Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2015

Beslut

Pengar till näringsliv (NU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 om 6 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet näringsliv.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om regeländringar gällande AB Svensk Exportkredit, AB Götakanal bolag och SAS AB. Ändringarna berör ägarstruktur (AB Svensk Exportkredit), användning av vinst (AB Götakanal bolag) och försäljningskostnader (SAS AB).

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-11-26
Trycklov: 2015-12-03
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:NU1

Pengar till näringsliv (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 om 6 miljarder kronor i anslag till utgiftsområdet näringsliv.

Näringsutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om regeländringar gällande AB Svensk Exportkredit, AB Götakanal bolag och SAS AB. Ändringarna berör ägarstruktur (AB Svensk Exportkredit), användning av vinst (AB Götakanal bolag) och försäljningskostnader (SAS AB).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-08
Debatt i kammaren: 2015-12-09
4

Beslut

Beslut: 2015-12-10
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 24

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 24 enligt utskottets förslag i bilaga 3.

Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:2355 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2015/16:2847 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2015/16:2850 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 6,

2015/16:1550 av Jörgen Warborn (M) yrkandena 1-3,

2015/16:2260 av Said Abdu m.fl. (FP) yrkande 2,

2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 14,

2015/16:2443 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1 och 3-5,

2015/16:3151 av Helena Lindahl m.fl. (C),

2015/16:3204 av Said Abdu m.fl. (FP),

2015/16:3207 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 25 och 42 samt

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 44 och

bifaller proposition 2015/16:1 utgiftsområde 24 punkt 10.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2016 för anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 300 000 000 kronor 2017-2021,
2. under 2016 för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 290 000 000 kronor 2017 och 2018,
3. under 2016 för anslaget 1:9 Geovetenskaplig forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 300 000 kronor 2017 och 2018,
4. under 2016 ikläda staten betalningsansvar för exportkreditgarantier som inklusive utestående garantier uppgår till högst 450 000 000 000 kronor,
5. under 2016 ikläda staten betalningsansvar för investeringsgarantier som inklusive utestående garantier uppgår till högst 10 000 000 000 kronor,
6. för 2016 besluta att Aktiebolaget Svensk Exportkredit får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare upplåning uppgår till högst 125 000 000 000 kronor för systemet med statsstödda export-krediter.


Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:1 utgiftsområde 24 punkterna 4-9.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 0 72 12
SD 0 37 0 11
MP 20 0 0 5
C 0 0 16 6
V 18 0 0 3
L 0 0 13 6
KD 0 0 12 4
- 0 0 0 1
Totalt 132 37 113 67


2. AB Svensk Exportkredit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen återkallar bemyndigandet för regeringen att förändra statens ägarandel i Aktiebolaget Svensk Exportkredit.
3. AB Göta kanalbolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att aktierna i AB Göta kanalbolag inte ska medföra rätt till utdelning, att bolagets vinst i den mån den inte reserveras ska användas för att främja bolagets ändamål enligt bolagsordningen och att bolagets behållna tillgångar vid bolagets likvidation ska tillfalla staten.
4. SAS AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att de direkta försäljningskostnader som uppkommer för staten i samband med avyttring av aktier i SAS AB (publ) får avräknas mot de likvider som fås vid försäljningen.