Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2004

Beslut

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2005. Beslutet innebär satsningar som bland annat gäller Artdatabanken, Djurskyddsmyndigheten, ekologisk produktion av livsmedel samt biotopskydd inom skogsbruket. Anslagen inom utgiftsområdet är totalt 14 655 miljoner kronor för 2005. Det är 364 miljoner kronor mer än 2004. Förändringen beror främst på att EU-bidrag för arealersättning och djurbidrag ökar med 150 miljoner kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

27 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-09
Justering: 2004-11-30
Betänkande publicerat: 2004-12-06
Trycklov: 2004-12-06
Reservationer 7
Betänkande 2004/05:MJU2

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2005. Förslaget innebär satsningar som bland annat gäller Artdatabanken, Djurskyddsmyndigheten, ekologisk produktion av livsmedel samt biotopskydd inom skogsbruket. Anslagen inom utgiftsområdet är totalt 14 655 miljoner kronor för 2005. Det är 364 miljoner kronor mer än 2004. Förändringen beror främst på att EU-bidrag för arealersättning och djurbidrag ökar med 150 miljoner kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-13
4

Beslut

Beslut: 2004-12-15
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 42:3 Djurhälsovård, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 000 000 kr under år 2006,
2. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 42:4 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 3 500 000 kr under år 2006,
3. bemyndigar regeringen att för år 2005 låta Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på högst 5 000 000 kr,
4. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 42:6 Djurskyddsmyndigheten, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 15 000 000 kr under år 2006,
5. bemyndigar regeringen att för år 2005 låta Statens jordbruksverk ha tillgång till en kredit på myndighetens särskilda räntekonto för EU-verksamhet i Riksgäldskontoret på högst 6 000 000 000 kr,
6. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 43:5 Arealersättning och djurbidrag m.m., besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 6 086 200 000 kr under år 2006 och 13 800 000 kr under år 2007,
7. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 2 000 000 kr under år 2006,
8. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 44:1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 808 052 000 kr under år 2006, högst 182 090 000 kr år 2007, högst 62 708 000 kr år 2008, högst 35 650 000 kr år 2009 och högst 61 500 000 kr därefter,
9. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 44:2 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 883 626 000 kr under år 2006, högst 225 757 000 kr år 2007, högst 75 290 000 kr år 2008, högst 40 474 000 kr år 2009 och högst 61 853 000 kr därefter,
10. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 44:3 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 10 000 000 kr under år 2006,
11. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 44:7 Ekologisk produktion, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 20 000 000 kr under år 2006,
12. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 45:1 Främjande av rennäringen m.m., besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 4 000 000 kr under år 2006,
13. bemyndigar regeringen att under år 2005, för ramanslaget 26:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning, besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 220 000 000 kr under år 2006, högst 150 000 000 kr år 2007, högst 95 000 000 kr år 2008 och högst 45 000 000 kr år 2009,
14. godkänner vad regeringen förordar om ersättning vid skördeskador,
15. anvisar anslag för budgetåret 2005 under utgiftsområdet enligt utskottets förslag i bilaga 3.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 23 punkterna 1-13, 16 och 19 samt avslår motionerna 2003/04:MJ217, 2003/04:MJ446, 2004/05:MJ217, 2004/05:MJ259, 2004/05:MJ270, 2004/05:MJ379, 2004/05:MJ434 yrkande 36, 2004/05:MJ467, 2004/05:MJ473 yrkandena 1, 2 och 4, 2004/05:MJ497 yrkandena 29, 32-34, 37, 41, 43 i denna del och 46, 2004/05:MJ499 yrkande 20, 2004/05:MJ508 yrkande 36, 2004/05:MJ513 yrkande 1 och 2004/05:MJ525 yrkandena 1 och 2.

2. Myndighetsansvaret för sjukdomar hos vilda djur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ497 yrkande 43 i denna del.

Reservation 1 (fp, kd, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp, kd, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m52003
c20002
fp04008
kd02904
v02315
mp01502
-0000
Totalt205108135

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ersättning för rovdjursdödade renar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ497 yrkande 42.

Reservation 2 (kd)

4. Disposition av avgiftsintäkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
1. godkänner vad regeringen förordar om disposition av avgiftsintäkter vid Djurskyddsmyndigheten,
2. godkänner vad regeringen förordar om disposition av avgiftsintäkter vid Statens jordbruksverk.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 23 punkterna 14 och 15 samt avslår motion 2004/05:MJ473 yrkande 3.

Reservation 3 (m)

5. Ändring i lagen om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 23 punkt 18.

6. Mål för politikområde Livsmedelspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner nytt mål för politikområde Livsmedelspolitik i enlighet med vad regeringen förordar och beslutar att nuvarande mål skall upphöra att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 23 punkt 17.

7. Principer för utbetalning av vissa stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk405 yrkande 5, 2004/05:MJ208 yrkande 1, 2004/05:MJ209, 2004/05:MJ222, 2004/05:MJ321 yrkande 1, 2004/05:MJ376 yrkande 1, 2004/05:MJ408, 2004/05:MJ437 yrkande 5, 2004/05:MJ463 och 2004/05:MJ497 yrkande 6.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m05203
c02002
fp13908
kd02904
v24005
mp14012
-0000
Totalt174140134

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Viss verksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ279, 2004/05:MJ470 och 2004/05:MJ508 yrkande 18.

Reservation 5 (fp)

9. Inriktningen på offentligt finansierad forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk405 yrkande 8.

Reservation 6 (m)

10. Ytterligare tjänster vid Sveriges lantbruksuniversitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ378.

11. Kvaliteten i veterinärutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ246.

12. Översyn av forskningsfinansieringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ508 yrkande 19.

Reservation 7 (fp)