Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2000/01:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2000

Beslut

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiskerinäringen. Det innebär en ökning med 3,94 miljarder kronor jämfört med budgetåret 2000. Under tre år avsätts 35 miljoner kronor per år för forskning om ekologisk produktion. Ytterligare 11 miljoner kronor används för för bekämpning och kontroll av smittsamma djursjukdomar. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) får sammanlagt 5 miljoner kronor för forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete kring frågor av betydelse för omställningen av jordbruket mot mer ekologisk produktion. Till Livsmedelsverket ges 2 miljoner kronor extra per år under tre år till studier om säkra ekologiska livsmedel och kost helt eller delvis baserad på ekologiska livsmedel. 5 miljoner kronor avsätts för inrättande av en trädgårdsnäringsfond till stöd för näringen, t.ex. när det gäller FoU-verksamhet. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag, följande: Regeringen får disponera ett visst anslag för att möjliggöra en kompensation för den senarelagda utbetalningen av arealersättning. Vidare begränsas bidraget till jordbrukets rationalisering inte till enbart tidigare beslutade åtgärder utan får användas till nya omarronderingsprojekt. Regeringen har aviserat en informationssatsning om samerna som ursprungsfolk i Sverige och om samisk kultur. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att under 2001 återkomma med en redogörelse för satsningens närmare utformning och med förslag om finansiering.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till ett antal yrkanden om kompensation för senarelagd utbetalning av arealersättning, om fortsatt stöd till omarrondering samt om nationell informationssatsning om samerna. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2000-10-26
Justering: 2000-11-28
Trycklov: 2001-10-11
Betänkande 2000/01:MJU2

Alla beredningar i utskottet

2000-10-26, 2000-10-24, 2000-10-19, 2000-10-17

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiskerinäringen. Det innebär en ökning med 3,94 miljarder kronor jämfört med budgetåret 2000. Under tre år avsätts 35 miljoner kronor per år för forskning om ekologisk produktion. Ytterligare 11 miljoner kronor används för för bekämpning och kontroll av smittsamma djursjukdomar. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) får sammanlagt 5 miljoner kronor för forskning och vetenskapligt utvecklingsarbete kring frågor av betydelse för omställningen av jordbruket mot mer ekologisk produktion. Till Livsmedelsverket ges 2 miljoner kronor extra per år under tre år till studier om säkra ekologiska livsmedel och kost helt eller delvis baserad på ekologiska livsmedel. 5 miljoner kronor avsätts för inrättande av en trädgårdsnäringsfond till stöd för näringen, t.ex. när det gäller FoU-verksamhet. Utskottet föreslår med anledning av motionsförslag följande: Regeringen ska få disponera ett visst anslag för att möjliggöra en kompensation för den senarelagda utbetalningen av arealersättning. Vidare bör bidraget till jordbrukets rationalisering inte begränsas till enbart tidigare beslutade åtgärder utan även få användas till nya omarronderingsprojekt. Regeringen har aviserat en informationssatsning om samerna som ursprungsfolk i Sverige och om samisk kultur. Riksdagen föreslås ge regeringen i uppdrag att under 2001 återkomma med en redogörelse för satsningens närmare utformning och med förslag om finansiering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-12-07
4

Beslut

Beslut: 2000-12-07

Protokoll med beslut