Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets betänkande 2007/08:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2007

Beslut

Anslag till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till allmänna bidrag till kommuner för 2008. Anslagen omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I anslagen ingår också bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Riksdagen sade nej till motionsförslag om kommunalekonomisk utjämning, statsbidrag för jämställda löner i kommunsektorn och finansiering av kommunernas insatser för personer med funktionshinder. Riksrevisionens styrelse har dessutom lämnat en redogörelse för regeringens uppföljning av kommunernas ekonomi. Riksdagen avslutade ärendet utan några ytterligare tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-11-27
Justering: 2007-12-04
Betänkande publicerat: 2007-12-13
Trycklov: 2007-12-13
Reservationer 3
Betänkande 2007/08:FiU3

Anslag till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till allmänna bidrag till kommuner för 2008. Anslagen omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I anslagen ingår också bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Utskottet föreslår att risdagen säger nej till motionsförslag om kommunalekonomisk utjämning, statsbidrag för jämställda löner i kommunsektorn och finansiering av kommunernas insatser för personer med funktionshinder. Riksrevisionens styrelse har dessutom lämnat en redogörelse för regeringens uppföljning av kommunernas ekonomi. Utskottet framhåller att Riksrevisionens slutsatser kan hjälpa till att utveckla en mer funktionell uppföljning och redovisning av kommunernas ekonomi och föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan några ytterligare tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-20
4

Beslut

Beslut: 2007-12-20
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2008 inom utgiftsområde 25

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2008 under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 25 punkt 1 och avslår motionerna
2007/08:Fi262 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) yrkande 2,
2007/08:Fi268 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1 och
2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 122.

2. Regeringens uppföljning av kommunernas ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2007/08:RRS13 till handlingarna.

3. Kommunalekonomisk utjämning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi201 av Inger Jarl Beck (s),
2007/08:Fi246 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (båda m) och
2007/08:Fi274 av Karl Sigfrid m.fl. (m).

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1116013
m90007
c26003
fp20008
kd20004
v01903
mp01306
Totalt157148044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Jämställda löner i kommunsektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi241 av Lars Ohly m.fl. (v) och
2007/08:Fi268 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 2 (v)
Reservation 3 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s5011213
m89008
c26003
fp20008
kd21003
v01903
mp13006
Totalt1741911244

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1115014
m90007
c26003
fp20008
kd21003
v00193
mp13006
Totalt1711151944

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Insatser för personer med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Fi211 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m),
2007/08:Fi233 av Lennart Axelsson m.fl. (s),
2007/08:Fi237 av Elina Linna och Torbjörn Björlund (båda v) och
2007/08:Fi259 av Fredrik Olovsson m.fl. (s).