Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2015/16:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2015

Beslut

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2016. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 18,9 miljarder kronor. De största anslagen går till gårdsstöd (drygt 7,6 miljarder), åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (4 miljarder) och Sveriges lantbruksuniversitet (1,8 miljarder).

Riksdagen ger även regeringen i uppdrag att ge en tydligare resultatredovisning nästa år. Detta för att ge bättre förutsättningar för uppföljningen. Det handlar bland annat om en bättre anknytning till förra årets beslut om det nya övergripande målet för utgiftsområdet, att det finns särskilda resultatskrivelser gällande vissa områden, samt att indikatorer och delmål tas fram för vissa resultatområden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-17
Justering: 2015-12-08
Trycklov: 2015-12-10
Reservationer 2
bet 2015/16:MJU2

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2016. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. Den sammanlagda summan i statens budget för området är drygt 18,9 miljarder kronor. De största anslagen går till gårdsstöd (drygt 7,6 miljarder), åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (4 miljarder) och Sveriges lantbruksuniversitet (1,8 miljarder).

Utskottet föreslår även att riksdagen ger regeringen i uppdrag att ge en tydligare resultatredovisning nästa år. Detta för att ge bättre förutsättningar för uppföljningen. Bland annat vill utskottet se en bättre anknytning till förra årets beslut om det nya övergripande målet för utgiftsområdet, att det finns särskilda resultatskrivelser gällande vissa områden, samt att indikatorer och delmål tas fram för vissa resultatområden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-15
Debatt i kammaren: 2015-12-16
4

Beslut

Beslut: 2015-12-16
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 och tillkännager detta för regeringen.2. Anslag inom utgiftsområde 23

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 23 enligt utskottets förslag i bilaga 3.b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2016 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kronor 2017, 37 000 000 kronor 2018 och 46 000 000 kronor 2019-2022,
2. under 2016 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 58 224 000 kronor 2017 och 42 776 000 kronor 2018,
3. under 2016 för anslaget 1:13 Strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 170 000 000 kronor 2017-2023,
4. under 2016 för anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 830 000 000 kronor 2017-2023,
5. under 2016 ikläda staten betalningsansvar för kreditgarantier som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 500 000 000 kronor för mjölkföretag i Sverige som under senare år har gjort väsentliga investeringar i ökad mjölkproduktion,
6. under 2016 för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 14 205 000 000 kronor 2017-2023,
7. under 2016 för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 000 000 000 kronor 2017-2023,
8. under 2016 för anslaget 1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 180 000 000 kronor 2017-2019,
9. under 2016 för anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 400 000 000 kronor 2017-2022.3. Utbetalning av direktstöd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2078 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 79 0 0 5
SD 0 46 0 2
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 273 46 0 30


4. Utbetalning från landsbygdsprogrammet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 79 0 0 5
SD 46 0 0 2
MP 24 0 0 1
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 14 0 0 5
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 305 14 0 30


5. Övriga motioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: