Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1999/2000:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 1999

Beslut

Anslag till jord- och skogsbruk (MJU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 9 726 miljoner kronor till jord- och skogsbruk och fiske för år 2000. Därmed minskar anslagna medel för utgiftsområdet med ca 2 247,5 miljoner kronor jämfört med budgetåret 1999. Ungefär 60 procent av utgifterna finansieras från EG-budgeten. Riksdagen lade vidare till handlingarna regeringens redogörelse för innehållet i det landsbygdsprogram som överlämnas till EG-kommissionen under hösten 1999. Landsbygdsprogrammet ska främja en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av jordbruket, livsmedelsproduktionen, skogsbruket och landsbygden. Åtgärderna är uppdelade på två insatsområden, dels åtgärder för ett ekologiskt hållbart jordbruk, dels åtgärder för ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på landsbygden.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

78 motioner, 2 propositioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-11-02
Justering: 1999-11-25
Betänkande 1999/2000:MJU2

Alla beredningar i utskottet

1999-11-02, 1999-10-26, 1999-10-21, 1999-10-19, 1999-10-14

Anslag till jord- och skogsbruk (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fördelningen av anslaget på 9 726 miljoner kronor till jord- och skogsbruk och fiske för år 2000. Därmed minskar anslagna medel för utgiftsområdet med ca 2 247,5 miljoner kronor jämfört med budgetåret 1999. Ungefär 60 procent av utgifterna finansieras från EG-budgeten. Utskottet föreslår vidare att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för innehållet i det landsbygdsprogram som överlämnas till EG-kommissionen under hösten 1999. Landsbygdsprogrammet ska främja en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av jordbruket, livsmedelsproduktionen, skogsbruket och landsbygden. Åtgärderna är uppdelade på två insatsområden, dels åtgärder för ett ekologiskt hållbart jordbruk, dels åtgärder för ekonomiskt och socialt hållbar utveckling på landsbygden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-09
4

Beslut

Beslut: 1999-12-10

Protokoll med beslut