Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2000/01:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2000

Beslut

Anslag på näringslivsområdet (NU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på näringslivsområdet för 2001. De största anslagen är Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (1 005 miljoner kronor), rymdverksamhet (536 miljoner kronor) och näringslivsutveckling i Östersjöregionen (300 miljoner kronor). Riksdagen lade vidare till handlingarna regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag och avslog motioner i detta ämne.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skr. läggs till handl. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag på näringslivsområdet (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på näringslivsområdet för 2001. De största anslagen är Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (1 005 miljoner kronor), rymdverksamhet (536 miljoner kronor) och näringslivsutveckling i Östersjöregionen (300 miljoner kronor). Utskottet föreslår vidare att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redogörelse för regelförenklingsarbetet med särskild inriktning på små företag och avslår motioner i detta ämne.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.