Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 2012

Beslut

Pengar till näringsliv (NU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2013 om 5,2 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet Näringsliv. Utgiftsområdet omfattar näringspolitiska insatser, utrikeshandel samt främjande av handel och investeringar. Riksdagen konstaterar att målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att på det sättet bryta utanförskapet.

Riksdagen ger regeringen rätt att helt eller delvis avyttra aktier i företagen Vectura Consulting AB, Aktiebolaget Bostadsgaranti och Lernia AB.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-06
Justering: 2012-11-27
Betänkande publicerat: 2012-12-04
Trycklov: 2012-12-04
Reservationer 6
Betänkande 2012/13:NU1

Alla beredningar i utskottet

2012-11-06

Pengar till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2013 om 5,2 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet Näringsliv. Utgiftsområdet omfattar näringspolitiska insatser, utrikeshandel samt främjande av handel och investeringar. Utskottet konstaterar att målet för näringspolitiken är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att på det sättet bryta utanförskapet.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner att regeringen får rätt att helt eller delvis avyttra aktier i företagen Vectura Consulting AB, Aktiebolaget Bostadsgaranti och Lernia AB.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-11
4

Beslut

Beslut: 2012-12-11
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Näringspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N210 yrkandena 1 och 3, 2012/13:N227 yrkande 1, 2012/13:N265 yrkandena 1 och 2, 2012/13:N278, 2012/13:N289, 2012/13:N305, 2012/13:N318, 2012/13:N353, 2012/13:N365 yrkandena 1, 5, 6 och 8 samt 2012/13:N400 yrkandena 1 och 9.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M940013
MP00196
FP19005
C22001
SD00191
V00172
KD16003
PP0000
-0000
Totalt151945549

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Vectura Consulting AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels bemyndigar regeringen
a) att helt eller delvis avyttra statens aktier i Vectura Consulting AB,
b) att som likvid vid en försäljning av aktier i det företag som nämns under a utöver kontanter ta emot aktier eller andra former av tillgångar,
c) att avyttra de tillgångar som staten enligt b får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls,
d) att vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att genomföra transaktionerna enligt a-c,
dels godkänner att de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med avyttring av aktier enligt a och c får avräknas mot dessa intäkter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 24 punkterna 1-5, alla i denna del, och avslår motionerna
2012/13:N341 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 i denna del,
2012/13:N365 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 17 i denna del,
2012/13:N385 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 1 i denna del och
2012/13:N404 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M930014
MP01906
FP19005
C22001
SD19001
V01702
KD16003
PP0000
-0000
Totalt169131049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Aktiebolaget Bostadsgaranti och Lernia AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels bemyndigar regeringen
a) att helt eller delvis avyttra statens aktier i Aktiebolaget Bostadsgaranti och Lernia AB,
b) att som likvid vid en försäljning av aktier i de företag som nämns under a utöver kontanter ta emot aktier eller andra former av tillgångar,
c) att avyttra de tillgångar som staten enligt b får som likvid vid en försäljning om andra tillgångar än kontanter erhålls,
d) att vidta de åtgärder som i övrigt krävs för att genomföra transaktionerna enligt a-c,
dels godkänner att de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med avyttring av aktier enligt a och c får avräknas mot dessa intäkter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 24 punkterna 1-5, alla i denna del, och avslår motionerna
2012/13:N341 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 i denna del,
2012/13:N365 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 17 i denna del och
2012/13:N385 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 1 i denna del.

Reservation 6 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M940013
MP17107
FP19005
C22001
SD19001
V01702
KD16003
PP0000
-0000
Totalt187113049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för ramanslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 000 kronor under 2014-2018.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 24 punkt 6.

b) Bemyndigande för anslaget 1:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för ramanslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 390 000 000 kronor under 2014 och 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 24 punkt 7.

c) Bemyndigande för anslaget 1:9
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för ramanslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 500 000 kronor under 2014 och 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 24 punkt 8.

d) Bemyndigande för anslaget 2:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för ramanslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor under 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 24 punkt 9.

e) Bemyndigande avseende exportkreditgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar för exportkreditgarantier som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 500 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 24 punkt 10.

f) Bemyndigande avseende investeringsgarantier
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar för investeringsgarantier som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 24 punkt 11.

g) Bemyndigande avseende upplåningsrätt för Exportkreditnämnden
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 24 punkt 12.

h) Bemyndigande avseende lån till AB Svensk Exportkredit
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 100 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 24 punkt 13.

i) Bemyndigande avseende kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ikläda staten betalningsansvar i form av en kreditgaranti till Aktiebolaget Svensk Exportkredit som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 250 000 000 000 kronor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 24 punkt 14.

j) Anslagen inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslagen inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 24 punkt 15.

k) Motioner om anslagen m.m.
Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 6,
2012/13:Sf304 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:N205 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2012/13:N210 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 4-8,
2012/13:N302 av Kent Härstedt (S),
2012/13:N341 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:N365 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 4, 7, 9, 11, 13 och 14,
2012/13:N385 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:N400 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 2-6 och
2012/13:N404 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 3.