drygt två miljarder kronor. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, det vill säga uppmaningar, till regeringen. Regeringen uppmanas att dels värna om de regionala flygplatserna, dels stärka flygets konkurrenskraft i den nationella flygstrategin. Trafikutskottet har uppmanat till dessa tillkännagivanden tidigare. Utskottet anser dock att de åtgärder som regeringen planerar inte är tillräckliga och upprepar därför sina uppmaningar.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen lägger regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande till regeringen om behovet av en nationell flygstrategi som syftar till att säkerställa flygets konkurrenskraft. Tillkännagivande till regeringen om behovet av en nationell flygstrategi som värnar de regionala flygplatserna. Avslag på alla motionsyrkanden. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition, 1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-11-23
Justering: 2017-11-30
Trycklov: 2017-12-04
Reservationer 5
bet 2017/18:TU1

Alla beredningar i utskottet

2017-11-23, 2017-11-16, 2017-10-26

Pengar till kommunikationer (TU1)

56,4 miljarder ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet kommunikationer. Mest pengar går till utveckling av statens transportinfrastruktur, 25,5 miljarder kronor. 21,3 miljarder går till vidmakthållande av statens transportinfrastruktur och transportstyrelsen får drygt två miljarder kronor. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, det vill säga uppmaningar, till regeringen. Regeringen uppmanas att dels värna om de regionala flygplatserna, dels stärka flygets konkurrenskraft i den nationella flygstrategin. Trafikutskottet har uppmanat till dessa tillkännagivanden tidigare. Utskottet anser dock att de åtgärder som regeringen planerar inte är tillräckliga och upprepar därför sina uppmaningar.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen lägger regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-07
Debatt i kammaren: 2017-12-08
4

Beslut

Beslut: 2017-12-12
6 förslagspunkter, 2 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En strategi för luftfarten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om behovet av en nationell flygstrategi som syftar till att säkerställa flygets konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 96 0 17
M 69 0 0 14
SD 38 0 0 8
MP 0 21 0 3
C 17 0 0 5
V 0 16 0 5
L 15 0 0 4
KD 12 0 1 3
- 1 1 0 3
Totalt 152 134 1 62


2. Regionala flygplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om behovet av en nationell flygstrategi som värnar de regionala flygplatserna och tillkännager detta för regeringen.Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 96 0 17
M 69 0 0 14
SD 38 0 0 8
MP 0 21 0 3
C 17 0 0 5
V 0 16 0 5
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 1 0 3
Totalt 153 134 0 62


3. Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3909 av Emma Wallrup m.fl. (V) och

lägger skrivelse 2017/18:13 till handlingarna.

Reservation 3 (V)

4. Anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 22 punkt 9 och avslår motionerna

2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD),

2017/18:3627 av Nina Lundström (L) yrkande 7,

2017/18:3699 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C),

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkandena 1, 22, 26 och 46,

2017/18:3818 av Nina Lundström m.fl. (L),

2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 1-4 och

2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 2.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen1. bemyndigar regeringen att för 2018 ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 39 300 000 000 kronor för vissa infrastrukturprojekt,2. bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i tabell 1.2 i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 22 punkterna 1 och 10.

c) Godkännande av investeringsplaner
Riksdagen godkänner investeringsplanen för Sjöfartsverket för 2018-2020 som riktlinje för Sjöfartsverkets investeringar och investeringsplanen för flygtrafikledning för 2018-2020 som riktlinje för Luftfartsverkets investeringar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 22 punkterna 4 och 7.

d) Övriga bemyndiganden och godkännande av ekonomiska mål
Riksdagen1. godkänner de ekonomiska målen för Sjöfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar,2. bemyndigar regeringen att för 2018 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,3. godkänner de ekonomiska målen för Luftfartsverket samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet i enlighet med vad regeringen förordar,4. bemyndigar regeringen att för 2018 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar,5. fastställer avgiftsuttaget för finansiering av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 22 punkterna 2, 3, 5, 6 och 8.

5. Vissa organisatoriska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:641 av Penilla Gunther (KD) och

2017/18:1140 av Emma Wallrup m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 69 0 0 14
SD 38 0 0 8
MP 21 0 0 3
C 17 0 0 5
V 0 16 0 5
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 3
Totalt 271 16 0 62


6. Trafikverkets underhållsanslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 5 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 68 0 0 15
SD 38 0 0 8
MP 21 0 0 3
C 0 17 0 5
V 16 0 0 5
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 2 0 0 3
Totalt 269 17 0 63