Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 1998/99:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1998

Beslut

Anslag på näringslivsområdet (NU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för näringsliv på 2 898 miljoner kronor. Riksdagen ställde sig även bakom regeringens förslag att statens ägarandel i Assi Domän ska minskas - genom aktiebyten - samtidigt som staten förvärvar ett från företaget utdelat nytt skogsbolag med arbetsnamnet Vasaskog. Bolagets beräknade skogsinnehav blir ca 900 000 ha. Riksdagen beslutade dock att modifiera de riktlinjer för förvaltningen av skogsbolaget som regeringen föreslagit. Det kan uppstå konflikter mellan naturvårdsintressen och intresset att förse inlandssågverken med vedråvara och det nya skogsbolaget kan befaras få begränsade möjligheter att tillgodose behovet av bytesmarker, framför allt i södra Sverige.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-19
Justering: 1998-12-03
Betänkande 1998/99:NU1

Budgetförslag för näringslivsområdet (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för näringsliv på 2 898 miljoner kronor. Utskottet ställer sig även bakom regeringens förslag att statens ägarandel i Assi Domän ska minskas - genom aktiebyten - samtidigt som staten förvärvar ett från företaget utdelat nytt skogsbolag med arbetsnamnet Vasaskog. Bolagets beräknade skogsinnehav blir ca 900 000 ha. Utskottet föreslår en modifiering av de riktlinjer för förvaltningen av skogsbolaget som regeringen föreslagit. Det kan uppstå konflikter mellan naturvårdsintressen och intressen att förse inlandssågverken med vedråvara. Det nya skogsbolaget kan befaras få begränsade möjligheter att tillgodose behovet av bytesmarker, framför allt i södra Sverige.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-17
4

Beslut

Beslut: 1998-12-17

Protokoll med beslut