Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2004/05:1)

Finansutskottets betänkande 2004/05:FIU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2004

Beslut

Anslag till bidrag till kommunerna (FiU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 57,5 miljarder kronor i anslag till allmänna bidrag till kommunerna för 2005. Anslagen omfattar dels statens bidrag till kommuner och landsting, dels bidrag och avgifter i det nya utjämningssystemet. Från nästa år inrättas ett nytt anslag för kommunalekonomisk utjämning genom att sammanföra utjämningssystemet, det generella statsbidraget och vissa specialdestinerade bidrag. Förutom medel till kommunalekonomisk utjämning ingår i anslagen även bidrag till särskilda insatser i kommuner och landsting och bidrag för utjämning av LSS-kostnader. Riksdagen tillkännagav för regeringen att pengar från anslaget för särskilda insatser 2005 också får gå till hivpreventivt arbete i storstadsregionerna. Riksdagen sa dessutom ja till regeringens förslag till tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting för 2005 och 2006. Regeringen har lämnat den årliga redovisningen av verksamheterna och ekonomin i kommuner och landsting till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 3, i övrigt bifall. Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-11-23
Justering: 2004-11-30
Betänkande publicerat: 2004-12-09
Trycklov: 2004-12-08
Reservationer 18
Betänkande 2004/05:FIU3

Alla beredningar i utskottet

2004-11-23, 2004-11-18

Anslag till bidrag till kommunerna (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 57,5 miljarder kronor i anslag till allmänna bidrag till kommunerna för 2005. Anslagen omfattar dels statens bidrag till kommuner och landsting, dels bidrag och avgifter i det nya utjämningssystemet. Från nästa år inrättas ett nytt anslag för kommunalekonomisk utjämning genom att sammanföra utjämningssystemet, det generella statsbidraget och vissa specialdestinerade bidrag. Förutom medel till kommunalekonomisk utjämning ingår i anslagen även bidrag till särskilda insatser i kommuner och landsting och bidrag för utjämning av LSS-kostnader. Finansutskottet tillkännager för regeringen att pengar från anslaget för särskilda insatser 2005 också får gå till hivpreventivt arbete i storstadsregionerna. Utskottet säger dessutom ja till regeringens förslag till tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting för 2005 och 2006. Regeringen har lämnat den årliga redovisningen av verksamheterna och ekonomin i kommuner och landsting till riksdagen. Utskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-16
4

Beslut

Beslut: 2004-12-16
12 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2005 inom utgiftsområde 25

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2005 under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt specifikation i bilaga 2 och som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om att medel för hivpreventivt arbete i storstadsregionerna 2005 avsätts inom anslaget 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 25 punkt 3 och avslår motionerna
2004/05:Fi252 av Mikael Odenberg m.fl. (m),
2004/05:Fi256 av Jörgen Johansson m.fl. (c),
2004/05:Fi258 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkandena 8 och 9 samt
2004/05:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkandena 4 och 5.

2. Tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting 2005 och 2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner dels förslaget att ett tillfälligt sysselsättningsstöd utgår till kommuner och landsting 2005, dels den utformning av ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting för 2006 som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 25 punkterna 1 och 2.

3. Skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:102 till handlingarna.

4. Ekonomiska förutsättningar för kommunal verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi33 yrkandena 4, 6, 7 och 11-14, 2003/04:Fi34 yrkandena 2, 3 och 5, 2003/04:Fi35 yrkandena 1 och 4-6, 2004/05:Fi235, 2004/05:Fi251 yrkande 2, 2004/05:Fi271 yrkande 2 och 2004/05:Fi275.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310112
m05005
c00202
fp00417
kd27006
v26003
mp13004
-0000
Totalt198506239

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Finansieringsprincipen och det kommunala självstyret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2003/04:Fi33 av Mikael Odenberg m.fl. (m) yrkande 1,
2003/04:Fi34 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 4,
2003/04:Fi35 av Lena Ek m.fl. (c) yrkande 2,
2003/04:Fi36 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkande 2,
2004/05:Fi258 av Lars Lindén m.fl. (kd) yrkande 2 i denna del och
2004/05:Fi271 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 1.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m04915
c02002
fp04107
kd02706
v26003
mp13004
-0000
Totalt172137139

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Utjämningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Fi209 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Fi231 yrkandena 11 och 12, 2004/05:Fi237, 2004/05:Fi251 yrkande 1, 2004/05:N239 yrkande 3, 2004/05:N349 yrkande 3, 2004/05:N409 yrkande 32, 2004/05:Bo301 yrkande 10 och 2004/05:Bo310 yrkande 17.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)

7. Kommunala skattebaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi34 yrkande 1, 2004/05:K430 yrkande 2 och 2004/05:So394 yrkande 2.

Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m50005
c02002
fp00417
kd25026
v26003
mp13004
-0000
Totalt247204339

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Kommunernas pensionsavsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2004/05:K458 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) yrkande 5.

Reservation 10 (fp)

9. Kommunal näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi33 yrkandena 2, 3 och 10, 2003/04:Fi36 yrkande 1 och 2004/05:K458 yrkande 2.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (kd)

10. Konkurrensneutralitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk213, 2003/04:Sk214, 2004/05:Fi271 yrkande 3 och 2004/05:So394 yrkande 16.

Reservation 14 (fp)
Reservation 15 (c)

11. Insatser för personer med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi34 yrkande 6, 2003/04:Fi36 yrkande 6 och 2004/05:Fi214.

Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (kd)

12. Mål för utgiftsområde 25

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Fi36 yrkande 7 och 2004/05:Fi258 yrkande 2 i denna del.

Reservation 18 (kd)